Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

Projek Tahun Akhir_Poster
by

on 12 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Latar Belakang Kajian
Penyataan Masalah
Persoalan Kajian
1) Apakah
aspek teoritikal dan praktikal
yang perlu dipertimbangkan untuk membangunkan dan menilai modul latihan pengurusan kewangan peribadi terhadap pekerja?
2) Adakah modul latihan pengurusan kewangan peribadi mempunyai
kesahan

kandungan yang tinggi ?
3) Adakah modul latihan pengurusan kewangan peribadi mempunyai
kebolehpercayaan
yang tinggi?
4) Apakah
komponen penting
bagi menggalakkan pengurusan kewangan peribadi yang efisien dan efektif dalam kalangan pekerja di organisasi?

Kepentingan Kajian
Kerangka Konseptual
Isu Berkaitan Kewangan
Kurang pengetahuan
megurusan kewangan - muflis (Jamilah Hamzah, 2013)
Penipuan
- Skim cepat kaya
Berjudi
Boros
Tiada perancangan persaraan
Hutang
- kad kredit, rumah, kereta
Pembinaan Modul Latihan: Sidek Mohd Noah dan Russel
Modul Sidek:
penetapan matlamat
teori
mempunyai kajian keperluan latihan (TNA)
mempunyai strategi
pemilihan logistik
pemilihan isi kandungan
Konsep Pengurusan Kewangan peribadi
Penilaian Keperluan
Pembinaan modul - membolehkan pekerja mendapat
pengetahuan pengurusan kewangan
peribadi
Analisis data -

ENAI
Kesahan modul -

ditentukan penilai pakar
memberi
tekanan & menjejaskan produktiviti
(Garman, Leech & Grable, 1996)
2005: 87,583 individu bankrap (Mohammad Sofee Razak, 2007)
Muflis -
tiada pendedahan awal pengurusan kewangan
(Jamilah Hamzah, 2013)
Objektif am
untuk
menghasilkan modul latihan yang memberi pendedahan mengenai pembelajaran dan kefahaman pengurusan kewangan peribadi
(pekerja)
Objektif Khusus
Mengenal pasti:
aspek teoretikal dan praktikal
membangunkan dan menilai modul latihan pengurusan kewangan peribadi
kesahan

kandungan modul
kebolehpercayaan
modul
keberkesanan

modul latihan

Objektif
Kajian keperluan
Tempoh Masa
Objektif khusus
Kandungan modul
Strategi
Logistik
Media
Menyatukan draf
mengenal pasti
isu dalam pengurusan kewangan peribadi
membolehkan peserta memperoleh
pengetahuan

dalam pengurusan kewangan
manfaat terhadap
kepentingan organisasi
menjadi rujukan

pengkaji akan datang
Sorotan kajian lepas
Peringkat 1
Peringkat 2
Teori Iceberg:Pengurusan Wang (Ranjan, 2009)
Kritikan Modul Lepas
(International Labour Organization
Cambodia, 2008)
Faktor Pembangunan Modul
Modul dibangunkan kerana:

1)
Individu masih kurang pengetahuan
dalam pengurusan kewangan peribadi
2)
Kurang kesedaran
kepentingan pengurusan kewangan
3) keadaan
muflis dalam kalangan pekerja muda
yang semakin meningkat (Kosmo Online, 2013)
4) Alternatif terbaik bagi
memberi pengetahuan kewangan
5)
Memperbaharui kandungan modul
sebelum
Pemilihan Modul Sidek
Instrumen Kajian
UNIMAS
Kajian Rintis
Kesahan dan
Kebolehpercayaan
Penilaian Keberkesanan
Modul Bermutu
Modul yang telah siap dibina
boleh digunakan
tidak mencapai objektif:
rujuk semula kandungan modul
Pembangunan Modul Latihan Pengurusan Kewangan Peribadi
Muhammad Syahmi bin Adenan (31454)
Penyelia: En. Mohd Razali Othman

PENGENALAN
SOROTAN KAJIAN
LEPAS

KAEDAH KAJIAN
Bab 3: Kaedah Kajian
Sorotan Kajian
PENGENALAN
Objektif
Definisi Konsep
Analisis keperluan latihan

Konsep
Proses
mengenalpasti pekerja yang memerlukan latihan dan bidang latihan
yang diperlukan (Ibrahim Mamat, 2001)

Operasi
soal selidik - ENAI

Modul Latihan

Konsep
Pakej pengajaran dan pembelajaran lengkap
dengan objektif, sistematik dan mengikut proses yang betul (Kamdi Kamil, 1990)

Operasi
Dijalankan untuk mengetahui kesahan dan kebolehpercayaan

Celik Kewangan

Konsep
kemampuan
individu
memproses informasi
kewangan dan
membuat keputusan
tentang kewangan peribadi (Cole & Fernando, 2008).

Operasi
Galakkan daripada organisasi
Komponen diutamakan: pengurusan hutang, pengurusan aliran tunai, pelan kewangan persaraan

Lokasi Kajian
Subjek Kajian
mengurus kedudukan ekonomi atau kewangan dengan mengambil kira perkara-perkara yang ingin dilakukan
seperti berkahwin, membeli aset seperti kereta atau rumah, merancang untuk mendapatkan anak serta perancangan pendidikan anak kita (FOMCA, 2011).
Tidak menyatakan teori yang digunakan
tempoh masa 3 hari - membuatkan peserta mungkin bosan
Modul perancangan persaraan tidak jelas
Fokus hanya kepada wanita sedangkan golongan lelaki juga mengalami isu kewangan
Modul Russel:
tanpa teori
pembinaan soalan
penganalisis 3 kategori: cemerlang, sederhana, lemah
modul disusun atur mengikut urutan tertentu dan disesuaikan dengan pilihan media
berdasarkan
teori
mempunyai pemilihan
logistik
penilaian kesahan modul daripada
penilai pakar
mempunyai penentuan
tempoh masa
pemilihan
isi kandungan berdasarkan objektif
mudah untuk difahami
sesuai untuk golongan pekerja
pemilihan
strategi
dari awal memastikan
kelancaran pelaksanaan modul

Data diperoleh dari
ENAI
20 terpilih
Staf di Kompleks Penjara Puncak Borneo, Kuching, Sarawak.
Pembangunan Modul
UNIMAS

Kesahan
UNIMAS

Kebolehpercayaan
Kompleks Penjara Puncak Borneo, Kuching, Sarawak.
Kaedah kajian; Teoritikal, kesahan, kebolehpercayaan, keberkesanan
Borang soal selidik
Kajian Rintis
20 orang
mengurai
sebarang
kesilapan kaedah penyampaian modul latihan
,
kandungan modul
dan
melihat kesesuaian bahasa
yang digunakan dan menilai kemampuan untuk menjalankan kajian.
modul pengurusan kewangan peribadi menekankan aspek:
1)
Pengurusan hutang
dan
tabungan
2)
Pengurusan aliran tunai
3)
Perancangan persaraan
4)
Hindari penipuan
kewangan
5)
Pembelian aset
Full transcript