Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Információk a tanfelügyeletről

No description
by

Petróczi Gábor

on 11 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Információk a tanfelügyeletről

Mit kell tudni a tanfelügyeletről és a minősítésről?

A pedagógusok ellenőrzésének célja pedagógiai készségeik fejlesztése.
Módszere a foglalkozások, tanítási órák egységes szempontok szerinti megfigyelése, a pedagógus mindennapi nevelő-oktató munkáját megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata, valamint interjú felvétele.

A pedagógusok ellenőrzése
Az intézményvezető ellenőrzésének célja pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése, vezetői munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá a vezetői céljaihoz képest elért eredményei alapján.
Az intézményvezető ellenőrzése
Az intézményellenőrzés célja, hogy irányt mutasson az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez, annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját.
Az intézmények tanfelügyeleti ellenőrzése
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja

Előírja: a köznevelési törvény 148. § (1) bekezdése
A tanfelügyeleti ellenőrzés sztenderdizált rendszer
, mert a használt kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési, önértékelési szempontok, feldolgozási segédletek és szempontsorok (tehát az ellenőrzési eszközök)
egységesek és nyilvánosak.

Az ellenőrzési eszközöket az Oktatási Hivatal dolgozza ki, és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá.
a pedagógusok, intézményvezetők,
köznevelési intézmények munkájának ötévenkénti értékelése, ellenőrzése
A pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzése:
• általános pedagógiai szempontok,
• a Nemzeti alaptanterv,
• az intézmény pedagógiai programja
alapján történik

Minden ellenőrzésre kijelölt pedagógust egyidejűleg két tanfelügyelő ellenőriz,
akik a pedagógus
két tanóráját, foglalkozását látogatják meg,
és még a látogatás napján
megbeszélik
a pedagógussal a tapasztaltakat
egy szakértő egy nap alatt egy vagy két pedagógus két-két tanítási óráját, foglalkozását látogatja meg - 20/2012. VIII.31.) EMMI r. 148.§ (3)
Hogyan ellenőrzi a tanfelügyelet a pedagógus munkáját, hogyan készíti el az értékelését?
Ha a pedagógus már rendelkezik feltöltött portfólióval,
akkor a helyszíni ellenőrzést megelőzően a tanfelügyelők megtekinthetik a pedagógus portfólióját
azt azonban nem értékelik, csak tájékozódásra használják
A tanfelügyelők az óra meglátogatását megelőzően áttekintik:
a meglátogatott órákra vonatkozó tanmeneteket,
a meglátogatott órák óratervét vagy foglalkozástervét,
az egyéb foglalkozások (szakkör, felzárkóztatás, korrepetálás, tehetséggondozás, stb. tervezési dokumentumát
pedagógus korábbi értékelési dokumentumait
Az órán pedig áttekintik és ellenőrzik:
a haladási és osztályozó naplót, a tanulók füzeteit
Mennyi ideje van az intézménynek az ellenőrzésre való felkészülésre?
Az ellenőrzés időpontját az Oktatási Hivatal tervezi meg
, az OH dönt arról is, hogy az adott időpontban mely pedagógusok ellenőrzésésre kerül sor!
Az ellenőrzés tervezett időpontja előtt tizenöt nappal
a Hivatal elektronikus formában bekéri az intézmény vezetőjétől az intézményben alkalmazott pedagógusok órarendjét,
ez alapján
megtervezi az ellenőrzés menetét
,
és erről értesíti az ellenőrzést végző szakértőket
a koordinálással megbízott tanfelügyelő
az ellenőrzés előtt legalább 15 nappal
felveszi a kapcsolatot az intézmény vezetőjével
Az ellenőrzés kezdetekor az intézményvezető rövid nevelőtestületi értekezleten bemutatja a tanfelügyelőket,
így az ellenőrzésben érintett pedagógusok és a nevelőtestület más tagjai is megismerhetik az ellenőrzést végző szakértőket.

Az óratlátogatás körülményei, az óra értékelése
A tanóra látogatásán jelen vannak:
a tanfelügyelők
jelen lehet az intézményvezető vagy megbízottja
Azóra megtartását követően az órát tartó pedagógus és a tanfelügyelők az intézmény vezetőjének vagy megbízottjának jelenlétében
értékelik a megtartott órát
az alábbiak szerint:

először a pedagógus maga értékeli saját óráját
,
• ezt követően
a tanfelügyelők értékelik a pedagógus által megtartott órát
az óra önértékelésének és értékelésének időtartama nincs meghatározva
de a szoros időbeosztásból következik, hogy az óra teljes értékelése kb. 30 perc
A tanfelügyeleti ellenőrzésben nem a tanfelügyelő nem feltétlenül ugyanolyan szakos mint a meglátogatott pedagógus,
hiszen alapvetően pedagógiai természetű értékelésről van szó
a pedagógus értékelése a Nat-ban meghatározott nyolc kompetencia alapján történik
megjelölve az adott kompetenciaterületen a pedagógus erősségeit és a fejleszthető területeket
Az óralátogatást követő interjú a pedagógussal és vezetőjével
A tanítási óra értékelését a pedagógussal készített interjú követi.

Az interjú célja az, hogy a tanfelügyelet információkat kaphasson:
a pedagógus szakmai ismereteiről, munkájáról, eredményeiről,
az intézményben betöltött helyéről,
az általa ellátott feladatokról,
a pedagógus jövőbeni elképzeléseiről.
Az interjún a pedagógusnak válaszolnia kell a saját tevékenységével kapcsolatos kérdésekre,
az interjún csak a pedaógus és a tanfelügyelők vannak jelen
Ezt követően a tanfelügyelők interjút készítenek az intézményvezetővel vagy az általa megbízott személlyel is, aki ismeri az adott pedagógus munkáját,
ezen az interjún a pedagógus már nem vehet részt
feladata a pedagógus önértékelésének vezetői szempontú kiegészítése,
a korábbi vezetői tapasztalatok beemelése a tanfelügyelői értékelésbe
A két interjú hossza – praktikus szervezési okokból – nem haladhatja meg a 30 percet.
A pedagógus értékelése, az értékelőlap kitöltése, az ellenőrzés lezárása
Az ellenőrzés lezárásaként a pedagógust látogató két tanfelügyelő a pedagógusról értékelőlapot készít,
ennek tartalmáról a pedagógust látogató két szakértő egyeztetést folytat,
majd az értékelőlapot közösen kitöltik és mindketten aláírják
Az értékelőlapon a tanfelügyelők az
óralátogatás
, az
óra értékelése
és az
interjúk
alapján
a nyolc pedagóguskompetencia szerint
értékelik a pedagógus tevékenységét,
megjelölve a pedagógus egyes kompetenciákban mutatott erősségeit, valamint – szükség szerint – a fejleszthető területeit
kompetenciánként 0, 1, 2 vagy 3 pontot lehet adni
Az értékelőlap egyben az ellenőrzés jegyzőkönyve is, amelyet
a szakértő legkésőbb öt munkanapon belül megküld az igazgatónak
elektronikus formában és két eredeti, aláírt példányban postai úton is
ebből egyet kap a pedagógus, egyet pedig a pedagógus véleményének feltüntetése után a személyi anyagához kell csatolni
Az ellenőrzés lezárását követő öt napon belül a pedagógus és az intézményvezető köteles az ellenőrzésben részt vevő tanfelügyelők tevékenységét külön-külön értékelni.
A pedagógus korábbi ellenőrzésének beemelése
A tanfelügyelők megvizsgálják a pedagógus korábbi tanfelügyeleti ellenőrzésének dokumentumait
ezek az első öt évben nem állnak még rendelkezésre,
ezért az átmeneti időszakban a belső ellenőrzési dokumentumok áttekintésére kerülhet sor, ezek lehetnek
korábbi minőségellenőrzési (IMIP) dokumentumok
óralátogatási jegyzőkönyvek
a pedagógusról szóló feljegyzések, értékelések
ezek ne legyenek 3-4 évnél régebbiek
ezek előkészítése az intézményvezetés feladatkörébe tartozik
Mit ellenőriz még a tanfelügyelet?
az óra, foglalkozás vázlatát,
a tanmenetet, a tanulók füzetét,
a haladási és osztályozó naplót.
Az ellenőrzés időpontjának kitűzésekor tehát már nincs elegendő idő az ellenőrzésre történő felkészülésre
, ezért már jóval korábban elő kell készíteni:
tanmeneteket, naplókat, a pedagógusok értékelő dokumentumát, stb.
Kiknek az ellenőrzésére kerül sor 2015-ben?
A legsürgősebb azoknak a gyakornokoknak a tanfelügyeleti ellenőrzése, akik 2013. szeptember 1-jén kaptak munkaszerződést,
ugyanis kétéves gyakornoki idejük 2015. augusztus 31-én jár le,
minősítő vizsgájuk letételének határideje a tanítási év utolsó hónapjának utolsó napja, azaz 2015. június 30.
Ha a gyakornokok minősítő vizsgáját legkésőbb 2015 júniusában kell lebonyolítani, akkor ezt megelőzően – vélhetően 2015. április vagy május havában – sort kell keríteni tanfelügyeleti ellenőrzésükre is.
Szintén sürgős azoknak a pedagógusoknak a tanfelügyeleti ellenőrzése, akik felvételt nyertek a 2015. évi minősítési tervbe
az ő minősítési eljárásukra 2015-ben kerül sor,
ezt meg kell előznie a tanfelügyeleti ellenőrzésüknek,
amelyet a 2014/15-ös tanév második félévére, legkésőbb azonban 2015 kora őszén kell beütemezni
Akiknek 2015-ben minősítési eljárásban vagy minősítő vizsgán (gyakornokok) kell részt venniük, minősítésüket meg kell előznie a pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzésüknek!
Az intézményvezető ellenőrzésének módszerei:
a tanítási óra, foglalkozás látogatása,
az intézményvezetővel, a fenntartóval és a vezetőtársakkal készített interjú,
valamint az intézményi dokumentumok elemzése
Az igazgató munkájának kérdőíves értékelési kötelezettsége
Az Nkt. előírásai szerint az intézmény vezetőjének munkáját a nevelőtestületnek és a szülők közösségének értékelnie kell:
a vezetői megbízás második
és negyedik évében
személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján.
az intézményvezetőknek ügyelniük kell tehát arra, hogy a szóban forgó időpontban az anonim felmérés kérdőíveinek kiértékelt eredménye a tanfelügyelet rendelkezésére álljon
A tanfelügyelet az intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi.
Javaslatok
:
használható az IMIP-ben kialakított (bevált?) vezetői kérdőív
a kérdések megfogalmazásakor mértékletesség
automatikus értékelés és grafika használata,
pl. kerdoivem.hu
Az intézményvezető értékelésének területei
Az intézményvezető pedagógiai-szakmai ellenőrzését nemzetközi trendek alapján definiált vezetői kompetenciákalapján határozták meg az alábbiak szerint:
1. a tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása,
2. a változások stratégiai vezetése és operatív irányítása,
3. önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása,
4. mások stratégiai vezetése és operatív irányítása,
5. az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása.
Az igazgató értékelésének lezárásakor a tanfelügyelők a fenti szempontok szerinti értékelőlapot töltenek ki az intézményvezető munkájáról:
a fenti öt területen jelölik meg az erősségeit és fejleszthető területeit
a vezető értékelésébe be kell vonni az intézmény alkalmazottait,
az értékelésnek a vezető önértékelésére is alapoznia kell,
az értékelés során a vezető fejlesztési eredményeire kell támaszkodni
az intézményvezetői pályázat tartalma és megvalósítása, a vezetési programban megfogalmazott célok teljesítése,
a pedagógiai tevékenység irányítása, a nevelőtestület vezetésének minősége,
a köznevelési törvény 69. § (1) bekezdésében meghatározott elvárások


A tanfelügyelet kérdőívek alapján értékeli az intézményvezetőt
A nevelőtestületet anonim kérdőíves formában kell megkérdezni
arról, hogyan értékeli az intézményvezető vezetői tevékenységét.
A szülői közösség véleményét
a szülőkkel kitöltetett kérdőív alapján kell beemelni az ellenőrzési folyamatba.
ezt az intézményi önértékelés keretében kell előkészíteni

Előkészítő feladatok a kérdőíves felméréshez:
a kitöltők személyének meghatározási elveit az SzM-re kell bízni,
meg kell határozni a létszámot és az eloszlási paramétereket,
a tanfelügyeleti kézikönyvek az intézményvezető kérdőíves felméréséhez egy javaslatot adnak a szülők számára
A kérdőívek kitöltésekor a pedagógusoknak és a szülőknek is 0-5 közötti pontozással kell választ adniuk az adott kérdésekre.
A következő fázis az intézményi dokumentumok ellenőrzése
A tanfelügyelet ellenőrzi a következő dokumentumokat
• az intézményvezető vezetői pályázata
• a pedagógiai program
• egymást követő két tanév munkaterve és éves beszámolója
• a szervezeti és működési szabályzat (SzMSz)
• az intézményi önértékelés dokumentuma
• a vezető önértékelő kérdőíve

Kötelező interjúk a vezetői tevékenység értékelésére
az intézményvezetővel
a vezetőtársakkal
a fenntartó képviselőjével
Az intézményvezető ellenőrzését az OH által a feladattal megbízott két tanfelügyelő végzi,
legalább egyiküknek vezetői gyakorlattal intézményvezetői szakképzettséggel kell rendelkeznie
Az intézményellenőrzés megindításának már nem feltétele az, hogy az intézmény pedagógusainak legalább 60%-a már átesett a pedagógusok tanfelügyeleti vizsgálatán.

Az intézményellenőrzés során a tanfelügyelet az alábbi területekről származó tapasztalatokat értékeli:
1. pedagógiai folyamatok,
2. személyiség- és közösségfejlesztés,
3. eredmények,
4. belső kapcsolatok, együttműködés,
5. az intézmény külső kapcsolatai,
6. a pedagógiai munka feltételei,
7. a Nat-ban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés.
Az intézményellenőrzés területei
A vizsgálat módszerei:
dokumentumelemzés, interjúk, infrastrukturális feltételek vizsgálata, a pedagógusok tanfelügyeleti értékelésének összegzése.
• az alapító okirat (szakmai alapdokumentum)
• a pedagógiai program
• a szervezeti és működési szabályzat
• egymást követő két tanév munkaterve és az éves beszámolók
• az intézmény továbbképzési programja és beiskolázási tervei
• a házirend

az intézményi önértékelés
• az országos mérések eredményei (pl. kompetencia)
• elégedettségmérés (pedagógusok és szülők)
• az elmúlt öt évben lefolytatott ellenőrzések eredményei
A dokumentumelemzés során áttekintendő iratok köre
Az intézmény önértékelését
az intézmény vezetője készíti el,
legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra vonatkozóan:
az intézmény alapdokumentumai és
az egyes tanévek munkaterve és beszámolója alapján
Ennek részeként el kell készíteni az intézményvezető önértékelését is.
Az int. és a vezető önértékelését a nevelőtestületnek jóvá kell hagynia.
Kikkel kell interjút készíteni az intézményellenőrzés folyamán?
Az intézményellenőrzés során a szakértők interjút készítenek az alábbi személyekkel illetőleg csoportokkal:
• az intézmény vezetője,
a fenntartó képviselője,
az intézmény pedagógusainak csoportja
a szülők képviselőinek csoportja

Az intézményellenőrzés lezárása
Az intézményellenőrzésben részvevő 3-5 tanfelügyelő tapasztalatai alapján összegző jelentést készít.
az összegző jelentésben kizárólag tényekkel, adatokkal alátámasztott megállapítások szerepelhetnek
végleges formáját minden szakértő elfogadja és az összegző jelentést aláírja
az ellenőrzést követő hét napon belül elküldik az intézményvezető és a fenntartó számára
Az intézményvezető az intézményellenőrzés összegző szakértői dokumentuma alapján öt évre szóló intézkedési tervet készít,
amelyben kijelöli az intézmény pedagógiai-szakmai munkája fejlesztésének feladatait
intézkedési tervet a nevelőtestület harminc napon belül jóváhagyja, majd megküldi a fenntartónak
Mi a különbség?
Tanfelügyelet:
a pedagógusok, intézményvezetők és intézmények tanfelügyeleti ellenőrzésére a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (PSZE) rendszerében kerül sor
ötévenként, az OH döntése alapján
ehhez nem kell portfólióval rendelkezni
Minősítés:
A pedagógusok minősítési eljárására és a gyakornokok minősítő vizsgájára a pedagógus életpálya (PÉM) keretében kerül sor
a miniszter által elfogadott minősítési terv alapján
a minősítéshez porfólió elkészítése szükséges
Önre melyik vár?
Pedagógus minősítés és tanfelügyelet...
....feladatok pedagógusok és igazgatók számára
Készítette:
Petróczi Gábor igazgató
közoktatási szakértő,
c. főiskolai docens, tanfelügyelő
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
3700 Kazincbarcika
Jószerencsét út 2.
Tanfelügyelet és minősítés kapcsolata 2017-től
A pedagógusok minősítési eljárásában:
értékelni kell a portfóliót és védését
-50%
a meglátogatott tanórákat
- 20%
és a korábbi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) tapasztalatait -
30%
Ezért 2017-től minden minősítést tanfelügyeleti látogatásnak kell megelőznie!
Ez a 2015 és 2016. évi minősítéseknél még nem követelmény!
Milyen módon történik a minősítés 2015 és 2016-ban?
326/2013. (VIII.31.) Korm.r. 36.§ (11): a 2015 és 2016. évi minősítést még nem kell megelőznie pedagógiai-szakmai ellenőrzésnek
A pedagógusinterjú szervezésénél követelmény, hogy:
az összes évfolyamon tanító kolléga szerepet kapjon,
minden munkaközösség képviselete biztosítva legyen
legalább a pedagógusok 5 %-át meghallgassák az interjú során
• a szülők képviselőinek csoportja
minden osztályt legalább két-két szülő képviseljen
2015-2016-ban a minősítési eljárások és a minősítő vizsgák során - átmenetileg - az alábbi értékelési rendet kell alkalmazni:
60%: a portfólió és a portfólóvédés értékelése
válaszok a minősítőbizottságtól előzetesen megkapott kérdésekre
előadás a pedagógus saját tevékenységéről 15 perces digitális bemutatóval, beszélgetés
40%: a pedagógus által tartott óra (foglalkozás) értékelése
ha a munkakörnek nem része fogalalkozás tartása, akkor a munkakör ellátása során keletkezett dokumentumok értékelése alapján
Köszönöm az érdeklődő figyelmet, sok sikert kívánok a tanfelügyeletre, minősítésre való felkészüléshez!
Kedves Kollégák!
Milyen minősítési eredmény kell a sikeres minősítés eléréséhez?
Gyakornokok minősítő vizsgája esetében legalább 60%-os eredmény elérése szükséges,
a sikeres minősítő vizsga letételét követő január 1. napján Pedagógus I. fokozatba kell sorolni
A Pedagógus II. fokozat eléréséhez
a minősítési eljárásban
legalább 75%-ot kell teljesíteni,
a Mesterpedagógus fokozat eléréséhez
pedig
legalább 85%-os teljesítmény elérése szükséges
A minősítő vizsga és a minősítési eljárás értékelési területei egyaránt:
a portfólió és annak megvédése,
a pedagógus legalább két órájának meglátogatása
2017-től
a tanfelügyelet által korábban látogatott foglalkozások tapasztalatai, a tanfelügyelet összegző értékelése
az intézményi önértékelésnek a pedagógusra vonatkozó megállapításai
A minősítési eljárás,
minősítő vizsga rendje
2015-ben azoknak a pedagógusoknak a minősítésére kerül sor, akik szerepelnek a 2015. évi minősítési tervben:
mert 2014. április 30-ig jelentkeztek
és a miniszter elfogadta jelentkezésüket
mert gyakornokként az intézményvezető bejelölte őket a KIR SzNy-ben
A minősítési eljárás (gyakornokok esetében minősítő vizsga) lebonyolítási rendje jelentősen eltér az eddig ismertetett pedagógiai-szakmai ellenőrzés - a tanfelügyelet - rendjétől.
A pedagógusok minősítési eljárásának, minősítő vizsgájának célja az, hogy - bizonyítva pedagógiai és szakmai ismereteiket, jártasságukat - magasabb fizetési fokozatba kerülhessenek!
a minősítő vizsga letétele a gyakornokok számára 2 éven belül kötelező
a minősítési eljárás 2018. június 30-ig - az átmeneti rendelkezések szerint - minden pedagógus számára kötelező
a miniszter által kihirdetett különös feltételeknek megfelelő pedagógusok 6 év Ped. I-ben szerzett szakmai gyakorlat nélkül is jelentkezhetnek minősítésre
A pedagógusok minősítési eljárásának, minősítő vizsgájának célja
A 2015. évi minősítési eljárás adatai
A 30.000 meghirdetett helyre jelentkezett14.678 pedagógus.
közülük 1.840 gyakornok,
12.838 fő pedig Pedagógus I. vagy II. fokozatban lévő
4.057 fő nem töltötte föl a portfólióját (27% !)
új lehetőséget kaptak a hiánypótlásra
: Korm. r. 11.§ (8)
A minősítést (és a tanfelügyeletet) ellátó szakértők száma: 3.515 fő
A minősítési eljárás (és a tanfelügyelet is) 2015. áprilisában vette kezdetét!
az egyházi intézményekben dolgozók minősítésére csak 2015 őszétől kerül sor
az egyházi intézmények szakértői más intézményekbe is kijelölhetők
A minősítési eljárás menete
A minősítés konkrét időpontját az OH tűzi ki.
A minősítési eljárásban a szakértők értékelik:
a pedagógus portfólióját
portfólióvédés, prezentáció, előzetes kérdések
meglátogatják a pedagógus két óráját
az óra értékelését szakos szakértő végzi el
2017-tól
a tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeit
2016-tól
az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó megállapításait
A minősítő bizottság elkészíti a pedagógus összegző értékelését
ha a pedagógus elérte a 75%-ot (gyakornok a 60%-ot), akkor a következő év január 1-jétől magasabb fokozatba kerül.
A minősítő bizottság összetétele
A minősítő bizottság mindig három tagból áll:
Az Oktatási Hivatal bízza meg:
a bizottság elnökét (mesterpedagógus)
a bizottság másik tagját,
aki ugyanolyan szakos, mint a minősítendő pedagógus
továbbá pedagógusminősítés, pedagógiai-szakmai ellenőrzési szakértő
gyakornok esetében a bizottság egyik tagja a felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorló iskolájának legalább Ped. II. fokozatú pedagógusa
A bizottság harmadik tagja az intézmény vezetője
vagy az általa megbízott magasabb vezető beosztású személy,
aki szakvizsgával is rendelkezik
utóbbi előírás 2015. április 17-től van hatályban
Mi vár még ránk a minősítés megkezdése előtt?
A 6.000 intézményvezető (ill. megbízottjuk) számára az OH 30 órás blended típusú képzést szervezett:
távoktatás, kontaktnap, távoktatás, műhelymunka
időpont: 2015 márciusával kezdődően
minden intézményből legalább egy fő delegált
A minősítésre kerülő 11.000 pedagógus sem unatkozott
a minősítéséig, mert:
egy távoktatási részből és egy kontaktnapból álló képzést szervezett számukra az OH
kontakt:200 fős plenáris rendezvény
szervezési időpontjuk: május-szept.
A mesterpedagógusok feladatellátásáról
A hatályos kormányrendelet szerint a tanfelügyeleti és a pedagógusminősítési feladatokban részt vevő mesterpedagógusok számára heti egy nap munkaidőkevezmény jár
ez munkajogi értelemben valójában
nem munkaidőkedvezmény,
hiszen ezek a pedagógusok is heti 40 órát dolgoznak
csupán egy napot nem az iskolában, hanem az OH kijelölése szerinti helyen töltenek munkával
a jogszabályok nem határozzák meg azt, hogy
ez hány óra kötött munkaidőt igényel
, véleményem szerint heti 8 órát
a 326-os korm.r. módosítása sem rendezte ezt a kérdést
A kormányrendelet (és módosítása) értelmében a heti egy napot:
pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel (tanfelügyelet),
pedagógusminősítési szakértői feladatok ellátásával,
továbbképzésen való részvétellel vagy továbbképzés tartásával,
vagy (módosítás)
saját intézményükben minősítőbizottsági tagsággal járó feladatok
ellátásával tölthetik
utóbbi legföljebb évi 5 alkalommal számolható el
az OH az igénybevételről félévenként nyilatkozik!
A portfólió bizottsági értékelésének folyamata
A minősítőbizottság tagjai a minősítés előtt 30 nappal az informatikai rendszerben hozzáférnek a pedagógus által feltöltött portfólióhoz:
a bizottsági mindhárom tagja
egymástól függetlenül értékeli
a portfóliót,
az értékelés a 8 pedagógus kompetencia alapján történik
a védés előtt 9 nappal a bizottság tagjai eljuttatják kérdéseiket a bizottság elnökéhez
Az intézményvezető mint bizottsági tag feladatai
Az intézményvezető (vagy megbízottja) teljes jogú tagja a minősítő bizottságnak, így:
előzetesen érékeli (pontozza) a portfóliót
kérdéseket javasolhat az elnök számára a portfólióvédéshez
részt vesz a portfólióvédésen
, a kérdésekre adott válaszok alapján értékeli a portfóliót
részt vesz a pedagógus tanítási óráján
és az azt követő értékelésen
a látogatott óráról véleményt nyilvánít
részt vesz a végleges összegző értékelés elkészítésében
a portfólió és a védés értékelését 15 napon belül feltölti az informatikai támogató rendszerbe
Az intézmény képviseletében az adott minősítésben eljáró,
szakvizsgával rendelkező személyt az igazgató jelöli ki az informatikai rendszerben,
326-os módosítása: minden pedagógus esetében
vezetőnek vagy magasabb vezetőnek kell lennie!
Az elnök összesíti a kérdéseket, és 7 nappal a minősítés előtt eljuttatja azokat a pedagógusnak,
az előzetes értékelés eredményeit a védés során a bizottsági tagok módosíthatják.
Beleszámít-e a tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye a pedagógusok minősítésébe - 2015, 2016, 2017...?
A 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezések szerint a pedagógusok minősítését meg kell előznie tanfelügyeleti ellenőrzésüknek:
mert a minősítési eljárásba 30%-os súllyal át kell emelni a tanfelügyeleti ellenőrzés tapasztalatait
ezt a rendelkezést azonban 2015-ben és 2016-ben még nem kell alkalmazni, 2017-tól azonban már kell!
2015.04.17-től így módosult a 326-os kormányrendelet
Az ellenőrzésre kerülők névsorát az Oktatási Hivatal határozza meg, amely preferálja:
a 2016-ban minősítésre kerülőket
és a 2016-ban minősítő vizsgára kötelezett gyakornokokat
Az egyszerűsített portfóliót feltöltött kollégáknak hogyan kell kiegészíteniük saját portfóliójukat?
A portfólióval rendelkező kollégák a jelentkezés elfogadása után hozzáférést kapnak
a régi és az új portfóliós felületükhöz egyaránt
a régiből kell átemelniük a szükséges dokumentumokat az új portfólióba
illetve szükség esetén ki kell azt egészíteniük
Jellemzően kevesebb dokumentumra lesz szükség az új portfólióban, pl. nem szükséges:
10 óraterv, csupán 6
különleges bánásmódot igényelő csoport profilja
számukra készített féléves ütemterv és két óraterv
Figyelem! Rendkívüli lehetőség volt 2015-ben a mesterfokozatú minősítési eljárásban történő részvételhez
A 2016. évi minősítési eljárásokhoz a miniszter meghatározta a különös feltételeket.
Kötelezővé tette a minősítési eljárásban való részvételt az ideiglenesen Ped. II. fokozatba sorolt kollégák esetében, ha
legfeljebb 23 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek
A mesterfokozatú minősítére csak azoknak biztosított lehetőséget, akik
legalább 14 év szakmai gyakorlat mellett
mentor vagy vezető pedagógus szakvizsgával rendelkeznek
A 326/2013. (VIII.31.) Korm. r. módosítása lehetővé tette, hogy 2015-ben azok is részt vegyenek a mesterfokozatot kitűző minősítében, akik
14 év szakmai gyakorlatuk mellett
mentortanári vagy vezetőpedagógusi szakvizsgával rendelkeznek
A 2016. évi minősítési eljárásba azok is jelentkezhettek, akiknek nincs szakvizsgájuk, és legalább 26 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
Full transcript