Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ekolojizm

No description
by

Yasin Gunes

on 15 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ekolojizm

Ekolojizm
Derin Ekoloji Kavramı
Derin Ekolojinin pratikte geliştiği ilk ülke Amerika'dır
"Father of National Park"
1838 - 1914
Derin ekolojiyi somut açıdan inceleyen ilk düşünür Arne Naess'tir.
SlĞ
EKOLOJİ
DERİN
EKOLOJİ
Doğadaki ceşitlilik bizim için değerli bir kaynaktır
Doğadaki çeşitlilik kendisi için değer taşır
İnsan için olmayan değerden söz edilmez
Değeri insan değeri olarak anlamak ırkçı bir önyargıdır
Bitki türleri insan yararına tarım ve tıpta kullanıldığı için değerlidir
Bitki türleri korunmalıdır çünkü onların dğerleri özlerindedir
Kirlenme eğer ekonomik büyümeyi etkiliyorsa durdurulmalıdır
Kirlenmenin durudurulması ekonomik gelişmeden önce gelir
Gelişen toplumlardaki nüfus artışı, ekilojik dengeyi tehlikeye sokmaktadır
Dünya nüfusunun artışı ekosistemi tehdit etmektedir ama gelişmiş ülkelerin davranışları daha tehlikelidir.
Kaynak insan insan için yararlı her şey demektir
Kaynak, tüm yaşam için kaynaktır
Doğa acımasızdır ve böyle olması gereklidir
İnsan da acımasızdır ama böyle olması gerekmez
GAIA PRENSİBİ
Hipotezin kurucusu James Lovelock
"Gaia: Dünyadaki Yaşama Yeni Bir Bakış" (1979)
Hipotezin dayandığı savlar;
Dünya'nın küresel yüzey ısısı Güneş tarafından sağlanan eneji arttığı halde sabit kalmıştır
Atmosferin bileşimi, değişken olması gerekirken sabit kalmıştır
Okyanusların tuzluluk oranı sabittir
John Muir
Derin Ekoloji ilkeleri
Yeryüzünde insanların ve insan olmayan hayatın iyi durumda olması ve serpilip gelişmesi kendinde değerlidir, içsel bir değere sahiptir. Bu değerler, insan olmayan dünyanın insanın amaçları için yararlı olmasından bağımsızdır.
Hayat formlarının zenginliği ve çeşitliliği, bu değerlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. Bu zenginlik ve çeşitlilik, aynı zamanda kendi içinde değerlidir.
Hayati ihtiyaçlarını karşılamak dışında, insanların bu zenginliği ve çeşitliliği azaltmaya hiçbir hakları yoktur.
İnsan hayatının ve kültürlerinin serpilip gelişmesi, insan nüfusunun ciddi ölçüde azaltılması ile mümkün olabilir İnsan olmayan hayatın serpilip gelişmesi de daha az bir insan nüfusunu gerektirir.
İnsanın insan olmayan dünyaya müdahalesi aşırı düzeydedir ve durum hızla kötüleşmektedir
Politikalar değişmelidir. Değişen politikalar, temel ekonomik, teknolojik ve ideolojik yapıları etkileyecektir. Böyle bir değişikliğin getireceği sonuç, mevcut durumdan derin bir biçimde farklı olacaktır.
İdeolojik değişiklik, gittikçe yükselen bir hayat standardını hedeflemekten ziyade , esas olarak hayatın niteliğini değerli kılma, içsel değer taşıyan konumlarda yer alma yönünde olacaktır. Büyüklük/irilik ile yücelik arasındaki farka ilişkin derin bir bilinç oluşacaktır.
Bu hususlara katılanlar, gerekli değişiklikleri gerçekleştirmeye çalışmakla doğrudan ya da dolaylı olarak yükümlüdürler.
EKOSOFİ
Derin ile sığ ekoloji arasındaki temel farklardan biridir
Ekolojik uyum ve dengenin felsefesidir
Arne Naess "Ekosofi T"
Kendini gerçekleştirme ilkesi (self realization)
Özdeşleşme ilkesi (identification)
Biyosferik eşitlik ilkesi (biospheric equality)
Toplumsal Ekoloji
Murray Bookchin
EKOLOJİK SORUNUN KAYNAĞI OLARAK TOPLUM
"Ellerimizi kullanarak doğanın alanı içinde kendimize yeni bir doğa üretiyoruz" Cicero
İnsanın doğaya tahakküm etmeye çalışmasının sebebi?
İlkel toplumlarda hiyerarşi
TOPLUMSAL EKOLOJİNİN SİYASAL PROGRAMI
Ekolojik Toplum
Devrim
Asgari Devlet
Ütopya Ekotopya
TOPLUMUN YENİDEN YAPILANMASI
4 TEMEL İLKE
Halk meclislerinin yeniden canlandırılması
Meclislerin konfederasyonu
Komünal ve konfederal siyasetin inşası
Mülkiyetin belediyeleştirilmesi
Ekolojizm Nedir?
* Ekoloji, organizmaların bölgesel dağılımını ve miktarını belirleyen karşılıklı ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.
Ekolojizm, ekoloji hareketinin toplumsal bir boyut kazanmış halidir
Doğa ekseninde tarihin yeniden okunması
Ekolojizmin Dogma Sebepleri
Neler Olabilir?
Ekolojizmin Diğer İdeolojilerden Farkl
Kavramlar Karmaşasl
ÇEVRE
EKOLOJİ
ÇEVRE SORUNLARI
BAHRO'NUN ELEŞTİRİSİ
ÇEVRECİLİK
EKOLOJİZM
YEŞİL PARTİLER
TEMEL DEĞERLERİ
Finansal Bağımsızlık
Şiddetsizlik
Küresellik
Hedefe Odaklılık
Yaratıcılık
Farklılık - Çeşitlilik
Dünya Doğayl
Koruma
Vakfl
Misyon: Çevreyi korumak ve sağlıklı, adil bir dünyayı desteklemek
Rehber prensipler: Sürdürülebilirlik, bağlanabilirlik ve sistemik değişim
Ekoloji ve Demokrasi
Yeni toplumsal hareketler çağdaş siyasetin yeni yüzleridir
Özellikleri:
Kurumsal siyasetin aktörü olmayanlara kapalı bulunan kamusal alanı, genişleterek yeniden açmışlardır
Kurumları ve kurumlaşmayı mücadelelerini sınırladığı gerekçesiyle reddetme eğilimindedirler.
Bireysel tercihlere yaptıkları vurgu bağlamında siyasal çatışmanın eksenini kaydırmakta, toplumsal sınıflara dayalı geleneksel çatışma modelini değişikliğe uğratmaktadırlar.
Dile getirilen talepler ve çatışma konuları sınıfsal değil, öznel ya da evrensel bir içeriğe sahiptir.
KATKILARI:
Siyasette Yapısal Bir Dönüşüm Süreci
İktidar mücadelesi ele geçirme mücadelesi
Kimlik kazanma mücadelesi
değil
Toplumsal hareketler, sağladıkları veya zorladıkları katılım imkanlarıyla yurttaşlık kavramını genişletmiş ve derinleştirmişlerdir.
Yeni toplumsal hareketlerin siyasete getirdiği asıl yenilik?
Siyaset yapmanın yöntemi
Klasik partilerin Anakronik Yapıları
-Benton'a göre bugün klasik partiler, ancak iki fonksiyonu yeterli bir düzeyde yerine getirmektedirler
Seçimlerde yarışmak
Kamusal işlerdeki ritüellere katılacak bir profesyonel siyasetçiler kastı üretmek
İdeolojileri ve toplumsal destekleri faklı olsa da iki olgu etrafında şekillenmişlerdir:
Kitlesel oy kullanma
Ulus-devlet
YENİ SİYASET TEORİSİ
MÜLLER-ROMMEL
POGUNKTE
Yeşil Partiler
Küçük Sol Kanat Partiler
Yeşil Partiler
Yeni siyasetin üç boyutu
-Program
-Geleneksel olmayan siyasal tarz
-Seçmen Profili
Yeşil Partilerin İdeolojide ve söylemde öne çıkardıkları temalar:
-ekoloji
-bireycilik
-katılımcı-doğrudan demokrasi
-genel bir sol kanat eşitlikçi tavır
-üçüncü dünya ile dayanışma
-tek taraflı silahsızlanma
Yeşil Partiler
Özerklik
Seçmen Profili
Alternatif toplum önerisi
Demokrasi Açısından Kaygılar
Popülerleşmenin getirdiği sorunlar
Korkunun siyasallaştırılması
Türkiye'de Ekolojizm
"Çevreci Hareketlerin Türkiye'yi Sarsmayan On Yılı"
"Yeşiller Partisinin Olmayan Tarihi"
Türkiye'de çevre korumacılığının görünür hale gelmesi, 1950'li yıllarda hızlanan kentleşmenin neden olduğu sorunlar bağlamında gerçekleşmiştir.
1960'ların temel tartışma konuları:
Ormansızlaşmadır
Haliç'in kirliliği
Büyük kentlerdeki temizlik sorunları
1955 Türkiye Tabiatlnl Koruma Derneği
1969 Ankara Hava Kirlenmesiyle Savaş Derneği
1978 Çevre Müsteşarllğl
1978 Türkiye Çevre Sorunlarl Vakfl
1983 Çevre Kanunu
1980'ler, Stokholm Çevre Konferansı Sonrası...
ekolojist nitelikli muhalefetin su yüzüne çıktığı yıllar
-Çevre Duyarlılığını Yayma Gubu
-Yeşil Dayanışma Grubu
-İzmir Yeşiller Grubu
-Yeşil Barış Çevre Derneği
Ekolojik Protesto
Gökova Körfezinde ve İzmir Aliağa'da Termik Santral yapımına
Dalyan'da kaplumbağaların yaşadığı bölgede turistik tesis yapımına
Ankara Güvenpark'ta otopark yapımına karşı yürütülen toplumsal muhalefet
1988 Yeşiller Partisi
2012 EDP
Türkiye'deki yeşillerin benimsediği on temel ilke;
Doğaya uyum
Sürdürülebilirlik
Küresel Mücadele
Erkek Egemenliğinin Reddi
Şiddetin Reddi
Doğrudan Demokrasi
Yerellik
Adil Paylaşım
Özgür Yaşam
Çeşitliliğin Korunması
Türkiye'de Ekoloji Hareketi Açısından Dergicilik
* 1992 Ağaçkakan Dergisi
* 2003 Üç Ekoloji
* 2010 Toplumsal Ekoloji
KURUMSAL ÇEVRECİLİK
Türkiye'de ekolojik hareketin dışında gönüllü kuruluşların yürüttüğü faaliyetler ekseninde gelişen ve teknik anlamda çevreye ve çevre sorunlarına dikkat çeken ''kurumsal'' bir çevrecilik anlayışı gelişmiştir.
Kurumsal çevrecilik, teknik ve bilimsel gelişmeleri baz alarak çevre sorunlarını tesbit etmeye ve bunlarla ilgili çözüm önerilerini kamu otoritesine bildirmeye dönük bir çevrecilik anlayışı etrafında gelişmektedir.
TÜRKİYE TABİATINI KORUMA DERNEĞİ
DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ
TÜRKİYE ÇEVRE SORUNLARI VAKFI
TEMA
Bu tür kuruluşlar, ekolojik hareketten farklı olarak çevre konusuna siyasal bir perspektiften yaklaşmamakta, onu daha çok teknik bir konu olarak ele almakta ve bu yönde çalışmalarda bulunmaktadırlar.
:
*
*
*
İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ..
Full transcript