Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА

No description
by

dulguun dulguun

on 24 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА

ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Эрх зүйн орчин
ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА
ISO:9000
АГУУЛГА
Чанарын удирдлагын өнөөгийн байдал
Эрх зүйн орчин
Монгол улсад
Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулиас:

3.1.1.
“стандартчилал”
гэж бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээ /цаашид "бүтээгдэхүүн" гэх/-ний харилцан орлолт, аюулгүй байдал, мэдээлэл, техник, хэмжилт, сорилтын нийцтэй, нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор нийтлэг бөгөөд дахин давтан хэрэглэх журам тогтоох үйл ажиллагааг;

3.1.2.
“стандарт”
гэж бүтээгдэхүүний үзүүлэлт, шаардлагын хэм хэмжээг  зохих журмын дагуу сонирхогч талууд зөвшилцөн боловсруулж, эрх бүхий байгууллагаас  баталсан норматив-техникийн баримт бичгийг;

4.1. Стандартчиллын зорилго нь нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны аюулгүй байдлыг хамгаалах, бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, бүх төрлийн нөөцийг зүй зохистой ашиглах, бүтээгдэхүүний харилцан орлолт, сорилт, хэмжилтийн нэгдмэл байдлыг хангахад оршино.
4.2. Стандартчилалд дараахь зарчмыг баримтална:
4.2.1. төр, үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч тэгш эрхтэйгээр оролцох;
4.2.2.   нийгмийн эрх ашигт нийцэх;
4.2.3. бие даасан, хараат бус байх;
4.2.4. стандарт нь шинжлэх ухаан, технологийн сүүлийн үеийн түвшин, практикийн ололтод тулгуурласан, товч тодорхой агуулгатай байх;
4.2.5. олон улсын стандартыг үндэсний  стандарт боловсруулахад үндэс  суурь болгох;
4.2.6. стандарт нь үйлдвэрлэл, худалдаанд үндэслэлгүйгээр саад учруулахгүй байх;
4.2.7. стандарт нь бүтээгдэхүүний хэрэглээний болон ашиглалтын  шинж чанарт үндэслэх;
4.2.8. хууль тогтоомжид харшилсан үзүүлэлт, шаардлагыг стандартад тусгахгүй байх.


5.1. Стандартчиллын баримт бичигт дараахь баримт бичиг хамаарна:
5.1.1.

Монгол Улсын /цаашид “үндэсний” гэх/ стандарт;
5.1.2.   энэ хуулийн 9.1, 9.2-т заасны дагуу хэрэглэж байгаа стандарт, аргачлал, заавар болон олон улс, бүс нутгийн стандартчиллын байгууллагаас гаргасан  арга зүйн удирдамж, зөвлөмж;
5.1.3. байгууллагын стандарт.
6.1. Үндэсний стандартын үзүүлэлт, шаардлага нь олон улс, бүс нутаг, гадаад улсын дэвшилттэй стандартын түвшинд хүрсэн байвал зохино.
9.1. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хууль тогтоомж, үйлдвэрлэгчийн болон хэрэглэгчийн эрх ашигт харшлахгүй, нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны аюулгүй байдалд хохирол учруулахгүй олон улс, бүс нутаг, гадаад улсын дэвшилттэй стандартыг Стандартчиллын төв байгууллагад  бүртгүүлсний үндсэн дээр хэрэглэнэ.
9.2. Шинэ технологи, бүтээгдэхүүн эзэмшиж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагад Монгол Улсад хэрэглэхээр зааснаас өөр стандарт, аргачлал, зааврыг нэг жил хүртэл хугацаагаар түр хэрэглэх зөвшөөрлийг стандартчиллын төв байгууллага олгоно.

Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ОУСБ)-ын 2001 оны мэдээнээс үзвэл чанарын удирдлагын тухай  ИСО 9000 стандартыг дэлхийн 150–иад орны 408,6 гаруй мянган аж ахуйн нэгж, байгууллагад, байгаль орчны менежментийг  70-аад орны 22,9 мянган аж ахуйн нэгж, байгууллагад нэвтрүүлж, гэрчилгээ авсан буюу бүртгүүлсэн дүн гарчээ. Манай улсын хувьд эдгээр стандартыг хэрэгжүүлэх ажил хангалтгүйгээс зах зээлд чанараар өрсөлдөх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хомс байна.
Хэдийгээр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулж, өрсөлдөх чадвартай болох, тогтвортой хөгжих нь хувийн хэвшлийнхний идэвхи санаачилга, үйл ажиллагаатай холбоотой ч, менежментийн талаас бүхэлд нь дэмжиж, улс орны эдийн засагт түүний гүйцэтгэх үүрэг, хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх явдал бол Засгийн газрын стратегийн бодлого мөн. 


Чанарын болон байгаль  орчны удирдлага  (менежмент)-ыг дэмжих үндэсний хөтөлбөр
1947 оны 2-р сарын 23 үүсгэн байгуулагдсан
I
nternational
S
tandardization
O
rganization=
ISO
Швейцарийн Женев хотод төв нь байрладаг
2015 байдлаар 196 улс орон нэгдсэн
Монгол улс ISO байгууллагад 1953 онд нэгдсэн
Гишүүн орнууд /
өөрсдийн орны стандартын хамт хэрэглэдэг
/
Хариуцлагатай гишүүн орнууд /
өөрийн орны стандартгүй
/
Хэрэглэгч орнууд /
жижиг эдийн засагтай
/
Гишүүн бус орнууд /
ISO 3166
/
Чанарын удирдлага гэж юу вэ?
Олон улсын стандарчилалын байгууллага
ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Байгууллага
ЧАНАР ГЭЖ ЮУ ВЭ?
ЧАНАР
=
СТАНДАРТ
QUALIS, QUALITAS
= түүнтэй ижил, яг тиймэрхүү
Тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тодорхойлж буй шинжүүдийн нэгдэл юм
Чанар бол хэзээ ч тохиолдлын зүйл байгаагүй. Энэ бол ухаалаг хичээл зүтгэлийн үр дүн юм
Жон РАСКИН
Чанар гэдэг нь

"
Ижил төрлийн зүйлстэй харьцуулсан стандарт
"
Харьцангуй тогтвортой шинж бүхий
Багц үзүүлэлтийн шаардлагыг хангасан
Хэм хэмжээ, стандарт
Чанарын хэмжүүр
Хэрэглэгч тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд өгөх үнэлэлт нь
"
Сэтгэл ханамж
"
-р илэрдэг
Хэрэглэгч бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авна
Сэтгэл ханамжтай эсвэл ханамжгүй
Хэрэглэгч тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг дахин авах эсэхээ шийднэ
Уг шийдвэр нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг гаргагч байгууллага оршин тогтнох эсэхийг шийднэ
Аливаа байгууллага хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг удаан хадгалж чадах нь урт хугацаанд амжилттай оршин тогтнох үндэс болно
Чанарыг удирдаж болох уу???
Чанарын төлөвлөлт
Чанарын баталгаа
Чанарын хяналт
Чанарын өсөлт
Стратегийн удирдлага
Хүний нөөцийн удирдлага
Санхүүгийн удирдлага
Чанарын удирдлага
Үйлдвэрлэлийн удирдлага
Маркетингийн удирдлага
Төслийн удирдлага
Оршин тогтнох үндэс буюу зорилго
Урт хугацаанд амжилттай оршин тогтнох үүднээс албан хаагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх, чанарт анхаарсан удирдлагын хандлагыг
"
ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА
" гэнэ
Чанарын удирдлага нь 4 үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй
Quality planning
Quality assurance
Quality control
Quality improvement
Чанарын удирдлагын чиг хандлага
1920-д он
1940-д он
1960-д он
1980-д он
Ашиглахад хялбар эсэх
Онцгой шинж /аюулгүй байдал, хэрэглэхэд тохиромжтой эсэх, хийц загвар, гадаад үзэмж, технологийн түвшин гэх мэт/
Найдвартай байдал
Хугацаа
Чанарын мэдрэмж /хэрэглэгчид төрүүлж буй сэтгэгдэл/
Худалдсаны дараах үйлчилгээ /тодорхой хугацаагаанд хэрэглэсний дараа ямар нэг согог гарахад засвар авах боломжтой эсэх
Чанаргүй байх нь борлуултанд сөргөөр нөлөөлж улмаар гологдол нэмэгдэн, түүнийг засварлах, шинэчилэхэд гарах зардлыг нэмнэ
Хэрэглэгчдээ алдана
Ашиг орлого буурна
Цаашлаад байгууллага оршин тогтнох эсэх

Чанаргүй бол яах вэ?
Хэмжүүрүүд
Гарцад чиглэсэн
Эцсийн бүтээгдэхүүнд гологдол их гардаг байсан
Фредрик Винслоу Тейлор, Хенри Форд, Карл Бенз
Үйл явцад чиглэсэн
Гологдол багассан ч асуудал тулгарсаар байсан
Волтер Шуарт
Чанарын удирдлага
Деминг, Журан
Чанарын удирдлага гэх ойлголт биелэлээ олсон
Чанарын нэгдсэн удирдлага
Тоёота
>
Форд
ISO 9000
Гологдол бүрт торгууль төлдөг тул ажилчдад айдас үүсч эхэлсэн
Зөвхөн стандартын шаардлага хангахад чиглэсэн
Зөвхөн чанарыг анхаарах бус гологдол гарч буй учир шалтгааныг илрүүлэх ёстой
А.Б Фейгэнбаум
ISO 9000 бүлгийн стандарт
1987

Анх хэвлэгдэж нийтийн хүртээл болсон /3 ерөнхий бүлэг загвар бүхий стандарт/

1994

ISO 9001:1987 стандартад тодотгол хийж нарийвчилсан

2000

ISO 9001, ISO 9002 and ISO 9003 үндсээр нь сольсон /Үйлдвэрлэлийн менежментэд илүү төвлөрсөн/

2008

ISO 9001:2000 стандартад тодотгол хийсэн /чанарын удирдлагыг нарийвчилсан буюу байгууллагын амжилтыг тогтвортой хадгалах/

2015

Гүйцэтгэлийг сайжруулахад чигсэн /ирэх 25 жилийн төлөвлөгөө туссан, Төлөвлө-Гүйцэтгэ-Нягтал-Хэрэгжүүл бүх түвшинд/
1,2 сая орчим байгууллага ISO сертификат эзэмшдэг
Хамгийн олон сертификаттай улс нь БНХАУ, Итали, ОХУ, Испани, Япон, Герман, ИБ гэх мэт
ISO 9000 бүлгийн 9000 стандарт байдаг
Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангахад чиглэсэн
Орцыг хянах буюу нийлүүлэгчид стандарт тавьдаг
Хөрөнгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх
Дотоод үйл явцын сайжрана
Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж нэмэгдэнэ
Яагаад ISO 9000-ыг сонгох ёстой вэ
ISO 9001:2015
Онцлог бүхий байгууллага бүрт тохируулан сайжруулсан
Удирдах түвшний хариуцлагыг нэмэгдүүлсэн
Эрсдлээс сэргийлэх механизмийг сайжруулсан
Бичиг хэргийн шалгуурыг зөөлрүүлсэн
Өөрийн онцлог бүтцээс шалтгаалсан түлхүүр менежментдээ стандартыг тохируулан хэрэглэж болох
ISO 9000 бүлгийн стандартын зарчмууд
Хэрэглэгчид төвлөрөх
Хэрэглэгчийн өнөөгийн болон ирээдүйн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бий болгох.
Манлайлал
Байгууллагын зорилго, чанарын зорилтыг хангахад албан хаагчдыг нэгтгэх, чиглүүлэх
Албан хаагчдын оролцоог хангах
Бүх шатны албан хаагчдыг үйл ажиллагаанд татан оролцуулах нь ажилтаны ур чадварыг илрүүлээд зогсохгүй байгууллагын үр ашгийг нэмэгдүүлнэ
Үйл явцын хандлага
Шаардлагатай үр дүнд хүрэхийн тулд үйл ажиллагаа, холбогдох нөөцийг зөв удирдах
Удирдахуйд системтэйгээр хандах
Үйлдвэрлэлийн явцад бүх түвшинд чанарын удирдлагыг бий болгох. Байгууллагын үр өгөөж, үр нөлөөг ойлгож чанарын зорилтод хүрэх
Тасралтгүй сайжруулах
Чанарын зорилтыг тасралтгүй хангахад чиглэсэн 1 түлхүүр гүйцэтгэлийг сайжруулан тасралтгүй хөгжүүл
Шийдвэрийг бодитой гаргах
Байгууллага өөрийг нь хүрээлэн буй бүхий л мэдээлэлд бэлэн байх. Судалгаа мэдээлэлд үндэслсэн шийдвэр гаргах
Ханган нийлүүлэгчидтэй харилцан ашигтай байх
Ханган нийлүүлэгч, худалдан авагч 2 тал харилцан хамааралтай тул тус бүрт өртөг нэмэх болмжоор хангаж харилцан ашигтай түншлэх
Чанар гэж юу вэ?
ISO 9000, ерөнхий ойлголт
Анхаарал хандуулсан баярлалаа
Зорилго
Зах зээлд нийлүүлэгдэж байгаа
бүтээгдэхүүн
,
үйлчилгээ
,
үйл явц
,
тогтолцоо
нь стандартын шаардлагад нийцсэн эсэхийг тогтоох замаар хэрэглэгчийг зөв сонголт хийх, хуурамч бүтээгдэхүүнээс хамгаалах, бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд оршино.
Баталгаажуулалтын газар
1991 он
Хэрэглэгчийг
чанартай
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр хангах зорилгоор хөндлөнгийн баталгаажуулалтыг хэрэгжүүлж ирсэн бөгөөд олон улсын тохирлын үнэлгээний зарчим, хэм хэмжээнд нийцүүлэн тохирлын үнэлгээг гүйцэтгэж, нийгэм, эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах, үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Хамрах хүрээ
Дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт
Үйлчилгээний баталгаажуулалт
Импортын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт
Экспортын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт
Тогтолцооны баталгаажуулалт; (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 18001)
“Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрх олгох
70 гаруй аж ахуйн
нэгжийн 120 орчим
нэр төрлийн
бүтээгдэхүүн
8 нэрийн үйлчилгээ
давхардсан тоогоор
400 гаруй аж ахуйн нэгжийн
600 гаруй нэрийн
экспортын бүтэгдэхүүн
200 гаруй аж ахуй нэгжийн
250 гаруй нэрийн импортын
бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулж
тохирлын гэрчилгээ олгосон
85 аж ахуйн нэгжийн
удирдлагын тогтолцоог
гэрчилгээжүүлэн 40 аж ахуй
нэгжийн 188 нэрийн
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд
“ “Үндэсний тохирлын тэмдэг”
хэрэглэх эрх олгоод байна.
2015 оноос чанарыг
эрхэмлэгч аж ахуйн
нэгж, байгууллагад
“Үндэсний чанарын шагнал”


холбогдол
Өрсөлдөх боломж
нээгдэнэ
Үр ашиг бодитоор
хэмжигдэнэ
Эдийн засгийн өсөлтөд
нөлөөлнө
Брэнд бүтээгдэхүүн
бий болно
Хэрэглэгчийн сонголтонд
нөлөөлнө
Ээлтэй орчинд
амьдарна
Бүтээмжийг
нэмэгдүүлнэ
Олон улсын
зах зээлд бүтээгдэхүүн,
үйл ажиллагаагаа
таниулах боломж
нээгдэнэ
Мэдээллийн самбар
Мандат
Full transcript