Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ NHỮNG

No description
by

Nhatminh Le

on 30 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ NHỮNG

MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, hoạt động đại lý ngày càng phát triển, sôi động ở nhiều nghành nghề, lĩnh vực như xăng dầu, thuốc lá, rượu bia,…Trước sự phát triển của các đại lý thương mại, Nhà nước cần tạo một hành lang pháp lý hoàn thiện để điều chỉnh các hoạt động đại lý đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp.pháp luật của Nhà nước. Luật thương mại 2005 đã quy định khá đầy đủ về đại lý, hợp đồng đại lý từ Điều 166 đến Điều 177. Để nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về hợp đồng đại lý, các tranh chấp thường xảy ra nhóm chúng tôi đã vào nghiên cứu đề tài “Hợp đồng đại lý trong kinh doanh thương mại và những tranh chấp có thể phát sinh”
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
II.MỘT SỐ TRANH CHẤP CÓ THỂ XẢY RA TRONG HỢP ĐỒNG KINH DOANH TRONG THƯƠNG MẠI VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT
KẾT LUẬN:
HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ NHỮNG TRANH CHẤP CÓ THỂ PHÁT SINH

GVHD: NGUYỄN THANH TÙNG

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Khái niệm về hợp đồng kinh doanh thương mại, hợp đồng đại lý trong kinh doanh thương mại.
1.2. Đặc điểm của hợp đồng đại lý trong kinh doanh thương mại.
1.3. Hình thức của hợp đồng.
1.4. Nội dung hợp đồng đại lý trong kinh doanh thương mại.
1.5. Giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng.
1.6. Trách nhiệm pháp lý khi vi phạm hợp đồng.
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ TRANH CHẤP
2.1. Khái niệm tranh chấp thương mại.
2.2. Một số tranh chấp trong hợp đồng đại lý kinh doanh thương mại.
2.3. Thực tiễn về tranh chấp hợp đồng đại lý kinh doanh thương mại.
2.4. Biện pháp giải quyết các tranh chấp về hợp đồng.
1.1. Khái niệm về hợp đồng kinh doanh thương mại, hợp đồng đại lý trong kinh doanh thương mại.
1.1.1. “Hợp đồng kinh doanh thương mại là sự thỏa thuận của các chủ thể kinh doanh – thương mại nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ kinh doanh – thương mại”.

1.1.2. Điều 166 Luật thương mại 2005: “Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên Giao đại lý và bên Đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao”

1.2. Đặc điểm của hợp đồng đại lý kinh doanh thương mại
Không trái pháp luật, đạo đức xã hội
Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng
Trực tiếp chịu trách nhiệm về tài sản
1.3. Hình thức của hợp đồng
Hợp dồng đại lý được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương (theo Điều 168 LTM năm 2005).
1.4. Nội dung hợp đồng Đại lý trong kinh doanh thương mại
Quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý với bên đại lý được quy định tại điều 172 và 173 Luật thương mại năm 2005.
Quyền và nghĩa vụ của bên đại lý với bên giao đại lý được quy định tại điều 274 và 275 Luật thương mại năm 2005
1.5. Giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng
1.5.1 Giao kết hợp đồng đại lý trong kinh doanh thương mại
-ĐỀ NGHỊ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
“Giao kết hợp đồng thương mại là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định cụ thể”.
-Hình thức giao kết hợp đồng:
Văn bản
Lời nói
Hành vi cụ thể
-Hiệu lực giao kết hợp đồng:
Được bên đề nghị ấn định
Nếu không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó.
-CHẤP NHẬN ĐỀ NGHỊ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG:
Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị với bên đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị.
-Thời hạn chấp nhận giao kết hợp đồng
Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc chấp nhận chỉ có hiệu lực trong thời hạn đó.
Nếu bên đề nghị ký kết hợp đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm trả lời

Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trường hợp qua điện thoại hoặc qua các phương tiện khác thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có chấp nhận hoặc không chấp nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận về thời hạn trả lời.

- THỜI ĐIỂM GIAO KẾT HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ:
Trực tiếp bằng văn bản: thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản.
Gián tiếp bằng văn bản: bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng.
Bằng lời nói: thời điểm ký kết hợp đồng là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.
Hợp đồng đại lý có hiệu lực từ thời điểm ký kết, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
1.5.2. Thực hiện hợp đồng đại lý trong kinh doanh thương mại
1.5.3. Sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng đại lý trong kinh doanh thương mại
Hai bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng và giải quyết hậu quả của việc sửa đổi hợp đồng.

Hợp đồng được lập thành văn bản nếu có công chứng,chứng thực… thì việc sửa đổi hợp đồng cũng phải tuân theo hình thức đó.

1.6. Trách nhiệm pháp lý khi vi phạm hợp đồng:
Buộc thực hiện hợp đồng
Phạt vi phạm
Bồi thường thiệt hại
Tạm ngừng thực hiện hợp đồng
Đình chỉ thực hiện hợp đồng
Hủy bỏ hợp đồng đại lý
2.1. Một số tranh chấp có thể phát sinh trong hợp đồng đại lý trong kinh doanh thương mại.
2.1.1. Tranh chấp giữa nhà sản xuất với nhà phân phối đại lý.
2.1.2. Tranh chấp giữa bên giao đại lý với bên đại lý.
2.1.3. Tranh chấp giữa đại lý với người tiêu dùng.
2.2. hướng giải quyết các tranh chấp trong hợp đồng đại lý trong kinh doanh thương mại
2.2.1. Thương lượng
Đặc điểm
-Là hình thức mang tính tự phát, không bị ràng buộc bởi thủ tục pháp lý

-Đặc trưng bởi tính tự giải quyết
2.2.2. Hòa giải
Đặc điểm:
- Xuất phát từ sự tự nguyện của các bên tranh chấp.
- Trung gian hòa giải phải được các bên chấp thuận hoặc được chỉ định.
- Trung gian hòa giải có thể là :cá nhân, tổ chức, luật sư, cơ quan tư vấn, tòa án, trọng tài đã thụ lý đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp.
- Trung gian hòa giải phải có phẩm chất: uy tín, có tư cách đạo đức tốt, am hiểu về kiến thức pháp luật, kinh doanh, thực tiễn.
2.2.3. Trọng tài thương mại
- Là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận
- Được tiến hành theo quy định của luật trọng tài thương mại năm 2010
2.2.4. Toà án
Khi tranh chấp Hợp đồng phát sinh, nếu các bên không tự thương lượng, hòa giải với nhau thì có thể được giải quyết tại Tòa án.
Đại lý thương mại ngày càng phát triển, có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Việc hiểu rõ hoạt động của đại lý thương mại cũng như hợp đồng đại lý thương mại và một số tranh chấp có thể xảy ra sẽ làm nâng cao hiệu quả hoạt đông của các đại lý, giữ bình ổn thị trường, giảm được một số tranh chấp không đáng có xảy ra. Do kiến thức và khả năng tổng hợp vấn đề còn nhiều hạn chế nên bài làm của nhóm chúng tôi còn nhiều sai sót mong thầy và các bạn đóng góp ý kiến để bài làm của nhóm hoàn thiện hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !!!
DANH SÁCH NHÓM
1. Trần Phương Anh
2. Trương Minh Ánh
3. Hà Thị Tâm Châu
4. Phan Nhật Châu
5. Lê Thị Chi
6. Nguyễn Văn Chính
7. Trịnh Cao Cường
8. Đặng Thị Thùy Dung
9. Phạm Thị Dung
10. Nguyễn Viết Đáng
11. Trần Thị Ngọc Gấm
12. Đặng Thị Diệu Hà
13. Nguyễn Thị Hải Hà
14. Tạ Thị Hà
15. Hô Quang Hảo
16. Hà Văn Hạnh
17. Nguyễn Thị Hậu
18. Trương Thị Thu Hằng
19. Nguyễn Thị Hiền
20. Bùi Trung Hiếu
21. Nguyễn Khánh Hiếu
22. Hồ Thị Hiệp
23. Lê Như Hiệp
24. Nguyễn Huy Hoàng Hiệp
25. Cao Thị Hoa
Full transcript