Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

салбар компанийн бүртгэлийн тухай ойлголт

No description
by

chuluunhuu zulaa

on 9 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of салбар компанийн бүртгэлийн тухай ойлголт

Дэд сэдэв
Төв ба салбар компанийн бүртгэлийн тухай ойлголт
Тэнцүү чанартай ерөнхий дансууд
Бараа материалын бүртгэл
Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл
Дэд сэдэв 2 Тэнцүү чанартай ерөнхий дансууд


Салбар компани ба салбаруудын хоорондын ажил гүйлгээг
Төв компани, салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалт
гэсэн дансдуудад бүртгэдэг.


Салбар нь
төв компанианаасаа бараа материал, мөнгөн хөрөнгө, үндсэн хөрөнгө хүлээн авах үед төв компани данс буурна.


Төв компани
энэ үед Салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалт данс өснө. Эдгээр дансууд нь тэнцүү чанартай ерөнхий дансдууд учраас үлдэгдэл нь тэнцүү байна.

Дэд сэдэв 3 Бараа материалын бүртгэл
- Салбар компани нь тайлангийн хугацааны эцэст салбар нь ОЗНД аа Төв компани гэсэн дансруу хаана. Энэ данс нь тайлангийн хугацааны ашгаар өсч, алдагдлын хэмжээгээр буурна. Салбарын хувьд ТК данс нь баланс дээр хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгийн хэсэгт байршина.


- Төв компани нь СОХО дансыг салбарын тайлант хугацааны цэвэр хөрөнгийн хэмжээгээр өсгөж салбараас хүлээн авсан хөрөнгө болон алдагдлын хэмжээгээр бууруулна. Төв компанийн хувьд СОХО данс нь эргэлтийн хөрөнгийн хэсэгт байршина.
Салбарын бүртгэл хөтлөлт , үйл ажиллагааны үндсэн хоёр хэлбэр байдаг.

Үүнд:
1. Салбар нь өдөр дутмын тайлан мэдээ , анхан шатны баримтаа тухай бүрт нь хөтөлж, төв компанидаа шилжүүлэн өгөх ба салбарын бүх ажил гүйлгээний боловсруулалт нь төв компанид хийгдэж хадгалагдана.
2. Салбар нь бие даасан аж ахуй нэгж байгууллага шиг бүртгэл хөтөлж санхүүгийн тайлан бэлтгэн гаргадаг. Салбарын нягтлан бодогч нь бэлтгэн гаргасан санхүүгийн тайлангаа төв компанидаа илгээнэ.

Төв ба салбар компанийн бүртгэлийн тухай ойлголт
Салбар нэгж байгуулж байгаа компанийг төв компани гэдэг.
Салбар компани нь хуулийн этгээдийн эрх эдлэхгүй , зөвхөн төв компаниас баталсан журмын дагуу түүний үндсэн үүргийг бүхэлд нь эсвэл зарим хэсгийг нь гүйцэтгэнэ. Салбар компани нь үйл ажиллагаагаа төв компанийн нэрийн өмнөөс явуулна. Гэхдээ биеэ даасан аж ахуй нэгжийн нэгэн адил бүртгэл хөтөлж нягтлан ажиллуулж санхүүгийн тайлан гаргадаг боловч тайлангаа зөвхөн төв компанидаа илгээдэг.

Төв ба салбар компанийн бүртгэл
1. Өртгөөр нь нэхэмжлэх: Салбарт ачуулсан бараа материалын төлбөрийг өртгөөр нэхэмжлэх аргыг хэрэглэснээр бараа материалд бодит бус нийт ашиг тооцох явдлаас урьдчилан сэргийлдэг санхүүгийн талаар бодит мэдээлэл гардаг. Өртгөөр нь нэхэмжилдэг тул бүх цэвэр ашиг салбар компанийн бүртгэлд тусгагддаг.

Журналын бичилт :
Салбар компанируу бараа материалын төлбөрийг өртгөөр нь нэхэмжилсэн үед:
Байнгын систем
Төв компани

СОХО – хх
БМ – хх
Салбар компани

БМ – хх
ТК – хх
Цаг хугацааны систем
Төв компани

СОХО – хх
САБМ – хх орлогын тайлан
Салбар компани

ТКХАБМ – хх орлогын тайлан
ТК – хх


2. Өртгөөс нь илүү үнээр нэмэмжлэх: Нийт ашгийн зарим хэсгийг төв компанируу хувиарлахтай холбоотой. Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэх үед нэхэмжилсэн үнийн өртгөөс илүү байгаа хэсгийн устгах бичилтийг төв компани хийнэ.
Журналын бичилт :
Салбар компанируу бараа материалын төлбөрийг өртгөөс нь илүү үнээр нэхэмжилсэн үед:
Байнгын систем
Төв компани

СОХО нэхэмжилсэн үнээр – хх
БМ өртгөөр – хх
САБМИҮХасагдуулга – хх
Салбар компани

БМ нэхэмжилсэн үнээр – хх
ТК нэхэмжилсэн үнээр – хх
Цаг хугацааны систем
Төв компани

СОХО нэхэмжилсэн үнээр – хх
САБМ – хх орлогын тайлан
САБМИҮХасагдуулга – хх
Салбар компани

ТКХАБМ – нэхэмжилсэн үнээр хх орлогын тайлан
ТК – нэхэмжилсэн үнээр хх

САБМИҮХасагдуулга данс нь СОХО дансны сөрөг тохируулга данс бөгөөд кт үлдэгдэлтэй байдаг.

Байнгын систем: Хаалтын бичилт хийх :төв компанийн хувьд зөвхөн салбарын ашгийг хүлээн зөвшөөрөх үед хийнэ. Салбарын хувьд борлуулалтын орлого, үйл ажиллагааны зардал, ББӨ-ийг ОЗНД руу , салбарын ашгийг ТК дансруу хаана.Цаг хугацааны систем: Хаалтын бичилт хийх төв компанийн хувьд зөвхөн салбарын ашгийг хүлээн зөвшөөрөх үед хийнэ. Салбарын хувьд борлуулалтын орлого, үйл ажиллагааны зардал , бараа материалын эхний ба эцсийн үлдэгдэл, худалдан авсан бараа материалыг ОЗНД руу хаана.Дэд сэдэв 4 Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл
Салбар компани нь үндсэн хөрөнгийг ткоос авахаас гадна бэлтгэн нийлүүлэгчдээс
худалдан авч болно. Салбар нь үндсэн хөрөнгийг бүртгэхдээ дараах 2 байдлаар хөтлөнө.

1. Байршлыг нь үл харгалзан төв компани дээр бүртгэх : төв компани салбар компанидаа үндсэн хөрөнгийг шилжүүлэх , салбарын үйл ажиллагаанд зориулж үндсэн хөрөнгө худалдан авсан тохиолдолд түүний бүртгэл нь зөвхөн төв компанид хийгдэнэ. Салбар нь үндсэн хөрөнгөтэй холбоотой ямар нэгэн бүртгэл хөтлөхгүй. Салбарын ашиглаж байгаа үндсэн хөрөнгийг өөрийн үндсэн хөрөнгөнөөс ялгаж бүртгэлд тусгана.
2. Байршлыг харгалзан салбар дээр бүртгэх : Төв компани нь салбартаа үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх , салбарын үйл ажиллагаанд зориулж үндсэн хөрөнгө худалдан авбал төв компани болон салбарын аль аль нь бүртгэлдээ дээрх ажил гүйлгээтэй холбоотой өөрчлөлтийг бүртгэнэ. Салбар нь өөрийн бизнесийн үйл ажиллагаандаа зориулж үндсэн хөрөнгө худалдан авсан болон салбарын үндсэн хөрөнгөнд элэгдэл байгуулсан тохиолдолд салбар ба төв компанийн бүртгэлд үүнтэй холбоотой бичилт хийгддэг.
Full transcript