Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Бизнесийн орчин хүчин зүйлийн шинжилгээ

No description
by

Asok VaLentine

on 9 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Бизнесийн орчин хүчин зүйлийн шинжилгээ

Бизнесийн орчин хүчин зүйлийн шинжилгээ

Бизнесийн орчин
What if we do nothing?
Idea 1
Idea 2
Шинжилгээний аргууд
Describe the desired state
Describe the idea you think is best
Conclusion
SWOT шинжилгээ
Бизнесийн байгууллагын гадаад, дотоод орчны нөхцөл байдал түний давуу ба сул тал, боломж, аюул занал зэргийг бүх талаас нь судлан шинжлэх замаар тодорхойлон үнэлэхэд чиглэгддэг.
Энгийн ойлгомжтой хэрэглэхэд хялбар байдгаараа онцлогтой бөгөөд онол, практикт ихээхэн ашиглагддаг.
5С шинжилгээ
5С гэдэг company(компани), customers (хэрэглэгчид), competitors (өрсөлдөгчид), collaborators (хамтрагч түнш), climate (гадаад дотоод уур амьсгал) гэсэн үгний товчлол.
Байгууллагын дотоод орчин болон микро орчныг голлон авч үздэг.
PEST шинжилгээ
Political (Улс төр)
Economics (Эдийн засаг)
Social (Нийгэм)
Technological (Технологи) хүчин зүйлийг хамруулан авч үздэг.
Get your audience excited
Show how things would improve
How problems can be resolved
Pro
Con
Pro
Con
Pro
Con
Pro
Con
Refer back to the pros and cons
Explain how it will help
Describe the next steps
Based on Jim Harvey's speech structures
Бизнесийн үйл ажиллагаанд шууд болон дам нөлөөлдөг гадаад дотоод хүчин зүйлүүдийн нийлбэр цогцыг бизнесийн орчин гэнэ.
Макро орчин
Байгууллага өөрөө хяналт тавьж чадахгүй боловч нөлөөлөлд зайлшгүй орох зүйлс
Хүн ам зүй
Эдийн засаг
Байгаль
Шинжлэх ухаан технологи
Улс төр
Соёл
Микро орчин
Байгууллагын үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлдөг хүчин зүйлс.
Компани
Нийлүүлэгчид
Маркетингийн зуучлагчид
Хэрэглэгчид
Харилцагч
Өрсөлдөгч
Хамруулах зүйлс: Компаний маркетингийн өнөөгийн төлөв, нөхцөл байдал, байгууллагын зорилго, зорилт, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, шинж төлөв нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрөл, үнэ өртөг, хуваарилалт, идэвхижүүлэлт, зах зээлийн өрсөлдөөний нөхцөл байдал гэх мэт.
Full transcript