Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Reliģiskā domāšana. Pasaules reliģijas.

Ievads reliģiskās domāšanās pieejā. Ieskats pasaules lielākajās reliģijās.
by

Artis Trops

on 23 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Reliģiskā domāšana. Pasaules reliģijas.

Jūdaisms
Kristietība
Islāms
Artis Trops
Reliģiskā domāšana
Pasaules
reliģijas

Reliģiskā domāšana
Kad mitoloģisko domāšanu nomaina reliģiskā?
Reliģijas galvenie jautājumi ir
ētiskie noteikumi, kuri jāievēro, lai dievišķā pasaule cilvēka mūžu atzītu par pilnvērtīgi nodzīvotu
, un pēc cilvēka nāves dāvātu tam kādu atlīdzību [piemēram, kristietībā - Paradīze]
Teocentriskas reliģijas
– visu pasauli ir radījis un vada dieva prāts [kristietība, islāms, jūdaisms]
Kosmocentriskas reliģijas –
dievs vai dievības pašas ir pakļautas kosmiskajiem likumiem [hinduisms, budisms]
Reliģija lielu nozīmi piešķir
tabu (aizlieguma) sistēmu radīšanai
, kas pirmatnējam cilvēkam lika apzināties, ka ir dažas darbības, ko nedrīkst darīt -> tabu sistēmai pieaugot –
rodas pašradīta sociālo aizliegumu sistēma
[tabu tiek iekļauti reliģiskajās dogmās, piemēram, 10 baušļi]
Jebkura reliģija ir ceļš, pa kuru cilvēks iet, lai sasniegtu savai dzīvei piepildījumu un apmierinājumu, tā sniedz cerību!
[piemēram, uz pēcnāves dzīvi]
Atšķirībā no mītiskās domāšanas, reliģijā dievišķota tiek nevis daba, bet spēki, kas atrodas aiz izzināmības un pieredzes robežām, - Dievs vai dievi.
Reliģija sniedz jēgu dzīvei
, palīdz izprast un risināt kultūrā tik svarīgo
dzīves un nāves problēmu...
Agrīnās reliģiskās formas
Totēmisms
Ticība, ka cilvēks vai cilvēku grupa (ciltis) ir rados vai cēlušās no totēma – dzīvnieka, auga, priekšmeta, dabas parādības, kura tiek atzīta par senci, godāta un pielūgta
Animisms
Uzskats, ka jebkurai lietai ir gars un dvēsele; ticība pārdabiskai dvēselei, ko piedēvē priekšmetiem un dabas parādībām
Fetišisms
Priekšmetu jeb fetišu pielūgšana, ticība to maģiskajām, pārdabiskajām spējām
Reliģiju un reliģisko organizāciju klasifikācija
Senās reliģijas
Babilonijas, Asīrijas, Senās Ēģiptes, Senās Grieķijas, Senās Romas panteoni
Ābramiskās reliģijas
Jūdaisms, Kristietība, Islāms
Jaunās reliģiskās kustības
Krišnaīti, Jehovas liecinieki, Jaunā paaudze
Austrumu reliģijas
Hinduisms, Budisms, Džainisms, Konfūcisms, Daoisms, Sintoisms
Reliģiju pamatā ir ticība - sabiedrība, kura reliģiju ir pieņēmusi par tās patiesumu nešaubās
Grupu darbi - prezentācijas
uz 05.12.12.
Aizsākumi ap
17.gs.p.m.ē.
- mācības mērķis ir vienot ģimeni, dzimtu, tautu, stiprināt cilvēku garu morāli grūtos pārbaudījumos. Burtiska rakstītā vārda uztveršana
Simbols –
menora
– jūdu septiņžuburu svečturis.
Derība ar Dievu
– Jahve aprūpē cilvēkus, savu izredzēto tautu, savukārt cilvēki godina un pielūdz Jahvi
Jūdaisms ir
monoteiska [viendievība]
reliģija
Svētajos rakstos esot
613 likumi
, kuri ticīgajiem jāievēro. Viens no svarīgākajiem likumiem – piedalīties lūgšanu rituālos.
Ticīgā pienākums ir ievērot sabatu – no piektdienas vakara līdz sestdienas vakaram nedrīkst strādāt, laiks jāpavada lūgšanās.
Galvenie ebreju svētie raksti ir
Tanaka
(senākie reliģiskie teksti -
Vecā derība
).
Vissvētākā Tanakas daļa -
Tora
-
piecas Mozus grāmatas
, kurās Mozus pierakstījis Dieva vārdus.
Talmuds
- Tanakas skaidrojumi
Jūdaisti uzskata, ka dievu var lūgt jebkurā vietā. Par vienīgo templi, kas patiešām ir svēts, jūdaisti uzskata sagrauto
Jeruzalemes templi
. Citas lūgšanu vietas sauc par
sinagogām
(no gr.val – sanāksmju nams).
Dievs ir absolūta, transcendentāla
[kaut kas aiz reālās pasaules robežām] esamība
Ticības pamatlicējs -
Jēzus Kristus
(7.-36.g.p.m.ē.), dzimis Romas impērijas Palestīnas provincē.
Romieši pret jauno ticību izturējās noraidoši un kristiešus vajāja, tāpēc nācās darboties slepenībā. Tomēr ticība ieguva arvien lielāku skaitu piekritēju, tāpēc
Konstantīns I (272-337)
kristiešiem atļāva pulcēties atklāti.
Simbols - krusts
Romas impērijas sadališanās 2 daļās veicināja divu Kristietības tradīciju attīstīšanos.
Austrumroma (Bizantijas impērija)
– pareizticīgo baznīca,
Rietumromā
– Romas katoļu baznīca.
16.gs. Mārtiņa Lutera un Žana Kalvina vadībā sākās reformācijas
, kuru rezultātā radās luterāņu un kalvinistu baznīcas.
18.gs. Jans Huss
izveidoja brāļu draudzi, kas darbojās arī

Latvijas (Vidzemes teritorijā), svarīgu lomu pievēršot izglītībai.
Kristieši uzskata, ka mūžīgo dzīvi iegūs tās kristiešu dvēseles, kuras ievēros Jēzus Kristus sludināto –
mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu un piedot saviem ienaidniekiem mācību, un kuri piedalīsies kristīgās draudzes rituālos un sakramentos.
Kristieši tic, ka pienāks pasaules gals, kur cilvēku dvēseles tiesās Jēzus Kristus.
Pareizticīgie uzskata, ka
jebkas, kas notiek baznībā ir sakraments

Katoļi – ir septiņi sakramenti,
kristība,

iesvētīšana,

dievgalds,

grēku nožēlošana,

slimnieku svaidīšana,

ordinācija
– iesvētīšana amatā,
laulība.

Luterāņi –
kristīšana un dievgalds
Svētie raksti – Bībele
– sastāv no divām daļām (derībām),
Vecā derība
– ebreju raksti;
Jaunā derība
– 4 Kristus dzīves stāsti jeb evanģēliji, apustuļu darbi, mācekļu vēstules, Jāņa atklāsmes grāmata.
Rietumu un austrumu baznīcas
Pamatlicējs, tirgotājs
Muhameds (570-632)
no Mekas Arābijā – uzskata, ka viņš ir noslēdzis ceturto un pēdējo derību ar Dievu.
Džibrils (Gabriels) parādas Muhamedam, tas tā aicināts apmeklē svētās vietas – Sīnaja kalnu un Betlēmi, tad dodas pie
Allāha (Dieva)
, kur saņem mācību.
Grib jauno ticību izplatīt
Mekā
, tomēr bēgot no nāves atduras
Medīnā
.
Muhameds sludina, ka cilvēkam ir jāievēro speciāls dzīvesveids
šariāts
– galvenais tajā ir pildīt piecus pienākumus –
Šahade
(vēstīt, ka ir tikai viens dievs, Allahs),
Salats
(pagriežoties pret Meku piecas reizes dienā lūgt),
Saums
(Ramadana mēnesī gaišajā dienas laikā, ne ēst, ne dzert),
Zakata
(daļu savu ienākumu ziedot nabadzīgajiem),
Hadžs
(vismaz reizi mūžā doties uz Meku).
Kad pienāks pasaules gals, Allāhs sūtīs Īsu (Jēzu), kurš lems, kurai dvēselei dzīvot mūžam, bet kuras tiks pazudinātas.
Džihads
[svētais karš] – lielais un mazais.
Mazais saistas ar islāmiskās ticības izplatīšanu (stāstot par to, mācot, arī 'karojot'). Savukārt - lielais džihads nozīmē cīņu pašam ar sevi - uzvarot ļauno sevī!
Ir tikai viens svētais templis –
Kaaba
, ja lūdzoties esi pagriezies pret to [lūdzoties ar seju jāatrodas pret Meku] – vari atrasties jebkur.
Pulcēšanās vietas –
mošejas
. Centrā lūgšanu zāle. Lūdz, stāvot uz paklājiem. Ierīkots
mihrābs
, kas norāda Mekas virzienu. Sievietes lūdz vai nu atsevišķi no vīriešiem, vai arī atrodas aiz viņiem.
Pie mošejām
minareti [torņi]
, no kurienes uz lūgšanu aicina muadzini.
Simbols -
pusmēness
- pēc tā musulmaņi nosaka jauna Mēness iestāšanos; kalendārā ir 28-29 dienas. Zvaigzne atgādina par musulmaņu pieciem pienākumiem.
Svētā grāmata –
Korāns
. Sastāv no 114 nodaļām jeb sūrām. Sūrām nav noteiktas kārtības.
Sagatavojiet prezentācijas par izvēlēto reliģiju, tajā norādot:
reliģijas rašanās laiku un vietu;
tās aizsācēju [kāda ir galvenā dievība/dievības];
svētos rakstus [ko tie skaidro?];
pamatatziņas un simbolus
interesanti fakti, piemēri, attēli, video, utt.
Maksimāli
5-6 minūtes (grupai)
!!!
4-5 slaidi (grupai kopā)
informatīvā materiāla PowerPoint prezentācijā
Katra grupas dalībnieka piedalīšanās
gan prezentācijas veidošanā, gan vadīšanā
Ieteikums nelasīt no lapas vai prezentācijas!
Norādīt izmantotās informācijas avotus!!
Vienā slaidā ne vairāk kā 4-5 teikumi teksta!
Korāns ir svētā grāmata, pret to ir jāizturas ar cieņu!
Tomēr, Korāna tekstu var izmantot arī kā mākslas dekoru, piemēram, lietojot to kā arhitektonisku elementu uz iekštelpu sienām
80% no Korāna ir interpretēti Bībeles skaidrojumi. Pārējais no Korāna ir pravieša [Muhameda] skaidrojumi.
Artis Trops
Full transcript