Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Гэрээний эрх зүй

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Гэрээний эрх зүй

ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Илтгэл тавих- 30 минут
Бататгах асуулт - 30 минут
Кейс ажлуулах - 15 минут
Дүгнэлт - 5 минут
ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ
Иргэний гэрээний талуудын хэлэлцэн тохирох ёстой асуудлыг гэрээний нөхцөл гэнэ.
ГЭРЭЭНИЙ ТӨРӨЛ
Гэрээний тухайн төрлийн онцлог,
голлох шинжийг тодорхойлж , амьдрал дээр хэрэгцээтэй байгаа гэрээг сонгон авч түүнд холбогдох хууль тогтоомжийг оноон хэрэглэхийн тулд гэрээг төрөлд хуваан үзэх шаардлагатай.
III. Ажил гүйцэтгэх, хөлсөөр ажиллахтай холбоотой гэрээ
Ажил гүйцэтгэгч нь захиалагчийн буюу өөрийн материалаар гэрээнд заасан ажил гүйцэтгэх, захиалагч нь энэ ажлыг хүлээн авч, хэлэлцэн тохирсон хөлс төлөх үүргийг гэрээгээр хүлээнэ.
I. Бусдын өмчлөлд хөрөнгө шилжүүлэх
гэрээ(тусгай төрлийн гэрээ)
Худалдах-Худалдан авах гэрээ
Арилжааны гэрээ
Бэлэглэлийн гэрээ
Зээлийн гэрээ
II. Бусдын эзэмшил, ашиглалтанд хөрөнгө шилжүүлэх гэрээ
Эд хөрөнгө хөлслөх гэрээ
Орон сууц хөлслөх гэрээ
Түрээсийн гэрээ
Санхүүгийн түрээс
Франчайз
IV. Туслалцаа үзүүлэхэд чиглэсэн бусад гэрээний төрөл
Даалгаврын гэрээ
Төлбөр тооцоо хийх гэрээ
Зуулчлалын гэрээ
Хадгалалтын гэрээ
Гэрээ байгуулах журам ,үе шат
АГУУЛГА
Хэлцэл гэж юу вэ?
Гэрээний тухай ойлголт
Гэрээний нөхцөл
Гэрээний төрлүүд
Гэрээ байгуулах журам ,үе шат
Гэрээг дуусгавар болгох, цуцлах, өөрчлөх
Ном зүй
ЗОРИЛГО
Энэхүү сэдвийг зааснаар гэрээний үндсэн шинж, агуулга болон гэрээний ач холбогдлыг ойлгон хууль зүйн үүднээс хандах хандлагыг бий болгохыг зорьсон.
ГЭРЭЭНИЙ ОЙЛГОЛТ
Худалдах-Худалдан авах гэрээ
Худалдагч-Худалдан авагч харилцан үүрэг хүлээж байдаг 2 талт харилцаа.
Арилжааны гэрээ
Худалдагч нь худалдан авагч, худалдан авагч нь худалдагч байдаг онцлогтой. Гэрээний хоёр тал эд хөрөнгийг харилцан өмчлөлдөө авч, харилцан эд хөрөнгөөр үнийг нь төлдөг гэсэн үг.
Бэлэглэлийн гэрээ
Бэлэглэлийн гэрээгээр бэлэглэгч нь бэлэг хүлээн авагчийн зөвшөөрснөөр түүний өмчлөлд тодорхой хөрөнгө хариу төлбөргүй шилжүүлнэ.(ИХ-ийн 276-р зүйлийн 1 дэх хэсэг)
1. Эд хөрөнгө хөлслөх гэрээ
Хөлслүүлэгч нь хөлслөгчийн эзэмшил, ашиглалтанд тодорхой эд хөрөнгийг түр хугацаагаар
2. Орон сууц хөлслөх гэрээ
Хөлслүүлэгч нь сууцны зориулалттай байшин, сууц, орон сууцны өрөөг хөлслөгчийн эзэмшилд шилжүүлэх, хөлслөгч нь хэлэлцэн тохирсон хөлс төлөх үүрэг хүлээнэ.
Хариу төлөх 2 талын гэрээ юм.
3. Түрээсийн гэрээ
Түрээслүүлэгч нь түрээслэгчийн эзэмшил, ашиглалтанд аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах болон дүрэмд заасан зорилгоо биелүүлэхэд нь зориулж тодорхой хөрөнгө шилжүүлэх, түрээслэгч нь гэрээгээр тохирсон түрээсийн төлбөрийг төлөх үүргийг тус тус хүлээнэ. (ИХ-ийн 318-р зүйлийн 1 дэх хэсэг)
1. ХЭЛЦЛИЙН ТӨРӨЛ
1. Нэг талын, хоёр талын, олон талын

2. Хариу төлбөртэй ба хариу төлбөргүй

3. Болзол тавьж хийсэн ба урьдчилсан

4. Бодит ба бодит бус

5. Биржийн ба зөвшөөрлөөр хийх


2. ҮҮРГИЙН ТӨРӨЛ
1. Бусдын өмчлөлд хөрөнгө шилжүүлэхтэй холбогдсон гэрээ
2. Бусдын эзэмшил, ашиглалтад хөрөнгө шилжүүлэхтэй холбогдсон гэрээ
3. Ажил гүйцэтгэхтэй холбогдсон гэрээ
4. Туслалцаа үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон гэрээ
5. Эрсдэлээс хамгаалах гэрээ
6. Бусад төрлийн гэрээ (үнэт цаасны эргэлтээс үүсэх гэрээ)

Хөдөлмөрийн гэрээ
Байнгын ажлын байр
Дотоод журамд захирагдана
Цалин авна
Хамтын гэрээ хэлэлцээрийн хамгаалалтанд орно.
Хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй хийдэг
Хөлсөөр ажиллах гэрээ
Байнгын ажлын байргүй
Гэрээнд заасан хөлс авна
Хамтын гэрээ хэлэлцээрийн хамгаалалтанд орохгүй
Дотоод журам ярих боломжгүй
Цалин бус хөлс төлбөр авна.
Төлбөр тооцоо хийх гэрээ
Банк, эрх бүхий хуулийн этгээд нь харилцагчийн өмнө тодорхой мөнгөн хөтөлбөрийг гуравдагч этгээдийн мэдэлд шилжүүлж өгөх үүрэг хүлээдэг.
Зуулчлалын гэрээ
Зуучлалын гэрээнд даалгавар өгөгч нь зуучлагчийн үйл ажиллагааны тусламжтайгаар хүссэн гэрээгээ байгуулсан нөхцөлд тохирсон хөлсийг амалсан байдаг. (ИХ-ийн 410.1)
Энэхүү гэрээний онцлог нь зуулчлалын гэрээний хөлсийг төлөх явдал юм.
Нийтлэг журмаар байгуулах
Гэрээний гол нөхцөлийн талаар талууд харилцан
тохиролцож хуульд заасан буюу хэлэлцэн тохирсон
хэлбэрээр гэрээ байгуулсан бол уг гэрээг байгуулсан
гэж үздэг.
Гэрээ байгуулагдах үе шат
Based on Jim Harvey's speech structures
Иргэний эрх ,үүргийг бий болгож , өөрчилж, дуусгавар болгоход чиглэгдсэн 2 ба түүнээс дээш этгээдийн хооронд хийсэн тохиролцоо юм.

ГЭРЭЭНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Хоёр ба түүнээс дээш этгээд оролцох
Гэрээний талууд эрх зүйн чадамжтай байх
Гэрээний обьект хуулинд нийцсэн байх
Талууд харилцан тохиролцсон байх
Хуульд заасан хэлбэрээр байгуулагдсан байх
Гэрээний
нөхцөл
Хуульд заасан буюу гэрээнд зайлшгүй тохиролцох нөхцөл ба талуудын ашиг сонирхол бүрэн илэрхийлэгдсэн байна
СТАНДАРТ НӨХЦӨЛ
Гэрээний нэг тал нь нөгөөдөө санал болгож байгаа, байнга хэрэглэгдэх, урьдчилан тогтоосон, санал гаргагч нь гэрээ байгуулж байгаа газарт стандарт нөхцөлийг ил тод харагдахаар бичиж энэ нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн этгээдтэй гэрээ байгуулахаар заасан байна.
Ердийн
нөхцөл
Хэм хэмжээгээр тодорхойлсон нөхцөл. Харилцааны шинж, зорилго, үнэнч шударга ажиллах зарчмын үүднээс гэрээнд заагаагүй боловч хэм хэмжээгээр зохицуулах нөхцөл хамаарна.
Ердийн нөхцөлийг өөрчилж юмуу, түүнд нэмэлт болж буй нөхцөл. Уг нөхцөлийг гэрээнд заагаагүй бол гэрээ хүчинтэй байхад нөлөөлөхгүй, гэрээнд нэгэнт заасан бол заавал хэрэгжүүлэх ёстой.
Тохиолдлын
нөхцөл
Онцлог:Бусдын өмчлөлд хөрөнгө шилжүүлэх гэрээгээр бусдад эзэмших ашиглах
болон захиран зарцуулах эрхээ тухайн хөрөнгөтэйгээ хамт шилжүүлэн,
хууль буюу гэрээнд заасан бол нөгөө тал нь төлбөр төлөх үүрэг бүхий
харилцааг зохицуулна.
Онцлог: Бусдын эзэмшил, ашиглалтанд хөрөнгө шилжүүлэх гэрээгээр гэрээний
зүйлийг бусдын эзэмшил, ашиглалтад шилжүүлэн, хууль буюу гэрээнд
заасан бол хөлс төлбөр төлөх үүрэг бүхий харилцааг зохицуулна.
Онцлог: Ажил гүйцэтгэх гэрээгээр үүрэг гүйцэтгэгч нь үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн
хэрэгцээ, захиалгын дагуу тодорхой ажил, үүргийг гүйцэтгэх үүрэг,
гүйцэтгүүлэгч хөлс төлбөр төлөх харилцааг зохицуулна. Гэрээний зүйл
нь гүйцэтгэсэн ажлын материалжсан үр дүн байна.
Онцлог: Туслалцаа үзүүлэх гэрээгээр үүрэг гүйцэтгэгч нь үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн
хэрэгцээ, хүсэлтийн дагуу туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлж үүрэг гүйцэтгүүлэгч
хууль буюу гэрээнд заасан хөлс төлбөр төлөх харилааг зохицуулна.
Гэрээний зүйл нь туслалцаа үзүүлж буй үйл ажиллагаа байна.
Гол субьект нь
:
-худалдагч болон худалдан авагч
-ерөнхий журмын дагуу эд хөрөнгө өмчлөгч иргэн


-гадаад улс орны иргэн -харьяалалгүй хүн -хуулийн этгээд
-худалдагч-худалдан авагч байж болно.
Харин хувийн өмчийн газрийг дээрх хүмүүсд худалдах, арилжих, өвлүүлэх, бэлэглэх, барьцаалах, зэргийг хуулиар хориглодог.
ҮҮРЭГ
Худалдагч
- Бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулах, эд хөрөнгөө шилжүүлэх үүрэгтэй.
Худалдан авагч
- Худалдан авсан эд хөрөнгийн үнэ төлөх болон хүлээн авах үндсэн үүрэг хүлээдэг.
Факторинг
(шаардах эрх худалдах) Аливаа аж ахуйн нэгжийн эзэн, бизнес эрхлэгч этгээд үйлчлүүлэгчдийнхээ эсрэг үүсээд байгаа шаардах эрхийг тусгай төлөөлөгчид шилжүүлэх явдал.
Опцион
-Ирээдүйд болох үйл явдлаас /тодорхой огноонооноос/ хамаарах урьдчилсан гэрээг хэлнэ.
Эд хөрөнгө буцаан авах болзолтой
ИХ-ийн 265-д зааснаар талууд гэрээндээ худалдагч эд хөрөнгийг буцаан худалдаж авах эрхтэй байхаар тусгаж болно.
Олон улсын худалдаа
НҮБ-аас 1980.04.11нд баталсан Олон улсын худалдааны талаарх хэлэлцээр үйлчилнэ. Үүнд: Эрх зүйн нэгдмэл энгийн зохицуулалт бий болгох.
Талууд тодорхой хөрөнгийг харилцан өмчлөлд шилжүүлэх
үүрэг
хүлээнэ.
Худалдан авагч буй барааны үнэд заавал мөнгө төлдөггүй, тухайн бараатай ижил хэмжээний төлбөр төлнө.
Бэлэглэлийн гэрээг ямар ч нөхцөлд
бэлэг хүлээн авагч
ийн зөвшөөрөлтэйгээр байгуулагдсанд тооцно.
Бэлэглэгч
нь хөрөнгийн доголдлыг санаатай нуун дарагдуулсны улмаас бэлэг хүлээн авагчид учирсан гэм хорыг арилгах үүрэгтэй.
Тодорхой хөрөнгө шилжүүлэхээр амласан амлалтыг нотариатаар гэрчлүүлсэн бол үүрэг үүснэ.
Бэлэглэлийн гэрээг хүчингүй болгох
Иргэний хуулийн 280-р зүйлд зааснаар бэлэг хүлээн авагч бэлэглэгчийг гомдоосон ноцтой үйлдэл хийсэн, эсхүл бэлэглэгчийн буюу түүний төрөл төрөгсдийн эрүүл мэнд, амь насыг санаатай хохироосон буюу хохироохыг завдсан тохиолдолд бэлэглэлийн гэрээг хүчингүй болгохыг шаардах эрхтэй.
Зээлийн гэрээний гол агуулга нь тодорхой капитал, түүнд шингэсэн зах зээлийн үнийг ашиглах боломж олгоход чиглэдэг гэрээ юм.
Зээлийн гэрээ
Бусад гэрээнээс ялгах тал нь зээлийн гэрээ нь эсрэг тал нь яаг авсан зүйлээ бус ижил төрлийн эд зүйл, мөнгийг эргүүлэн өгөх үүрэг хүлээдэг.
Зээлийн гэрээгээр авсан зүйлийн өмчлөх эрхийг шилжүүлдэг.
1. Мөнгө зээлэх гэрээ
Зээлийн гэрээний зүйл нь өнөө үед ихэвчлэн мөнгө байна.
Мөнгө зээлэх гэрээ нь зөвшилцлийн үндсэн дээр байгуулагдах тохиролцоог илтгэдэг.
2. ЭД ХӨРӨНГӨ ЗЭЭЛЭХ ГЭРЭЭ
Мөнгөнөөс бусад орлуулж болох төрлийн шинжээр тодорхойлогдох эд хөрөнгө нь зээлийн гэрээний зүйл байх боломжтой.
ТҮРЭЭСИЙН БОЛОН ХӨЛСЛӨХ ГЭРЭЭНИЙ ЯЛГАА
Гол ялгаа нь эд хөрөнгө хөлслөх гэрээгээр эд хөрөнгө хөлслөгч уг эд хөрөнгийг гагцхүү ашиглах зорилготой байдаг бол түрээсийн гэрээгээр эд хөрөнгө түрээслэгч уг эд хөрөнгийг ашиглаад зогсохгүй , ашигласныхаа үр шимийг олж авах эрх эдэлдэг.
4. Санхүүгийн түрээс(лизинг)
Иргэний хуульд түрээслүүлэгч нь гэрээнд заасан хугацаагаар түрээслүүлэгчийн ашиглалтад эд хөрөнгө шилжүүлэх, түрээслүүлэгч нь тогтмол хугацаанд түрээсийн төлбөр төлөх үүргийг хүлээхийг хэлнэ гэж заасан байна.
Дийлэнх тохиолдолд лизинг авагч нь эд хөрөнгөөс үр шим гаргаж, түүнийгээ өөртөө авах эрхгүй.
5. Франчайз
2002 онд Монгол улсын иргэний эрх зүйд шинээр орж ирсэн гэрээний төрөл.
Хадгалалтын гэрээ
Хадгалалтын гэрээгээр хадгалагч нь хадгалуулагчаас шилжүүлэн өгсөн эд хөрөнгийг зохих ёсоор хадгалах үндсэн үүрэг хүлээдэг.
Хадгалалтын зүйл нь зөвхөн хөдлөх эд хөрөнгө байна.
Гэрээ байгуулах санал дараах шаардлагыг хангасан байх:
Үнэ
хаялцуулах
журмаар байгуулах
Гэрээ байгуулах
арга
Гэрээг
заавал
байгуулах
1. Хэлэлцээ
2. Тохиролцоо
3. Гэрээний санал
4. Саналыг хүлээн
зөвшөөрсөн хариу
/акцепт/
Гэрээг хуульд заасан
хэлбэрээр байгуулах
Өөр нөхцлөөр
байгуулах саналын
хариу /шинэ санал/
Үнэ хаялцуулах ажиллагаа
Нэг этгээд оролцсон бол дуудлага худалдааг явагдаагүй гэж үзнэ.
Дуудлага худалдаа:
Хамгийн өндөр үнэ санал
болгосон этгээд ялагч байна.
Уралдаан:
Уралдаан зохион байгуулах
комиссоос урьдчилан
тодорхойлсон нөхцөлийг хамгийн
сайн хангасан этгээд ялагч байна.
Гэрээг заавал байгуулах журмаар байгуулах
Тухайн субьектын хувьд гэрээний чөлөөт байдлын зарчим үйлчлэхгүй
Тухайн байгууллага нь гэрээ байгуулах санал тавьсан хэн бүхэнд адил тэгш хандах ёстой.
Нийтлэг байдлаар байгуулах гэрээнээс ялгагдах нэг онцлог нь гэрээний нөхцөлийн талаар маргаан гарвал шүүхээр шийдвэрлэхийн тулд хоёр тал хоёулаа зөвшөөрсөн байх, хэрэв санал зөрөлдвөл шүүх маргааныг шийдвэрлэнэ
Гэрээ байгуулахаас үндэслэлгүйгээр зайлсхийвэл гэрээг шүүхийн шийдвэрээр албадан байгуулж болно.
ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛГОХ
Гэрээ дуусгавар болгох үеийн журам нь хугацаа дууссан явдал юм.
Тодорхой бус хугацаатай гэрээг хууль буюу гэрээнд зааснаар дуусгавар болгож болно.
1. Гэрээний нэг тал гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн
2. Талууд хоорондоо тохиролцсноор нэг тал үүргээ ноцтой зөрчснөөр
3. Хүндэтгэн үзэх шалтгаан бий болоход
4. Шинэ хуулийн заалт нөлөөлөх

ЦУЦЛАХ БУЮУ ӨӨРЧЛӨХ
Талууд тохиролцож гэрээг цуцалж буюу өөрчилж байгаа бол гэрээ байгуулсан журмаараа гэрээгээ цуцлах буюу өөрчлөх нь илүү тохиромжтой.
Гэрээг цуцалж буюу өөрчилж байгаа бол буруутай тал нь хохирол гэм хорыг нөхөн төлөх үүрэг хүлээнэ. (ИХ-ийн 197-р зүйлийн 15дах хэсэг, 205-р зүйлийн 5дах хэсэг гэх мэт заалтаар гэм хорыг нөхөн төлнө.)
АНХААРАН СУУСАНД БАЯРЛАЛАА
Иргэдийн хоорондын, иргэн байгууллагын, байгууллага хооронд хийгдэх гэрээний харилцааг зохицуулсан хэм хэмжээний нийлбэр цогц.
ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙ
ГОЛ НӨХЦӨЛ
Гэрээ нь түүнд оролцогчдын нийтлэг хүсэл зоригийн бодит илэрхийлэл байдаг тул гадны ямар нэг нөлөөнөөс чөлөөтэй байх ёстой. Энэ нь талууд:
Гэрээ байгуулах эсэхээ шийдэх
Гэрээ байгуулах түншээ сонгох
Гэрээнийхээ төрлийг өөрсдөө мэдэх
Гэрээнийхээ нөхцөлийг өөрсдөө тодорхойлоход оршино.
Эдгээр нь хуульд харшилж үл болно
ГЭРЭЭНИЙ ЧӨЛӨӨТ БАЙДЛЫН ЗАРЧИМ
Гэрээ талуудын ашиг сонирхлыг хамгийн ойлгомжтой, уян хатан зохицуулах эрх зүйн арга хэрэгсэл.
Гэрээ байгуулснаар гэрээний нөхцөлийг тохирч эрх, үүргээ тодорхойлж, харилцан үр ашигтай ажиллах албан ёсны харилцаагаа тогтоож, бүрэн итгэлтэй ажиллах эрх зүйн үндэслэл бүрддэг.
Нэгэнт зохих ёсоор хэлэлцэн тохирч байгуулсан гэрээ биелэх ёстой.
ГЭРЭЭНИЙ ҮНДСЭН ЗАРЧИМ
шилжүүлэх, хөлслөгч нь эд хөрөнгө ашигласны хөлсийг төлөх үүргийг тус тус хүлээнэ.
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГЭРЭЭ
ТЭЭВЭР, ИЛГЭЭМЖИЙН ГЭРЭЭ
V. ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛАХ ГЭРЭЭ
1. Даатгалын гэрээ
2. Банкны баталгаа
3. Батлан даалтын гэрээ
ДААЛГАВРЫН ГЭРЭЭ

Анхны үе шат
нь гэрээ байгуулах санал гаргах,
1. Гэрээний өмнөх хэлэлцээрийн үе шат: оролцогчдын үзэмжийн шинжтэй.
2. Санал гаргах
Хоёрдогч үе шат
нь уг саналыг хүлээн авах
3. Саналыг авч үзэх
4. Хариу өгөх үе шат: саналд хариу өгөх хугацааг заах бөгөөд, зөвшөөрсөн хариуг заасан хугацаанд авснаар гэрээ байгуулсанд тооцно.
Гэрээ нь 2 шатыг дамжиж байгуулагддаг.
Тодорхой этгээдэд хаяглагдсан байх
Ссаналаа тодорхй томъёолсон байх
Хаягласан этгээддээ гэрээ байгуулах санаагаа тодорхой заасан байх
Гэрээний гол нөхцөлийг тодорхой заасан байх

САНАМЖ
Гэрээ байгуулах санал гаргасан тал хууль, гэрээ, саналд заасан хугацаанд саналаасаа татгалзах эрхгүй.
Гэрээний нөхцөлийг бүхэлд нь хүлээн авснаа бодит байдлаар илэрхийлж өгсөн хариуг саналын хариу гэнэ.
Аль нэг тал гэрээний гүйцэтгэлийг шаардах эрхтэй байхыг тодорхойлдогыг
гэрээний талуудын;
Үүргийн гүйцэтгэлийг харилцан шаардах эрхтэйг гэрээний талуудын
эрх ашигт нийцсэн гэрээ
;
Гэрээний оролцогч биш этгээд гэрээний гүйцэтгэлийг шаардах эрхтэы тохиолдлыг
гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхолд нийцсэн гэрээ
гэнэ
Гэрээний талуудын болон гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхолд нийцсэн гэрээ
Иргэд хуулийн этгээд нийтэд хандаж хуульд заасан буюу өөрт зарласан нөхцөлөөр түүнийг хүлээн зөвшөөрсөн аливаа этгээдийн өмнө тодорхой үүрэг хүлээхээр амласан гэрээг хэлнэ. Үүнд:
шагнал олгохоор нийтэд амлах,
уралдаант шалгаруулалт,
тоглоом, мөрий хамаарна.
Нийтлэг журмаар байгуулах болон гэрээнд нэгдэх гэрээ
г Аль нэг талаас урьдчилан тогтоосон нөхцөлийг зөвшөөрч байгуулсан гэрээ гэнэ. Ийм нөхцөлөөр гэрээнд нэгдэж болох бөгөөд үүнийг гэрээнд нэгдэх гэдэг.
НИЙТИЙН ГЭРЭЭ ба ГЭРЭЭНД НЭГДЭХ
ХЭЛЦЭЛ
ИХ 39-р зүйлд Иргэний эрх үүргийг үүсгэх, өөрчлөх, шилжүүлэх, дуусгавар болгох зорилгоор хүсэл зоригоо илэрхийлсэн иргэн, хуулийн этгээдийн үйлдэл(эс үйлдэхүй) хэлцэл гэж тодорхойлжээ. Гэрээ нь хэлцлийн нэг төрөл. Хэлцлийг хуульд заасан хэлбэрээр, хуульд заагаагүй бол талууд хэлэлцэн тохиролцож амаар буюу бичгээр хийнэ.
ГЭРЭЭНИЙ ХЭЛБЭР
1. БИЧГЭЭР
2. АМААР
1. Энгийн
2. Нотариатаар гэрчлүүлсэн
3. Заавал бичгээр байх (банк,зээл,эд хөрөнгө г.м)
Амьдралд тохиолддог тархмал олон төрлийн гэрээг талууд тохиролцон амаар хийдэг
НЭРЛЭГДЭЭГҮЙ ГЭРЭЭ
Хуулиар зохицуулаагүй
Шууд нэрлээгүй боловч гэрээний үндсэн шинж, хэлбэрийг илэрхийлсэн өвөрмөц агуулга бүхий гэрээг хэлнэ.
Фарфайтингийн гэрээ
Дистрибьютерийн гэрээ
Үйлдвэр, худалдаа эрхэлж буй этгээд нөгөөгөөсөө компани, үйлдвэр, үйлчилгээний тэмдэг, фирмийн нэрийг ашиглаж, зах зээлд гаргах боломжийг авах зөвшөөрлийн гэрээ
Түүнд зохих шагнал эсхүл орлогын тодорхой хэсгийг төлөх үүргийг тус тус хүлээнэ.
Нэг талаас аялал зохион байгуулагч холбогдох үйлчилгээ үзүүлэх,
Нөгөө талаас, жуулчин тохирсон хөлсийг төлөх үүрэг хүлээж буй хоёр талын гэрээ
Тээврийн хэрэгслийн багтаамж, зорчигчийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй.
Нэг тал нь үйлдэл хийх үүрэг хүлээх бөгөөд
бэлэглэл, эд хөрөнгө үнэ төлбөргүй ашиглах нь хариу төлбөргүй нэг төрлийн гэрээ
хариу төлбөртэй нь хоёр талын гэрээ болно.

Нэг талаас ирээдүйд гүйцэтгэх үүрэгтэй холбоотой бөгөөд нөгөө талаас даатгалын хураамж төлөх амлалтаас бүрдэх ба тухайн үеийн энэ гэрээнээс үүдэх эрх нь хийсвэрээр оршин буй биет бус эрх байдаг
ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭ
Батлан даагч нь үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн өмнө үүрэг гүйцэтгэгч үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй нөхцөлд хариуцлага хүлээхээр амладаг. Батлан даагч бусдын эдийн засгийн эрсдлийг хариуцах үндсэн үүрэг хүлээх
тул нэг талын гэрээнд багтдаг.
БАТЛАН ДААЛТЫН ГЭРЭЭ
Ном зүй
1. Ариунзаяа, Ж., Жамбалдорж, О., & Амарсайхан, Ж. (2011). Монгол улсын иргэний эрх зүй 3. Улаанбаатар: Мөнхийн үсэг.
2. Болороо, Н., & Оюунбат, Б. (2002). Иргэний эрх зүйн бодлого, дасгалын хураамж. Улаанбаатар: Бит Сервис.
3. Буянхишиг, Б. (2010). Иргэний эрх зүйн тусгай анги. Улаанбаатар: Соёмбо Принтинг.
4. Кают, Ё. (2003). Монгол улсын шинэ Иргэний эрх зүй. Улаанбаатар: Интерпресс.
5. Мөнхжаргал, Т. (2003). Монгол улсын иргэний эрх зүй. Улаанбаатар: Монтану .
6. Чинчулуун, Н., Алтанцэцэг, Ц., & Уранцэцэг, Б. (2000). Эрх зүйн гарын авлага. Улаанбаатар: Хувийн хэвлэл.

Full transcript