Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Öppna förskolan 2017

No description
by

Selma Gušić

on 8 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Öppna förskolan 2017

när tänkte du senast på?
normer
OSYNLIGA ramar / OSKRIVNA regler
kontext
normer
NORMperson / NORMbrytare
privilegier
sanktioner
intersektionalitet
etnicitet
soc.ek.status
kön
normkritiskpedagogik
ifrågasätter normens maktposition och privilegier
toleranspedagogik
ersätter intolerans med tolerans gentemot de som exkluderas
normkritik som verktyg
Selma Gušić & Ana Marega
Malmö mot Diskriminering
Processledare i det aktiva åtgärdsarbetet

Dagens pass: det främjande och förebyggande arbetet på Öppna förskolan, Malmö.

"Det finns ingen enfrågekamp eftersom vi inte lever enfrågeliv." - Audre Lorde
genus

processen att skapa kön
"Kön är imitation utan original" - Judith Butler
postkoloniala teorier
Den rasistiska strukturen
De Andra
synliga/uttalade
synliga/outtalde
osynliga/uttalade
osynliga/outtalade
1 § Aktiva åtgärder är ett
förebyggande
och
främjande
arbete för att inom en verksamhet
motverka diskriminering
och på annat sätt
verka för lika rättigheter och möjligheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2016:828).
Med andra ord uppstår diskriminering, trakasserier och kränkningar sällan som enskilda företeelser, utan uppkommer på varierande sätt i den komplexa väv av sociala relationer, identitetsskapande, maktutövande och inneslutande och uteslutande normskapande processer som ständigt pågår i verksamheterna (Skolverket 2009).
. innebära att personalen ges tid att diskutera egna
normer
och attityder samt sådana som genomsyrar den pedagogiska verksamheten, samt
Det främjande arbetet bör:
. omfatta möjligheter för barn och elever att återkommande diskutera
normer
, attityder och hur goda relationer kan vårdas.
normnätet
Samhällets och verksamhetens normer kopplat till diskrimineringsgrunderna & kränkande behandling
kön
maskulinitetsnorm
femininitetsnorm
mansnorm
könsidentitet & könsuttryck
cisnorm
tvåkönsnorm
etnicitet
vithetsnorm
svenskhetsnorm
funktionalitet
funkisnormer: hörande, talande, gående etc.
självrannsakan:
Hur bemöts flickor, respektive pojkar?
Hur bemöts manliga respektive kvinnliga vårdnadshavare?
självrannsakan:
Hur könas barnen och deras vårdnadshavare?
När är det nödvändigt och varför?
självrannsakan:
När rasifieras barn och deras vårdnadshavare? Hur och när pratas det om svensk/icke-svensk?
självrannsakan:
Vilka funktionsvariationer anses normala och vilka kan uppfattas som avvikande? Vilka förmågor/oförmågor tillskrivs besökare utifrån deras skilda funktionsvariationer?
sexuell läggning
heteronorm
självrannsakan:
Hur kommuniceras det till barn om kärlek och relationer? Vilka familjekonstellationer förutsätts hos besökarna?
ålder
medelåldersnorm
åldersmaktsordning
human beings / human becomings
självrannsakan:
Förekommer det obefogad särbehandandling utifrån barnens ålder? Finns det normerande föreställningar om vårdnadshavarnas ålder?
religion eller annan trosuppfattning
sekularitetsnorm
kulturell kristendom
självrannsakan:
Hur omtalas religion och livsåskådningar i de olika rummen? Vilka är "Vi"?
vad mer är en människa?
kroppsstorlek: smalhetsnorm
socioekonomisk bakgrund: konsumtionsnorm
självrannsakan:
Vad antas om besökarnas kroppar och socioekonomisk ställning? Vilka andra exkluderande normer förekommer i verksamheten?
ur Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
(SKOLFS 2012:10):
Vad blev det?
Full transcript