Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

จิตรกรรมไทย

No description
by

Manchuporn Yin

on 25 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of จิตรกรรมไทย

จิตรกรรมไทย
จิตรกรรมไทย (Thai Painting) หมายถึง ภาพเขียนที่มีลักษณะเป็นแบบอย่างของไทย ที่แตกต่างจากศิลปะ ของชนชาติอื่นอย่างชัดเจน ถึงแม้จะมีอิทธิพลศิลปะของชาติอื่นอยู่บ้าง แต่ก็สามารถ ดัดแปลง คลี่คลาย ตัดทอน หรือเพิ่มเติมจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ตนเองได้อย่างสวยงาม ลงตัว น่าภาคภูมิใจและมีวิวัฒนาการทางด้านรูปแบบ และวิธีการมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

ลายไทย หมายถึง เป็นส่วนประกอบของภาพเขียนไทยใช้ตกแต่งอาคาร สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องประดับ เป็นลวดลายที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันซึ่งนำเอารูปร่างจาก ธรรมชาติมาประกอบ เช่น ลายกระหนก ลายกระจัง ลายประจำยาม ลายเครือเถา เป็นต้น หรือเป็นรูปที่มาจากความเชื่อและคตินิยม เช่น รูปคน รูปเทวดา รูปสัตว์ รูปยักษ์ เป็นต้น
งานจิตรกรรมไทยแบ่งออกตามลักษณะรูปแบบทางศิลปกรรมมีอยู่ 2 แบบ คือ
1. จิตรกรรมไทยแบบประเพณี (Thai Traditional Painting)
2. จิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย (Thai Contempolary Painting)
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี (Thai Traditional Painting)
จิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย (Thai Contempolary Painting)
เป็นศิลปะพัฒนาไปตามสภาพแวดล้อม ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ความเป็นอยู่ ความรู้ สึกนึกคิด และความนิยมในสังคม สะท้อนให้เห็น ถึงเอกลักษณ์ใหม่ของวัฒนธรรมไทยอีกรูปแบบหนึ่งอย่างมีคุณค่าตามความนิยมของศิลปินแต่ละคน เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ ของโลก ความเจริญทางการศึกษา การคมนาคม การพาณิชย์ การปกครอง
คำสั่ง
จิตรกรรมไทย
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี (Thai Traditional Painting) เป็นศิลปะที่มีความประณีตสวยงามแสดงความรู้สึกชีวิติจิตใจ และความเป็นไทยที่มีความอ่อนโยน นิยมเขียน บนฝาผนังภายใน อาคารที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น โบสถ์ วิหาร พระที่นั่ง วัง โดยเขียนด้วยสีฝุ่นตามกรรมวิธีของช่างเขียนไทยแต่โบราณ เนื้อหาที่เขียนมักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคดี ชีวิตไทย และพงศาวดารต่าง ๆ ส่วนใหญ่นิยมเขียนประดับผนังพระอุโบสถ วิหารอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีทางศาสนา
ภาพไทย หรือ จิตรกรรมไทย จัดเป็นภาพเล่าเรื่องที่เขียนขึ้นด้วยความคิดจินตนาการของคนไทย มีลักษณะตามอุดมคติของกระบวนงานช่างไทย
เขียนสีแบน ไม่คำนึงถึงแสงและเงา นิยมตัดเส้นให้เห็นชัดเจน และเส้นที่ใช้ จะแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวนุ่มนวล
เขียนตัวพระ-นาง เป็นแบบละคร มีลีลา ท่าทางเหมือนกัน ผิดแผกแตกต่าง กันด้วยสีร่างกายและเครื่องประดับ
เขียนแบบตานกมอง หรือเป็นภาพต่ำกว่าสายตา โดยมุมมองจากที่สูงลงสู่ ล่าง จะเห็นเป็นรูปเรื่องราวได้ตลอดภาพ
เขียนติดต่อกันเป็นตอน ๆ สามารถดูจากซ้ายไปขวา หรือล่างและบนได้ทั่ว ภาพ โดยขั้นตอนภาพด้วยโขดหิน ต้นไม้ กำแพงเมือง และเส้นสินเทาหรือ คชกริด
เขียนประดับตกแต่งด้วยลวดลายไทย มีสีทองสร้างภาพให้เด่นเกิดบรรยากาศ สุขสว่างและมีคุณค่ามากขึ้น
การจัดแบ่งการเขียนในงานศิลปะไทย
กนก ภาษาสันสกฤต แปลว่า “หนาม”สำหรับช่างเขียนโบราณ กนก คือ ดงป่าดงไม้ มีแบบฟอร์มคือเปลวไฟเป็นรูปสามเหลี่ยม การฝึกร่างลวดลาย ให้รู้จักความประสานสัมพันธ์กัน ของเส้นที่ผูกรวมกันเป็นลายไทย โดยเฉพาะกนกแบบต่างๆ

ลายกระหนกสามตัว
ลายกระหนกเปลว
ลายกระหนกใบเทศ
ลายกระหนกหางโต
การจัดแบ่งการเขียนในงานศิลปะไทย
นารี คือ การเรียนรู้ฝึกฝนเกี่ยวกับการเขียนหน้ามนุษย์ เทวดา นางฟ้า พระ และนางทั้งด้านหน้าตรงและด้านหน้าเพล่ ซึ่งถือว่าเป็นภาพหลักของภาพไทย เมื่อเขียนได้คล่องแคล่วดีแล้ว จึงฝึกเขียนทั้งตัวในอริยาบถต่าง ๆ ภาพเหล่านี้จะแสดงอารมณ์ด้วย กิริยา ใบหน้าของตัวภาพจะไม่แสดงอารมณ์
ตัวพระ - ตัวนาง
การจัดแบ่งการเขียนในงานศิลปะไทย
กระบี่ คือ การฝึกเขียนภาพอมนุษย์ต่าง ๆ ได้แก่ พวกยักษ์ วานร ซึ่งใบหน้าจะแสดง ลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มนารีแต่ลักษณะ ท่าทางของลำตัวมีท่าทางมาก
การจัดแบ่งการเขียนในงานศิลปะไทย
คช คือ การฝึกเขียนภาพสัตว์สามัญและภาพสัตว์ประดิษฐ์ต่างๆ โดยเริ่มจากคชะหรือช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ก่อน แล้วจึงฝึกเขียนภาพสัตว์เล็กๆ ต่อไป ในหมวดนี้จะแบ่งสัตว์ที่เขียนเป็นสองประเภท ประเภทแรกคือสัตว์ที่มีอยู่บนโลกมนุษย์ เช่น ช้าง ม้า วัว นก เป็นต้น ประเภทที่สอง คือ สัตว์ประดิษฐ์หรือสัตว์หิมพานต์ เช่น กินรี ราชสิงห


ความสำคัญของจิตรกรรมไทย

จิตรกรรมไทยเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลแบบสหวิทยาการถือได้ว่าเป็น แหล่งขุมความรู้โดยเฉพาะเรื่องราวจากอดีตที่สำคัญยิ่งแสดงให้เห็นถึงความ เป็นชนชาติที่มีความสำคัญของจิตรกรรมไทย1. คุณค่าในทางประวัติศาสตร์
2. คุณค่าในทางศิลปะ
3. คุณค่าในเรื่องการแสดงเชื้อชาติ
4. คุณค่าในทางสถาปัตยกรรม
5. คุณค่าในเชิงสังคมวิทยา
6. คุณค่าในด้านโบราณคดี
7. คุณค่าในการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม
8. คุณค่าในการศึกษาเรื่องทัศนคติค่านิยม
9. คุณค่าในการศึกษานิเวศวิทยา
10.คุณค่าในการศึกษาเรื่องราวทางพุทธศาสนา
11. คุณค่าในทางเศรษฐกิจการท่องเที่ย
ให้นักเรียน ลอกลายไทย พร้อมลงสีพื้นหลังให้สวยงาม ชิ้นงานนี้ 10 คะแนน
เข้าใจไหมค่ะนักเรียน!!
สรุป
1. กระหนก หมายถึง ลวดลายไทยต่างๆ
2.นารี หมายถึง ตัวพระ-ตัวนาง เทพธิดา นางฟ้า
3.กบี่ หมายถึง ลิง ยักษ์ ใบหน้าคล้ายนารีแต่ท่าทางลำตัว มีมากมายกว่า
4.คช หมายถึง ภาพสัตว์ทุกชนิด ช้าง ม้า กระรอก วัว ควาย นก

ลายต้นแบบสำหรับทุกลาย
ยอดสะบัดของเปลวเพลิง
ประดิษฐ์มาจากใบฝ้ายและเถาไม้
คิดประดิษฐ์ลายมาจากรูปทรงพู่หางสิงโต
Full transcript