Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Filipino

TLCA
by

Colleen Grace DelaSerna

on 7 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Filipino

Pinagtongulan National High School The Lipa Coffee Academy Grade 11 Course Code Filipino 101 Descriptive Title: Komunikasyon sa Akademikong Filipino Course Description Ang kursong ito ay isang metalinggwistik na pag-aaral sa paggamit ng akademikong Filipino sa iba't ibang sitwasyon sa larangan. Sa paraang interdisplinaryo at interaktibo, inaasahang mauunawaan at malilinang sa mga mag-aaral ang mga kailangang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng Filipino sa lalong mataas na edukasyon. Unit 8 Mga Pampagkatutong Kompetensis Pangkalahatang Layunin 1. Nauunawaan at naipaliliwanag ang mga opisyal na gampanin at gamit ng wikang Filipino bilang wikang pambansa batay sa probisyong pangwika ng Saligang Batas ng 1987.
2. Nakakikilala ng iba't ibang varayti ng wikang Filipino tungo sa paglinang ng sariling sistema at repertwang pangwika.
3. Nakagagamit ng mataas na antas ng kasanayan sa komprehensyon (i.e. pagbasa at pakikinig) at sa produksyon (i.e. pagsulat at pagsasalita) ng iba't ibang diskurso.
4. Nakapagpapahayag ng pagpapahalaga at pagmamalaki sa Filipino bilang kasangkapang wika sa pambansang unawaan, pagkakaisa at kaunlaran.
5. Nailalapat ang maka-Pilipinong oryentasyon sa pag-alam, pagtaya at pagpapahalaga sa mga kaalaman at konsepto na may kinalaman sa kultura, lipunang lokal at global. Mga Tiyak na Layunin: 1. Nililinaw ang mahahalagang konsepto tulad ng wika, dayalek, varayti at varyasyon, rejister (gamit at istruktura), domeyn at repertwang pangwika.
2. Natatalakay ang Filipino bilang Wikang Pambansa, ang kasaysayan nito, tungkulin, gamit at batayang prinsipyo.
3. Naipaliliwanag ang ponema, morpema at sintaks bilang kalikasan at istruktura ang wikang Filipino.
4. Nakikilala ang mga sintaks tulad ng parirala at sugnay, pangungusap ayon sa anyo, katanigan (retorikal at gramatikal) at pokus.
5. Naipaliliwanag ang Filipino bilang akademika ng wika.
6. Natatalakay ang alpabeto at ortograpiyang Filipino.
7. Nasasabi ang kahulugan ng diskurso: istruktural at fangksyunal.
8. Nababanggit ang pagkakaiba at pagkakapareho ng pasalita at pasulat na diskurso.
9. Naipaliliwanag ang teksto at konteksto ng diskurso.
10. Natutukoy at naipaliliwanag ang mga teorya ng diskurso (hal. Speech Act Theory, Ethnography of communication, Pragmatic Theory, Variationist Theory, at iba pa)
11. Nakikilala ang mahalagang konsepto sa komunikasyon tulad ng definisyon, uri: verbal at di-verbal, tipo at antas, elemento, proseso, paradaym, mga modelo, gamit ng wika koda ng komunikasyon.
12. Natatalakay at naipaliliwanag ang mga makro kasanayang pangwika tulad ng pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat. Course Code
2nd Semester Filipino 102 Descriptive Title: Pagbasa at Pagsulat
Tungo sa Pananaliksik Course Description Ang kurso ay nagbibigay diin sa pagtalakay sa mga kasanayan sa pagbasa at pagsulat bilang kasangkapan sa mabisang pagkatuto. Talakayin sa kursong ito ang mga pamaraan sa kritikal na pagbabasa at lohikal na pagsulat tungo sa pagsasagawa ng sariling pananaliksik. Unit 8 Pangkalahatang Layunin Mga Pampagkatutong Kompetensis 1.Nakapagpapakita ng higit na mataas na antas ng kakayahang komunikatibo sa akademikong Filipino.
2. Nakagagamit ng mga kaalaman at kasanayan sa kritikal na pag-unawa ng mga teksto sa iba't ibang disiplina na nakatuon sa tekstwalisasyon at kontekswalisasyon ng mga ideya.
3. Nakapagsasagawa ng sistematikong pananaliksik.
4. Nakabubuo ng positibong saloobin sa paggamit ng Filipino sa pananaliksik. Mga Tiyak na Layunin: 1. Natatalakay ang pagbasa sa iba't ibang disiplina tulad ng prosesong sikolohikal ng pagbas: teoryang schema at ineraktibong proseso ng pagbasa.
2. Natutukoy ang mga elemento ng metakognitiv na pagbasa.
3. Naipaliliwanag ang pagbasa ng tekstong akademik at profesyonal.
4. Nasasabi ang katangian ng teksto at rejister ng ilang disiplin: Agham Panlipunan (hal. Kasaysayan, Ekonomiks at Pulitika), Agham, Teknolohiya at Matematika (hal. Inhenyeria, Matematika, Kemistri), Humanidades (hal. Sining, Literatura).
5. Naisasagawa ang pagbasa ng mga tekstong profesyonal (hal. Medisina at Batas)
6. Naipaliliwanag ang mga huwaran ng organisasyon, uri at katangian ng tekstong ekspositori.
7. Nababanggit at naipapaliwanag ang mga kasanayan sa akademikong pagbasa.
8. Natatalakay ang sosyo-kognitibong pananaw sa pagsulat, pagsulat bilang mulyi-dimensional na proseso.
9.Nasasabi ang mga layunin sa pagsulat(expresiv at transakyonal)
10. Nababanggit at naipapaliwanag ang mga hakbang sa pagsulat.
11. Naipapaliwang ang mga uri ng pagsulat tulad ng : akademik, teknikal, journalistik, referensyal at iba pa.
12. Natutukoy at naipaliliwanag ang mga bahagi ng teksto.
13. Natatalakay ang pagbuo ng konseptong papel, pagbabalangkas, pag-aayos ng mga datos at lohikal at mapanghikayat na pagsulat bilang kasanayan sa akademikong pagsulat.
14. Naipaliliwanag ang batayang kaalaman sa pananaliksik tulad ng kahulugan at katangian, tungkulin at responsibilidad ng mananaliksik at mga bahagi ng pananaliksik.
15. Nasasabi ang mga hakbang at kasanayan sa pananaliksik.
Full transcript