Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Äitiyteen kasvu

No description
by

Elina Stricher

on 18 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Äitiyteen kasvu

Miksi valitsimme teorian?
"Any nurse who has studied the specialty of maternal-child nursing knows the name of Ramona Mercer" Margaret Gomerford Freda (4)

Ajaton ja globaali ilmiö
Yhtenä äitiysneuvolan tavoitteena on se, että vanhemmat kokevat saaneensa vahvistusta äidiksi ja isäksi kasvuun. (13)
Mahdollisuus soveltaa Suomessa vähän tunnettua teoriaa käytäntöön.
Ramona T. Mercer

•Valmistui sairaanhoitajaksi vuonna 1950 (1)
•Lisäksi toimi opettajana ja osastonhoitajana erikoisalanaan lastentautioppi, synnytysoppi ja tarttuvat taudit (1)
•Filosofian tohtoriksi vuonna 1973 (1)
•1973-1987 ensin lehtorina ja myöhemmin professorina Kalifornian yliopiston perheen terveydenhuollon laitoksella . (1)Teorian kehittyminen
“Äidin roolin omaksumisen teoria” (Maternal Role Attainment - Becoming a Mother) syntyi 15 vuoden ajalta olevien useiden eri tutkimusten pohjalta. (1)
Esikuvana teorialle professori Rubinin tutkimukset. (1)
Tutkimustulosten pohjalta ensimmäinen teos “Nursing Care for Parents at Risk” vuonna 1977. (1)
Teoria julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1985. (7)


Tiedonhaku
Hakusanoilla:
"maternal role attainment" AND theory: Cinahl 11/2, Medline 6/0, Cohcrane 0/0 ja Psycinfo 11/2
"Mercer's theory: Cinahl 2/1, Medline 1/0, Cochrane 0/0 ja Psycinfo 0/0
Lisäksi hakusanoilla "Mercer Ramona", "maternal role attainment", "becoming a mother"
osa artikkeleista maksullisia tai ei löydy sähköisesti
"harmaan haun" kautta löytyi artikkeleja
Teorian kehittyminen
Perusoletukset
•Äidin roolin omaksumiseen vaikuttaa:
sosiaalisaation myötä muodostunut “ydinminä”, joka ratkaisee miten äiti hahmottaa tapahtumia (1)
äidin kehitystaso ja synnynnäiset luonteenpiirteet (1)
lapsen kasvu ja kehitys, jotka heijastavat kyvykkyyttä äidin roolissa (1)
imeväinen, joka on aktiivinen kumppani (1)
äidin identiteetin kehittyminen lapseen kohdistuvan kiintymyksen myötä (1)


Väittämät
Äidin roolin omaksuminen on prosessi, johon kuuluu neljä vaihetta
Ennakoiva
Muodollinen
Epävirallinen
Henkilökohtainen
Mercer sijoittaa äidin roolin omaksumisen prosessin sisäkkäisiin kehiin:
Mikrojärjestelmä: äidin välitön ympäristö
Ulkojärjestelmä: sisältää mikrojärjestelmän. Lisäksi siihen kuuluu esim. terveydenhuolto, työympäristö jne.
Makrojärjestelmä: yhteiskunnallinen ympäristö eri kulttuureissa.
Lähteet
1) Bee A.M., Legge D. & Oetting S. 1994. Äidin roolin omaksuminen. Teoksessa Marriner-Tomey A. 1994. Hoitotyön teoreetikot ja heidän työnsä. 3. edition. SHKS Sairaanhoitajien koulutussäätiö.
2) Chinn P.L. & Kramer M.K. 1991. Theory and Nursing a systematic approach. Third Edition. Mosby.
3) Fouquier K. 2013. State of the Science: Does the Theory of Maternal Role Attainment Apply to African American Motherhood? Journal of Midwifery &Women’s Health 58 (2): 203-210.
4) Freda Comerford Margaret. Saatavilla: http://www.nursingcenter.com/lnc/JournalArticle?Article_ID=576698. Viitattu 26.1.2015.
5) Janhunen K. 2007. Äitiyden kielletyt tunteet. Pari&perhe 4/07. Väestöliitto
6) Lesser J & Koniak-Griffin. 2000. The Impact of Physical or Sexual Abuse on Chronic Depression in Adolescent Mothers. Journal of Pediatric Nursing. 15 (6): 378-387.
7) McEwen M. & Wills EM. 2010. Theoretical Basics of Nursing. 3rd edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
KIITOS!

Ramona T. Mercer
Maternal role attainment
-Becoming a mother


Jonna Vierula
Marja Seilola
Elina Stricher

Toisin kuin Rubin, Mercer tutki äidin roolin omaksumista pitkällä ajanjaksolla eli raskausajasta lapsen ensimmäisen ikävuoden loppuun.
Lisäksi Mercer tutki kaikenlaisia äitejä, kuten teini-ikäisiä, iäkkäitä synnyttäjiä, sairaita äitejä, vammaisten lasten äitejä, riskisynnyttäjiä sekä sektiosynnyttäjiä.
Mercer kehitti teoriaansa sekä induktiivisesti että deduktiivisesti (1)
Deduktiivisuus: erityisesti alkuun Meadin interaktionistinen minä-teoria, von Bertnalanffyn yleinen systeemiteoria, sekä muiden "vuorovaikutusteoreetikoiden" teoriat. (1)
Induktiivisuus: havainnointi, erityisesti Mercerin oma tutkimus äitiyteen sopeutumisesta. (1)
Keskeiset käsitteet
Käsitteiltään rikas teoria.
Suomenkielisissä käännöksissä pientä ristiriitaa englaninkielisten kanssa. Lisäksi kuvion ja lähteiden käsitteissä ristiriitaa.
Äiti: itsetunto ja empatia-herkkyys singaaleille
Äidin identiteetti: kyvykkyys/itsevarmuus roolissa
Lapsi: temperamentti
Lapsen kehitystulos: käyttäytyminen
Äidin ja isän väliset suhteet
Stressi
Perheen toimivuus
Sosiaalinen tuki (emotionaalinen, tiedollinen, fyysinen ja arviointituki) (1)
Teorian päivittäminen
Laajentanut teoriaansa käsittelemään myös äidin kumppania, vaikka edelleen parisuhteen mittarit puuttuvat (1).
Maternal role attainment -käsite -> Becoming a mother vuonna 2004 (10)
Tavoitteena tuoda esiin prosessin jatkuvuus, sillä ei ole päätepistettä.
Muiden tutkimukset taustalla, kvalitatiivinen tutkimus.
Uudet julkaisut puuttuvat, uuden käsitteen testaus?
Mercerin tuorein julkaisu vuodelta 2006
Viimeinen julkaisu, jossa viittaus Merceriin vuodelta 2008
Teorian taso
Keskitason teoria
Sijoittuu käsitteellisten mallien ja substantiivitason teorioiden välimaastoon
Keskittyy tiettyyn ilmiöön maailmassa
Käsitteet melko selkeitä, määriteltyjä ja operationaalistettavissa
Tavoitteena kehittää hoitotyön käytäntöä
Keskitason teoriat hoitotyöhön vuonna 1974 (Mercerin teoria vuodelta 1985) (7)
Teorian arviointi
Kriteereiksi valittu: selkeys, yksinkertaisuus, yleistettävyys, sovellettavuus (2)
Selkeys:
Käsitteitä ei ole määritetty selkeästi
Käsitteet on määritelty pikemminkin kuvaillen ja viitteellisesti
Käsitteiden nimet ja määritelmät vaihtelevat sekä samassa lähteessä (vrt. teksti ja kuvio) sekä lähteiden välillä
Käsitteet ilmeisesti määritelty tarkemmin Mercerin ensimmäisissä julkaisuissa
Käsitteet operationaalistettavissa
Ns. pääkäsitettä eli "maternal role attainment" ei ole kunnolla määritelty. Lisäksi se sekoitetaan usein "maternal identity" -käsitteeseen.
Onko kuvio selkeä?
Mercer pyrkinytkin selkeyteen erityisesti käsitteissä päivittäessään teoriaa.
Yksinkertaisuus
Jäsentää monimutkaisen ilmiön jokseenkin ymmärretävään muotoon
Ennustava
Käsitteet on kuvailtu ja operationalisoitu niin, että tulkinnan pitäisi olla yksiselitteistä, mutta käsitteitä on paljon
Väittämät on kuvattu selkeästi
Yleistettävyys
Keskittyy vanhempien ja lasten hoitotyöhön
Yleistettävissä kaikenlaisiin äiteihin vai onko?
Mercer tutkinut lähinnä valkoisia äitejä. Ei voida soveltaa esim. afroamerikkalaisiin ilman lisätutkimusta (3)
Sovellettavuus
Kuvaa todellista ilmiötä myös hoitamisen maailmasta.
Sovellettavissa useisiin tai lähes kaikkiin hoitotyön ympäristöihin, joissa asiakkaina kyseiset äidit
Sovellettavissa eri tieteenaloille, missä tutkitaan äitejä ja lapsia kyseisenä ajanjaksona
Käytetään tutkimuksessa, käytännössä ja koulutuksessa
Käytetty teoreettisena viitekehyksenä esimerkiksi tutkittaessa seksuaalisen hyväksikäytön vaikutusta masennukseen alaikäisillä äideillä (6) ja tutkittaessa alaikäisten äitien oppimistarpeita alle 1-vuotiaan lapsensa sairauksien tunnistamiseen (14)
Käsitteiden laajuus vaikeuttaa soveltamista
Pohdinta
Entä sitten jos äitiys ei herääkään?
Onko kulttuurisidonnainen ilmiö? Soveltuuko eri maihin ja kulttuureihin?
Onko Mercer muodostanut teoriansa jo ennen tutkimusten tekemistä? (12)
Häivyttääkö äidin yksilöllisen kokemuksen? (12)
Miten sopii perhekeskeisen hoitotyön ajatusmaailmaan. Entä isät? Onko jo vanhentunut?
Uhkana se, että jätetään teorian ulkopuolinen huomioimatta
Miksi hoitotieteen teoriat ovat vaikeasti tavoitettavissa eikä helposti sovellettavissa?
Pystyykö Mercer pitämään teoriansa ajantasalla? Onko "kilpailukykyinen" esim. psykologian ym. varhaisen vuorovaikutuksen teorioille?
Lähteet
8) Meighan M. 2010. Mercer`s Becoming a Mother Theory in Nursing Practice. Teoksessa Alligood M.R. 2010. Nursing Theory Utilization and Application. Fourth Edition. Mosby Elsevier.
9) Meighan M. 2006. Ramona T. Mercer Maternal Role Attainment - Becoming a Mother. Teoksessa Marriner-Tomey & Alligood 2006. Nursing Theorists and Their Work. Sixht Edition. Elsevier.
10) Mercer RT, 2004. Becoming a Mother Versus Maternal Role Attainment. Journal of Nursing Scholarship, 36:3, 226-231.
11) Mercer RT. 2006. Nursing Support of the Process of Becoming a Mother. JOGNN, 35, 649-651.
12) Parratt J & Fahy K. 2011. A feminist critique of foundational nursing research and theory on transition to motherhood. Midwifery. 27: 445-451.
13) THL. 2014. Äitiysneuvola. http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/aitiysneuvola Luettu 27.1.2015
14) Washington L. 1996. Learning Needs of Adolescent Mothers When Identifying Fever and Illnesses in Infants Less than Twelve Months of Age. Väitöskirja.
Sovellettavuus
Terveydenhuollon ammattilaiselle:
"Tulee lähelle"
Muistuttaa terveydenhuollon ammattilaisia antamaan palautetta asiakkaan toiminnasta
Jäsentää äitiyteen kasvua
Helpottaa äitiyteen kasvun ymmärtämistä
On "jotain kättä pidempää"
Sopisi käyttöön suomalaiseenkin neuvolaan

Äidille:
Myös äidille tietoa prosessista

Opiskelijalle:
Tälläiset käytännönläheiset teoriat toisivat teoriaa lähemmäs käytäntöä esimerkiksi hoitotieteen kurssilla
"Hoitotieteellinen teoria terveydenhoitajan työn perustana"
Keskusteluilta 9.2 Lauttasaaressa Helsingin kaupungin äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajille
Tiivistelmä ja artikkeli lähetettiin ennakkoluettavaksi
"--hämmästyin itseäni lapsen synnyttyä.
Rakkaus pieneen ei syntynyt heti voimakkaana ja vahvana kuten amerikkalaisissa elokuvissa. Itsekseni ajattelin, että olen outo äiti ja epänormaali, kun en heti tunne voimakasta rakkaudentunnetta lastani kohtaan ja erota kaikista lapsista heti omaa pientä nyyttiämme!"
Myöhäinen äiti (5)
Mielenkiintoinen, rohkaiseva, kannustava, selkeä teoria
Pukee sanoiksi haastavan ilmiön
Teoria kuvaa, miten ”normaali” äitiys kehittyy, kuvaa eheää äitiyttä
Auttaa työntekijää ymmärtämään erilaisia äitejä, näkee heissä kaikissa jotain samaa
Muistuttaa antamaan palautetta ja tukea äidille hänen toiminnastaan
Tukee ymmärrystä äidiksi kasvamisesta
Tuo ymmärrystä äidille itselleen prosessista
Työväline
On sovellettavissa esimerkiksi neuvolaan
Auttaa huomioimaan isän äidiksi kasvun prosessissa
Paljon käsitteitä (pystytty kuvaamaan ilmiö monipuolisesti)


Ei sovellettavissa kaikkiin äiteihin (vaikka tutkittukin ”kaikenlaisia” äitejä)
Prosessi ei välttämättä näin yksiselitteinen
Voiko vaiheet olla enemmän limittäisiä/päällekkäisiä/eri aikaisia?
Käsitteiltään sekava
Väittämät liian mustavalkoisia (Mercer yrittänyt myöhemmin korostaa prosessimaisuutta)
Kuvio hankala hahmottaa alussa
Ei huomioi isäksi kasvua/vanhemmuuteen kasvua (mutta tämä onkin äitiytyteen kasvun teoria)

Tulee lähelle (koetaan omakohtaiseksi, käytännönläheiseksi)¨
Soveltuu länsimaihin ja aika laajaan skaalaan erilaisia äitejä
Luo tarvetta uusille teorioille, tutkimuskentille
On sovellettavissa:
Hyvä teoria AMK:n esim. hoitotieteen peruskurssille tai äitiyshuoltoon
Työväline keskustelulle (tunnistaa äitiyteen kasvun eri vaiheita ja voi tukea niissä)
Myös äiti itse voi hahmottaa äidiksi kasvua prosessina (Mercerin mukaan jokainen raskaus uusi)

Jos sovelletaan vain yhtä teoriaa, niin saattaa ajattelu rajoittua, ja tulisi soveltaa useita teorioita
Kaikille äideille rooli ei välttämättä synny näin
Saadaanko sovellettua?/Miten sovelletaan?
Vaikeasti saatavilla oleva teoria, mistä voi kuulla tästä?
Onko vanhentunut teoria?
Jalostettu/päivitetty huonosti
Luotettavuus; Mitä jää teorian ulkopuolelle? Mikä jää huomioimatta?
Suuntautuu tulevaisuuteen eikä tähän hetkeen
Tiede ja tieto lisääntyy sekä kehittyy, yksi teoria ei riitä

S
W

O
T
Full transcript