Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of ЯДУУРЛЫГ БУУРУУЛАХ СТРАТЕГИД НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ХАМГААЛЛЫН ЧИГ

No description
by

battogs tulga

on 25 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of ЯДУУРЛЫГ БУУРУУЛАХ СТРАТЕГИД НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ХАМГААЛЛЫН ЧИГ

ЯДУУРЛЫГ БУУРУУЛАХАД
НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ТУССАН
БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

АГУУЛГА
НЭГ. МОНГОЛ ДАХЬ ЯДУУРЛЫН ДҮР ТӨРХ
Ядуурлыг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлсэн бодлого, арга хэмжээ
САНАЛ, ДҮГНЭЛТ
www.khun.gov.mn
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА
МОНГОЛ ДАХЬ ЯДУУРЛЫН ДҮР ТӨРХ
МУ-ЫН ЗГ-ААС ЯДУУРЛЫГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ
ЯДУУРЛЫГ БУУРУУЛАХ СТРАТЕГИД НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ХАМГААЛЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ТУСГАСАН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ
МОНГОЛ УЛСАД ЯДУУРЛЫГ ТУУШТАЙ БУУРУУЛАХ УРТ ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИ БОЛОВСРУУЛАХ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА
САНАЛ, ДҮГНЭЛТ
2001
2003
2012
2005
2000
1994
“Ядуурлыг бууруулах стратегийн завсрын баримт бичиг”
Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулах стратегийн баримт бичиг
Монгол Улсын Мянганы
хөгжлийн зорилт

“Өрхийн хөгжлийг дэмжих
Үндэсний хөтөлбөр”
“Ядуурлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”
“Өрхийн амьжиргааны чадавхийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”
Монголын ядуурлын хамралтын хүрээ
Ядуурлын хамралт суурьшлаар
Ядуурлын хамралтын хүрээ
боловсролын түвшингээр
Ядуурлын хамралтын хүрээ өрхийн тэргүүлэгчийн ажил эрхлэлт, салбараар
Ядуурлын хамралтын хүрээ өрхийн тэргүүлэгчийн ажил эрхлэлт, салбараар

Ядуусын сарын дундаж хэрэглээ нь ядуу бус хүмүүсийнхээс
3
дахин бага ,
- Хүнсний хэрэглээ нь
2
дахин доогуур байна.
- Боловсролын зардал ядуу бус хүнийхээс
3,9
дахин бага,
- Эрүүл мэндийн зардал
7,3
дахин бага байна.


Хамгийн баян
бүлэг 542 621

x 8.3Хамгийн ядуу бүлэг
65 264

ТЭГШ БУС БАЙДАЛ БА ДУНДАЖ ХЭРЭГЛЭЭ /ТӨГРӨГӨӨР/

ТЭГШ БУС БАЙДАЛ БА ДУНДАЖ ХЭРЭГЛЭЭ
/Төгрөгөөр/
Стратеги нь эдийн засгийн өсөлтийн дүнд бүрэлдсэн хуримтлалыг нийгмийн салбарын хөгжлийг түргэтгэх,
хүн амд үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулахад чиглүүлэх зорилготой юм.

Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулах стратегийн баримт бичгийг Засгийн газраас батлаагүй харин нэгтгэн товхимол байдлаар гаргаж байжээ.

Гурав. Ядуурлыг бууруулахад нийгмийн хамгааллын чиглэлээр туссан зорилтын хэрэгжилт
Улсын хэмжээнд тэтгэвэр авагчтай өрхийн амжиргаа нь
тэтгэвэр авдаггүй өрхүүдтэй харьцуулахад илүү сайн байна.

Өндөр насны тэтгэвэр ба ядуурал
Ядуурлыг бууруулахад нийгмийн хамгааллын чиглэлээр туссан зорилтын хэрэгжилт
Нийгмийн халамжийн тухай хуулийг
1995
онд анх баталсан.
1998, 2000, 2008- онд
нэмэлт өөрчлөлт
оруулж
2005, 2012- онд
шинэчилсэн найруулга
хийсэн.

Анх
1995
онд батлагдсан Нийгмийн халамжийн тухай хуулиар нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй
ганц бие ахмад настан,
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд тэтгэвэр олгох, рашаан сувиллын болон протез, ортопедийн хөнгөлөлт үзүүлэх асуудлууд тусгагдсан байсан.
Нийгмийн халамжийн тогтолцооны хувьд:
Нийслэл
21 аймаг
9 дүүрэгт Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс
Сум бүрт нийгмийн ажилтан, амьжиргааг дэмжих зөвлөл
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамж, асрамжийн үйлчилгээг
Төрийн бус байгууллагуудаар
гэрээлэн гүйцэтгүүлж байна.
Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн хэмжээ

2000
онд
10 000
төгрөг байсан бол

2012
онд
103 600
төгрөг болж
10
дахин нэмэгджээ.

Монгол Улсад ядуурлыг тууштай бууруулах урт хугацааны стратеги боловсруулах хэрэгцээ, шаардлага
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн 2013 онд хөгжүүлэх
үндсэн чиглэлд
Ядуурлыг бууруулах стратегийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх зорилт тусгасан.
Мянганы хөгжлийн зорилтын 5 дахь илтгэлд
:
- Ядуурлыг бууруулах бодлого, хөтөлбөр, арга хэмжээний үр нөлөөг үнэлэх,
- Засгийн газрын түвшинд Ядуурлыг бууруулах үндэсний хороо байгуулж, орон нутгийн Засаг захиргааны төлөөллийг оруулах,
- Ядуурлыг бууруулах салбар хоорондын стратеги боловсруулж, хамтрагч талуудын оролцоог хангасан салбар дундын зохицуулалтын механизм бүрдүүлэх асуудлыг заасан юм.

Ядуу иргэдэд улсаас бэлэн тусламж, дэмжлэг олгохоос аль болох зайлсхийж, тэдэнд бие даан амьдрах нөхцөл, бололцоог бий болгох,
Хөдөлмөр эрхлэх болон гэр бүлийнхээ наад захын хэрэгцээг хангахуйц орлогын бусад найдвартай эх үүсвэртэй болох нь ядуурлаас гарах хамгийн чухал арга зам гэж гэж үзэх болсон.
Засгийн газрын тухай хуулинд ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах бодлогыг Хөдөлмөрийн яамны чиг үүрэгт тусгасан байна.
Хөдөлмөрийн сайдаар ахлуулсан салбар дундын ажлын хэсэг байгуулан хамтран ажиллаж, ядуурлыг бууруулах бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлэх шаардлагатай. салбар дундын зохицуулалтыг хангасан бүрдүүлэх асуудлыг заасан.


2010- 2012 онуудад нийт
451,812
өрхийн
1,712,413

иргэний мэдээллийн санг бүрдүүлснийг
шинэчлэх
ажлын хүрээнд
683646
өрхийн амьжиргааны түвшний мэдээллийн
нэгдсэн сан
бүрдүүлсэн.

5

Үйлчилгээ шаардлагагүй хүн ам

Хүнсний эрхийн бичиг, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

Босго 2

Босго 1

PMT – оноо

1000

800

600

400

200

90

60

30

Амьжиргааны түвшин

Амьжиргааны түвшинд үндэслэн ядуу хэсэгт
үзүүлж байгаа үйлчилгээ

Амьжиргааны түвшинд үндэслэн ядуу хэсэгт үзүүлж байгаа үйлчилгээ
Хүнсний эрхийн бичиг болон эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдагсад

Хүнсний эрхийн бичиг болон эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдагсад
Тэтгэвэр тэтгэмж ба ядуурал, Улсын мөнгөн дэмжлэг, шилжүүлэг
Засгийн газраас :
2005-2010 он хүртэл “
хүүхдийн мөнгө
”,
2012 оны 10 дугаар сараас эхлэн “хүүхдийн мөнгө” олгож байгаа нь ядуу өрхийн амьжиргаанд тухайн үедээ зохих нөлөө үзүүлсэн, одоо ч үзүүлж байна.

НҮБ-ын хүүхдийн сангийн хийсэн
судалгаанаас харахад
ядуу өрхөд ялангуяа олон ам бүлтэй ядуу өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэхэд
хүүхдийн мөнгө үр дүнтэй арга хэмжээ
болсныг тодорхойлжээ.

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИД ХАМРАГДАГСАД
2005 он хүртэл

Ахмад настан Орон гэргүй, тэнэмэл
амьдралтай өрх, иргэн
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд - Орлого багатай буюу
орлогогүй ядуу өрх, иргэн
Жирэмсэн болон хөхүүл, - Хүчирхийлэлд өртсөн иргэн
нярай хүүхэдтэй эх
- Бүтэн өнчин болон хараа
хяналтгүй хүүхэд,
Өрх толгойлсон эх, эцэг
- Асрамжийн газраас
гарч байгаа хүүхэд залуус /18-/
- Шилжин суурьшсан ядуу өрх,
иргэн
  - Согтуурах, мансуурах донтох
өвчтэй иргэн
Алдар цолтой ахмад настан - Хорих ангиас суллагдсан иргэн
 

2008 оноос хойш үе шаттайгаар
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох дундаж тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээ /сард.мян.төгрөг/
Нийгмийн даатгалын сангаас олгодог тэтгэвэр тэтгэмж
/сард.мян.төг/
Хүн ам /мянган/

Эрүүл мэндийн даатгалын хамралт
/хувиар/


Өрхийн амьжиргааны түвшингийн цахим мэдээллийн сан

Өрхийн амьжиргааны түвшингийн цахим мэдээллийн сан
Ядуу өрх, иргэнийг амьдарч байгаа гэрийн хаягаар нь гаргах үйлчилгээ үзүүлэх боломж бүрдэж байна.
Ядуу хүмүүсийг ажлын байр буюу орлоготой болгох,
Ядууст үзүүлэх боловсрол, эрүүл мэндийн болон
нийгмийн чанартай

үйлчилгээг
сайжруулах,
Хэрэглээний зардлыг хямдруулах,
Эмзэг, ядуу нөхцөлд аж төрж байгаа хүмүүст зах зээл, нийгэм, эдийн засгийн амьдралд оролцох тэгш, өргөн боломж, давуу талыг бүрдүүлэх
Өргөн хүрээтэй, нэгдмэл бодлого, зорилтыг агуулах
Хэрэгжүүлэх байгууллага хоорондын зохицуулалтыг тодорхой болгох
Хөрөнгө санхүүг бодитой тооцох шаардлагатай байна.
 

Ядуурлыг бууруулах стратегийн баримт бичигт:
Full transcript