Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Oogie George

on 30 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

ШУТИС-Нийгмийн технологийн сургууль Менежментийн ШУ-д хүмүүсийг байгууллагын үйл ажиллагааны нэгэн зорилгын дор нэгтгэх, урт болон богино хугацаат ажлыг гүйцэтгүүлэхэд зориулсан өдөөлтийн олон арга ашигладаг гэж үздэг.
Сэдэлжүүлэлтэд нөлөөлдөг хүчин зүйлс
Мотивацийн талаархи Герцбергийн хоёр хүчин зуйлийн онол 1950-иад оны үед Америкийн судлаач Фредерик Герцберг өөрийн ажилтнуудынхаа хамт өөр нэг загварыг гаргасан байна. Тэд нэг томоохон пүүсийн 200 инженер, конторын албан хаагчдаас "ажил үүргээ биелүүлсний дараа хэдийд сэтгэл санаа тань амар болдог тухайгаа дэлгэрэнгүй бичнэ үү", “ажил үүргээ гүйцэтгэсний дараа хэдийд сэтгэл санаа тань тавгүй болдог тухайгаа бичнэ үү“ гэсэн асуултуудад хариулахыг хүссэн байна. Мотивацийн орчин үеийн онол Сэдэлжүүлэлт-Мотивацийн
тухай ойлголт
Сэдэлжуулэлт-Мотиваци гэдэг нь хун оорийн болон байгууллагынхаа нэгдмэл зорилгод хурэхийн тулд оорийгоо болон бусдыг одоож буй уйл ажиллагаа юм.
Агуулга Идэвхжуулэлт /Мотиваци/ тууний тухай ойлголт
Идэвхжуулэлтийн орчин уеийн онолууд
Идэвхжуулэлтийн агуулгын болон процессын онолуудын харьцуулалт
Идэвхжуулэлт ба урамшуулалт
Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа Зорилго: Байгууллагын үйл ажиллагаанд ажилтнуудын хандах хандлагыг нэмэгдүүлэхэд менежерийн зүгээс хийгддэг үйл ажиллагаа Сэдэл-Мотив:
Харин хүнийг үйл ажиллагаанд өдөөн түлхэгч сэтгэлийн дотоод хүч, сэдлийг мотив гэж ойлгодог.
Албадлага (Ташуур гамбирын арга)
Сэтгэл зүйд нөлөөлөх арга
Чиг үүрэг, албан тушаалын нөхцөлт сэдэлжүүлэлт гэх мэт
Байгалийн гамшгийн
үеийн дайчилгаа Бусдад туслах сайн дурын
хөдөлгөөн
Хорогдох байранд байрлах Сайн ажилласан ажилтанг гэр бүлээр нь гадаадад амруулах шагнал Байгууллагын зардлаар гадаадад суралцуулах нөхцөл тавих Хүн зорилгодоо хүрэх замаар өөрийн хэрэгцээгээ хангах, улмаар дараагийн шинэ хэрэгцээгээ илрүүлэн цаашид хүрэх зорилгоо тодорхойлох маягаар тасралтгүй үйл явц дунд ажилладаг.
СОНИРХОЛ
ХЭРЭГЦЭЭ УРАМШУУЛАЛ
Байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, бүтээмж нэмэгдүүлсэн тохиолдолд албан тушаал ахиулах 3-аас дээш жил ажилласан ажилласан жилүүдэд ажлын хариуцлага, алдаагүй, байгууллагад нэр хүндтэй ажилласан ур чадвараа нэмэгдүүлэхэд санаачлага гаргасан гэх мэт 1. Агуулгын
2. Процессийн
Хүний дотоод хэрэгцээнд тулгуурлан мотивацийг тайлбарладаг. Голтөлөөлөгчид нь Абрахам Маслоу, Дэвид Маклеленда, Фрэдрих Герцберг нар юм. Хүний дотоод хэрэгцээнд тулгуурлан мотивацийг тайлбарладаг. Голтөлөөлөгчид нь Абрахам Маслоу, Дэвид Маклеленда, Фрэдрих Герцберг нар юм. Хүний танин мэдэхүй аливаа үзэгдэл үйл явц, гадны нөлөөлөлийг хүлээн авах байдалд тулгуурлан тайлбарладаг. Уг онолын гол төлөөлөгч нь Портер Лоулер юм. Мотивацийн агуулгын онолуудад хүний хэрэгцээг ерөнхийд нь хоёр ангилдаг. 1.Анхдагч:өмсөх,идэх,уух,унтах,амрах,амьсгалахг.м/Физиологийнхэрэгцээ/ 2. Хоёрдогч: үйл ажиллагаандаа амжилт гаргах эрмэлзэл, хүндлүүлэх, хамт олондоо хамааралтай байх, эрхмэдэлтэй байхг.м/ өөрийн мөн чанараараа хүний оюун санаа, сэтгэл зүйн хэрэгцээг хэлнэ./ Америкийн эрдэмтэн судлаач А.Маслоу 1940-өөд оны үед хэрэгцээний шатлалын онолоо боловсруулан гаргажээ. Хүний олон янзын хэрэгцээг таван үндсэн ангилалд хувааж авч үзсэн.
5. Өөрийгөө илэрхийлэх
4. Хүндлүүлэх хэрэгцээ
3. Нийгмийн хэрэгцээ
2. Аюулгүй байдлын хэрэгцээ
1. Бие физиологийн хэрэгцээ

2.Дээд шатны хэрэгцээнд тулгуурласан мотивацын онолын өөр нэг загвар бол Девид Макклелендын онол юм. Тэрээр дээд шатны дараах гурван хэрэгцээ байдаг гэж үзсэн. Үүнд:
1.Эрх мэдэлтэй байх хэрэгцээ
2. Бүтээмжтэй байх хэрэгцээ /амжилтын/
3. Аль нэг зүйлд татагдаж байх /хамаарлын/ 1. Эрх мэдэлтэй байх хэрэгцээ нь бусдад нөлөөлөх хүслээр илэрхийлэгдэг. Маслоугийн хэрэгцээний шатлалын хүрээнд ийм хэрэгцээ байхгүй ч гэсэн энэ хүндлүүлэх ба өөрийгөө илэрхийлэх хэрэгцээтэй холбоотойгоор илэрнэ. Амьдрал дээр эрх мэдлийн хэрэгцээ хүчтэй илэрсэн хүн ихэвчлэн удирдлагын хүрээнд ажилладаг байна. 2. БҮТЭЭМЖТЭЙ байх хэрэгцээ энэ нь хүндлүүлэх ба өөрийгөө илэрхийлэх хэрэгцээнүүдийн завсарт байдаг байна. Хүний амжилтыг тунхагласнаар энэ хэрэгцээ хангагдахгүй харин амжилттай дуусгах үйл явцаар хангагддаг. ХАМААРЛЫН хэрэгцээ энэ хэрэгцээ нь хүмүүс танил нөхөдтэй байх, танилын харилцаа тогтоох, бусдад тусламж үзүүлэх сонирхлоор илэрдэг. Энэ хэрэгцээг заримдаа холбогдох хүчин зүйлдүүдийн хэрэгцээ ч гэж бас нэрлэдэг. Хамаарлын хэрэгцээ ихтэй хүмүүсийг идэвхжүүлэхийн тулд тэдэнд нийгэм, олон нийтийн чанартай ажил үүрэг, эрх мэдлийг санал болгох хэрэгтэй. Мөн удирдлагын зүгээс байгууллагын доторхи хувь хүн хоорондын харьцааг нээлттэй чөлөөтэй байлгах тал дээр анхаарвал зохино. Байгууллага дахь мотиваци буюу сэдэлжүүлэлт Герцберг судалгааны үр дүндээ тулгуурлан "Эрүүл axyйн хүчин зүйлс”, "мотиваци" /идэвхижүүлэгч/ гэсэн хоёр ойлголтыг тодорхойлсон байна. Эрүүл ахуйн хүчин зүйл нь ажил хийж байгаа орчин харин мотиваци бол уг ажлын шинж чанар агуулгатай холбоотой гэж тодорхойлжээ. Герцбергийн тодорхойлсноор эрүүл ахуйн хүчин зүйл байхгүй эсвэл хангалттай түвшинд байхгүй бол хүн ажилдаа сэтгэл ханамжгүй байх болно. Ингэснээр хүний мотивийг бууруулна гэж үзсэн. Эрүүл ахуйн хүчин зүйлүүд
Байгууллагын бодлого
Ажлын нөхцөл
Цалин хөлс
Дарга хамтран ажиллагч, бусад хүмүүстэй харьцах харьцаа
Ажлынхяналт Идэвхижүүлэгчид Ажлын амжилт
Албан тушаал ахих
Ажлын үр дүнг сайшаах
Өндөр хариуцлага хүлээлгэх
Бүтээлч, ажил хэрэглэгч
Өсөхболомжууд Мотивацийн процессын онолууд:
Энэ онол нь хүн тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд хүчин чармайлтаа хэрхэн хувиарлах үйл хөдлөлөө хэрхэн сонгохтой холбоотой. Энд дараах 3 гол онол байдаг. 1.Хүлээлтийн онол
2.Шударга ёсны онол
3.Портер Лоулер нарын загвар Хүлээлтийн онол: Энэ онолын гол төлөөлөгч нь Виктор Врум юм. Тэрээр хүний үйл явцын мотив нь зөвхөн хэрэгцээ биш гэж үзээд хүн үйл ажиллагаанд нь тодорхой зүйлийг хүсэн хүлээж оролцдог гэж үздэг. Хүлээлт гэдэг нь болж байгаа үйл явцын үр дүнг урьдчилан таамаглаж өөртөө ямар нөлөөтэй болохыг тодохойлохыг хичээх үйл явц. үүнийг хүлээлт гэж ойлгодог. Хүлээлтийн онолоор дараах 3 харьцааг авч үзсэн.
1.Хөдөлмөр зарцуулалт-үр дүн
2. Үр дүн -урамшуулал
3. Урамшуулал-урам Шударга ёсны онол: Энэ онолоор хүмүүс зорилгодоо хүрэхийн тулд хүчин-чармайлтаа хэрхэн хуваарилах, чиглүүлэхийг тайлбарладаг. Шударга ёсны онолоор хүмүүс гаргасан хүчин чармайлтынхаа төлөө хүртсэн урамшууллаа бусад хүмүүсийнхтэйгээ харьцуулдаг ба харьцуулалтаар хэрэв тэгш бус байдал илэрвэл сэтгэл ханамжгүй байдалд ордог гэж үздэг. Сэтгэл ханамжгүй байдалд орсон хүн тэрхүү тэнцвэргүй байдлыг арилгахын тулд нэг бол урамшууллыг өөрчлөхийг хүснэ, эсвэл тухайн урамшууллын хэмжээнд тохируулан үйл ажиллагааныхаа эрчмийг сулруулж болно.
Уг онолын гол агуулга нь хүмүүс урамшуулал шагналыг өөрийн хөдөлмөрийн бодит үр дүнд багадсан гэж үзвэл үйл ажиллагааныхаа эрчмийг сулруулдаг гэсэн дүгнэлт юм. Портер-Лоулерийн загвар: Дээрх 2 онолын элементүүдийг багтаасан мотивацийн процессын иж бүрдэл шинжтэй загваруудыг Портер, Лоулер нар боловсруулжээ. Энэ загвар нь үр дүнтэй хөдөлмөрөөр хэрэгцээ хангагдана гэж үздэг. Энэ загварт зарцуулсан хүчин чармайлт, ойлголт, хүрсэн үр дүн. урамшуулал, ханамжийн түвшин гэсэн 5 хувьсагч байна.
Портер Лоулерын онолоор бол хүрсэн үр дүнд ажилтны хүчин чармайлт түүний авъяас чадвар зан чанарын онцлог өөрийн үүрэг ролио ухамсарласан байдал нөлөөлнө гэж үздэг. Мотиваци ба урамшуулал:
1. Материаллаг
2. Материаллаг бус Шагнал урамшууллын гүйцэтгэх үүрэг:
1.Эдийн засгийн үүрэг
2. Нийгмийн үүрэг
3.Ёс суртахууны үүрэг Мотиваци нь өсч хөгжих хэрэгцээнд түшиглэдэг. Мотиваци бол дотоод хөдөлгүүр юм. Бид урт удаан хугацааны турш энэ дотоод хөдөлгүүрийн ашиг тусыг хүртсээр ирсэн.

Frederick Herzberg, “Retrospective commentary”, Harvard Business Review
Full transcript