Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Het formuleren van een probleemstelling

Bachelor Essay
by

Cassandra Steer

on 5 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Het formuleren van een probleemstelling

Formulering van een Probleemstelling De probleemstelling is van centraal belang Dus: hoe formuleer ik een probleemstelling? Juristen leren geen zuiver "onderzoek methodologie" - toch is de probleemstelling de kern voor het verrichten van, en schrijven over, juridisch onderzoek Normatief/Beschrijvend Oriëntatie Zoeken op internet Wat interesseert jou? Wat wil je komen te weten over het onderwerp? Wat is het verhaal dat je wilt vertellen? Probleemstelling
en deelvragen Later aanpassen? TIP: terwijl je stukken leest uit het leesmateriaal dat je verzamelt, schrijf op:
- wat is de probleemstelling?
- wat zijn de deelvragen?
- welke bronnen worden gebruikt? TIP: bij elke deelvraag, schrijf op wat voor informatie jij denkt nodig te hebben, en waar je deze eventueel zou kunnen vinden Inlezen Brainstormen Praten met anderen Afbakening TIP: Schrijf een aantal topische vragen op
- Wie of wat is er bij betrokken?
- Wanneer is het fenomeen of regel begonnen of geëindigd?
- Hoe ontwikkelt het zich?
- Welke argumenten zijn er voor of tegen?
- Welke gevolgen heeft het?
- Wat zijn de voor- en nadelen?
- Welke maatregelen zijn vereist? Selectie van bronnen
- welk leesmateriaal is relevant?
- welk is nodig? Welke argumenten dienen te worden gemaakt? Hoe ga je de vraag beantwoorden?
= methoden Is de vraag te beantwoorden binnen de omvang van het project? Deelvragen "Research design" TIP: Je kan de probleemstelling in de vorm van een stelling OF een vraag formuleren. Een stelling dwingt je meteen tot beargumenteren, een vraag is vaak makkelijker te formuleren en beantwoorden Onderzoek verrichten en daarover rapporteren is geen lineair proces: Probleemstelling Onderzoek Deelvragen Schrijven middenstuk Schrijven conclusie Schrijven inleiding TIP:
- Begin met het onderwerp
- Maak een lijst vragen
- Probeer daaruit een probleemstelling te identificeren; OF
- Probeer daaruit ongeveer 3 deelvragen te kiezen en op basis daarvan een probleemstelling te formuleren

Dit wordt het voorstel. Dat je het eventueel later moet aanpassen naar aanleiding van het onderzoek of het schrijfproces is niet erg, maar je hebt in ieder geval een kapstok waarop je verder kunt bouwen Doelen Methoden = hoe je het beste een antwoord kan vinden op de probleemstelling en deelvragen Kwalitatief: Kwantitatief: Rechtswetenschappelijk onderzoek is doorgaans literatuur- en documenten onderzoek Empirisch Cijfermatig - b.v. gemiddelde opgelegde straf t.a.v. moordzaken; aantal belastingplichtige in NL Hoe het recht "in actie" werkt en waarom - b.v. waarom wordt iemand recidive?; hoe effectief is mediation bij echtscheidingszaken? Omdat wij als juristen deze onderzoeksmethoden niet beheersen is het nuttig onderzoek van anderen te gebruiken als bron - of om de methode te gaan leren! Statistiek Interviews en observatie Verantwoorden Rechtsvergelijking
Rechtshistorisch
Rechtsfilosofisch
Rechtssociologisch
Positief recht Enkele rechtswetenschappelijke methoden: De methode is doorgaans "theoretiseren" over het recht mr. drs. Cassandra Steer
Strafrecht
c.e.steer@uva.nl Persoonlijke; b.v.
- interesse in een bepaald vakgebied,
- interesse in een Master,
- achtergrond in andere disciplines zoals geschiedenis of filosofie Problematiseren: Waarom is het onderzoek op dit onderwerp de moeite waard? Advies voor praktijk en beleid? Wat maakt een wetenschappelijk betoog? Juridische tijdschriften
Boeken
Jurisprudentie
Krant artikelen?
Televisie?
Internet - alles?
Wikipedia - NOOIT!
Blogs - nee Waar vind je deze? VOETNOTEN - waarom? plagiaat
wetenschappelijke controleerbaarheid
bijdrage aan kennis { BRONNEN Structuur & Onderbouwde Argumenten géén opiniestuk Als jij niet voldoende in je eigen woorden de tekst van een andere kan overbrengen, dan doe je alsof de gedachten van de auteur, van jou zijn
Als jij onvoldoende aangeeft in voetnoten waar argumenten, stellingen of gegevens vandaan zijn, doe je hetzelfde
= PLAGIAAT (bedoeld of onbedoeld) "Fuikbeginsel": begin breed en maak het steeds specifieker. Dit maakt jouw onderzoek makkelijker,
het schrijven haalbaar
en de conclusie geloofwaardig Descriptief = omschrijven
"Wat is de huidige wetgeving in Nederland op een bepaald gebied?"
"Wat houdt het wetsvoorstel in?"
"Voldoet de wetgeving aan de eisen van het EVRM?" Normatief = waardeoordeel, standpunt
"Moet de Nederlandse wetgever meer rechten geven aan het slachtoffer?"
"Biedt de huidige wetgeving voldoende waarborgen voor de zwakke partij?"
"Moet de Nederlandse rechter meer gehoor geven aan het EVRM?" Ja/Nee
X, Y, Z Waarom?
Ja/Nee, omdat...
Misschien, vanwege... VEREIST ONDERZOEK EN ARGUMENTATIE Voorbeelden "Hoe vanzelfsprekend is mediation bij scheiding?" "In hoeverre doet de verbetering van de positie van het slachtoffer in het straf(proces)recht sinds de 21e eeuw afbreuk aan de rechtspositie van de verdachte?" x x Leidt de toepassing van de kroongetuige tot een inbreuk op het recht op een eerlijk proces van de verdachte, zoals gewaarborgd in art. 6 EVRM? VEREIST ONDERZOEK, GEEN ARGUMENTATIE Moet voldoende duidelijk zijn omschreven
Moet specifiek en afgebakend zijn
Als het normatief is - wat is de toetsingskader? "Zouden ouders aansprakelijk moeten worden gesteld voor onrechtmatige handelingen van hun kinderen?" x "Op grond waarvan zouden ouders aansprakelijk moeten worden gesteld voor onrechtmatige handelingen van hun minderjarige kinderen?" " Is het wenselijk om de positie van het slachtoffer te versterken?" Deelvragen zijn de bouwstenen voor het geheel
- alles moet leiden tot een antwoord op de probleemstelling Welke informatie is NODIG?
Welke argumenten zijn NODIG?
Sluiten de deelvragen voldoende op de probleemstelling? Maak een lijst van mogelijke deelvragen; maak vervolgens een selectie Welke informatie is meer achtergrond?
Welke vragen zijn wellicht interessant maar minder relevant? Onderzoeken, maar niet rapporteren Achterwege laten Vuistregel: maximum 3 - Denk aan beperkte lengte van essay!
- Deze deelvragen kunnen in nog kleinere vragen uiteenvallen Leerdoelen:
- formuleren probleemstelling
- beantwoorden probleemstelling
- zelfstandig onderzoek
- doorzettingsvermogen
- kritische houding t.o.v. het recht
- kritiek ontvangen en verwerken Onderzoeksdoelen:
- maatschappelijke relevantie Onderzoeksdoelen:
- wetenschappelijke relevantie TIP: De deelvragen helpen ook met faseren. Welke vragen eerst om antwoord vragen en welke later Evaluatie of beoordeling van een toestand of gang van zaken - op grond van welke criteria? 1. Oriënterend onderzoek 2. Afbakenen 3. Beschrijvend of normatief 5. Deelvragen Doelen Methoden Toetsingskader Aansluiten op probleemstelling 6. Eventueel aanpassen Research design Als de probleemstelling normatief is, moet minstens één van de deelvragen ook normatief zijn 4. Afbakenen Zo specifiek en concreet mogelijk
Full transcript