Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

хүнсний бүтээгдэхүүний хаяг , шошго

No description
by

nomin erdene amgalan

on 5 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of хүнсний бүтээгдэхүүний хаяг , шошго

г
Хүнсний бүтээгдэхүүний хаяг шошгын шаардлагын хэрэгжилтийн байдал
Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний шошгын мэдээлэл
Хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүний шошго
Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүү-нийг хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй материалаар хийсэн
хүнсний зориулалтын
сав, баглаа боодолд савласан байна.

Харагдах байдлаар нь шинж чанарыг тодорхойлох боломжтой хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний шаардлагатай мэдээллийг
дагалдах хуудсанд
тусгана.

Хүнсний шошгод агуулагдах
нэмэлт мэдээллийг
олон улсын болон Монгол Улсын техникийн зохи-цуулалт, стандар-таар зохицуулж болно.

Импортын хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний шошгод агуулаг-дах мэдээлэл
Монгол эсхүл Англи,Орос
хэлний аль нэг дээр бичигдсэн байна.
Хүнсний түүхий эд ,бүтээгдэхүүний багцалсан болон жижиглэн савласан сав, балаа боодол дээрхи шошгыг тухайн хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч болон худалдаа эрхлэгч хариуцна.
Тулгамдсан асуудал, цаашид шийдвэрлэх арга зам
Хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүний нэр
Үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг
Хэмжээ, тоо ширхэг,
Үйлдвэрлэсэн он, сар , өдөр
Хадгалах хугацаа, эсхүл хэрэглэж дуусах хугацаа
Хадгалах нөхцөл
Тэжээллэг чанар, орц,
найрлага
Хэрэглэх арга
Гаж нөлөө, хориглох
заалт
Шошго, дагалдах хуудсанд нэмж тусгах мэдээлэл
хүнсний нэмэлт, органик хүнс, хувиргасан амьд организмаас гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний шошгод Монгол Улсад болон олон улсад хэрэглэдэг тэмдэг, тэмдэглэгээг тавьсан байх

хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг гүйцэд боловсруулах аргачлал

тусгай хоолны дэглэмтэй хүнд зориулсан хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний зориулалт, найрлага болон хэрэглэх заавар

Буруу шошголсон
тохиолдол
шошго худал мэдээлэл агуулсан

тухайн хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн өөр хүнсний нэрээр бичигдсэн
өөр хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний сав, баглаа боодол ашиглан шошгыг дуурайлгаж хуурамчаар үйлдсэн

шошгонд агуулагдах мэдээлэлд тавьсан шаардлагыг хангаагүй

хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг гүйцэд боловсруулах аргачлалыг тусгаагүй

тусгай хоолны дэглэмтэй хүнд зориулсан хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний зориулалт, найрлага болон хэрэглэх зааврыг монгол хэлээр бичээгүй

хүнсний нэмэлт, органик хүнс, хувиргасан амьд организмаас гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний шошгод Монгол улсад болон олон улсад хэрэглэдэг тэмдэг, тэмдэглэгээг тавиагүй

унших боломжгүй, ойлгомжгүй үг, өгүүлбэр, он, сар, өдөр бичигдсэн

ионжуулагч цацрагийн боловсруулалт хийсэн тэмдэглэгээгүй

12.3 дахь заалтын хувьд : \дагалдах хуудас\
Ургамал,ургамлын гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ургамал хамгаалал хорио цээр гарал үүслийн гэрчилгээний загвар заавар журам гараагүй

Ургамал хатгаалал хорио цээр гарал үүслийн гэрчилгээний загвар, журмыг яаралтай гаргаж хэрэгжүүлэх

Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнийг газар дээр нь шинжлэх лаборатори газар тариалангийн гол нэрийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг аймаг,суманд байхгүй


Лабораторитой болгох асуудлыг шийдвэрлэх
Малын гаралтай бүтээгдэхүүн мал эмнэлэг,ариун цэвэр гарал үүслийн гэрчилгээтэй нийлүүлэгдэж байгаа боловч ХХАХҮС-ын 2011оны А\74 тушаалаар баталсан "Малыг бүртгэх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх тухай журам" -ын дагуу бүх малыг ээмэгжүүлэх ажил удаашралтай явагдаж байгаа Ө.х бүх малыг ээмэгжүүлээгүй тул гарал үүсэл нь тодорхой бус байна.

Малыг ээмэгжүүлэх ажлыг түргэн шуурхай зохион байгуулах
ХХААХҮС-ын 2011 оны А\182 тушаалаар баталсан "Жижиг дунд үйлдвэрлэгч малчин өрх" -ийн гэрчилгээ олголт удаашралтай байна


Уялдуулж, яаж зохицуулахаа эцэслэж шийдвэрлэх
12.4 дэхь заалт : \Шошгын мэдээлэл\
Бүтээгдэхүүний стандарт тавих эсэх асуудлыг шийдвэрлэх
12.5.3 дахь залт : \ тэмдэглэгээ \
Тэмдэг , тэмдэглэгээ тавигдахгүй байгаа асуудал
Зарим нэг ТББ хүнсний нэмэлт хэрэглэсэн бүтээгдэхүүн хүний биед хортой гэсэн буруу сурталчилгаа хийснээс үйлдвэрүүд хүнсний нэмэлтийн Е тэмдэглэгээг шошгонд бичихгүй байна.
12.6 дахь заалт : \ Хэл \
Хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэлээр бичээд шошгонд нааж болох эсэх асуудлыг журманд нэмэлт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэх
12.9 дэхь заалт : \ Нэмэлт мэдээлэл \
Нэмэлт мэдээлэл гэдгийг тодруулах
\ Журамд \
Шошгын шаардлага хэрэгжихгүй байгаа шалтгаан
ХЧҮАЭ-ийн хуулийн талаарх мэдээлэл хангалтгүй

Холбогдох байгууллагууд хамтран сургалт явуулах

Импорлогчид экспортлогч орны үйлдвэрүүдэд хуулийн шаардлагын талаарх мэдээллийг өгөөгүй

-ГХЯ-аар дамжуулан хуулийн талаарх мэдээллийг хүргүүлэх
-Импортлогчид харьцдаг үйлдвэрүүддээ мэдээллийг хүргүүлэх

Экспортлогч орны үйлдвэрлэгч компани МУ-ын зах зээл, эрэлт нийлүүлэлт багатай-гаас шошгын хэлийг солихгүй байгаа
- ?

Дотоодын үйлдвэрүүд их хэмжээний шошго өмнө нь хийлгэсэн
- ?

Хууль хэрэгжиж эхлэхээс өмнө импортлогдсон
- ?

Шошгын шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүн импортлосон тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлага тодорхой бус, буцаан татан авалт хийгээгүй л бол торгох заалттай
- ?
Найрлага, хадгалах хугацааг буруу бичдэг, бүрэн бичдэггүй, үйлдвэрлэсэн огноо тодорхойгүй, хайрцагны гаднах шошгыг монгол хэлээр орчуулаад доторх бүтээгдэхүүн тус бүрийн шошго хэвээр байгаа, шошгод заагдсан нөхцлийн дагуу хадгалахгүй зэрэг зөрчлүүд гарч байна.

ҮХААЯ, ЭМС-ын хамтран баталсан “Зайлшгүй сав баглаа боодол болон шошго хэрэглэх хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүний төрлийг тодорхойлох, шошголох журам”-д холбогдох зохицуулах шаардлагатай харилцааг бүрэн тусгаагүй, заалтуудыг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх нь ойлгомжгүй, шошголохтой холбоотой харилцааг зохицуулаагүй/

Журманд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

Хуулийн заалтад нийцүүлж холбогдох стандартад нэмэлт өөрчлөлт оруулаагүй, хууль, стандартын заалт өөр өөр байгаа

ХБАБХТХуулиас
Бүтээгдэхүүний цувралын дугаар

Thank you
Full transcript