Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Freud & Jung

Freud en Jung
by

Anja Rivera

on 6 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Freud & Jung

Jung's Theorie van het onderbewuste
Freud's Theorie van het onbewuste
Freud 's Theorie over dromen
Jung's Theorie over Dromen
Freud & Jung's
soort gelijke ideeën

Freud's standpunt over religie
Jung en Religie
Zij geloofden beiden in het bestaan van het persoonlijke onbewuste (Hoewel Jung ook uitging van een collectief onbewustzijn. )
Hij beschouwde religie als niet wetenschappelijk.
Hij zag religie als een uitvlucht, een hersenschim, net als Marx, die noemde godsdienst het opium voor het volk.
Iemand zou alleen geloof moeten hebben in zijn eigen denken om neuroses te genezen, niet in religie.
Hij vond dat religie een veilige haven bood als mensen opzoek waren naar hun ware identiteit.
Door je toe te vertrouwen aan de bevrijdende kracht van symbolen uit het onbewuste ontmoet je het archetype 'god' als bevrijdende kracht.
Vrienden
Het verschil
Hun vriendschap begon in 1906 toen Jung Freud een kopie stuurde van zijn gepubliceerde studies.
Freud had het boek al gekocht toen hij hoorde dat hij in het boek werd genoemd.
Deze communicatie leidde tot een vriendschap.
Hun vriendschap duurde ongeveer 6 jaar.
Freud,(51 jaar) toen ze elkaar ontmoetten, beschouwde Jung als een leerling.
Jung, (31 jaar) toen hun vriendschap begon, zag Freud als een vaderfiguur.
Freud en Jung hebben samen 3 maanden door de VS getrokken
Hierna bleek dat de verschillen van hun opvattingen te groot waren en kwam er een einde aan de vriendschap.
Jung vond dat Freud's theorieën te negatief en te benauwend waren. Hij vond dat Freud te veel uitging van zijn eigen ervaringen.

Zij hadden beiden theorieën waarin het onbewuste de dromen en hun betekenissen kon verklaren.
Gebaseerd op een persoonlijk bewustzijn, die alleen persoonlijke beelden, gedachten en belevenissen verzamelt.
Doel van het onbewuste is om verdrongen herinneringen en emoties en verlangens op te slaan.
Neuroses worden veroorzaakt door het weigeren om deze processen toe te laten.
De belangrijkste ontwikkeling van het onbewuste vindt plaats op kinderleeftijd.
Hij is de grondlegger van de psychoanalyse.
Zijn theorie deelt het onderbewuste in 3 delen:
- De id, onze instinkten
- De ego, de realiteit
- Het superego, je beste ik.
Het conflict speelt zich af tussen deze 3 delen van on bewustzijn.
De doel in het leven is om deze spanning te onderdrukken.
De onderdrukte seksualiteit is de belangrijkste kracht die zorgt voor geestes ziekten
De oplossing is dat het onderbewuste door de psychoanalyse wordt gekanaliseerd.
Geloofde in meerdere lagen van het onbewuste.
Het persoonlijke en het collectieve onbewuste
Het collectieve onbewuste deel is een overgeërfd deel van het onbewuste; een psychisch gebied, dat volgens zijn leer door alle vertegenwoordigers van een ras of soort wordt gedeeld.
Hiervan uitgaande ontwikkelde Jung de leer van de archetypen.
Deze archetypen zijn begrippen zoals de schaduw, de eeuwige jongeling, de boze geest, de held enzovoorts, zijn als het ware overgeleverde, functionele oer drijfveren of 'ervaringsmodaliteiten', die de persoonlijkheid van de mens structureren.
Archetypen zijn mogelijkheden of neigingen om ons op een bepaalde manier te ontwikkelen.
Zij drukken zich uit in beelden die veelvuldig te vinden zijn in onze dromen, maar evenzeer in sprookjes en mythen, en vormen het ervaringsmateriaal van elke religie.
Dromen en mythen zijn de twee toegangen tot bestudering van het onbewuste deel van de psyche
Het onbewuste deel van de menselijke psyche schept (om zich uit te drukken) symbolen.
De symboolproductie vindt plaats tijdens het dromen. In de dromen treden de symbolen spontaan op, want dromen ontstaan uit zichzelf en worden niet verzonnen.
Dromen kan je niet manipuleren.
Door middel van vrije associatie hoopte Freud rechtstreeks in contact te komen met het onbewuste van de patiënt en daarmee ook met de oorzaken van diens problemen.
Bij de vrije associatie kwamen niet alleen herinneringen en associaties naar voren, maar veel patiënten vertelden ook spontaan over hun dromen.
Dromen zijn hallucinaties volgens Jung.
Jung stelde: ‘De droom is een theater waarbij de dromer alles in alles is. De dromer is tegelijk scène, speler, souffleur, regisseur, publiek en criticus’. Voor de droom gelden er drie regels: (1) altijd droomt men over zichzelf, (2) altijd droomt men vanuit zichzelf, (3) altijd droomt men vanuit de actuele psychische gesteldheid.
Waarin verschillen de theorieën vanSigmund Freud and Carl Jung'?
Begrijpen van droomsymbolen leert men de vergeten taal van de instincten weer te verstaan, omdat de droomsymbolen uit diepere lagen van de psyche komen.
Associaties naar en kennis van mythen, fantasie en intuïtie kunnen bij de verstaan van dromen behulpzaam zijn.


De droom helpt het bewustzijn om bewust te worden.
Zij vormen een boodschap die op ontcijfering wacht door de dromer of psychotherapeut.
De dromer wordt omtrent zijn feitelijke toestand vaak in het onzekere gelaten.
Begrijpen van de droom vergt van de dromer of therapeut een zorgvuldige betekenisgeving aan de symboliek van de droom.
Dit vereist een grondige (zelf)kennis van de symboolproducerende mens en zijn culturele achtergrond.


Compenserend stelt dan de droom: ‘Je moet je levenshouding wijzigen’.
De droom drukt zich uit in symbolen, zinnebeelden, die meerdere betekenissen kunnen hebben die in verband staan met iets dat òf onbewust of op zijn minst nog niet geheel bewust is.
Het bewustzijn wordt aangesproken door de droom, maar werkt aan het ontstaan van de droom niet mee.

De droom tekent zonder schmink de situatie af waarin de mens verkeert, ook als het ego de situatie níet erkennen wil, negeert of omhult.
De droom in zijn symbooltaal streeft naar het passend maken van ongewenste situaties, waarschuwt als er iets niet in de haak is of als de verdere psychische ontwikkeling wordt gehinderd.


Door dromen wordt men bekend met actuele aspecten van de eigen persoonlijkheid waar men om verschillende redenen de voorkeur aan geeft om er bewust niet scherp naar te kijken.
Droombeelden weerspiegelen de innerlijke toestand van het ogenblik en geven aan wat er aan de houding tegenover het leven mankeert en waardoor er spanningen ontstaan.


Het persoonlijk onbewuste treedt in gesprek met het ego.
Droomsymbolen zijn voor het grootste deel openbaringen van dat deel van de psyche, dat buiten de beheersing van het bewustzijn is.


Droom anaylse

Jung
Full transcript