Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DDKM 2

Undervisning radiografstuderende modul 11
by

Bjarne Madsen

on 11 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DDKM 2

De nationale mål for kvalitet
- alt afhænger af øjnene der ser…

Intern survey og ekstern survey
Udvikling af akkrediteringsstandarder
Hvad er god kvalitet I sundhedsvæsenet?
Hvad går kvali i det danske sunhedsvæsen ud på – helt konkret?
Gennemgang af standarder
Agenda
DE NATIONALE MÅL FOR
DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN
Intern survey er en del af sygehusets implementering af standarderne
Intern survey
Udefrakommende systematisk vurdering af hvordan vi lever op til kravene
Ekstern survey
Opfyldelsesgrad Definition

HELT OPFYLDT (HO)
Alt er til stede

I BETYDELIG GRAD OPFYLDT(BO)
Noget er til stede, og manglerne er ikke en betydelig del af indikatorkravet

I NOGEN GRAD OPFYLDT (NO)
Noget er til stede, og manglerne er en betydelig del af
Indikatorkravet

IKKE OPFYLDT (IO)
Intet er til stede, eller der foreligger kun planer

Når en institution er akkrediteret gælder det i 3 år.
Akkrediteringsstatus
Den lokale forankring på de enkelte sygehusafdelinger,i de kommunale sundhedsindsatser og praksissektorener et helt centralt element i den nye tilgang til kvalitet.
Her skal de nationale mål omsættes til konkrete lokale delmål og indsatser, så de giver mening, hver dag sundhedspersonalet møder på arbejde.
Der bliver altså en større metodefrihed for personalet, som skal være med til at definere de indsatser, som skal løfte kvaliteten for den enkelte patient.
Udvikling af akkrediteringsstandarder
56
Standarder til radiologisk
104 standarder
104 standarder
104 standarder
104 standarder
104 standarder
På afdelingsniveau udvælges de standarder og indikatorer, der er relevante at arbejde med for enheden.
På sygehusniveau vælges, hvilke afdelinger, der skal arbejde med standarderne. Disse enheder får det samlede standardsæt.
IKAS overdrager det samlede standardsæt til hver sygehus.
IKAS lægger det samlede standardsæt ind i TAK.
Til: Enhed A.1. Enhed A.2.1. Enhed A.6
Institution A
Institution B
Institution C
Standard 1
Standard 2
Standard 3
Standard 4
Standard 5
Standard 6
Standard 7
Standard 8
Standard 9
Standard 10
Standard 11
Standard 12
Standard 13
Standard 14
Standard 15
Standard 16
Standard 17
Standard 18
Standard 19
Standard 20


Standard 104
HVAD ER GOD KVALITET I SUNDHEDSVÆSENET?
DE NATIONALE MÅL FOR KVALITET KAN BINDE DE LØSE ENDER SAMMEN
HVAD GÅR DE NATIONALE MÅL FOR KVALITET UD PÅ – HELT KONKRET?
Så mange retningslinjer som muligt skal udarbejdes på regionsplan
Så mange udviklingsinitiativer som muligt skal iværksættes på regionsplan
Det er det enkelte sygehus/sektor, som skal akkrediteres
Udgangspunkt

Standard
Sygehusets datasikkerhed er i overensstemmelse med lovgivningen og sygehusets behov.

Formål
At sikre fortrolighed, tilgængelighed samt hensigtsmæssig og kontrolleret adgang til relevant brug af data
Datasikkerhed
Standard
Der foretages patientidentifikation forud for enhver sundhedsaktivitet

Formål
At sikre, at den rette behandling gives til den rette patient
Patientidentifikation
Standard
Alle patienter har en patientjournal, der er ajourført og lettilgængelig, og som indeholder alle relevante data om patienten.

Formål
At sikre, at patientjournalen:
indeholder de elementer, der fremgår af lovgivningen
understøtter den kliniske beslutningsproces
fremmer kontinuiteten i patientforløbet
Patientjournalen
Standard
Oplysninger om patientens kendte allergi og intolerans registreres systematisk i en kendt og umiddelbart tilgængelig del af patientjournalen.

Formål
At sikre, at der i behandlingen af patienten tages højde for eventuel allergi og/eller intolerans
At forebygge utilsigtede hændelser på baggrund af allergi og intolerans
Allergi og intolerans
Standard
Personalet uddannes i håndtering af apparatur til klinisk brug.

Formål
At sikre: effektiv og sikker håndtering af apparatur til klinisk brug mod brugerfejl og utilsigtede hændelser, der relaterer sig til forkert håndtering af apparatur
Håndtering af apparatur
til klinisk brug
Standard
Patientens informerede samtykke indhentes forud for behandling, medmindre
andet følger af lovgivningen.
Informeret samtykke indhentes ligeledes forud for videregivelse af helbredsoplysninger, medmindre andet følger af lovgivningen

Formål
At sikre, at:
Personalet giver fyldestgørende information om konkrete behandlingstilbud, så patienten kan træffe beslutning om behandlingsvalg
Der gives særskilt informeret samtykke i forbindelse med klinisk forskning eller videnskabelige undersøgelser
Der gives samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger
Informeret samtykke

Standard
Sygehuset opstiller og udmelder krav til henvisninger fra primærsektoren.

Formål
At sikre, at: patienten visiteres til relevant behandling og undersøgelse
Henvisningen understøtter undersøgelse, behandling og pleje
Henvisningen medvirker til et veltilrettelagt patientforløb
Henvisninger
Standard
Der følges rettidigt op på svar på prøver og resultater af undersøgelser.

Formål
At sikre patienter hurtig og effektiv behandling, så ingen patienter lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på undersøgelsesresultater
Rettidig reaktion på prøvesvar og undersøgelsesresultater
Standard
Personalet udviser korrekt og værdig omgang med den afdøde og dennes efterladte.

Formål
At sikre, at: lovgivningen omkring dødsfald er overholdt
afdødes efterladte informeres og ydes omsorg på en værdig og respektfuld måde
Værdig omgang med afdøde
I dag kan det være lidt svært
-specielt for dem, som ikke har prøvet det før
- der sker fejl
Full transcript