Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

luật kinh tế_ueh

I. Understand the Assignment; II. Choose a topic; III. Gather Background Info; IV. Develop a research question
by

Hoàng Minh Thu

on 20 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of luật kinh tế_ueh

Questions to ask:
interesting! meow.
Research Log
Cơ cấu tổ chức
Môn : Luật kinh tế
Nhóm 3 - KT 789

It will save you time and frustration...trust me!
hot stuff
`
Định nghĩa
2 <
< 50
Thành viên công ty chịu TNHH về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty
Dưới 11 thành viên
11 thành viên trở lên
Quyết định cao nhất
35% vốn điều lệ
Họp: mỗi năm một lần
Quyền và nghĩa vụ thành viên
Góp vốn và
chuyển nhượng vốn

Vốn của công ty
- Tổng giá trị các phần vốn do các thành viên góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn cụ thể
- Được ghi vào Điều lệ công ty.

Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011
Lưu ý :
- Sở hữu trên 25% vốn điều lệ
- Sở hữu trên 75% vốn điều lệ
Mua lại phần vốn góp

Chuyển nhượng cho người khác

Cty mua lại

Cty không mua lại
Không thanh toán
Không thỏa thuận được về giá

Yêu cầu mua lại

Đây là loại công ty đối vốn nhưng mang yếu tố "trọng nhân"
Cá nhân, tổ chức tối thiểu là 2 thành viên, không vượt quá 50 thành viên
Có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng kí DN
Giấy tờ khác xác nhận DN đủ điều kiện kinh doanh
Không được quyền phát hành cổ phần

Tăng vốn góp của thành viên;

b) Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty.

c) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Tăng vốn điều lệ

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.
b) Mua lại phần vốn góp;
c) Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty.

Giảm vốn điều lệ

Phó GĐ
Phạm Thanh Hùng

Giám đốc Phạm Thị Huân


Tâm Bình - mang cả Tâm Tình trong từng sản phẩm

Tổng giám đốc công ty – Dược sĩ Lê Thị Bình

Tổng giám đốc Nguyễn Thị Điền

Bầu chủ tịch HĐTV, bổ nhiệm, ký hợp đồng với GĐ (TGĐ),..


Thẩm
Quyền
Của
HĐTV


QĐ cơ cấu tổ chức quản lý công ty

QĐ phương thức đầu tư và dư án đầu tư >50% giá trị TS ghi trong báo cáo tài chính

QĐ tăng – giảm VĐL, quyết định thời điểm và phương thức huy động vốn

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

QĐ chiến lược phát triển và KHKD hàng năm

Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại luật DN và Điều lệ công ty

QĐ tổ chức lại, giải thể công ty, yêu cầu phá sản đối với công ty

Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện

Thông qua báo cáo tài chính hàng năm

Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với chủ tịch HĐTV, GĐ (TGĐ) và chức danh khác


Thẩm
Quyền
Của
HĐTV


(Điều 38)
(Điều 46)
TO NHẤT
Full transcript