Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nieletni wobec prawa

No description
by

Aleksandra Wilczyńska

on 18 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nieletni wobec prawa

Nieletni wobec prawa
Aleksandra Wilczyńska
Jakub Perłowski, I E


Nieletni, małoletni czy młodociany?
Nieletni
- wg prawa karnego jest to osoba, która podczas popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 r.ż.

Małoletni (niepełnoletni)
- wg prawa cywilnego jest to osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła małżeństwa

Młodociany
- wg prawa karnego jest to osoba która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 21 r.ż. i w chwili orzekanie przed sądem I instancji nie osiągnęła 24 r.ż.
Przestępczość nieletnich
Odpowiedzialność prawna nieletnich
a) poniżej 13 roku życia

Art. 426. KC. "Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę."

W systemie polskiego prawa cywilnego odpowiedzialność jest przeniesiona na osobę sprawującą opiekę nad małoletnim. Małoletnim, którzy nie ukończyli 13 lat nie można przypisać winy.
b) Odpowiedzialność między 13 a 17 r.ż.

Z chwilą ukończenia 13 roku życia małoletni nabywa tzw.
zdolność deliktową
. Oznacza to zdolność do poniesienia cywilnoprawnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Takie sprawy rozpatruje sąd rodzinny, który stosuje środki wychowawcze i poprawcze
Sądy rodzinne
Sprzedaż narkotyków a polskie prawo
Do najpopularniejszych narkotyków w Polsce należą:
-marihuanna i haszysz
- amfetamina
- extazy
- LSD
- kokaina
- grzyby halucynogenne
Posiadanie narkotyków według polskiego prawa jest karalne.
Sprzedaż alkoholu oraz wyrobów tytoniowych nieletnim
w Polsce obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży i podawania alkoholu oraz sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom do lat 18

Art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
"1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych":
1.2.osobom do lat 18.
Art. 43
1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach kiedy jest to zabronione (...) podlega grzywnie.
Miejsca, gdzie zabronione jest... palenie
Proces resocjalizacyjny
QUIZ
Art. 56. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
1. Kto, wbrew przepisom wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową albo uczestniczy w takim obrocie, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 10.
Art. 58
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub
substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego
środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
Art. 59.
1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie
środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania
do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub
substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do
użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
Art. 62.
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawcapodlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.
Z zapisów prawnych wynika, że przewiduje się dwie sankcje w przypadku stwierdzenia złamania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.
Jedna z nich
to sankcja administracyjno- prawna polegająca na cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu na drodze administracyjnej.
Druga
jest uruchamiana na podstawie przepisów karnych i dotyczy orzeczenia kary za popełnione przestępstwo.
Są to organy sądownictwa cywilnego. Funkcjonują jako wydziały sądów rejonowych. Zajmują się:
przyznawaniem opieki nad dziećmi
zakazem, ograniczaniem widywania się z dziećmi
uznawaniem ojcostwa
rozwodami
przyznawaniem alimentów na dzieci i współmałżonków
przestępstwami popełnionymi przez nieletnich
Wśród 148 753 podejrzanych o przestępstwa drogowe, pod wpływem alkoholu było 788 nieletnich, a pod wpływem narkotyków 5 nieletnich
W co czwartym przypadków podejrzanych o przestępstwa nieletnich została ustalona ich trzeźwość w momencie popełnienia przestępstwa. Badaniom trzeźwości poddano 11 794 podejrzanych nieletnich. Okazało się, że spośród nich w stanie bez alkoholu i bez narkotyków 9 834 nieletnich. Oznacza to, że wśród przebadanych podejrzanych aż 81 % nieletnich w momencie popełniania przestępstwa było trzeźwych. (statystki na 2012)
Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art.5 podlega karze grzywny do 500 zł
Art. 5. Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych:
1) (...)na terenie obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, (...)
3) na terenie uczelni,
4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych, na przystankach komunikacji publicznej,
9) w pomieszczeniach obiektów sportowych,
10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.
Art. 13 ust 2:
...picie alkoholu
na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich
na terenie zakładów pracy (...)
w środkach i obiektach komunikacji publicznej, (...)
w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych (...)
na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
w innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych (!!!)
Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom (...) podlega karze ograniczenia wolności do 3 miesięcy lub grzywny
c) powyżej 17 r.ż

z chwilą ukończenia 17 roku życia w sprawach karnych jesteśmy sądzeni jako dorośli, w wyjątkowych sytuacjach granica tego wieku może zostać obniżona do 15 r.ż.
Skutki zażywania:
a) alkoholu
uszkodzenie wątroby i innych narządów
zaburzenia rozwoju umysłowego
większe prawdopodobieńtwo wydarzenia się wypadków
uzależnienie

b) narkotyków
upośledzenie postrzegania rzeczywistości
zwiększone prawdopodobieńtwo wystąpienia niektórych chorób (psychozy, uszkodzenie nerek, wątroby, AIDS)
uzależnienie

c) papierosów
choroby płuc, serca, jamy ustnej
trudne do leczenia uzależnienie
Polega na ponownym przygotowaniu jednostek do życia społeczenego, które w różny sposób utraciły możliwość prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie
Resocjalizację prowadzi się głównie w zakładach karnych i poprawczych
akceptacja
- sprawcy nie traktuje się jako jednostkę gorszą, ale wymagającą szczególnego wsparcia

pomoc
- należy pomóc osobom, które bez dzialań resocjalizacyjnych nie są w stanie prawidłowo funkcjonować

indywidualizacja
- aby zrozumieć zachowanie jednostki, należy zrozumieć co przeszedł

systematyczność
-zadania wychowawcze należy realizowac planowo, konsekwentnie i systematycznie, czasem etapami
Podstawowe zasady procesu resocjalizacji:
głównymi przestępstwami popełnianymi przez nieletnich są: pobicia i rozboje, kradzieże, kradzieże z włamaniem, przestępstwa narkotykowe i rozbójnicze
przy wymierzaniu kar dla nieletnich, sąd kieruje się przede wszystkim ICH DOBREM
1. Od którego roku życia jesteśmy
traktowani w świetle prawa karnego jako dorośli?
2. Gdzie w Białymstoku znajduje się wydział rodzinny i nieletnich? (sąd rodzinny)
3. Czym kieruje się sąd w sprawach dotyczących nieletnich?
4. Czy można posiadać status osoby pełnoletniej poniżej 18 r.ż.?
5. Co to jest resocjalizacja?
Full transcript