Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Monika Staryga

on 25 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

§ 7 ust. 2 pkt. 1

"Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach"
Awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego


§ 7 ust. 2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

Uwzględniałam potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców w mojej pracy wychowawczej

Prowadziłam zajęcia otwarte dla opiekuna stażu oraz dyrekcji

§ 7 ust. 2 pkt. 4
"Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań"

mgr Magdalena Krawczykowska - Kiełbik
Uwzględniałam potrzeby uczniów
i oczekiwania rodziców w zakresie edukacji z języka angielskiego


§ 7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy
technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

nauczyciel języka angielskiego
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta
w Kleszczowie

1 września 2011 roku
rozpoczęłam staż
na stopień nauczyciela mianowanego


Okres od
1 września 2011 roku
do
31 maja 2014 roku
był dla mnie czasem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, które zawarłam w swoim Planie Rozwoju Zawdowego.
Prowadziłam ewaluację własnych działań dydaktycznych
Na bieżąco analizowałam i poddawałam ocenie przeprowadzone zajęcia, organizowane imprezy szkolne.
Analizowałam rezultaty i postępy uczniów poprzez m.in. :
okresowe sprawdziany oraz analizę wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w realizacji
zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych i wychowawczych
wynikających ze statutu szkoły.

Organizowałam uroczystości szkolne:
Dzień Ziemi,
Jasełka

Ślubowanie klas pierwszych
WYCIECZKA DO TORUNIA (maj 2013 r.)

WYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO (maj 2014r.)
PRACA METODĄ PROJEKTU
"Angielskie czy polskie? Zapożyczenia językowe"
S.O.S dla Afryki (2012/2013)
ARKA ZIEMIA (2011/2012)
Szkolenia Rady Pedagogicznej
 Interpretacja opinii i orzeczeń (listopad 2011)
 Prawa i obowiązki nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów prawa (luty 2012)
 Procedury i regulaminy obowiązujące w gimnazjum (listopad 2012)
 Znajomość prawa pracy pod kątem pracy nauczyciela (luty 2013)
 Niebieskie karty(listopad 2013)
 Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dzieci
oraz wdrażanie procedury ,,Niebieskich kart w oświacie’’
 Asertywność – jak szanować prawa ucznia i dbałość o szacunek dla własnych praw’’
 Rada szkoleniowa ,,Etyka zawodowa nauczyciela oraz tworzenie kodeksu etycznego(2011/2012)Egzamin gimnazjalny z części matematyczno - przyrodniczej
Organizowałam szkolne etapy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Języka Angielskiego
W celu rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów
w okresie stażu prowadziłam koło języka angielskiego


Jako nauczyciel EDB aktywnie współpracowałam z klubem HDK PCK Kleszczów
Jestem otwarta na sugestie uczniów
oraz ich rodziców w sprawach zarówno
wychowawczych, jak i dydaktycznych
rozpoznawałam problemy edukacyjne i wychowawcze moich wychowanków; odpowiednio na nie reagowałam
aktywnie współpracowałam z pedagogiem szkolnym oraz PPP
podejmowałam działania mające na celu budowanie przyjaznej atmosfery między mną a moimi wychowankami
Podejmowałam szereg działań na rzecz profilaktyki antyalkoholowej, antynarkotykowej; również na rzecz zdrowego, aktywnego trybu życia
Platforma e-learningowa, oprócz realizacji jednostek lekcyjnych,
umozliwia uczniom udział w różnym formach aktywności:
blog
forum
czat
poczta
Wzięłam udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej pt.:
"Jak wykorzystać tablicę interaktywną na lekcji?"
Uczestniczyłam w kursach, radach szkoleniowych, warsztach metodycznych i konferencjach metodycznych, które szczegółowo przedstawiłam w pierwszej części niniejszego sprawozdania;
Na bieżąco studiowałam literaturę szkoleniową, informacje zamieszczone w Internecie oraz ksiązki i literaturę fachową
Na spotkaniu zespołu przedmiotowego wygłosiłam referat pt." Jak motywować ucznia do nauki?"
Na spotkanie z rodzicami uczniów mojej klasy przygotwałam i przedstawiłam referat pedagogizujący "Jak pomóc dziecku w nauce?"

§ 7 ust. 2 pkt.5
"Umiejętnośc posługiwania się przepisami dotyczącymi
systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż”
W trakcie stażu aktualizowałam wiedzę prawną, zapoznawałam się ze zmianami w systemie oświaty
Kształciłam umiejętność posługiwania się przepisami prawa regulującego pracę szkoły
Systematycznie prowadziłam dokumentację z zakresu pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym
Poznałam przepisy dotyczące organizacji wycieczek szkolnych
znam zadania i obowiązki opiekuna i kierownika wycieczki szkolnej
Potrafię zgromadzić odpowiednią dokumentację

Wiedzę ta zastosowałam podczas wycieczek w których uczestniczyłam.

W dalszej swojej pracy zamierzam:
Sukcesywnie doskonalić swój warsztat pracy dydaktyczno - wychowawczej
Stosować nowatorkie formy i metody nauczania
Brać czynny udział w życiu szkoły
Efektywnie pracować
Być kreatywnym nauczycielem i wychowawcą
PODZIĘKOWANIA

Pana Dyrektora
Ryszarda Ciągło

oraz opiekunki stażu za okazaną mi życzliwość, wsparcie i cenne rady, dzięki którym stawałam się lepszym nauczycielem i wychowawcą.
dla
DYSKOTEKA SZKOLNA
SZPIKOMANIA
TABLICA INTERAKTYWNA
Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko, co robiłem, to była przyjemność.T.A. Edison
Przygotowywałam gazetki szkolne o różnorodnej tematyce:
Uczniowie pod moją opieką brali udział w konkursach szkolnych, do których układałam pytania, przygotowywałam regulamin konkursu oraz kartę odpowiedzi, a także pozaszkolnych:
Przez cały okres stażu regularnie
doskonaliłam swoje umiejętności na różnego rodzaju kursach, szkoleniach i warsztatach

W latach 2010 - 2013 pełniłam funkcję szkolnych koordynatorów ogólnopolskich programów:
 Idiom phrases- Idiomy
 Easter in the UK and the USA
 Christmas in the UK and the USA
 Classroom language

 Konkurs ekologiczny z okazji Dnia Ziemi ( 2013/2014)

 Konkurs na temat wiedzy o krajach anglojęzycznych(2012/2013)

 Konkurs z Języka Angielskiego (2013/2014)

Dokonałam szczegółowej analizy podstawowych dokumentów obowiązujących w naszej szkole
:

 Statut Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie;
 Program Profilaktyczny;
 Program Wychowawczy;
 Program Rozwoju Gimnazjum.

Imprezy klasowe:

 Dzień Kobiet,
 Dzień Chłopaka,
 Wigilia,
 Mikołajki

Korzystałam ze stron internetowych w przygotowaniu
się do pracy dydaktycznej

- www.jezykowcy.org,
- www.literka.pl,
- www.interklasa.pl,
- www.publikacje.edu.pl,
- www.anglisci.pl,
- www.e-nglish.net.,
- www.edudu.pl,
- www.cke.pl .


1.
Konferencja przedmiotowo-metodyczna ,,Gimnazjalny projekt edukacyjny’’ (wrzesień 2012r.);
2.
Szkolenie na temat ,,Wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu przedmiotowym’’
3.
Szkolenie na temat „Platformy edukacyjne edukacyjne”, (styczeń 2012)
4.
Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych” zorganizowany przez WODN w Piotrkowie Trybunalskim (grudzień 2013)
5.
Seminarium pt. „Prawa i obowiązki nauczyciela. Etyka” zorganizowane przez Instytut Kształcenia EKO TUR ( luty 2012)
6.
Kurs doskonalący pt. „Komputerowe dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela” zorganizowane przez WODN w Piotrkowie Trybunalskim (rok szkolny 2012/2013)
7.
Szkolenie „BHP i ochrona przeciwpożarowa” zorganizowane przez Biuro „EURO – BHP” (wrzesień 2012);
8.
Szkolenie z udzielonej pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie podstawowych zabiegów ratowniczych 2011/2012
Full transcript