Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Insolvens I

Föreläsning i kursen Kreditsäkerhet och insolvens den 16 september 2013
by

Jakob Heidbrink

on 16 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Insolvens I

Insolvens I –
Säkerhet och utmätning

Förutsättningar för dagens och morgondagens föreläsningar
· Säkerheten betingas när försträckningsavtalet sluts
· Gäldenären kan eller vill inte betala
· Borgenären vill använda säkerheten för att göra sig betalt
OBSERVERA statens våldsmonopol
– Ingen får ta till självhjälp
– Ordnade former
Användning av säkerhet
· Hur en säkerhet kan användas, beror mycket på vilken form av säkerhet det är
– Borgen är ett obligationsrättsligt anspråk mot borgensmannen
– Vid pant, företagshypotek med mera ingriper man i annans sakrätt
· Leder till olika krav på förfarandet när säkerheten skall ianspråktas
· Därtill kommer den exakta utformningen av säkerheten
– Vid exempelvis pant i fast egendom finns flera panthavare avseende samma objekt
· Dessa måste samordnas för att konfliktpotentialen skall vara hanterlig
De enkla fallen
· Vid borgen har man att göra med ett obligationsrättsligt krav
– Kan framföras utan yttre inblandning
· Vid handpant har panthavaren egendomen i sin besittning och behöver inte ingripa i pantsättarens privats sfär
– Handpant kan realiseras utan yttre inblandning
· Obervera dock 37 § avtalslagen och lojalitetsprincipen
– Panten skall säljas så dyrt som möjligt
De svåra fallen
· Även den som inte tänkt på att eller kunnat betinga sig säkerhet har ett anspråk att få betalt
– Hur sker detta, givet statens våldsmonopol?

· Hur realiserar man en säkerhet i vilken
det
finns många intressenter (fastigheter och dylikt)?

· Vad händer

när
det finns fler som vill få
betalt än det kan
antas finnas medel hos

gäldenären?
Två lösningsmönster
· Handlar det om att någon inte betingat sig säkerhet eller om att flera har intressen i samma objekt, finns potential till konflikt
– Antingen mellan borgenären och gäldenären (fysiska ingripanden) eller mellan borgenärerna
– Formellt och ordnat förfarande inför och genom statlig myndighet för att minska konfliktpotentialen
· Utmätning

· Handlar det om att det kan antas finnas för lite tillgångar för att betala alla skulder, finns också potential till konflikt
– Fördelning av bristen genom konkurs
Utmätning
· Utmätning är ett förfarande som sker inför Kronofogdemyndigheten
· Startpunkten är en exekutionstitel
– 3 kap. utmätningsbalken
· Övergripande gemensam nämnare att de utgör officiella konstateranden att en skuld av en viss storlek finns
· Med en exekutionstitel kan man be Kronofogdemyndigheten att hos gäldenären hitta egendom som kan säljas för att betala skulden
Egendom som kan mätas ut
· I princip allt som har ett förmögenhetsvärde, 4 kap. 3 § första stycket utsökningsbalken
– Egendomen måste tillhöra gäldenären
· Sakrättslig fråga: vem är ägare?
· Avgörs för fast egendom enligt 4 kap. 24 § och för lös egendom enligt 4 kap. 18 och 19 §§ utsökningsbalken
– Observera verkan av besittning och bevisbördan i de senast nämnda paragraferna

· Egendomen måste kunna överlåtas, 5 kap. 5 § första stycket utsökningsbalken (villkor i gåva eller testamente)
Beneficium
· Egendom som är nödvändig för gäldenärens överlevnad och sociala situation är fredad från utmätning
– Detta fredade område kallas för beneficium
– Se 5 kap. 1 till 4 §§ utsökningsbalken
· Konkretiseringar har skett i rättpraxis
– NJA 1985 s. 494
– RH 2003:47
– NJA 1978 s. 74
Försäljning av utmätt egendom
· Stora delar av utsökningsbalken utgörs av försäljningsregler
– I grunden processrätt och föranlett av att här staten ingriper i den enskildas sfär
· Allmänna regler i 8 kap. utsökningsbalken
· Speciella regler avseende specifika egendomstyper i 9 till 12 kap. utsökningsbalken
– Här finns (svaga) länkar till sakrättens indelning i egendomstyper
· Redovisning av influtna medel i 13 kap. utsökningbalken
– Observera att utmätning inte upphäver skulden: en avräkning sker
· Jfr 13 kap. 5 § utsökningsbalken
· Jfr reglerna om försäljning av handpant
Kort om andra former av utsökning
· 16 kap. utsökningsbalken
– Avhysning
· Förpliktelse att lämna fast egendom (vräkning)
· Måste ofta verkställas av polisen
– Kvarstad
· Processuellt tvångsmedel
– När käranden inför en process har befogade farhågor att svaranden undandrar pengar för att slippa undan verkställighet, kan en del av svarandens förmögenhet frysas
– Handräckning
· Allt annat: exempelvis att få ut ett slutbetalt orderskuldebrev från borgenären
Full transcript