Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sınıf Yönetimi

No description
by

fatmanur keser

on 7 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sınıf Yönetimi

ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ VE UYGULAMALARI


1.Öğretmenler Kurulu
2. Şube Öğretmenler Kurulu
3. Zümre Öğretmenler Kurulu
4. Sınıf Rehber Öğretmeni:
5. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi
6. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yürütme Komisyonu

İlköğretim Kurumlarında Öğrenci Disiplin İşleri ve Uygulamaları
Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenci Disiplin İşleri ve Uygulamaları
Belgesel tadında :)
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz..
" KUSUR "
" SUÇ "
Her iki kelimeni kapsadığı eylemler, ilköğretim birinci kademeni sonuna kadar, çocuğun bilinçsizce ve sonucunu düşünmeden yaptığı kasıtsız hareketlerdir.
Kusur ve suç sayılan hareketlerin sert bir şekilde cezalandırılmaması
ile sosyal hayata daha kolay uyum sağlayabilir.
Öğrencilerden Beklenen Davranışlar
Okula ve derslere devamlılık
Saygılı ve hoşgörülü davranma
Doğru sözlü ve dürüstlük
Çevreye duyarlılık
Atatürk ilke ve inklaplarına bağlılık
Bağımlılık yapan maddelerden kaçınmaları
Milli ve kültürel değerlere uyma
Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller
Teşekkür
Takdirname
Üstün başarı
Onur Belgesi
Öğrencilerin Olumsuz Davranışları ve Uygulanacak Yaptırımlar

1. Sözlü uyarma
2. Öğrenci ile sözleşme imzalama
3.Veli ile görüşme
Yaptırım Gerektiren Davranışlar
Uyarma Yaptırımı Gerektiren Davranışlar
Kınama Yaptırımı Gerektiren Davranışlar
Okul Değiştirme Yaptırımı Gerektiren Davranışlar
Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu
Olumlu veya olumsuz davranış ve uygulamaları görüşmek ve alınan kararları öğrenci davranışlarını değerlendirme üst kuruluna bildirmek,
Üstün başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesini sağlamak,
Olumsuz öğrenci davranışlarını incelemek,
Öğrenci Davraşlarını Değerlendirme Üst Kurulu
Öğrenci merkezli bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla bilimsel bir eğitim ve rehberlik programı hazırlanmasına öncülük etmek
Öğrenci davranışlarının kaynağını belirlemek
Özel yeteneği saptanan öğrencilerin bu alanla ilgili destek eğitimi almaları için gereken önlemleri almak
Öğrenci Kurulu
Eğitim-öğretim ortamının daha uygun duruma getirilmesi
Verimin arttırılması
Öğrenci sorunlarının giderilmesi
Sosyal etkinliklerin düzenlenmesi
Yaptırım Takdirinde
Dikkat Edilecek Hususlar
a) Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlarda gerçekleştiği, o andaki psikolojik durumu ve kişisel özellikleri,
b) Okul içinde ve dışındaki genel durumu, 
c) Yaş ve cinsiyeti,
d) Derslerdeki ilgi ve başarısı,
e) Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki başarı durumu, 
f) Öğrencinin aynı öğretim yılı içinde daha önce yaptırım uygulanıp uygulanmadığı,
Yaptırımlara İtiraz
Yılın iki döneminde "Takdirname" almak
Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ilk beşe girmek.
Kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı göstermek.
Davranışlarıyla örnek olmak.
Okul araç gereçlerini korumak.
3.50 - 4.00
4.01 - >
3 yıl kesintisiz takdirname

b) Kınama

c) Okul değiştirme
a) Uyarma:
Disiplin İle İlgili Açıklamalar
Öğrencilerin Uyacağı Kurallar
Ödüllendirilecek Davranışlar
8.50
Disiplin Cezaları ve Cezayı Gerektiren Davranışlar
Disiplin ve Onur Kurulunun Kurulması
Disiplin Olaylarının Soruşturulması
REHBERLİK
Cezaların Verilmesi ve Uygulaması
Öğrencilerin kişisel özellikleri
Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlar altında yapıldığı
Öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı
Disiplin Cezaları ve Davranış Notu
Disiplin Cezalarına İtiraz
İlçe Disiplin Kurulu'na başvurulur.
Diğer Öğrenci Disiplin Kurulları
İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu
Üst Disiplin Kurulu
Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Disiplin Kurulu
Disiplin Kurulu
* İki öğretmen
* Müdür yardımcısı
* Onur kurulu ikinci başkanı
* Bir öğrenci velisi
Onur Kurulu
Her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrenciler sınıf rehber öğretmenleri tarafından seçilir. Bu öğrenciler Onur Kurulu'nu oluşturur.
Disiplin kuralları ve ölçütleri okul yönetimi tarafından öğrencilere duyurulur.
Yeni öğretim yılı başlangıcında uyulması gereken kurallar müdür veya yardımcısı tarafından toplu olarak anlatılır.
Hafta başlarında ve sonlarında yapılan bayrak törenlerinde, disiplin durumları hakkında açıklama yapılır.
Öğrenciye istenilen davranışı kazandırmak için okul-aile işbirliği sağlanır.
Atatürk ilke ve inkılaplarını korumaları ve kollamaları
Doğru sözlü, dürüst ve çalışkan olmalar, yalan söylememeleri
Sigara, içki ve uyuşturucu gibi sağlığa zararlı maddeleri kullanmamaları
Okula ve derslere düzenli devam etmeleri
Millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları
İyi nezih tavırlı olmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları
Disiplin Cezaları
Uyarma
Mahrumiyet
Kınama
Okuldan kısa süreli uzaklaştırma
Örgün eğitim dışına çıkarma
Cezayı Gerektiren Davranışlar
1.
Uyarma, mahrumiyet ve kınama cezalarını gerektiren davranışlar
2.
Okuldan kısa süreli Uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar
3.
Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar
4.
Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar
MÜDÜR
ONUR/DİSİPLİN KURULU
Okuldan kısa süreli uzaklaştırma bir not
Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma iki not
Örgün eğitim dışına çıkarma üç not
Fatmanur Keser
Işın Baştürk
Esra Soylu
Gözde Ekinci
Okul müdürünün başkanlığında
müdür yardımcıları
bütün öğretmenler
okul rehber öğretmenleri
" Okulun düzen ve disiplin işleri "
Öğretmenler Kurulu!
Şube Öğretmenler Kurulu
İlköğretimde 4,5,6,7 ve 8
Orta öğretimde aynı şubede ders okutan öğretmenler ve
Okul rehber öğretmenlerinden oluşur.
1.kanaat döneminin 2.ayı + 2. kanaat döneminin 1. ayı ve derslerin kesilmesini izleyen hafta başında toplantı yapılır.
" Sınıf öğrencilerinin çalışma ve eğitim durumları üzerinde görüşme ve önlem alma "
Zümre Öğretmenler Kurulu
1,2,3,4 ve 5'inci sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinden,
6,7 ve 8'inci sınıflarda ve orta öğretimde branş öğretmenlerinden oluşur.
" Eğitim öğretimi yönlendirici, ortak kararların alındığı bir çalışma organıdır"
Öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplantı yapılır.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Sınıfın rehberlik hizmetlerini yürüten ve rehberlik saatlerine giren öğretmendir.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde
Sınıf Rehber Öğretmenine verilen görevler;

Program çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını planlar ve bir örneğini rehberlikve psikolojik danışma servisine verir
Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer
Öğrencilerin Öğrenci Gelişim Dosyalarının tutulmasında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri servisiyle iş birliği yapar.
Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını danışma servisi ile işbirliği içinde inceler, değerlendirir.
Topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur
Sınıfıyla çalışilgilimalarını , ihtiyac ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda Danışma servisine iletir.
Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmeleri konusunda danışmanla işbirliği yapar
Okul müdürünün vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.
Rehberlik ve Psikoloik Danışma Servisi
Resmi ve özel eğitim kurumlarında bu servis kurulur.
Öğrenci sayısına göre yeterli eleman atanır.
Eğer Rehberlik ve Psikolojik Danışman yoksa sınıf rehber öğretmeni, rehberlik ve araştırma merkezi ile işbirliği içinde çalışır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yürütme Komisyonu
Her eğitim öğretim kurumunda rehberlik ve danışma hizmetlerinin planlanması,
eş güdümü ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla oluşturulur.
Rehberlik Psikolojik Danışma Servisindeki psikolojik danışmanlar sürekli üyesidir.
Diğer üyeler her ders yılı başında yeniden belirlenir.
Komisyon okul müdürünün başkanlığında su üyelerden oluşturulur.
Müdür Yardımcıları
Rehberlik ve psikolojik danışma servisi psikolojik danışmanlar
Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci
Disiplin kurulundan bir temsilci
Okul aile birliğinden bir temsilci
Okul öğrenci temsilcisi.
Bu liste uygun zamanda bütün öğrenciler önünde okunur
"Öğretmenlik, düzgün sıralarında oturan bir sınıfın önünde durup sadece ders vermek olsaydı herhalde dünyanın en kolay mesleklerinden biri olurdu."
İköğretim Kurumları Yönetmeliğinde, beklenen davranışlar,
ödüllendirilecek davranışlar,
olumsuz davranışlara uygulanacak yaptırımlar şunlardır;
İlköğretim 6, 7 ve 8
İlköğretim kurumları yönetmeliğinde " İlköğretim okullarında öğrencilere diiplin cezası verilemez" hükmü vardır.
Teşekkür
Takdir
Onur
3.50-4.49
7.00-8.49
4.50
Hiç devamsızlığı bulunmayacak.
Davranışlarıyla çevresine iyi örnek olacak.
Okulun araç, gereç ve donanımlarını koruyacak.
+
Full transcript