Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Keskkonnahoidlike riigihangete koolitus

Sügis 2013
by

Liisi Liivlaid

on 9 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Keskkonnahoidlike riigihangete koolitus

KHRH - mis see on ?
KHRH õiguslik raamistik
KHRH meetodid
ELi KHRH kriteeriumid
Riigihangete registri arendus
Koolituskava
Riigihange - Hanketeade
Õiguslik raamistik
Eesti praktikad
Juhendmaterjale
Baltic GPP webtraining:
http://www.balticgpp.eu/web-training-greener-public-procurement
ELi KHRH kriteeriumid
: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
Keskkonnaministeerium:
http://www.envir.ee/KHRH
ICLEI Procura+ juhend:
http://www.procuraplus.org/en/about-procura/procura-manual/
SEI Tallinna juhendmaterjal
: http://www.seit.ee/failid/142.pdf
Keskkonnahoidlik ostmine (Euroopa Komisjon)
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_et.pdf
Riigihangete juhis
https://riigihanked.riik.ee/lr1/c/document_library/get_file?uuid=2e8e02c3-e122-4022-87e0-182642b2f4ca&groupId=11726
Keskkonnahoidlike riigihangete koolitus
Eesmärgid
- innustada korraldama KHRH
- tutvustada KHRH olemust
- näidata allikaid, kust saab teavet KHRK kohta
KHRH etapid
TOIT
Vahekokkuvõte
Mis on Teie ootused/
takistused ?

Mis on KESKKONNAHOIDLIK RIIGIHANGE?
... on riigihange, mille käigus hangitav toode või teenus on keskkonnahoidlik ning minimaliseeritud keskkonnamõjudega
... on turupõhine meetod keskkonnaalaste prioriteetide edendamiseks
... on viis turu mõjutamiseks
... ei ole riigihanke menetlusprotsess
... ei ole riigihanke eritüüp, vaid tavapärane hange, mis arvestab keskkonnanõudeid
Keskkonnahoidlikud tooted ja teenused on näiteks ökomärgistatud, energiatõhusad, kasutavad alternatiivseid energia allikaid, taaskasutatud toormaterjalist, ökoinnovaatilised, aga ka kvaliteetsed tooted jpm.
Potentsiaal ja suurusjärgud
Kasum, planeet, inimesed
Mis on teile, kui hankijatele kõige olulisem?
Rahaline kokkuhoid ja kasumlikkus
väike kaasnev mõju keskkonnnale
sotsiaalne aspekt ja inimeste heaolu
Planeet
KHRH saavutatavad kasud keskkonnale:
Väiksemad kasvuhoone gaaside emissioonid
Vähem kahjulikke kemikaale keskkonnas
Resursside säästlikum kasutamine
vähesem jäätmeteke
Näide: energiatõhusa IT tehnoloogia potsentsiaal
Kasum
Tänapäeval saab inimestele üha selgemaks asjaolu, et konkurentsis tulevad võitjateks need, kes suudavad ressursse kasutada kõige efektiivsemalt/jätkusuutlikumalt.
KHRH aitab läbimõeldult ning toote olelusringi kogumaksumust arvestades hoida pikas perspektiivis kokku nii raha, kui ka ressursse.
Näiteks: elektripirnid
Inimesed
KHRHga kaasnevad sotsiaalsed aspektid:
Parem tervis
Turvalisem töökeskkond
Paremad töötingimused
Sotsiaalset kasu on keeruline väljendada arvudes, vaid pigem inimeste heaolus ja motiveerituses.
Näiteks: Koristusvahendid ja ehitusmaterjalid
Rollid
Kellel mis roll ning ülesanded on ning kust mingit infot leida?
otsused ja eesmärgid
suhtlemine ning teadmiste jagamine
juhtkonna ja riigi toetus
Keskkonna-hoidlikud tingimused hankes
Pakkumiste hindamine
Hanke tingimused ehk kriteeriumid
Ei tasu kulutada ressursse ja oma aega selleks, et leiutada jalgratast. Suur osa tööst on sinu eest juba ära tehtud:
Sarnaste kriteeriumite kasutamine annab turule selge signaali kuhupoole tuleks oma tootearendus suunata. Nõudlus on see, mis tekitab pakkumist!
ELi KHRH kriteeriumid
Rahvuslikud kriteeriumid
Juhendmaterjalid ise kriteeriumite koostamiseks
ELi kriteeriumid
Euroopa Liit on hangete jaoks keskkonnahoidlikke nõudeid välja töötanud aastast 2008.
Kriteeriumid põhinevad toote/teenuse elutsüklil, olemasolevatel ELi ökomärgise kriteeriumitel ning huvigruppidelt pärineval informatsioonil ning on vastavuses ELi riigihangete direktiividega.
ELi kriteeriumite kasutamise suurim eelis on see, et need on ühised kogu euroopale ning seeläbi on mõju turul pakutavale suurem. Lisaks vähendab see vaidlustuse tõenäosust
Rahvuslikud kriteeriumid
Mitmed riigid eesotsas skandinaavia maadega, aga ka saksamaa jt on koostanud oma rahvuslikud KHRH kriteeriumid.
http://www.msr.se/en/Procurement/SEMCO-Procurement-criteria/
Kuidas ise KHRH kriteeriumi koostada?
.. siis kui sinu hanke jaoks puuduvad juba välja töötatud KHRH kriteeriumid
Määra kindlaks millised on suurimad keskkonnamõjud ning keskendu kriteeriumi koostamisel nende mõjude vähendamiseks
Ambitsioonid peavad olema realistlikud ja seotud turu pakutavate võimalustega - konkurentsi säilimine ja rahaliste vahendite säästlik kasutamine
Kuidas ise KHRH kriteeriume koostada?
KHRH tingimused peavad olema:
seotud hanke objektiga
asjakohased
vastavuses ELi ja Eesti seadusandlusega
proportsionaalsed ehk terviklikud
tõestatavad
pakkujatele võrdset kohtlemist tagavad
kontrollitavad ning jälgitavad
selged
Riigihanke eelne etapp
Riigihanke korraldamise protsess
Riigihange
Keskkonnahoidlike aspektide arvestamine, mis on kooskõlas EL-i direktiividega (???)
Kõik tingimused on seotud ostetavate asjade ja/või tellitavate teenustega
Kasuta EL-i, siseriiklikke või nn ise välja töötatud keskkonnahoidlike kriteeriume (nt ökomärgise nõuetel põhinevad).
Keskkonnahoidlik nõue
Eelista põhimõtet:
"vähem olulise mõjuga nõudeid"
põhimõttele
"palju keerulisi ja väikese efektiga nõudeid"

Kriteerium peab olema selge, kontrollitav, õigustatav ja piisavalt ambitsioonikas, põhinedes seejuures toote/teenuse elutsüklile.
Sotsiaalsed ja eetilised aspektid
Sotsiaalsete ja eetiliste aspektidega arvestamine riigihankes
Miks? Annab suure panuse jätkusuutlikku arengusse ning inimeste heaolusse
Kuidas? Olles vastavuses ELi kokkulepetega, hangete direktiiviga ja Eesti seadusandlusega.
Performance-based kriteerium
Meetod, kus konkreetse toote/teenuse kirjeldamise asemel kirjeldatakse toote/teenuse omadusi või saavutatavat eesmärki
Võimaldab pakkujatel pakkuda alternatiivseid lahendusi.
Näiteks: transpordi hankimine.
Keskkonnahoidlik valik
- Määratle oma vajadused
- Analüüsi turgu
- Esita küsimusi

Riigihanke järgne etapp
- Jälgi lepingu täitmist
- Teosta järelkontroll
- Vaheta informatsiooni
Lifecycle cost /LCC /Elutsükli kulu
Hõlmab toote või teenuse kogu elu ringi, alustades toorainetest kuni äraviskamise/ümbertöötlemiseni.
Arvestatakse:
Enne kasutust
- välja töötamine, tootmine ja hankimine
Kasutuse ajal
- kasutamine/ekspluatatsioon koos käituskuludega, teenus ja ressursside kasutamine
Pärast kasutamist
- Parandamine koos kõrvaldamisega, ümbertöötlemine, müügitulu
Total cost of ownership /TCO/Omandi kasutuse kogukulu
TCO arvutus, arvestab rahalisse väärtusesse omandiõiguse kogu omamiskulu. Sinna sisse arvestatakse kõik omandiõiguse omamisega kaasnevad kulud ostmisest kõrvaldamiseni.
TCO on järgnevate elementide summa:
Ostuhind
Kasutamise kulu- hooldus, energia ja ressursside kulu, kasutus perioodi pikkus
Kõrvaldamine/edasimüük
Ülevaadet keskkonnahoidlikest nõudmistest annavad järgmised Euroopa Liidu hankedirektiivid:
2004/18/EC
2004/17/EC

RHS § 3 lg 6 - võimaluse korral peab hankija eelistama keskkonnasäästlikke lahendusi.
2 peamist eesmärki:
rahaliste vahendite säästlik kasutamine
korruptsiooni ja pakkujate ebavõrdse kohtlemise ennetamine
riigihanked.riik.ee
Hanketeade peab:
sialdama informatsiooni keskkonnakaitsealastest nõudmistest
määratlema peamised hankelepingu esemele esitatavad kriteeriumid
Keskkonnaalsed muud tingimused, nagu nt hindamiskriteeriumid ja hankelepingu sätted peavad olema kajastatud hankedokumentides
Keskkonnahoidlikud kriteeriumid igas etapis
- Hanketeade;

- Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus
(RHS § 32 lg 2 ja 3, 33 lg 3 ja 5)

- Potentsiaalsete pakkujate ringi määratlemine
(RHS § 41 lg 1 p 6)

- Pakkumuste hindamisel (RHS § 31 lg 4)

- Hankelepingu tingimuste määratlemisel


Keskkonnahoidlikke tingimusi saab lisada kvalifitseerimistingimuste, vastavustingimuste ja hindamiskriteeriumite lehelt nupu „Lisa keskkonnahoidlikke tingimusi“ kaudu.
Valitud tingimus koos dokumendinõudega kuvatakse hankedokumendi kontrollvormi tabelis
Kui hankija valib 50% klassifikaatoris toodud tooterühma nõuetest, siis üldandmete lehele tekib märge „Keskkonnahoidlik riigihange“ koos ikooniga.
Märgisele viidates peab tingimus puudutama vaid toote olemuslikke omadusi;
kirjeldama peab märgise omistamise aluseks olnud nõudeid ja märkima, et ökomärgise saanud toodete puhul eeldatakse nimetatud nõuete täitmist;
ökomärgise väljastamistingimused põhinevad teaduslikul informatsioonil ;
ja need nõudmised peavad olema kättesaadavad kõigile huvilistele.
NB! Euroopa Kohtu lahend
kohtuasjas C-368/10
Toodete ja teenuste märgised
I-tüübi Ökomärgised tööstustoodetel ja teenustel
Mahepõllumajandusmärgised toiduainetel ja põllumajandussaadustel
Muud märgised
Õiglase kaubanduse märgis
Energiamärgis
Ökomärgise kasutamise tingimused
erinevalt seaduses ja teistes normides sätestatust rangemalt;
määrates kindla keskkonnahoidliku toote tootmisviisi;
määrates kindlad materjalid;
määrates neid ökomärgiste väljastamisnõuetega vastavuses
Keskkonnaalseid nõudeid võib kehtestada:
Euroopa Liidu ökomärgis
Skandinaavia ökomärgis
Saksamaa ökomärgis
Eesti mahemärgis:
Euroopa Liidu mahemärgis
Soome
Saksamaa
Rootsi
Prantsusmaa
Ohtlike ainete kasutamist piirav märgis tekstiilile
Jätkusuutlikult majandatud metsa märgised
ELi KHRH kriteeriumid leiab: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
ELi kriteeriumid on jaotatud kaheks:
põhikriteeriumid ja täiendavad kriteeriumid
Põhikriteeriumid
on suunatud olulisemate tootest/teenusest tulenevate keskkonnamõjude vähendamiseks ja on mõeldud kasutamiseks kõigile.
Täiendavad kriteeriumid
on mõeldud hankijatele, kes soovivad parimat turul saada olevat.
Tingimus
: pakutavad tooted peavad vastama viimasele energiakulu ENERGY STAR standardile, mis on kättesaadav lehel www.eu-energystar.org
Näide: arvutite hange
Kriteerium pärineb EL-i GPP kriteeriumi dokumendist!
Nõutav dokument
: I-tüübi ökomärgisega ja/või ENERGY STAR märgisega varustatud toodete puhul esitab pakkuja vastava sertifikaadi. Aktsepteeritakse ka muid kriteeriumitele vastavuse tõendamiseks esitatavaid materjale (nagu nt tootjapoolsed katsete protokollid).
Riigihange - keskkonnahoidlikud tingimused tehnilises kirjelduses
Riigihanke -
pakkuja kvalifikatsioon
Keskenduda tuleks pakkuja võimekusele hankelepigut täita
- Arvestada on võimalik pakkuja erilist kogemust ja kompetentsi, mis puudutab keskkonnahoidlike tingimusi hankelepingu täitmisel
Näide
Kas pakkujal on varasemat kogemust keskkonnahoidlike tingimusi (KHT) sisaldavate lepingute täitmisel?
Kas pakkujal on olemas vastava kvalifikatsiooniga töötajad, kes on võimelised täitma KHT sisaldavat lepingut?
Kas pakkujal on olemas keskkonna kaitseks tehnilised vahendid?
Kas pakkujal on võimalik kasutada teisi asutusi ja vahendeid, et kindlustada keskkonnahoidlike nõuete täitmist?
Dokumendid
KKJS sertifikaat (Keskkonnajuhtimissüsteem; EMAS või ISO 14001) võib olla üheks keskkonnahoidlike tingimuste täitmise võimekuse tõendiks
Hindamiskriteeriumid
puudutama sõlmitavat hankelepingut
seadma eesmärgiks välja selgitada majanduslikult soodsaim pakkumus
olema vastavuses pakkujate võrdse kohtlemise ja muude hankedirektiivides sätestatud põhimõttetega
Hankelepingu tingimused
Hankelepingu tingimused võivad ka sätestada keskkonnahoidlike nõudmisi, kuid peavad olema seotud lepingus ette nähtud tegevustega
Sätestage keskkonnahoidlikud tingimused lepingu täitmise erinevates etappides
Turu uuring - selgitage välja enne tingimuste formuleerimist, kuidas pakkujatel on võimalik neid täita
Toiduainete valmistamise ja tarbimise mõju keskkonnale on EL- keskmine vahemikus 22%-30% võttes arvesse kasvuhoone gaasi emissiooni .Toiduainete valmistamisega on seotud suurem osa kasvuhoone gaasi emissioonist
Mis on Teie arvates 3 kõige
tähtsamat keskkonnamõju, mis on seotud toiduainetega?
ELi IT KHRH kriteerium hõlmab nõudeid personaalarvutitele, kuvaritele ja sülearvutitele
Tootmis- ja kätlemisfaas toob kaasa nende 15 miljoni Euroopas iga-aastaselt müüdava seadme suurimad keskkonnaaspektid
IT sektori suurimateks energiatarbijakteks on serverid, andmekeskused, koopiakeskused, arvutid ja kuvarid
IT
Keskkonnahoidlikud hanketingimused ITs
Riigihanke tingimused
Põhinõuded
1. Mahepõllumajanduslikud
tootmise meetodid
2. Pakendi jäätmed

Täiendavad kriteeriumid
1. Integreeritud tootmisstandardid
2. Loomade heaolu
ELi IT kriteeriumite põhinõuded käsitlevad järgnevaid teemasid:
maksimaalne energiatõhusus (vastavus energy star nõuetele)
arvutiosade võimalikult lihtne vahetatavus ja varuosade kättesaadavus
kuvari valgustusüsteemi elavhõbeda sisaldus
maksimaalne helitugevus
kasutusjuhendi olemasolu ning toodete pakendamine
riistvara energiasäästu funktsioonid

orgaanilised
hooajalised
vähem liha
rohkem leivatooteid
vähendame prügi
Riigihanke järgne etapp
Hinda kriteeriumite kasutamist
Pakkumuste hindamine
Pakkumuste hindamisel on soovitatav kasutada meetodit, milles arvestatakse toote omamise kogukulu (TCO).
TCO võimaldab hankijatel võtta keskkonnaaspekte arvesse nii kvaliteedi hindamisel (keskkonnaalaste tehniliste kirjelduste ja/või pakkumuste hindamise kriteeriumide kaudu) kui ka hinna (olelusringi kulude lisamise kaudu) puhul.
Elektrit tarbivate toodete puhul on üldiselt kasulikum osta energiatõhusaid mudeleid − sellega vähendatakse hoolduskulusid ning ka mõju keskkonnale.
Jaga informatsioooni
Mis on üks enamlevinud vastuargument KHRHle?
Pakkumuste hindamisel tuleb kasuks laiem terviklikum lähenemine.
Laienda madalaima hinna kriteeriumi toote kogukuludele
Näiteks energiat tarbivate toodete ja ehitiste puhul moodustavad ekspluatatsioonikulud kuni 85% kogu eluea kuludest.
Sõidukitele: http://www.cleanvehicle.eu/?id=427
Arvutitele: http://www.eu-energystar.org/en/calculator.shtml
Rootsi: http://www.msr.se/en/Procurement/LCC/LCC-tools/
Procura+: http://deep.iclei-europe.org/index.php?id=69
Kalkulaatorite näited
Asjakohased märgistused
Eestis moodustab avaliku sektori kogutarbimine Eesti sisemajanduse koguproduktist 14-16%
Kui kõik praegused tualettid ja kraanid asendataks säästlike versioonidega, siis väheneks vee tarbimine 200 miljoni tonni võrra
Päikesekollektorite paigaldamisega säästeti 64 000 eurot aastas
40 miljonit eurot säästetaks aastas, kui vanad elektripirnid asendataks uute ja energiatõhusatega
Kas EL, riik, maakond, linn või asutus?
Asjakohased märgised toidul
Märgised paberil
http://www.balticgpp.eu/the-green-procurement-guide/EN/test.html
http://www.balticgpp.eu/the-green-procurement-guide/EN/faq.html
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_product_sheet_et.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
Mis on erinevate toodete ja teenuste kasutamise ja tootmisega kaasnevad suurimad keskkonnamõjud?
Arvutid, kontoripaber, sõiduauto, kontorilaud, nõudepesuvahend, elekter, laevärv, vormirõivas jne
5 minutit arutelu laudkondades
Sobivate I-tüübi ökomärgise kriteeriumite olemasolul tasub lähtuda neis kirjeldatud kriteeriumitest
KHRH läbi viimisel alusta juhendmaterjalide ja olemasolevate kriteeriumite otsimisest
Ford Focuse ja Hyundai i30 LCC võrdlus
Näited võimalikest kriteeriumitest
Andmed:
kütus bensiin
mootor: 1,6 l (105 hj / 77 kW) M5
CO2 emissioon: 139 g/km
keskmine kütusekulu: 6,0 l/100km
ostuhind: 16 500 eur
Ford Focus 4-ukseline
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_product_sheet_et.pdf
Koristusvahenditete ja -teenuse kriteeriumid
Arutelu punktid:
Kas KHRH võiks olla üheks meetodiks saavutamaks Euroopa keskkonna eesmärke (EU 2020)?
Kas seadusandlus toetab KHRH-d?
Milliseid meetodeid kasutaksid hea meelega ka edaspidi ning mida positiivselt üllatavat täna kuulsid?
mis on peamised takistused KHRH igapäevases rakendamises?
Kuidas infovahetus võiks toetada KHRH läbiviimist?
Hyundai i30 Comfort, 5-ukseline
Andmed:
kütus bensiin
mootor 1,6 l, Euro V, 6MT
CO2 emissioon: 123 g/km
keskmine kütusekulu: 5,3 l/100km
ostuhind: 16 990
Kontoritarvete ostmine
neljaks aastaks (viitenumber 132487)
Majanduslikult soodsaim pakkumus:
60 % - maksumus, 40 % toodete kvaliteet
Keskkonnahoidlikud kriteeriumid
(hankelepingu eseme tehniline kirjeldus)
:

koopiapaber
- 100% ümbertöödeldud paberist, mis on toodetud ja valgendatud vähemalt elementaarse kloorita või täiesti kloorivabalt. Tavalisele koopiapaberile (valge) on samuti esitatud nõue, et valgendamisel ei ole kasutatud klooriühendeid või vähemalt mitte elementaarkloori;

ümbrikud
- taaskasutatud paberist;

kartongist kaante
(kaustik, mapp) ja vahelehtede eelistamine plastikule;

tindi-, pasta- ja mehhaanilised pliiatsid
- taaskasutatud plastist ja täidetava sisuga;

patareid
- ökomärgisega;

puhastuslapid bürootehnikale
- keskkonnasõbralikud.
+ kohustus võtta tagasi kõik kaubakastid, millega kaupa tarnitakse
Puhastusteenuse hankimine (viitenumber 139860)
1. Toodetele esitatav
nõue:

Kõik puhastustooted peavad olema keskkonnahoidlikud. Keskkonnahoidlikkust kinnitavad märked taaskasutatud materjalide kohta, toodetele väljastatud ökomärgised, puhastusvahendite ja paberite tootatele väljastatud keskkonnajuhtimise sertifikaadid jms.
2. Vastavust kinnitav
dokument:
pakkujapoolne kinnitus, et nii kasutatavad kui ka pakkuja poolt hankija töötajate kasutusse antavad puhastusvahendid ja paberid on keskkonnahoidlikud.
Toodetele esitatavad nõudmised
• Iga pakkumuses märgitud lauaarvuti ja monitor peab vastama
Energy Star 5.0
(www.energystar.gov) standardile.
• Iga pakkumuses märgitud lauaarvuti ja monitor peab vastama vähemalt
EPEAT
(www.epeat.net) Silver taseme kriteeriumitele.
• Iga pakkumuses märgitud monitor peab vastama
TCO’5.0
(www.tcodevelopment.com) standardile.

toiteploki efektiivsus
peab olema vähemalt 85% (sõltumata koormusest); voolujuhe arvuti vooluvõrku ühendamiseks peab olema komplektis

müratase
(helirõhk) töörežiimil (CPU koormus 90%) ei tohi ületada 33,3 dB (ISO 9296 standardile vastava mõõtmistulemusena)
• monitor LED-taustavalgustusega LCD,
Lauaarvutite ja monitoride ostmine raamlepinguga
(viitenumber 131776)
Puhastustoodete
ELi kriteeriumid põhinevad puhastustoodetele antud ELi ökomärgise kriteeriumitel.
Paljud asutused hangivad puhastustoodete asemel
puhastusteenuseid
. Eriti tõhus viis koristuse keskkonnamõjude vähendamiseks on vähendada puhastuskemikaalide kasutamist, kasutades õigeid koguseid või uusi puhastustehnikaid.
Hindamiskriteeriumid:
80% hind
10% lauaarvutite ja monitoride energiatarve töörežiimil
10% muud tingimused lauaarvutitele ja monitoridele.
Koristusvahendid
Koristusteenus
"JAH" või "EI"

http://www.cleanvehicle.eu/?id=427

http://www.eu-energystar.org/en/calculator.shtml
1. Kas on võimalik küsida nt hankelepingu eseme tehnilises kirjelduses kohalikku toodangut?
2. Kas on lubatud nõuda, et soetatav toode omaks kindalt konkreetset ökomärgist nagu nt Nordic Ecolabel?
3. Kas on lubatud sätestada seadusest ja muudest õigusaktidest rangemaid keskkonnahoidlike nõudmisi?
4. Kas on olemas erinevad reeglid (nõudmised) EL- toodetele ja kohalikele toodetele?
5. Kas on lubatud läbi viia sellist keskkonnahoidlikku riigihanget, mis oleks vastuolus vaba kaubanduse ja konkurentsi soodustamise põhimõtetega?
6. Kas on lubatud hindamiskriteeriumites kasutada keskkonnahoidliku kriteeriumi selliselt, et selle osakaal ületaks hinda? Nt 60% KH nõudmistele vastavus ja hind vaid 40%.

JAH või EI

Näide: trükiteenuse hankimine
1. Mis on suurimad keskkonnamõjud, mis trükistega kaasnevad?
negatiivsed mõjud paberi tootmisest (metsade maha raiumine, õhu- ja veeheide tselluloosi tootmisest, energia, jäätmed, kemikaalid)
negatiivsed mõjud trükkimisest (õhu- ja veeheide kemikaalide/trükivärvide kasutamisest, energia kulu, vee tarve)
2. Ehk on turul juba mingeid juhendeid või tootjate infot, millest kriteeriumi koostades lähtuda saaks?
KHRH kriteeriumid paberile: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_product_sheet_et.pdf
Info trükifirmadelt: http://ecoprint.ee/?id=2024, http://www.greenlineprint.com/et
ELi ökomärgise kriteerim trükitud paberile: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:223:0055:0065:ET:PDF
3. Mida pead sa ise oluliseks?
Et puud jääksid metsa alles
->
Trükise paber peab olema
taaskasutatud
paberist
Et trükivärv oleks ohutu mulle ja keskkonnale
->
Trükkimisel kasutatavad trükivärvid peavad olema toodetud
taimsete õlide ja valkude baasil
Koristus
ELi puhastusvahendite ja -teenuse KHRH kriteerium hõlmab:
universaalpuhastusvahendid, sanitaarpuhastusvahendid ja aknapuhastusvahendid;
nõudepesumasina pesu- ja loputusvahendid;
käsinõudepesuvahendid;
pesupesemisvahendid ja eeltöötluseks ettenähtud plekieemaldajad pesumasinate jaoks;
ja eraldi koristusteenuse kriteeriume.
Asjakohased märgised
Mõju
1. Eutrofeerumine, hapestumine,
mürgistus inimtervisele ja keskkonnale (väetised, pestitsiidid)
2. Mulla erosioon, metsade hävitamine, bioloogilsie mitmekesisuse kadu
3. Loomade julm kohtelmine
4. Energia ja vee tarbimine toidu tootmisel ja töötlemisel jne
5. Pakendi jäätmed jne

Tingimus:

50 % kasutatavatest lihatoodetest (piim,
kartul, tomat, muna) peab olema mahepõllumajanduslikult toodetud vastavalt EÜ määrusele nr 834/2007.
Dokument:


Ühenduse või liikmeriigi mahemärgi kandvaid tooteid peetakse nõuetele vastavaks. Pakkuja esitab vastava kinnituse.
Vastavustingimus
Vastavustingimus/Lepingutingimus

Tingimus:
Tooteid tarnitakse teiseses ja/või veopakendis mis sisaldab üle 45% ringlusse võetud materjale;
Tooteid tarnitakse pakendis, mis on valmistatud taastuvatest toorainetest;
Tooteid ei tarnita üksikportsjonitena.

Dokument :
Pakkaja esitab allkirjastatud tõendi tingimuste
tätmise kohta.
Tootmismeetod
Pakendid
Kuidas mõju vähendada??
Tellitavad tooted võiks olla
:
NB! Turu uuring
+ transport + keskkonnajuhtimissüsteem+ nõuete korduv kasutus
jne
Koopia- ja joonestuspaber
Ringlusse võetud paberist regenereeritud kiu baasil valmistatud paber
Esmase puidkiu baasil valmistatud paber

!!! Põhikriteerium - ringlussevõtt
+
kloorisisaldus
Tingimus:
Paber peab olema valmistatud 100%-liselt ringlussevõteud paberist regenereeritud kiust. Kiud hõlmavad nii lõpptarbija kui ka paberitehaste (nt praak) tekitatud paberijäätmed.
Dokument:
Kõiki I. tüübi ökomärgist kandvaid tooteid peetakse nõuetele vastavateks. Pakkuja esitab vastava sertifikaadi või muud asjakohased tõendid, nagu tootja tehniline toimik või tunnustatud asutuse katsearuanne.
Hanketingimused
Tingimus
: Paber peab olema vähemalt elementaarse kloorita (Elementary Chlorine Free, ECF)
või
Paber võib olla ka täielikult kloorivaba (Totally Chlorine Free, ECF)
Dokument:
Kõiki ELi ökomärgist kandvaid tooteid peetakse nõuetele vastavateks. Pakkuja esitab vastava sertifikaadi või muud asjakohased tõendid, nagu tootja tehniline toimik või tunnustatud asutuse katsearuanne.
1. Ringlussevõtt
2. Kloor
3. Näidis!

Näide ürituskorraldus
Millest lähtuda?
Majutusasutused:
Roheline võti: http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-turismiarenduskeskus/spetsialistile/turismi-tootearendus/roheline-voti
Ökomärgised: Põhjamaade luik ja ELi ökomärgis (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:198:0057:0079:ET:PDF)
Toitlustus:
Mahetoit: http://www.maheklubi.ee/
Olemas EU KHRH kriteerium: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_product_sheet_et.pdf
Mis on suurimad mõjud, mis sinu üritusega kaasnevad?
Ideid:
Majutus:
keskkonnajuhtimissüsteemi olemasolu, vastab rohelise võtme/ökomärgise/samaväärse nõutele, sorteeritakse jäätmeid, kasutatakse keskkonnasõbralikke koristusvahendeid ja pesuvahendeid, ...
Toitlustus:
mingi osa mahetooraineid, ühekordsete pakendite vältimine (kannutee pakitee asemel), kraanivesi.
09.15 - 09.30 Kogunemine Lasnamäe 2 II korruse saalis
09.30 – 11.00 Sissejuhatus ja keskkonnahoidlike riigihangete tutvustus, keskkonnahoidliku riigihanke etapid ja õiguslik raamistik
11.00 – 11.15 energiapaus
11.15 – 13.00 Keskkonnahoidlike riigihangete meetodid
13.00 – 13.45 lõuna
13.45 – 15.00 Keskkonnahoidlikud hanketingimused
15.00 – 15.15 energiapaus
15.15 - 16.00 E-riigihangete registri arendus, Eesti praktikad, juhendmaterjalide ülevaade ja koolituse kokkuvõte
Full transcript