Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ocena zagrożeń w podstawowych procesach pracy i środki ochrony w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowanie materiałów niebezpiecznych

No description
by

Izabela Nowotna

on 25 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ocena zagrożeń w podstawowych procesach pracy i środki ochrony w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowanie materiałów niebezpiecznych

Ocena zagrożeń
w podstawowych procesach pracy i środki ochrony
w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów niebezpiecznych

Zawartość prezentacji
Transport wewnatrzzakładowy
Podstawowe czynności
w transporcie zakładowym
Izabela Nowotna i Łukasz Steinke
BHP, semestr II

1. Transport wewnatrzzakładowy
2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy
obsłudze urzadzeń transportowych
3. Środowisko pracy operatora wózka
4. Charakterystyka stanowiska pracy
5. Składowanie substancji niebezpiecznych

Transport wewnatrzzakładowy obejmuje takie czynności jak:
rozładunek,
załadunek,
przenoszenie towaru,
przesuwanie towaru,
przewożenie towaru,
przeładunek.
Transport jest to zespół czynności organizacyjno–technicznych majacych na celu dokonanie przemieszczenia ładunków, towarów, urzadzeń technicznych w zakładzie pracy od momentu przejęcia ich z transportu zewnętrznego poprzez magazyny, pomieszczenia produkcyjne lub handlowe aż do momentu ich wydania.


Co to jest wózek i jakie sa jego rodzaje?
Najogólniej wózek to środek transportowy o ruchu przerywanym i ograniczonym zasięgu, przeznaczony do przemieszczania ładunków.
Zgodnie z podziałem podanym
w PN-ISO 5053 "Wózki jezdniowe napędzane. Terminologia", podstawowym kryterium stosowanym przy klasyfikacji wózków jest źródło napędu mechanizmu jazdy i podnoszenia.

Kryteria podziału wózków
Rodzaj podłoża
Sposób kierowania
operator idacy
z bokuoperator siedzacy
w wózku
Sposobu transportu
platformowy
z uchwytem
Źródło energii
elektryczny
akumulatorowy
spalinowy
spalinowo-elektryczny
jezdniowe


torowe
Załadunek
i rozładunek
wywrotka
samoładowny
Rodzaj napędu
ręczny
silnikowy lub samobieżny
Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urzadzeń transportowych
Zgodnie z przepisami wymagane jest, aby:
• przy obsłudze urzadzeń transportu zmechanizowanego były zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urzadzenia,
• masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie przekraczała dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka,
• stosowane do załadunku i rozładunku pomosty
i rampy były odpowiednie do wymiarów i masy ładunków przeznaczonych do transportu,• masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych
nie przekraczała dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka,
• masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych zapewniała bezpieczne warunki przewozu i przeładunku,
• ładunek był zabezpieczony w szczególności przed upadkiem, przemieszczeniem
i zsypywaniem się ze środka transportu,
• na pomost i rampę prowadziło co najmniej jedno wejście.

Zagrożenia w czasie pracy operatora wózka
Środowisko pracy
Środowisko pracy - tworzy je zespół czynników materialnych i społecznych, z którymi styka się pracownik podczas wykonywanej pracy. Istotne jest zakreślenie czynników mogacych powodować zagrożenie dla zdrowia,
a nawet życia pracownika.
Szkodliwy wpływ na pracownika czynników występujacych w procesie pracy, których stężenie lub natężenie przekracza obowiązujące NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie) i NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie), polskie normy lub inne normy higieniczne. Na środowisko pracy składaja się: czynniki fizyczne (np. oświetlenie, hałas, mikroklimat), chemiczne (np. substancje toksyczne) oraz biologiczne (np. bakterie), występujące na obszarze miejsca pracy (np. w hali fabrycznej, na stanowisku pracy), jak i na obszarze otaczającym zakład pracy.
Zagrożenia w środowisku pracy
Zagrożenia
Wewnętrzne źródła zagrożeń
Źródła zagrożeń zewnętrznch
Wytwory ludzkiej cywilizacji
Przyroda
Sami ludzie
dla innych
Skłonności do alkoholizmu, narkomani, autoagresji
Uzależnienia
Choroby psychiczne, samobójstwa
Do głównych zagrożeń można zaliczyć:
• utratę stateczności wózka,
• uszkodzenie urzadzeń magazynowych
(np. regałów wysokiego składowania),
• potracenie osób postronnych,
• kolizja z innym wózkiem widłowym
• upadek ładunku w wyniku złego ułożenia lub
przekroczenia dopuszczalnej masy transportowanego towaru,

• wypadki w czasie ruchu wózka spowodowane awaria układu hamulcowego, układu kierowniczego, błędem operatora itp.,
• wybuch pożaru lub zapalenie się wózka spowodowane nieszczelnościa instalacji gazowej w przypadku wózków napędzanych gazem propan - butan,
• szkodliwe działanie spalin w przypadku wózków spalinowych.


Przyczyny wypadków
Z analiz statystyk UDT wynika, że większość przyczyn wypadków spowodowana jest błędami operatorów. Przyczynami wypadków śmiertelnych sa przygniecenia operatora przez konstrukcję wózka, spowodowane niestosowaniem zabezpieczeń utrzymujących operatora
w siedzisku (np. pasy bezpieczeństwa) w powiązaniu z utrata stateczności wózka na skutek zbyt szybkiej jazdy i gwałtownych skrętów, jazdy
z niezłożonym masztem, jazdy po nierównym terenie lub najechania na przeszkodę. Znaczną liczbę wypadków stanowia również potracenia osób postronnych, znajdujacych się w obszarze pracy wózka lub na trasie jego przejazdu, oraz obrażenia ciała osób współuczestniczacych w pracach zwiazanych z manipulowaniem ładunkami.

Charakterystyka stanowiska pracy
Stanowisko: kierowca-operator transportu wewnatrzzakładowego
Miejsce pracy: hale produkcyjne zakładu, składowisko surowców, drogi wewnatrzzakładowe, magazyn wyrobów gotowych, rampa samochodowa, warsztat remontu i obsługi wózków
Podstawowe zadania do wykonania na wybranym stanowisku
Wykonanie podstawowych czynności odbywa się przy pomocy wózka widłowego z silnikiem spalinowym zasilanym gazem lub olejem napędowym / wózka akumulatorowego elektrycznego
rozładunek samochodów ciężarowych z surowców lub towarów ułożonych na paletach drewnianych oraz ich przewóz na miejsca składowania w magazynach lub halach produkcyjnych
przewóz surowców z miejsca składowania na stanowiska produkcyjne,
przewóz gotowych wyrobów na stanowisko pakowania, a następnie na miejsce magazynowania,
załadunek wyrobów gotowych na samochody odbiorców,
dokonywanie codziennego przegladu oraz okresowe mycie używanego przez siebie wózka widłowego,
wymiana butli gazowych zawierajacych skroplony propan-butan podczas obsługi wózka widłowego z napędem gazowym
ładowanie akumulatorów
Matriały niebezpieczne
to substancje lub artykuły, które moga stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska. Materiały te ze względu na swoje właściwości (chemiczne, fizyczne lub biologiczne) mogą w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nim w trakcie przechowywania lub transportu, spowodować zachwianie równowagi w środowisku naturalnym lub zachwianie równowagi funkcjonowania organizmów żywych do śmierci włacznie.
Klasyfikacja Materiałów Niebezpiecznych
ADR - to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Składa się ona z umowy właściwej oraz załaczników A i B.
Załącznik A obejmuje podział wszystkich produkowanych na świecie materiałów niebezpiecznych na 13 klas zagrożeń oraz zawiera szczegółowa klasyfikację tych materiałów
w poszczególnych klasach:
KLASA
• 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
• 2 – Gazy
• 3 – Materiały ciekłe zapalne
• 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
• 4.2 – Materiały samozapalne
• 4.3 – Materiały wytwarzajace w zetknięciu z woda gazy zapalne
• 5.1 – Materiały utleniajace
• 5.2 – Nadtlenki organiczne
• 6.1 – Materiały trujace
• 6.2 – Materiały zakaźne
• 7 – Materiały promieniotwórcze
• 8 – Materiały żrace
• 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

W załączniku B określone są:
• wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów w tym m.in. przyczep, cystern, kontenerów i kontenerów-cystern,
• dodatkowe wyposażenie jednostek transportowych,
• wymagania w stosunku do załogi pojazdu,
• wymagania dotyczące osób uczestniczących w przewozie,
• dokumentacja wymagana przy przewozie,
• wymagania nadzorowania pojazdów oraz ograniczenia przejazdu przez tunele.

System Identyfikacji Materiałów Niebezpiecznych
to system oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin, który stosowany jest czasem w kartach charakterystyki. HMIS jest znakiem towarowym ACA.
Magazyn materiałów niebezpiecznych
Przepisy prawa precyzują wymagania względem budynków magazynowych,
w których będą przechowywane materiały niebezpieczne. Budynki tego typu powinny być obiektami jednokondygnacyjnymi, wykonanymi z materiałów niepalnych
o wymaganej klasie odporności ogniowej. Istotną rolę odgrywa zabezpieczenie
w postaci ujść wydmowych skierowanych na zewnątrz budynku. Podłogę powinna cechować odpowiednia wytrzymałość na obciążenia, trwałość na zużycie oraz łatwa konserwacja. Istotną rolę odgrywa podłoga z nakładką z niepalnej gumy elektroprzewodzącej. W podłogach z pewnością przydadzą się studzienki ściekowe do odprowadzenia wody i środków do mycia magazynów lub likwidacji zanieczyszczeń. Jeżeli w konstrukcji magazynu przewidziano okna, materiał ich wykonania powinien być niepalny lub trudnopalny. Warto zwrócić przy tym uwagę na elementy, które chronią przed nagrzaniem promieniami słonecznymi materiałów niebezpiecznych. Należy również uwzględnić możliwość otwarcia okien w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczeń.
Jak przechowywać materiały niebezpieczne
Nie należy pakować, składować, a także ładować i transportować materiałów niebezpiecznych z innymi substancjami, które mogą stworzyć dodatkowe zagrożenie w efekcie wzajemnego oddziaływania. W pomieszczeniu magazynowym trzeba przewidzieć odpowiednie instrukcje postępowania. Obiekty, gdzie będą przechowywane materiały niebezpieczne, oraz pomieszczenia zagrożone niebezpieczeństwem wydzielania się substancji trujących lub tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe, muszą być wyposażone w urządzenia sygnalizujące ewentualne zagrożenia. Nie mniej ważny jest odpowiedni sprzęt gaśniczy, substancje neutralizujące, apteczki, a także odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Środki te muszą być dobrane w zależności od mogących wystąpić zagrożeń.
W pomieszczeniach, gdzie w wyniku awarii wydzielają się substancje toksyczne lub palne, powinien działać system awaryjnej wentylacji wyciągowej, który uruchamiany jest zarówno od wewnątrz, jak
i z zewnątrz pomieszczenia.
Jeżeli będą przechowywane ciekłe materiały niebezpieczne
w zbiornikach stałych, należy uwzględnić rozwiązania, które chronią przed rozlewem i rozprzestrzenianiem się zawartości w razie uszkodzenia zbiornika. Są to najczęściej wanny, rynny, koryta czy zbiorniki rezerwowe. Warto zadbać o urządzenia, dzięki którym możliwy jest bezpieczny pomiar ilości cieczy znajdującej się
w zbiorniku. Należy pamiętać o uniemożliwieniu dostępu osobom niepowołanym do miejsc przechowywania zbiorników. Zbiorniki
z ciekłymi materiałami niebezpiecznymi i cieczami gorącymi można przechowywać nad stanowiskami pracy wyłącznie w przypadku, gdy wymusza to proces technologiczny. Jednak ważne są wtedy urządzenia chroniące pracowników w razie rozlania się substancji. Nad pomieszczeniami, w których znajdują się stałe zbiorniki z gazami sprężonymi, skroplonymi lub rozpuszczonymi pod ciśnieniem, nie można organizować stanowisk pracy.
Istotną rolę odgrywają zbiorniki, naczynia i inne opakowania, które są przeznaczone do przechowywania materiałów niebezpiecznych. Muszą być w odpowiedni sposób oznakowane. Materiał wykonania powinien cechować się odpornością na reakcje chemiczne. Należy zadbać o szczelne naczynie, które dodatkowo zabezpieczone jest przed wydostawaniem się z wnętrza niebezpiecznej zawartości lub wnikaniem do środka substancji niebezpiecznych.
Przechowywanie materiałów niebezpiecznych
Materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach
i opakowaniach, które są do tego celu przeznaczone,
z uwzględnieniem odpowiedniego oznakowania. Istotne pozostaje, aby pomieszczenia, aparatura, środki transportu, zbiorniki i opakowania, w których przechowywane są materiały niebezpieczne, były odpowiednie do rodzaju składowanych substancji. Podczas transportu, składowania i używania materiałów niebezpiecznych należy stosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, chroniące przed szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem tych materiałów.
Środki ochrony indywidualnej przy składowaniu materiałów niebezpiecznych
Wzór karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
i preparatu niebezpiecznego
Zagrożenia przy magazynowaniu materiałów niebezpiecznych
wybuch materiałów pirotechnicznych,
zatrucie gazem,
pożar,
wyciek substancji żracych,
promieniowanie substancji radioaktywnych,
kontakt z substancjami alergennymi.
Czynności zabronione na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych
Do czynności, które są zabronione pracownikom magazynów materiałów niebezpiecznych można zaliczyć:
a) używanie otwartego ognia i palenia tytoniu,
b) spożywanie posiłków,
c) używanie urządzeń do dogrzewania się pracowników, np. grzejników elektrycznych, kuchenek, itp.,
d) przechowywanie w nieodpowiednich miejscach materiałów niebezpiecznych palnych oraz zabrudzonych materiałami niebezpiecznymi szmat,
e) gromadzenie odpadów, pustych opakowań,
f) utrzymywanie nieporządku na stanowisku pracy,
g) otwieranie opakowań z materiałami niebezpiecznymi bez ustaleń z odpowiednimi osobami,
h) korzystanie z niesprawnych urządzeń i instalacji elektrycznej,
i) używanie w magazynie materiałów niebezpiecznych palnych urządzeń lub narzędzi iskrzących.
j) zastawianie dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz dostępu do instalacji hydrantowej oraz podręcznego sprzętu gaśniczego,
k) zastawianie dojść do głównych wyłączników prądu, dojść do tablic rozdzielczych prądowych.
Czynności wskazane do wykonywania na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych
W magazynach materiałów niebezpiecznych wskazane jest postępowanie zasad wskazanych poniżej.
1. Wykonywanie prac z otwartym ogniem jest dozwolone tylko i wyłącznie pod warunkiem zabezpieczenia stanowiska pracy poprzez usunięcie materiałów niebezpiecznych palnych oraz nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych.
2. Zawsze sprawdzać porządek i ład na stanowisku pracy.
3. Odłączać urządzenia elektryczne z napięcia.
4. Palenie tytoniu jest dopuszczalne tylko w miejscach i pomieszczeniach do tego przeznaczonych.
5. Odpady materiałów tj. czyściwa i szmaty należy przechowywać
w szczelnie zamykanych, niepalnych pojemnikach.
6. Odpady materiałów należy przechowywać w miejscach do tego przeznaczonych, poza miejscami przeznaczonymi do składowania materiałów w magazynie.
Charakterystyka, podział oraz kryteria doboru środków ochrony indywidualnej zostały podane w normie
PN-88/Z-08053 "Ochrona pracy, środki ochrony indywidualnej pracowników przed niebezpiecznymi
i szkodliwymi czynnikami. Klasyfikacji i terminologia."
Środki tej ochrony dzieli się na:

odzież ochronna - symbol U,
środki ochrony kończyn dolnych - symbol N,
środki ochrony kończyn górnych - symbol R,
środki ochrony głowy - symbol G,
środki ochrony twarzy i oczu - symbol T,
środki ochrony słuchu - symbol S,
środki ochrony układu oddechowego - symbol D,
środki ochrony przed upadkiem z wysokości - symbol W,
środki izolujace cały organizm - symbol L
W zależności od typu i rodzaju czynników niebezpiecznych
i szkodliwych dla najczęściej występujacych zagrożeń
w magazynie, w którym składowane sa materiały niebezpieczne, podaje się poniższe przykładowe rodzaje stosowanych ochron indywidualnych:
w wykonaniu specjalnym dla zabezpieczenia przed działaniem agresywnym materiałów niebezpiecznych:
przy pracy z substancjami toksycznymi i drażniacymi oraz narażeniu dróg oddechowych należy stosować środki "D",
przy pracy z substancjami drażniacymi oraz narażeniu oczu, układu oddechowego i skóry stosować środki"T-D-R",
przy pracy z substancjami promieniotwórczymi oraz narażeniu skażenia ciała należy stosować środki "J" oraz zestawy do dekontaminacji skażeń zewnętrznych ciała.
Rodzaje znaków ostrzegawczych
i symboli ostrzegawczych określajacych kategorię niebezpieczeństwa
Środki profilaktyczne
zachowanie odpowiedniej temperatury, wilgotności
i ochronę przed nasłonecznieniem stosownie do rodzaju
materiałów niebezpiecznych i ich właściwości,
przestrzeganie ograniczeń dotyczących wspólnego składowania i stosowania materiałów,
ograniczenie ilości jednocześnie składowanych materiałów do ilości dopuszczalnej dla danego materiału i danego pomieszczenia,
stosowanie specjalnych pomieszczeń do magazynowania,
przestrzeganie zasad rotacji
z zachowaniem dopuszczalnego czasu
składowania poszczególnych materiałów,
zachowanie dodatkowych wymagań specyficznych
dla składowania materiałów i ich stosowania,
ściany i posadzka pomieszczeń magazynowych powinny być łatwo zmywalne, a w przypadku magazynowania materiałów łatwo palnych posadzka powinna być nieiskrząca;
szkolenia pracowników z zakresu prawidłowego obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi,
rozmieszczenie materiałów w sposób umożliwiający prowadzenie kontroli składowania i składowanych materiałów,
w pomieszczeniach z materiałami niebezpiecznymi obowiązkowe jest stosowanie wentylacji mechanicznej do usuwania wydzielających się par i gazów.
Wyposażenie magazynów
Urządzenia zapewniające sygnalizację
o zagrożeniach, środki neutralizujące, apteczki, odpowiednie środki ochrony indywidualnej, stosownie do występujących zagrożeń.
Wentylacja musi zapewniać odpowiednią krotność wymiany powietrza w pomieszczeniach magazynowych.
Temperaturę wewnątrz pomieszczeń ustalić można w zależności od temperatury zapłonu składowanych materiałów oraz szczególnych potrzeb.
W celu zabezpieczenia przed powstaniem
i rozprzestrzenianiem się pożaru magazyn powinien być wyposażony w:
1) ściany przeciwpożarowe oraz drzwi przeciwpożarowe,
2) stałe urządzenia gaśnicze,
3) system alarmu pożarowego,
4) dźwiękowy system ostrzegawczy,
5) instalację odgromową,
6) instalację hydrantową,
7) podręczny sprzęt gaśniczy.

Dziękujemy za uwagę!
Full transcript