Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RYNEK TRANSPORTOWY W POLSCE

ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH ( TRANSPORT SAMOCHODOWY - PRZEWÓZ TOWARÓW
by

Bożena Wojtaszek

on 28 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RYNEK TRANSPORTOWY W POLSCE

RYNEK TRANSPORTOWY W POLSCE
ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH
( TRANSPORT SAMOCHODOWY - PRZEWÓZ TOWARÓW ) CELE RAPORTU 1. ANALIZA STANU OBECNEGO 2.SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM W TEN RYNEK 3.PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH W POLSCE DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST TEN RAPORT OPRACOWANIE PRZEZNACZONE DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY TRANSPORTOWEJ ORAZ ZAINTERESOWANYCH EWENTUALNYM WEJŚCIEM NA RYNEK ZWIĄZANY Z SAMOCHODOWYM PRZEWOZEM TOWARÓW STAN OBECNY Najnowszy raport transportowy Eurostatu wymienia Polskę jako lidera w transporcie drogowym. W ubiegłym roku nasi przewoźnicy zrobili ogółem 207,7 mld tonokilometrów ( tkm – tony przypadające na 1 km). Polska wyprzedziła Hiszpanię, Francję i Wielką Brytanię. W liczbie towarów przewożonych ciężarówkami w UE wyprzedzają nas tylko Niemcy. Równocześnie polscy przewoźnicy prowadzą w kategorii przewozów międzynarodowych.
Eurostat podaje, że w latach 2007-2011 Polska była jedynym krajem spośród 27 zbadanych, w którym przewozy wzrosły w kategoriach dystansowych ( w przypadku tras powyżej 2 tys. km prawie o jedną trzecią).Oprócz Polski , wszystkie państwa UE odnotowały spadki w przewozach, zwłaszcza na większych odległościach. POWODY WZROSTU
Do wywindowania wyników branży transportowej przyczynił się program budowy autostrad, który wygenerował ogromny popyt na transport milionów ton kruszyw, ziemi, piasku i asfaltu.
Transportowcy twierdzą, że rozwój branży to z jednej strony efekt przedsiębiorczości rodzimych przewoźników, ale z drugiej strony - warunków geograficznych i zacofania infrastrukturalnego. W Polsce większość przewozów odbywa się po drogach. Popularny np. w Niemczech i Holandii transport rzeczny praktycznie nie istnieje, a przewozy intermodalne, czyli z udziałem kolei, wciąż stanowią ułamek tych na Zachodzie Europy. U nas to2,4 proc. ogółu, a w krajach starej UE oscylują wokół 20 proc. Eurostat tłumaczy, że generalnie sektor transportowy w nowych krajach UE jest konkurencyjny wobec starej Unii. W odbieraniu przewozów firmom z Zachodu przodują polscy przewoźnicy, którzy wygrywają ceną. Jednakże często w walce o zlecenia podejmują się zleceń na granicy opłacalności oraz godzą się na odroczone terminy płatności.
Polscy przewoźnicy mają dobrą opinię wśród klientów, dysponują nowoczesnym taborem. Wielu polskich przewoźników współpracuje na zasadzie stałych kontraktów z dużymi spedycjami na Zachodzie Europy, a także z sieciami handlowymi i producenckimi. POWODY WZROSTU SKĄD I DOKĄD WOZIMY Z Europy do Polski
W III kwartale 2012 roku największe zapotrzebowanie na eksport towarów do Polski zaobserwowano z krajów Europy Centralnej (37 proc. ładunków) oraz z Francji (34 proc.), pierwszą trójkę zamykały kraje Europy Południowo-Wschodniej (10 proc.). W ciągu trzech ostatnich miesięcy udział transportu z poszczególnych krajów ulegał zmianom – zarówno w I jak i w II kwartale najwięcej produktów do naszego kraju napływało z Francji, niewiele mniej z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, na trzecim miejscu znalazły się kraje Europy Południowo-Wschodniej. Najmniej towarów przywożonych jest ze Skandynawii oraz Wielkiej Brytanii. Całkowita liczba ładunków do przewiezienia do Polski była w III kwartale o niemal 40% mniejsza niż w drugim, ale niemal taka sama jak w pierwszych trzech miesiącach roku SKĄD I DOKĄD WOZIMY Z Polski do Europy
Warto zaznaczyć, że mimo spadku całkowitej liczby ładunków w giełdzie Teleroute, Polska odnotowała największy wzrost jeśli chodzi o eksport dóbr. W III kwartale br. opublikowano o ¼ więcej ładunków niż w drugim i o 20 proc. więcej niż od stycznia do marca 2012. Największy wzrost ładunków odnotowano w przypadku przewozów do Hiszpanii i Portugalii (o 70 proc.), Wielkiej Brytanii (o 50 prroc.) oraz krajów Europy Wschodniej (o 45 proc.).

Główne kierunki eksportu z naszego kraju pozostały bez zmian względem pierwszej połowy roku. Największymi odbiorcami towarów z Polski były kraje Europy Centralnej, Francja oraz Europa Wschodnia, przewozy do tych krajów stanowiły w sumie ponad ¾ wszystkich eksportowanych dóbr w III kwartale 2012 roku. Szanse i zagrożenia związane z wejściem w ten rynek 1.Silne strony rynku usług transportowych
- doświadczenie branżowe,
- europejski poziom usług,
- atrakcyjny poziom cen,
- bliskość geograficzna,
- Polska w strefie Schengen,
- bliskość kulturowa. 2. Szanse polskiego rynku usług transportowych
- wzrost gospodarczy Polski,
- istnienie dużego i trwałego popytu na transport,
- możliwość utrzymania i wzmocnienia popytu na usługi polskich przewoźników na rynku europejskim,
- rozwój sieci drogowych
- inwestycje infrastrukturalne,
- możliwość podniesienia jakości usług świadczonych przez sektor TSL w wyniku poprawy warunków dla rozwoju konkurencji na tym rynku,
- napływ kapitału zagranicznego, wzmacniającego potencjał i nowoczesność polskiego transportu,
- wdrożenie internalizacji kosztów zewnętrznych transportu. SZANSE I ZAGROŻENIA Zagrożenia związane z wejściem w ten rynek 1.Słabe strony
- słaba znajomość rynku,
- bariera językowa,
- nieznajomość przepisów prawnych, regulacji rynkowych,
- nieprzystosowanie firm do obecności na rynku zagranicznym,
- stan dróg i infrastruktury,
- utrudnienia drogowe,
- opóźnienia w dostawach i przewozach Zagrożenia związane z wejściem w ten rynek 2. Zagrożenia
- niewystarczające środki finansowe na modernizacje systemów transportu logistyki,
- marginalizacja lub wyparcie z rynku niektórych dużych polskich przewoźników
- zaostrzenie konkurencji na rynkach transportowych,
- postępujące osłabienie roli tranzytowej polskiego systemu transportowego,
- wpływ wdrożenia internalizacji kosztów zewnętrznych na poziom konkurencyjności przewoźników polskich
- tendencje wzrostowe cen ropy, surowców i energii na rynkach światowych,
- przedłużający się kryzys gospodarczy w Europie,
- ryzyko walutowe,
- czynniki korupcyjne,
- nieczyste formy konkurencji, zwłaszcza zza wschodniej granicy, korzystających z atutu tańszego paliwa.
- wysokie koszty prowadzenia działalności,
- trudności w pozyskiwaniu kredytów,
- niespójne przepisy wykonawcze. ZAGROŻENIA Aktualnie największe problemy w branży związane są ze wzrostem cen paliwa
Udział ceny paliwa w kosztach transportu wynosił 50 proc., ale wzrost jego cen w ubiegłym roku podniósł ten wskaźnik do około 60 proc. Ceny rynkowe usług nie nadążają zazwyczaj za zmianami cen paliwa, co wynika prawdopodobnie z nadpodaży usług transportowych. udział). Zapewne poprawiłaby się bardziej, ale dalszy wzrost cen (adekwatny do drożejącego paliwa) powstrzymuje nasilająca się konkurencja przewoźników zza wschodniej granicy, korzystających z atutu tańszego paliwa. ZAGROŻENIA... Kłopotem jest też przede wszystkim (zbyt) długie kredytowanie klientów
Firmy transportowe płacić muszą za paliwo po 14-30 dniach (tak rozliczane są z reguły karty paliwowe dla mniejszych przewoźników, stanowiących gros rynku), podczas gdy same otrzymują płatności za swoje usługi w najlepszym przypadku po 45 dniach, a średnio po ok. 60. Powstaje więc luka w finansowaniu – obieg należności małych i średnich firm transportowych jest dwukrotnie dłuższy, niż termin, w którym musza regulować swoje zobowiązania. W związku z tym przewoźnicy ponoszą dodatkowe koszty związane z jej obsługą (szukają np. zewnętrznego finansowania), a nierzadko koszt opóźnionych zobowiązań nawarstwia się i ich obsługa przekracza dochody, jakie są w stanie wygenerować. ZAGROŻENIA... Polaryzacja rynku transportowego na korzyść największych przewoźników Wzrost obrotów branży w ub. roku to także większe obciążenia – kredytowanie klientów na większą skalę. Podołać temu mogą firmy duże, natomiast mniejsze nie zawsze, ponosząc dodatkowe koszty związane z wymuszonym przez rynek gwałtownym odnawianiem floty samochodów. System opłat – w kraju, ale pw. za granicą wymuszać będzie szybsze niż dotychczas inwestowanie w nowe, bardziej ekologiczne generacje ciągników drogowych. Firmy, których nie stać na nowy sprzęt, ponosić będą wyższe koszty opłat drogowych, w związku z czym nie będą miały zysków na tyle dużych, aby na taki sprzęt odłożyć. Wzrost obrotów branży w ub. roku to także większe obciążenia – kredytowanie klientów na większą skalę. Podołać temu mogą firmy duże, natomiast mniejsze nie zawsze, ponosząc dodatkowe koszty związane z wymuszonym przez rynek gwałtownym odnawianiem floty samochodów. System opłat – w kraju, ale pw. za granicą wymuszać będzie szybsze niż dotychczas inwestowanie w nowe, bardziej ekologiczne generacje ciągników drogowych. Firmy, których nie stać na nowy sprzęt, ponosić będą wyższe koszty opłat drogowych, w związku z czym nie będą miały zysków na tyle dużych, aby na taki sprzęt odłożyć. Polaryzacja rynku transportowego na korzyść największych przewoźników Perspektywy rozwoju rynku 22 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła w drodze uchwały Strategię Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Strategia (SRT) wyznacza najważniejsze kierunki działań oraz ich koordynację w obszarze swojego funkcjonowania. Jej wdrożenie pozwoli nie tylko usunąć aktualnie istniejące bariery, ale także stworzyć nową jakość zarówno w infrastrukturze transportowej oraz zarządzaniu, jak i systemach przewozowych.
W Strategii przedstawiono m. in. diagnozę obecnego stanu transportu w Polsce oraz prognozę popytu na transport. Wg diagnozy przedstawionej w Strategii część popytu na przewozy jest i będzie w przyszłości zaspakajane przez przewoźników polskich, a część przez przewoźników zagranicznych ( zwłaszcza w transporcie lotniczym i morskim). Największa część popytu na przewozy ładunków będzie się koncentrować na transporcie samochodowym. Udział popytu na samochodową pracę przewozową ładunków ( w tkm ) wzrośnie z 77,8 proc. w 2010 roku do około 81 proc. w 2020 roku i do około 82 proc. w 2030 roku.
Popyt na pracę przewozową ( tkm ) transportu ładunków w latach 2010 – 2030 najintensywniej będzie wzrastał w zakresie przewozów międzynarodowych – średnio rocznie o 2,8 - 3,2 proc. Przewozy wewnątrzkrajowe będą wzrastały w tempie 1,7 – 2,0 proc.
Dane te zatem prognozują , że rynek ten pomimo wielu barier i trudności wykazuje tendencje wzrostową PROGNOZY W kolejnych kwartałach spowolnienie gospodarcze w UE, a także w Polsce , może skutkować zmniejszeniem liczby zleceń przewozowych, przekładając się na pogorszenie wyników finansowych firm, najpewniej też osłabnie dynamika inwestycji w nowy tabor. Negatywnie na wynik finansowy branży będą wpływać wysokie ceny oleju napędowego oraz wysokie stawki opłat drogowych. Prawdopodobnie wraz ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności , firmy transportowe będą powoli podnosić ceny usług transportowych. Problemem branży pozostaje rosnące zadłużenie związane z opóźnieniami płatności przez kontrahentów oraz z koniecznością spłaty kredytów zaciągniętych na nowy tabor.
Niemniej jednak w świetle prognozowanych danych przedstawionych 22 stycznia br. przez Radę Ministrów w drodze uchwały Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (SRT), rynek ten pomimo wielu barier i trudności wykazuje tendencje wzrostową. PODSUMOWANIE ZRÓDŁO: Trans.eu PROGNOZY Źródła i ważne linki Główny Urząd Statystyczny: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_738_PLK_HTML.htm
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/roczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_III_.xls
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_748_PLK_HTML.htm
http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_maly_rocznik_statystyczny_2012.pdf

Suchorzewski W., Nowe tendencje w transporcie i rozwoju infrastruktury Polski w powiązaniu z Europą i światem: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/zespol_realizacyjny_KPZK/Documents/8a16c292afa64c72b13b958b9fefafb6Nowetendencjewtransporcieirozwojuinfrastrukturytra.pdf
Sektor Transportu i Logistyki w czasie i przestrzeni: Raport opracowany przez Grupę Doradców Biznesowych BAA Polska: ): http://www.bcc.org.pl/blz/pliki/raporty/TRANSPORT_XI_2011.pdf
http://www.its.waw.pl/transportsamochodowy/upload.php?id=472&key=96c54fbb0632d2b1e30ea79fa29caad6
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku ( z perspektywą do 2030 roku ):
http://www.transport.gov.pl/files/0/1795904/130122SRTnaRM.pdf
Biuletyn Branżowy Analizy Sektorowe, Raport kwartalny nr 4 (180):
http://www.dm.pkobp.pl/index.php/id=plik/typ=3/plik=14154/zone=-1/section=ogol

ORAZ MIĘDZYNARODOWE BAZY DANYCH: EUROSTAT, BANK ŚWIATOWY, OECD A TAKŻE PUBLIKACJE Z PRASY BRANŻOWEJ I EKONOMICZNO - GOSPODARCZEJ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ OPRAC: BOŻENA WOJTASZEK 4. PODSUMOWANIE RYNKU http://prezi.com/km42nsldes07/rynek-transportowy-w-polsce/
Full transcript