Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Tulga Nyamaa

on 19 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Мөнгөний цаг хугацааны
үнэ цэнэ, хэрэглээ Н.Уянга
Н.Энхтулга
Г.Гүрбадам
М.Цэдэн-Иш
А.Амарбаяр Агуулга
1. Мөнгөн урсгалын тухай ойлголт, хэлбэрүүд
2. Нэг удаагийн мөнгөн урсгалыг тооцох аргазүй
3. Жигд бус мөнгөн урсгалыг тооцох аргазүй
4. Жигд мөнгөн урсгалыг тооцох аргазүй
5. Мөнгөн хөрөнгийн цаг хугацааны үнэлгээний аргууд 1. МӨНГӨН УРСГАЛЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ, ХЭЛБЭРҮҮД
Аливаа аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны явцад тодорхой хэмжээний мөнгөн урсгал бий болдог. Энэхүү мөнгөн урсгалын хэмжээ, орж ирэх цаг хугацаа, давтамжийг нарийвчлан үнэлж, төлөвлөх шаардлагатай болдог. МӨНГӨН УРСГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭГ ҮНДСЭН 2 АСУУДЛЫГ ШИЙДЭХЭД АШИГЛАНА Цаг хугацааны янз бүрийн үед орж ирэх мөнгөн урсгалуудыг нэгтгэн өнөөгийн үнэ цэнээр үнэлснээр шийдвэр гаргах Үйл ажиллагааны үр дүнд ирээдүйд орж ирэх мөнгөн урсгалуудын хугацааны эцэс дэх нийт хэмжээг тодорхойлсноор ирээдүйн боломжоо үнэлэх Төслийн удирдлагын шийдвэр гаргах Бондын үнэлгээ хийх Санхүүгийн шинжилгээ хийх Бусад Хувьцааг үнэлэх МӨНГӨН УРСГАЛЫГ ТООЦОО НЬ МӨН ДАРААХЬ ЗҮЙЛД АШИГЛАГДАНА. Мөнгөн урсгалын хэлбэрүүд
Нэг удаагийн
Тэнцүү хэмжээтэй
Шугаман өсөлттэй
Геометр өсөлттэй
Тэнцүү биш хэмжээтэй Бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагааны орох мөнгөн урсгал нь цаг хугацааны янз бүрийн үе шатанд орж ирэх (F1, F2, ..., Fn) гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. Эдгээр хэсгүүдийн хэмжээ, хугацаа нь адил, эсвэл өөр өөр байж болно. ЦАГ ХУГАЦААНЫ ШУЛУУН Өнөөгийн үнэ цэнэ (PV) Ирээдүйн үнэ цэнэ (FV) 1 2 3 4 5 Мөнгөний ирээдүйн үнэ цэнийг тооцох Энгийн хүүтэй үед Нийлмэл хүүтэй үед Үндсэн дүнгээс тооцдог хүү Өмнө тооцогдсон хүүг үндсэн дүн дээр нэмсэн дүнгээс тооцдог хүү I simp = r x Bo x n
I simp – энгийн хүү
r – хүүгийн хувь хэмжээ
Bo - мөнгөн хөрөнгийн үндсэн дүн (хадгаламжийн үлдэгдэл)
n – Хүү тооцох хугацаа (жилийн тоо) Icom=Bo×[(1+r)^n-1]
I com – Нийлмэл хүү
r – хүүгийн хувь хэмжээ
Bo - мөнгөн хөрөнгийн үндсэн дүн (хадгаламжийн үлдэгдэл)
n – Хүү тооцох хугацаа (жилийн тоо ) 10000 төгрөгийг 10 жилийн хугацаатай, жилийн 5 хувийн энгийн ба нийлмэл хүүтэйгээр банкинд хадгалуулсан гэвэл тус бүрд авах хүүгийн хэмжээг тооцоол.
Бодолт:
Энгийн - 0,05x10x10000=5000төгрөг
Нийлмэл - 10000x[(1+0.05)^10-1]=6288.95төгрөг Өнөөгийн мөнгөний ирээдүйн үнэ цэнэ
(Нийлмэл хүүгийн аргаар хөрөнгийн өсөлтийг тооцох)
FV = РV х (1 + r)^n
FVn –мөнгөний ирээдүйн үнэ цэнэ
РV – Мөнгөний өнөөгийн үнэ цэнэ буюу хэмжээ
r – Жилийн хүүгийн түвшин
n – Жилийн тоо 10000төгрөгийг жилийн 5хувийн хүүтэйгээр хадгаламжид хийсэн бол 1, 5 жилийн дараа хэдэн төгрөг болж өсөх вэ?
FV(1)=10000(1+0.05)=10500
FV(5)=10000(1+0.05)^5=12762.82 Жилийн дотор хүү тооцох нөхцөлд ирээдүйд хуримтлагдах мөнгөний хэмжээ

FV=PV*(1+r/m)^nm Ирээдүйн мөнгөний өнөөгийн үнэ цэнэ
(Нийлмэл хүүгийн аргаар хөрөнгийн өсөлтийг тооцох)
PV=FV/(1+r)^n Жилийн хүү 10% байхад 5жилийн дараа 1000-төгрөгтэй болохын тулд өнөөдөр хэдэн төгрөгийн хадгаламж хийх вэ?
PV=1000/(1+0.1)^5=620.92 FVn –мөнгөний ирээдүйн үнэ цэнэ
РV – Мөнгөний өнөөгийн үнэ цэнэ
r – Жилийн хүүгийн түвшин
n – Жилийн тоо Жигд бус мөнгөн урсгал гэдэг нь хугацааны үе бүрт гарах өөр өөр дүнтэй мөнгөн гүйлгээ юм. Жигд бус мөнгөн урсгал F1 F2 F3 . . . FN нөхцөлийг хангах N удаагийн мөнгөн урсгал 2009 2010 2011 2012 100$ 300$ 200$ 500$ Жигд бус мөнгөн урсгалын ирээдүйн үнэ цэнийн үнэлгээ


FV^=∑Ft*(1+r)^(n-t) 0 1 2 3 n-1 n ....... F1 F2 F3 F(n-1) Fn ... ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ∑ FV~= Жигд бус мөнгөн урсгалын өнөөгийн үнэ цэнийн үнэлгээ 1 2 0 n ........... F1 F2 Fn PV=FV1/(1+r) PV=FV2/(1+r)^2 PV=FVn/(1+r)^n Нэмэх нь Нэмэх нь PV^=∑Ft/(1+r)^t Жигд мөнгөн урсгал Энгийн аннуити Хугацааны үе бүрийн эцэст төлөх тогтмол төлбөр Аннуити дю Хугацааны үе бүрийн эхэнд төлөх тогтмол төлбөр Перпетуити Хугацааны үе бүрт төлөх, байнга үргэлжлэх тогтмол төлбөр Үе тутмын эцэст хийгдэх жигд мөнгөнурсгалын ирээдүйн үнэ цэнийн үнэлгээ
FVa=A*∑(1+r)^(n-t)=A*T3(r,n) Үе тутмын эцэст хийгдэх жигд мөнгөн урсгалын өнөөгийн үнэ цэнийн үнэлгээ
PVa=A*[1-1/(1+r)^n]/r Иргэн Бат жил бүрийн эцэст 600.0 мянган төгрөг төлөхөөр 3 жилийн хугацаатай байр хөлсөлсөн бол нийт төлбөрийн ирээдүйн үнэ цэнийг ол. r =10%
FVa= А x F/A= 600.0 х 3.310=1986.0 мян. төг Иргэн Амар жил бүрийн эцэст 100.0 мянган төгрөг авахаар 5 жилийн хугацаатай байр хөлсөлсөн бол ирээдүйн орлогын өнөөгийн үнэ цэнийг ол. r =10%
PVa=100*[1-1/(1.10)^5]/0.10=379.08 Хугацаагүй жигд мөнгөн урсгалын үнэлгээ
PVA=A/r N: 2 Хугацаа
I/Y: 7 % нэгж хугацааны хүү (7 гэж бус 0.07 гэж оруулна)
PV: $1,000 (“-” тэмдэгтэйгээр оруулна)
PMT: Хамааралгүй тул (0-ээр оруулна)
FV: Хариу (бататгаж асууна) Rate: Хүү (хувиар)
Nper: ХугацааPmt:
Аннуити (нэг удаагийнх бол 0)
Pv: Өнөөгийн үнэ цэнэ
Type: Аннуити дю=1, Аннуити=0 Анхаарал хандуулсанд баярлалаа!!! “А” компанийн хэрэгжүүлж буй 4 жилийн хугацаатай төслөөс орж ирэх мөнгөн урсгал доорхи хэмжээтэй байсан.
Төслийн хугацаа 1 2 3 4
Мөнгөн урсгал 200 400 600 300
мян.төг
Хэрэв жилийн хүү 12% байсан бол төслөөс орж ирэх мөнгөн урсгалын ирээдүйн үнэ цэнийг тооц. FV^=200(1.12)^3+400(1.12)^2+600(1.12)^1+300=1754.76
Өмнөх жишээнд өгөгдсөн төслийн өнөөгийн үнэ
цэнийг тооцъё.
PV^=200/(1.12)^1+400/(1.12)^2+600/(1.12)^3+300/(1.12)^4=1115.19
Full transcript