Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GLICÒLISI

No description
by

silvia s

on 24 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GLICÒLISI

L'ATP fosforila la fructosa 6-fosfat a fructosa 1,6-bifosfat.
La
fosfofructocinasa (PFK)
catalitza la reacció. És l'enzim regulador clau de la glicòlisi.
Fosforilació de la glucosa
La glucosa entra dins la cèl·lula mitjançant proteïnes de transport específiques i es produeix una fosforilació per l'ATP.
L'
hexocinasa
catalitza la transferència del grup fosforil de l'ATP al grup hidroxil del carboni 6 de la glucosa
Divisió de la fructosa 1,6-bifosfat
La fructosa 1,6-bifosfat es divideix a gliceraldehid 3-fosfat i fosfat de dihidroxiacetona. A partir d'aquesta reacció els productes dels següents passos estan formats per unitats de tres carbonis.
L'
aldolasa
catalitza aquesta reacció, la qual és fàcilment reversible.
Conversió del gliceraldehid 3-fosfat
La
gliceraldehid 3-fosfat-deshidrogenasa
catalitza la reacció de conversió del gliceraldehid 3-fosfat en glicerat 1,3-bifosfat.
Transferència entre el glicerat 1,3-bifosfat i l'ADP
El glicerat 1,3-bifosfat és una molècula energèticament rica i es pot utilitzar per impulsar la síntesi d'ATP.
La
fosfoglicerat-cinasa
catalitza la transferència del fosforil del fosfat d'acil a l'ADP.
Conversió de 3-fosfoglicerat a piruvat
GLICÒLISI
Isomerització de la glucosa-6-fosfat
Isomerització
El GAP entra directament a la següent fase, mentre que el DHAP no.
La
triosa-fosfat-isomerasa (TPI)
catalitza aquesta isomerització reversible.
En l'equilibri, el 96% és DHAP i el 4% és GAP. La reacció es desplaça de DHAP a GAP perquè en les següents reaccions s'elimina producte.
PRIMERA FASE
Es fa una isomerització que dóna com a resultat la fructosa-6-fosfat; és una conversió d'aldosa a cetosa.
La
fosfoglucosa-isomerasa
obre l'anell de la glucosa i catalitza la isomerització.
Segona fosforilació
SEGONA FASE
Aquesta reacció es pot entendre com la suma de dos processos:
Oxidació de l'aldehid a àcid carboxílic pel NAD+.
Unió de l'àcid carboxílic i el fosfat per formar fosfat d'acil (anhídrid d'àcid fosfòric i àcid carboxílic)
Reordenació
La posició del grup fosforil canvia en la conversió del 3-fosfoglicerat en 2-fosfoglicerat, una reacció catalitzada per la
fosfoglicerat-mutasa
.
Deshidratació
El 2-fosfoglicerat introdueix un doble enllaç, forma un enol i allibera una molècula d'aigua. L'
enolasa
catalitza la formació del fosfoenolpiruvat (PEP).
Desfosforilació
El PEP té un elevat potencial de transferència de fosforil. Per això la
piruvat-cinasa
catalitza la transferència irreversible del grup fosforil a l'ATP i es forma piruvat.
Regulació de la fosfofructocinsasa
Càrrega energètica:
L'
ATP
s'uneix a un centre al·lostèric i inhibeix l'afinitat de l'enzim pel seu substrat.
L'
AMP
i l'
ADP
són activadors al·lostèrics que s'uneixen de mode no covalent.
Citrat
: inhibeix la PFK mitjançant la potenciació de l'efecte inhibidor de l'ATP. Una alta concentració de citrat significa que la síntesi de precursors biosintètics és important i que no cal degradar més glucosa.
Fructosa 2,6-bifosfat
: Activa al·lostèricament la PFK. La unió de fructosa 2,6-bifosfat augmenta l'afinitat de la PFK per la fructosa 6-fosfat i minva l'efecte inhibidor de l'ATP.
pH
: Quan el pH de la cèl·lula és àcid, l'activitat de la PFK disminueix ràpidament i impedeix una sobreproducció de piruvat i lactat, i així s'evita que aquests dos productes encara disminueixin més el pH.
Reguladors de l'hexocinasa
Glucosa 6-fosfat
: és el seu producte i inhibeix l'enzim quan la concentració és elevada, ja que significa que la cèl·lula no necessita més glucosa per obtenir energia.
La
inhibició de la PFK
provoca la inhibició de l'hexocinasa perquè augmenta la concentració de fructosa 6-fosfat i, al seu torn, també augmenta la concentració de glucosa 6-fosfat perquè estan en equilibri.
Al fetge, es troba un isoenzim de l'hexocinasa anomenat
glucocinasa
, que no s'inhibeix per la glucosa 6-fosfat. La glucocinasa fosforila la glucosa només quan aquesta és abundant, ja que la seva afinitat és unes 50 vegades ms petita que la de l'hexocinasa, i així s'assegura que no es malbarati.
Reguladors de la piruvat-cinasa
ATP
: inhibeix al·lostèricament per tal d'alentir la glicòlisi quan la càrrega energètica és elevada.
Alanina
i
acetil CoA
: són precursors del piruvat i acuten com a inhibidors al·lostèrics.
Glucosa 1,6-bifosfat
: activa la cinasa per tal que pugui aceptar l'elevat flux d'intermediaris que rebrà.
Hormona glucagó
: la forma L de la piruvat-cinasa que es troba al fetge té una regulació per fosforilació reversible. Quan el nivell de glucosa en sang és baix, el glucagó indueix la fosforilació de l'enzim i fa disminuir la seva activitat, i a l'inrevés. D'aquesta manera s'evita que es consumeixi glucosa quan el cervell o el múscul la necessiten.
Full transcript