Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Podstawy prawne pomocy psychologiczno - pedagogicznej

No description
by

Pedagog Uniwroc

on 7 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Podstawy prawne pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Czy stowarzyszeniu można przekazać

specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, a tymsamym wchodzące w skład ośrodka szkoły: specjalna szkoła podstawowa, gimnazjum specjalne, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy ( dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym).

Ośrodek liczy 60 uczniów.
Jaka jest procedura przekazania? PODMIOT PODMIOT KOMPETENCJA - procedura przekazania stowarzyszeniu specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego PODSTAWY PRAWNE: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104.) Rozporządzenie określa rodzaje i szczegółowe zasady działania placówek publicznych, m. in. ośrodków szkolno - wychowawczych.
Dz.U. 2011 Nr. 109 poz. 631 § 22 - 30 Ustawa o systemi oświaty z 7 września 1991 z późniejszymi zmianami porusza dosłownie kwestię przekazania placówki osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm. Art. 5 ust. 5g. Prawo o stowarzyszeniach
Dz.U. 1989 Nr 20 poz.104. z późn. zm. mówi, że stowarzyszenie posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Art. 17 ust. 1. Ustawa definiuje pojęcie szkoły. Art. 3 pkt 1a W paragrfie pierwszym dookreślona zostaje możliwość rozpatrywania ośrodka szkolno - wychowawczego również jako placówki. Paragraf 22 ściśle określa niepełnosprawność oraz stopień upośledzenia umysłowego dotyczący dzieci i młodzieży przebywających w placówce. § 24. 1. W skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wchodzi co najmniej jedna z następujących szkół:
1) szkoła podstawowa specjalna;
2) gimnazjum specjalne;
3) szkoła ponadgimnazjalna specjalna. Art.5 ust. 5i. zawiera informację, że zarówno szkoły jak i placówki mogą być przejęte zgodnie z ust. 5g. PROCEDURA PRZEKAZANIA Na podstawie art.5 ust.5g jednostka samorządu terytorialnego po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny podejmuje uchwałę. Na podstawie uchwały placówka przekazana jest na drodze umowy przez jednostkę samorządu terytorialnego osobie prawnej lub fizycznej Art. 5 ust. 5h. Umowa, o której mowa w ust. 5g, określa w szczególności:
1) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – wskazanie czy, szkole ustala się obwód, a jeżeli szkole nie ustala się obwodu – warunki przyjmowania uczniów do szkoły;
2) tryb przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego w przypadkach, o których mowa w ust. 5j i 5k;
3) warunki korzystania z mienia przejętej szkoły lub placówki;
4) tryb kontroli przestrzegania warunków umowy;
5) warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Znaczące w procedurze przejęcia specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego są również ustępy: 5j - 5r artykułu 5 ustawy. Przepis art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pozwala jednostce samorządu terytorialnego, będącej organem prowadzącym, przekazać placówkę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. ODPOWIEDŹ UZASADNIENIE USTALENIE STANU FAKTYCZNEGO § 1 Osobowość prawna – pojęcie określające zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Jest immanentnie związane z powstaniem osoby prawnej, gdyż bez osobowości prawnej osoba prawna przestaje istnieć.
Zgodnie z treścią art. 37 Kodeksu cywilnego. osoby prawne uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania ich do właściwego rejestru. 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z póź. zm. Kodeks cywilny. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)
Full transcript