Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

6V GH Politieke Besluitvorming

MAW 6V GH
by

Anno Droste

on 20 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 6V GH Politieke Besluitvorming

Politieke Besluitvorming
Maatschappijwetenschappen
6 VWO

1. H4 - H5 Besturen / participatie
2. H6 - Politieke besluitvorming
3. H7 Ideologieën en partijen
4. H8 Democratische knelpunten
5. Internationale betr.
6. Toetsbespreking
Belangrijk
7. Domein A
Programma
1.
Terugblik vorige les
2. Bespreking opgaven H4 - H5
3. Toelichting H6
4. Afsluiting

Bespreking opgaven H4 - H5
H6: Politieke Besluitvorming
Afsluiting
Was het nuttig?
Programma
1. Toelichting komende periode
2. Instructie H4
3. Instructie H5
4. Aan de slag!
5. Afsluiting

Besturen in Nederland
Aan de slag!
Afsluiting
Belangrijkste zaken van vandaag?
Programma
1.
Terugblik vorige les
2. Opgaven H6 bespreken?
3. Toelichting H7
4. Afsluiting

Afsluiting
Was het zinvol?
Programma
1. Toelichting H8
2. Bespreking examenopgaven
3. AfsluitingAfsluiting
Belangrijkste zaken van vandaag?
17 maart SO H 4, 5 en 6
www.examenblad.nl
www.examenbundel.nl
Woensdag 21 mei 09:00 - 12:00
Kabinet
Ministers en staatssecretarissen

Regering
Koning en de ministers
Dit weten we al...
Ministers
Beleidsvoorbereiding
Wetgeving
Uitvoering van overheidsbeleid
Troonrede / Miljoenennota
Wetsvoorstellen; 90% van ministers
drie hoofdtaken
Uitvoerende macht
De Regering
Parlement
Tweede kamer
Wetgevende taak
Stemrecht
Recht van amendement
Recht van initiatief
Budgetrecht
Controlerende taak
Vragenrecht
recht van interpellatie
recht van motie
recht van enquete
Eerste kamer
Provincie en gemeente
Gedecentraliseerde eenheidsstaat
Lagere zelfstandige overheden, maar met de plicht om besluiten van een hogere overheid uit te voeren.
Dualisme en Monisme
Dualisme - VS
Regeringsstelsel met duidelijke scheiding tussen regering en volksvertegenwoordiging
Monisme - VK
Regeringsstelsel waarbij de regering steunt op een meerderheid in de volksvertegenwoordiging en daarmee een eenheid vormt.

Politieke participatie
Ambtenaren en adviesorganen
Pressiegroepen en
politieke partijen
Massamedia
Ambtenaren; vierde macht
Adviesorganen:
Raad van State
- advies bij wetsvoorstellen
Sociaal-Economische Raad
- Advies op sociaal en economisch gebied
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Informatie over ontwikkelingen op langere termijn
Pressiegroepen; zie boek
Politieke partijen
Articulatiefunctie
- Wensen samenl. op politieke agenda
Communicatieve functie
- Schakel overheid en burger
Aggregatiefunctie
- stellingname; losse opvattingen verbinden
Participatiefunctie
- burgers overhalen tot politieke deelname
Recruterings- en selectiefunctie
- partijen dragen kandidaten voor
Informatiefunctie
Spreekbuisfunctie
Onderzoeksfunctie
Controle- of waakhondfunctie
Commentaar- en opiniefunctie
Zie ook het boek!!
Functies kennen!
Alle examenopgaven per week maken!
13 maart; extra examenopgaven af
7 april toets domein A
H4 - Opgave 3 en 4
H5 - Opgave 1 - 2
Examenopgave formatie
Volgende les:
Toelichting H7; bespreking vragen H6?
Overige opgaven zelf nakijken!
Deze week op ELO
Taken parlement
Wetgevende - Controlerende
Dualisme / Monisme
Politieke
functies Massamedia
(niet verwarren met maatschappelijke functies
Systeemmodel
Politieke proces al systeem om problemen op te lossen. Dus?
David Easton
Barrièremodel
Omgevingsfactoren
Politieke proces; verschillende machtsverhoudingen en belangen.
Economisch
Cultureel
Demografisch
Geografisch
Technologisch
Sociale omstandigheden
Nationaal
Internationaal
Organisaties
Verdragen
Ontwikkelingen
Model geeft aan waar problemen (barrières) kunnen ontstaan.
Voorbeeld: alcohol gebruik onder jongeren
Politiek functioneert niet in een isolement
Digi-D
Polder-model
NAVO
Voorbeeld
Verschillende fasen van beide modellen moet je kennen en kunnen toepassen.
Omgevingsfactoren moet je kennen, herkennen en kunnen toepassen.
Oefen hiermee door de examenopgaven te maken.
Wat moet je kennen?
Lezen
samenvatten
opgaven
Opgaven
Maak tweetallen en bereid een pitch voor waarin je in 1 minuut de onderstaande paragraaf toelicht
Hoofdstuk 7
Cultuur, ideologieën en partijen
Confessionalisme
Liberalisme
Socialisme
Ecologische stroming
Feminisme
Populistische partijen
Pragmatisme
15 minuten voorbereiding
Donderdag;

Toelichting H8
Bespreking officiele examenopgaven

Zelf andere opgaven bijhouden!
H6 besproken mbv examenopgave; overige opgaven zelfstandig nakijken.
H8 Democratische Knelpunten
Bespreking examenopgaven
2 manieren
5: Verkiezingen en kiezersgedrag
Gezamenlijk

1: Kolencentrale Eemshaven
Kijk met behulp van het antwoordformulier het examen van een medeleerling na
Huiswerk
Leren voor SO H4-5-6
Opgaven H 7-8 ???
Knelpunten
Democratisch gehalte
Knelpunten
Beperking van de omgeving
Geen invloed op MP en kabinet
Geen tussentijdse invloed
Afstand kiezer en gekozene
Minder invloed parlement door ambtelijk apparaat regering
Gebrek aan
representativiteit
Fundamentele verdeeldheid; 43% voor herinvoering doodstraf
Verwevenheid internationale politiek; EU bepaald deels
Verbeteringen?
Referendum (EU-grondwet)
Afschaffing Eerste Kamer
Kiesdrempel
Gekozen MP
Enzovoort.... zie boek!

Programma
1. Start internationale betrekkingen
2. Aan de slag!
3. AfsluitingEuropese Raad
Ook wel Eurotop genoemd

Leden: regeringsleiders van de lidstaten
4x per jaar bij elkaar
Intergouvernementeel orgaan; leden behartigen belangen van hun land. Elk land moet voor zijn; unanimiteit.
De Raad zet de grote lijnen uit stelt de richting van de EU vast
Raad van de EU
Ook wel Raad van Ministers genoemd

Leden: ministers van de lidstaten
Formeel 1 raad; in de praktijk 10 raadsformaties. Waarom?
Intergouvernementeel orgaan. Maar; soms gekwalificeerde meerderheid. Minimaal 15 landen die samen 65% vd EU-bevolking vertegenwoordigen.
Wetgevende macht. (Met het parlement)
Europees parlement
Volksvertegenwoordiging

Elke 5 jaar rechtstreekse verkiezingen
750 leden plus voorzitter; rekening gehouden met inwoners. NL 26 vertegenwoordigers, DL 96
Landen zitten niet bij elkaar, maar per ideologie. CDA bij Europese Volkspartij, D66 en VVD bij Alliantie van Liberalen en Democraten
Europese Commissie
Dagelijks bestuur

Uitvoerende macht
Evenveel commissarissen als lidstaten
Leden zijn verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein
Voorgedragen door regering van lidstaat. GEEN vertegenwoordiger van lidstaat. NL?
Supranationale instelling; belangen van de hele EU vertegenwoordigen.
Hof van Justitie van de EU
Ziet erop toe dat EU-wetgeving in alle landen van EU op dezelfde wijze wordt uitgelegd en toegepast.

Rechterlijke macht
Elke lidstaat 1 rechter
Luxemburg
De Europese Unie
Aan de slag!
Afsluiting
Europese Unie
Leren SO / opgaven
De rest van internationale betrekkingen zelf doornemen!
Maar ook...
VN
Internationale relaties
Programma
1. Toetsbespreking
2. Bespreking opgaven
3. Prisoners dilemma
4. AfsluitingAfsluiting
Huiswerk:
Opgaven afmaken
Leren voor de toets
Prisoners dilemma
Dilemma van de collectieve actie
Game theory / speltheorie
De belangrijkste aanname in deze theorie is dat deelnemers rationeel handelen en zich dus niet laten leiden door gevoelens en emoties.
Toetsbespreking
Algemene tips
Wees duidelijk! Dat hoeft niet altijd lang te zijn.
Geeft advies?
Wanneer er een tekst gegeven wordt; refereer daar dan naar.
Geeft informatie?
Opgaven EU
Programma

1. Terugblik toets
2. Examentraining
3. Domein A; tijd om te leren
4. Afsluiting
Examentraining
Voor iedereen:

Examenbundel
Aanpak
Stromingen en ideologie
Rijtjes MAW

Vraag en antwoord muur
http://nl.padlet.com/wall/6vmawgh
WW: 6vmawgh
Toets domein A
Wat moet je kunnen?

4 benaderingswijzen herkennen.
Kenmerken van de 4 benaderingswijzen kennen.
Begrippen kennen.
Onderzoeksvragen opstellen en herkennen
Onderzoeksopzet maken
Afsluiting
Full transcript