Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ БА СТАНДАРТ

No description
by

bayandalai gerelterdene

on 17 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ БА СТАНДАРТ

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ БА СТАНДАРТ
ЗАХИРАМЖЛАЛЫН
Архивын тухай хууль. /1998 он/
“Төрийн албан ёсны хэлний тухай хууль. /2003 он/

“Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм”
МУЗГ-1999 оны 164 тогтоол
Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар”
МУЗГ-2001 оны 41 тогтоол

“Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”
МУЗГ- 2006 оны 64 тогтоол

“Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам”
МУЗГ-ын 2010 оны 199 тогтоол

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам”
МУЗГ-ын 2011 оны 62 тогтоол

Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн норм норматив”
АЕГ-ын даргын тушаал-2003 оны 162 тушаал

“Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”
АЕГ-ын даргын тушаал-2009 оны 68 тушаал

“Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналт шалгалтын заавар”
АЕГ-ын даргын тушаал-2009 оны 69 тушаал

Баримт бичгийг хуудсанд байрлуулахдаа
Захын хэмжээ А5 ,А4 А4 хэвтээ
Дээд захаас 20 мм 30мм
Доод захаас 20 мм 15 мм
Зүүн захаас 30 мм 20 мм
Баруун захаас 15 мм 20 мм
БАРИМТ БИЧИГ 27 БҮРДЭЛ ХЭСГЭЭС БҮРДЭНЭ
01. Төрийн сүлд, соёмбо
02. Бэлгэдэл ба барааны тэмдэг
03. Байгууллагын нэр
04. Баримт бичгийн нэр
05. Байгууллагын хаяг
06. Улсын бүртгэлийн дугаар
07. Огноо
08. Баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар
09. Баримт бичиг үйлдсэн газрын нэр
10. Хариутай бичгийн огноо, дугаарын тэмдэглэл
11. Баримт бичгийн нууцлалын тухай тэмдэглэл
12. Харилцагч байгууллагын нэр, хаяг
13. Удирдлагын заалт
14. Тэргүү
15. Бичвэр
16. Хавсралтын тухай тэмдэглэл
17. Бичгийн хувийг илгээсэн тухай тэмдэглэл
18. Гарын үсэг
19. Тамга, тэмдэг
20. Баталсан тэмдэглэл
21. Зөвшөөрсөн тэмдэглэл
22.Санал өгсөн тухай тэмдэглэл
23. Хуулбар үнэн болох тухай тэмдэглэл
24. Баримт бичиг боловсруулсан тухай тэмдэглэл
25. Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хөтлөх хэрэгт хадгалсан тухай тэмдэглэл
26. Баримт бичгийг байгууллагад хүлээн авсан тухай тэмдэглэл
27. Санамжид байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэл
Боловсруулсан баримт бичгийн агуулга, хэл найруулга, стандартын бүрдлийг боловсруулсан ажилтан хариуцах бөгөөд боловсруулалтын анхан шатны шаардлага хангаагүй, утга агуулга, хэл найруулга нь тодорхой бус, үг үсгийн алдаатай баримт бичиг зохион бүрдүүлсэн бол тухайн боловсруулсан ажилтан хариуцлагыг хүлээнэ.
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН
ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД
Ямар нэг материаллаг тээгчид агуулагдсан баримтжуулсан мэдээлэл юм.
ЦААСАН СУУРЬТАЙ
Гэрэл зураг /позитив, нeгатив/
Зураг төсөл, техникийн
Цахим баримт /CD, Диск гэх мэт
БУСАД
БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР ТӨРӨЛ
БАРИМТ БИЧИГ ГЭЖ.....
нийт 29 нэр төрлийн баримт үүснэ
Байгууллага, албан тушаалтнаас хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээний хүрээнд удирдлагын үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор батлан гаргасан баримт бичгийг хэлнэ.

Захирамжлалын баримт бичиг нь дагаж мөрдөх, заавал биелүүлэх шинжийг өөртөө агуулна.

Тушаал
ЗАХИРАМЖ
ТОГТООЛ
ЗАРЛИГ
ШИЙДВЭР
Байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнаас хууль тогтоомжинд заасан эрхийнхээ хүрээнд байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор батлан гаргасан баримт бичиг
төр захиргааны байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнаас хууль тогтоомжинд заасан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд шуурхай зохион байгуулах асуудлаар батлан гаргасан баримт бичиг
Асуудлыг хамтран хэлэлцэж,шийдвэрлэх үндсэн дээр баталж гаргасан баримт бичиг
Монгол улсын ерөнхийлөгч бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хуульд нийцүүлэн батлаж гаргасан баримт бичиг
Хамтран шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллагууд болон тухайн байгууллага өөрийн үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан зарчмын чухал асуудлаар баталж гаргасан баримт бичиг
Албан шаардлага
Хууль, тогтоомжийг чанд мөрдөх, илэрсэн зөрчил, дутагдлын талаар шуурхай арга хэмжээ авах талаар байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн баримт бичиг
АЛБАН ДААЛГАВАР
Эрх бүхий албан тушаалтнаас дээд газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, цаг үеийн ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор баталж гаргасан баримт бичиг
Байгууллага, албан тушаалтнаас үйл ажиллагааны тодорхой зорилтыг хэрэгжүүлэх, бусад байгууллагатай харилцах явцад үүсэж, хөтлөгдөж буй баримт бичгийг хэлнэ.
Зохион байгуулалтын баримт бичиг нь байгууллагын үйл ажиллагааны хэм хэмжээг тогтоох, зохицуулах, журамлах шинжийг өөртөө агуулна.

илгээлт
Төр засгийн удирдлагаас монгол төрийн гадаад, дотоод бодлогын асуудлаар үзэл, бодол байр сууриа илэрхийлсэн буюу байгууллага хамт олонд тэмдэглэлт үйл явдлыг тохиолдуулан явуулсан бичиг
ТӨСӨЛ
Ажил үйлчилгээ, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхийн тулд санхүүгийн болон хүний нөөцийг дайчлан тодорхой зорилгод хүрэхээр төлөвлөж батлуулсан баримт бичиг
ЗААВАР
Хууль тогтоомж, эрх зүйн актыг хэрэгжүүлэх болон байгууллагын тодорхой чиглэлийн үйл ажиллагааны арга хэлбэр, зохион байгуулалт, дэс дарааллыг нарийвчлан заасан баримт бичиг
Гэрээ /хэлцэл/
Хэлэлцэгч талууд харилцан тохиролцооны үндсэн дээр хүлээх эрх, үүрэг, хариуцлагаа баталгаажуулан бичгээр үйлдсэн баримт бичиг
ДҮРЭМ
байгууллагын эрх зүйн байдал, үндсэн чиг үүрэг, зохион байгуулалтын бүтэц, бусад байгууллагатай харилцах зарчмыг тодорхойдсон баримт бичиг
ТАЙЛАН
Тодорхой хугацаанд гүйцэтгэсэн ажил үүргийн биелэлтийг мэдээлэх зорилгоор бэлтгэсэн баримт бичиг
Албан бичиг
тодорхой асуудлаар байгууллага болон иргэд хоорондын харилцсан бичиг
АКТ
Аливаа үйл ажиллагаа, бодит байдлын үнэн зөвийг шалган, нотолгоо, дүгнэлт гаргаж зохих журмын дагуу албажуулсан баримт бичиг
ЗӨВЛӨМЖ
Удирдлагын үйл ажиллагааг сайжруулах болон бодлого шийдвэрт тусгуулах санал, зөвлөгөөг хураангуйлан нэгтгэсэн баримт бичиг
ДҮГНЭЛТ
Ажил хэрэг, бодит байдлыг дүгнэн тодорхойлж гаргасан баримт бичиг
ЖУРАМ
Тодорхой үйл ажиллагаанд баримтлах дэг горимыг тогтоосон баримт бичиг
ТЭМДЭГЛЭЛ
Хурал, зөвлөгөөн, уулзалт, ярианы явц, хурлаас гарах шийдвэрийг хэлэлцсэн асуудал тус бүрээр тодорхойлон тэмдэглэсэн баримт бичиг
УДИРДАМЖ
Ажил хэрэг гүйцэтгэхэд удирдлага болох зүйлийг тодорхойлсон баримт бичиг
ХӨТӨЛБӨР
Бодлого зорилтоо хэрэгжүүлэх арга зам, хүрэх үр дүнг урьдчилан төлөвлөж батлуулсан баримт бичиг
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
хийж гүйцэтгэх ажил, арга хэмжээ , үүрэг хариуцлагыг хуваарилж, гүйцэтгэх ажлын дэс дараалал, хугацаа, хариуцагч, гүйцэтгэгчийг тогтоосон баримт бичиг
МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ
Мэдээлэл лавлагааны зорилгоор бэлтгэсэн, байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагааны тухай тодорхой мэдээ, мэдээлэл агуулсан баримт бичгийг хэлнэ.
Мэдээлэл лавлагааны баримт бичиг нь байгууллага, иргэдэд мэдээллийг шуурхай хүргэх зорилгыг агуулна.

ИЛТГЭХ ХУУДАС
САНАЛ
ТОДОРХОЙЛОЛТ
МЭДЭГДЭЛ
ТАНИЛЦУУЛГА
МЭДЭЭЛЭЛ
ИЛГЭЭЛТ
Баримт бичгийг боловсруулахдаа
Arial үсгийн фонтыг 10-12 хэмжээгээр бичнэ. Бичвэр эхлэн бичихдээ 5 үсгийн тэмдэгт буюу 1 таб авна. Зүүн болон баруун талаасаа тэгш байна. Харилцагчийн нэрийг томоор бичих ба тэргүүг бичихдээ эхний үсгийг томоор бичнэ. Бичвэр эхлэхээс өмнө хуудасны тохиргоог хийсэн байх шаардлагатай.
ННХҮГ-ын мэргэжилтэн Б.Гэрэлт-Эрдэнэ
ЦААСНЫ ХЭМЖЭЭГ СОНГОХДОО

2014-02-16

Файлын санамжийн нэрийг бичихдээ
Баримт бичгийг зохион бүрдүүлэх, баталгаажуулах, ангилах, хэрэг болгон бүрдүүлэх, ач холбогдлыг нь үнэлэн тогтоох, байгууллагын архивт шилжүүлэхэд бэлтгэх, үдэж хавтаслах, хуудас дугаарлах, баталгаа, товьёог бичих зэрэг бүх ажилбарууд зохион байгуулалтын нэгж буюу албан хаагч тус бүрт хийгдэнэ.
Зохион байгуулалтын нэгжийн удирдлага буюу хэлтсийн дарга тухайн хэлтсийн баримт бичгийн бүртгэл хяналтын үйл ажиллагаа, шийдвэрлэлт, албан хэрэг хөтлөлтийн шатанд баримт бичгийн эмх цэгц, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцна.

Хугацааг байгууллагын дотоодод баталж мөрдүүлсэн өдрөөс, ирсэн бичгийг бүртгэж, цохолт хийн, холбогдох ажилтанд шилжүүлсэн өдрөөс эхэлж тооцно.

Баримт бичгээр тавьсан асуудлыг дараах хугацаанд шийдвэрлэнэ:

Шууд шийдвэрлэж болох асуудлыг 1-3, бусад асуудлыг 10 хоногт
Бусад байгууллагатай хамтарч шийдэх, нэмэлт судалгаа, тодруулга хийх бол 30 хоногийн дотор
Шийдвэрлэх хугацааг заасан бол дурдсан хугацаанд
Яаралтай албан бичиг, захидлын хариуг 1-3 хоногт
Өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд

Баримт бичгийг шийдвэрлэхдээ
Төрийн албан хаагч ажлаас өөрчлөгдөх буюу өөр ажилд шилжвэл хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу холбогдох бүх баримт бичгээ цаасан болон цахим файл байдлаар эмхлэн цэгцэлж актаар хүлээлцэнэ.

БАРИМТ БИЧГИЙН ЭРГЭЛТ
Байгууллагын ажлын ачааллыг баримт бичгийн эргэлтийн мэдээгээр дүгнэнэ.
Баримт бичгийг зохион бүрдүүлсэн буюу хүлээн авсан өдрөөс архивт шилжүүлэх хүртэлх хугацаанд гүйцэтгэх ажлын дарааллыг баримт бичгийн эргэлт гэнэ. Баримт бичгийн эргэлтийн хэмжээг хуудсаар тооцно. Үүнд:
Ирсэн бичиг, явсан бичиг, өргөдөл гомдол, байгууллагын дотоод ажил / төлөвлөгөө, тайлан, тушаал, үр дүнгийн гэрээ, АБТ, илтгэх хуудас, удирдамж, хөтөлбөр гм/ Баримт бичгийн эргэлтийн хэмжээг А4 хуудасны 1 нүүрийг 1 хуудсаар, А5 хуудасны 2 нүүрийг 1 хуудас болгон тоолно. Эргэлтийн мэдээг сар болгон тайландаа тусгаж ажиллана.
Хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэхдээ
Албан хаагч нь хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу хадгаламжийн нэгжийг дараа жилийн эхний улиралдаа багтаан өгөх үүрэгтэй. Байнга хадгалах, түр хадгалах гэж ангилан төрөлжүүлнэ. ХН-д зөвхөн нэг оны баримтыг оруулах, хэд хэдэн он дамжин шийдвэрлэгдсэн хэргийг шийдвэрлэгдэж дууссан онд нь ангилан төрөлжүүлнэ.
Хадгаламжийн нэгжид албан ёсны бүрэн бүрдэл бүхий зөвхөн нэг хувь эх баримтыг оруулах /хуулбар хувь, гар ноорог зэргийг ялгах/ 250 хүртэл хуудастай, 4см-ээс илүүгүй зузаантай байх Хадгаламжийн нэгжийн баримтыг тэдгээрийн он цаг, асуудал сэдэв, ач холбогдол зэргийг харгалзан байрлуулах хэрэгтэй.
Хуудсыг баруун дээд буланд дээрээсээ 10 мм, баруун талаас 10 мм зайтай балын харандаагаар 12 хэмжээтэй араб тоогоор дугаарлана.
Нэгж бүрийн төгсгөлд баталгааны хуудас, эхэнд дотоод товьёог, баримт ашиглалтын хуудас үдэж хавсаргана.
Хадгаламжийн нэгжийг зүүн гар талаасаа 10 мм зайтай 3-4 тэнцүү цоолж, мяндсан утсаар оёно.

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА
Full transcript