Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SİSTEM TEORİSİ

No description
by

btl btl

on 21 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SİSTEM TEORİSİ

Genel Sistem Teorisi ve Tarihçesi
Churchman’a göre sistem,
Örgütlü unsurlardan oluşan bir yapı
dır.

Kenneth Boulding’e göre sistem,
kaos olmayan herhangi bir durum
dur.

Von Bertalanffy’e göre sistem,
birbirleriyle karşılıklı ilişkide olan elemanlar
topluluğudur.

Anatol Rapoport’a göre sistem,
parçaların birbirleriyle olan ilişkilerinden dolayı bir topluca hareket eden bir bütün
dür.

Sistem Nedir?
Daha geniş bir ifadeyle sistem,
parçalar
dan oluşan,

bu parçaların
birbirleriyle ve dış çevreyle ilişkilerinin ve etkileri
nin bulunduğu,

girdilerin çıktılara dönüştürüldüğü
bir süreci kapsayan ve

çalışma özellikleri itibariyle
belirli bir sınırı
olan bir bütündür.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM YÖNETİM VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

EĞİTİM YÖNETİMİNE GİRİŞ
YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA MERAL

"SİSTEM TEORİSİ"
Betül Pekşen
Can Akbulut
Burçin İldeniz
Temmuz,2014


Sistem yaklaşımı,
19.yy.’ın yüzyılın başları
nda şekillenmeye başlamıştır. Bu konudaki en eski ve temel nitelikli bazı kavramlar Alman filozofu Georg Wilhem Friedrich Hegel (1770-1831) tarafından ileri sürülmüştür.

20.yy. başlarında Köhler, konuyu fizik alanında incelemiştir. Lotka ise 1925 yılında sistem kavramını genel olarak ele almış ve temel formüller geliştirmiştir.

Örgüt, sürekli olarak
değişen
, iç ve dış baskılara uyum sağlayan
dinamik bir sistem
olup,
devamlı değişim
halindedir. Örgüt kendi iç sosyal yapısından etkilendiği gibi
dış çevrenin baskı ve etkilerine de maruz
kalmaktadır.

Örgütün başarısı, kendi iç sisteminin özellikleri ile maddi ve beşeri yapısına bağlı olduğu kadar, dış çevrenin özelliklerine, değişme gücü ve belirsizliğine de bağlıdır.

Sistemi oluşturan 3 ana nokta:


Parçalar mutlaka birbiriyle
ilişkili
olacak,


Parçalar mutlaka birbiriyle
uyumlu
olacak,


Çalışırken bir
bütün
oluşturacaklardır.
SİSTEM ŞEMASI
ÇEVRE
SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ
Sistemler
açık veya kapalı
sistem olabilir.

Her sistem bir
çevre
de faaliyet gösterir.

Sistemin kesin
sınırları
vardır.

Sistemin
alt sistemler
i vardır.

Sistemde
dinamizm (hareketlilik)
ve sürekli
dengeyi koruma
hali vardır.

Açık sistemlerde
girdi - süreç - çıktı ve geri besleme
mekanizması vardır.

Sistem;
açık, yarı açık ve kapalı sistem
olarak sınıflandırılabilir.
Açık Sistem
Bir açık sistemin beş öğesi vardır:
Bir sistemin girdileri işlenmemiş ya da işlenmiş maddeler, para enerji, insan, bilgi vs. olabilir.


Yani para bir bankanın,
insan bir eğitim kurumunun girdileri
dir.


Her sistemin girdisi, o sistemin
amacına uygun nitelik ve nicelikte
olmalıdır.

Girdiler
Alt Sistemler

Sistemin girdilerinin hedefler doğrultusunda
işlendiği veya istenilen duruma getirildiği bölümler
e alt sistem denir.Çeşitli süreçler, emek, araç-gereç ve donanım, fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapılar vs. sistemin amacını gerçekleştirmek için tek tek veya birlikte işleme konulabilir.

Bu bölümün en önemli özelliklerinden biri de
“denetleyici ve koruyucu”
mekanizmalar yani iç dönütlerdir.

Bunlar sistemin
denge unsurlarıdır.Denetleyici ve koruyucu sistem görevini tam olarak yapamadığı zaman sistem,
açık sistem olma özelliğini kaybeder.


ÇIKTILAR
Sistemin işlenecek girdiyi işleyerek elde ettiği ürüne
çıktı
denir.

Bunlar
yeni bir madde, bilgi, beceri, alışkanlık vb.
olabilir.

Eğer girdilerle çıktılar birbirinin özdeşi ise sistem yoktur.

DÖNÜTLER
Bir sistem, gerek işleme sırasında ortaya çıkan sonuçları, gerekse ürettiği ürünlerin kusurlarını bilmek zorundadır.


Dönüt bir işleyişin, bir ürünün kusurlarını bildiren mesajlardır.


Sistemin yaşayabilmesi, dönütler yoluyla kendine çeki-düzen vermesine bağlıdır.
ÇEVRE
Çevre,
sistemin yaşadığı ortam
dır. Bu ortam elverişli olduğunda sistem yaşayabilir.

Sistemin
genel ve özel çevre
si vardır.

Genel çevrede toplumun kültürel öğeleri, siyasal düzeni, ekonomik yapısı, yasalar, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gibi değişkenler bulunur.

Sistemin özel çevresinde ise endüstriyel yapı, diğer örgütler gibi değişkenler bulunur.

YARI AÇIK SİSTEM
Girdiler, işlemler, çıktılar ve çevre
den oluşur.


Sistemin
yeterli dönütü yok
tur. Bundan dolayı sistem
sağlıklı çalışmayabilir
.


Çünkü yeterli ve düzenli dönüt olmadığından sistemin denetleyici ve koruyucu mekanizmaları belli bir süre çalışmayacaktır.

KAPALI SİSTEM
Bu sistemlerin
ya yeterli girdisi ya da yeterli çıktısı
yoktur.

Girdi ve çıktıların olmaması ve yeterli olmaması sonucu dönütler de olmayacaktır.


Bu nedenle kapalı sistemlerde
farklılaşma, sağlıklı büyüme, gelişme ve iş bölümü yok
tur.
SİSTEM KURAMI İLKELERİ
Sistem düşüncesi, olayları sistem olarak çözebilecek
bakış açısını kazanmak
tır.

Sistem kuramı;
bütünü görmek, farklı görüş açılarını yöneltmek ve belirli bir yöntem izlemek
ilkeleri ışığı altında gerçekleştirilen bir yaklaşımdır.

Sistem düşüncesi, ilk olarak
sorunları küçük parçalara bölmek
ve tanımlanmış amaç doğrultusunda
parçaları yeniden birleştirmek
tir (Başlıgil, 2002).

Sistem kuramı, üç temel ilkeye dayanmaktadır;
Bütünsel yaklaşım: Bütünsel yaklaşımda incelenen sistem bir
bütün
olarak ele alınır.

Sistemin incelediği sorunlar;
birbirinden ayrı değil
,
bir arada
ele alınır. Bunlardan birine getirilen çözüm, başka bir sorunun çözümü ile ilişkilidir.

Disiplinler arası yaklaşım

Disiplinler arası yaklaşım ilkesi,
incelenen sistemi
bir bütün
olarak görmeyi,
farklı görüş açıları
nı yöneltmeyi sağlar.

Bu nedenle de
bütünsel yaklaşımın tamamlayıcısı
dır.
Bilimsel yaklaşım


Bilimsel yaklaşım ise,
bütünsel ve disiplinler arası
yaklaşımın
somut
düzeyde uygulanması yöntemidir.

Karar vermeyi ve sorun çözme
yi bütünsel yönteme dayandırması, bu yaklaşımın en önemli özelliklerinden birisidir.

EĞİTİM NASIL BİR SİSTEMDİR ?
Açık bir sistem olan eğitimin girdileri, öğrencinin
hazır bulunuşluk düzeyi,
onun genel ve özel yeteneği, bilgi ve becerileri, kişiliği gibi değişkenlerden oluşur.
Diğer girdiler ise, eğitim ve öğretim için yapılan harcamalar ve emektir.

SİSTEM YAKLAŞIMININ YÖNETİM BİLİMİNE KATKILARI
İç ve dış
çevre
koşulları

İşletmeye
bütün
bir sistem olarak bakış.

Alt ve üst sistemin
uyum
zorunluluğu.

Sinerji
kavramı.

Birbirini destekleyen fiziksel, finansal, bilgi akımı.

Çevresel değişikliklere uyumda bazı köklü değişiklik gerekliliği.

ELEŞTİRİLER
Sistem yaklaşımının bir teori oluşturmaktan ziyade, kavramsal bir çevrede oluşturma özelliği taşıdığı öne sürülmüştür.

Sistem kavramlarının bazı teorik yaklaşımları açıklamaktan uzak olduğu, kavramların yetersiz ve kısıtlı kaldığı belirtilmiştir. 

Sistem yaklaşımı daha iyi yetişmiş yöneticilerin varlığını ve bu yöneticiler arasında ekip çalışması alışkanlığını zorunlu kılmaktadır.

İyi yetişmiş üst düzey yöneticilerinin bulunmaması veya bu yöneticilerin ekip çalışmasının gereklerini yerine getirmemeleri, böyle bir yaklaşımın uygulanmasını başarısız kılacaktır.

SONUÇ
Sistem yaklaşımında inceme konusu edilen birim, durum ya da olaya, bir bütün olarak bakılması, yani onların, bağlı oldukları bütün içinde incelenmesi amaçlanmıştır.

Durumu örgüt analizine indirgersek böylece birimler arası ilişkilerin görülebilmesi ve gereksiz işlemlerin ortadan kaldırılması mümkün olabilmektedir.

Yönetimde sistem yaklaşımı, karar almada, yönetim problemlerinin ele alınmasında, çalışanların güdülenmesinde uygulanan önemli bir yaklaşım olmaktadır.
KAYNAKLAR
BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ.
Süreç
ise,
içeriğin yapısı
, öğrenci katılımı, öğrenme ve öğretme yöntemleri, araç-gereç, öğretmenin niteliği ve ortamın fiziksel özelliği yer almaktadır.
Çıktılar
ise, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alandaki hedeflerle tutarlı
davranış değişiklikleri
, beklenmedik yan ürünler ve deneyimlerdir.


Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama
Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış
Ziya Bursalıoğlu

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Musa Gürsel

Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar
Cevat Elma- Kamile Demir

Yönetim Biliminin Alanı ve Kapsamı
Emin Karip
Full transcript