Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sivistystoimen toimialan ympäristöohjelma 2013 -2016

No description
by

Noora Ilola

on 3 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sivistystoimen toimialan ympäristöohjelma 2013 -2016

Kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen
Luonnonvarojen
säästäminen
Taloudellisten säästöjen
aikaansaaminen
Sivistystoimen ympäristöohjelma 2013 -2016
Tavoitteet taustalla:
1. Ympäristötietoisuus
2. Ympäristövastuullinen toimintakulttuuri
Sivistystoimessa näkyy

...on johtamista siten, että toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset huomioidaan päätöksenteossa.

... vie siihen, että yksiköissä toimitaan ympäristövastuullisesti ja ympäristökasvatus on osa jokapäiväistä toimintaa.
Energia- ja materiaali-
tehokastoiminta

Ympäristö-
tietoisuuden
lisääminen

Nämä syntyvät seuraavista päämääristä
Esimiehen vastuulla on
- ympäristöjohtaminen osana henkilöstöjohtamista ja -rekrytointia.
- ympäristöasioiden näkyvyys arjessa ja ympäristöviestinnässä.
- mahdollistaa yhteistyössä henkilöstön kanssa asiakkaiden osallistumisen ympäristövastuulliseen toimintaan.

Ohjelmakauden aikana
-luodaan toimintamalli henkilöstön ympäristövastuulliselle toiminnalle.
- otetaan rekrytointitilaisuudessa keskustelunaiheeksi ympäristöasiat ja uudet työntekijät perehdytetään ympäristötoimintaan
- asiasta keskustellaan vuosittain tulos- ja kehityskeskusteluissa.
- Vastuullisesta ja vaikuttavasta ympäristötoiminnasta voidaan
palkita yksilöitä, ryhmiä ja / tai yksiköitä.
Esimiehen sitoutuminen on perusedellytys toiminnan onnistumiselle.
Ympäristöjohtaminen
Ympäristötietoisuus on tietojen, arvojen, asenteiden ja toiminnan muodostamaa kokonaisuutta.
Henkilöstön ympäristöosaamista lisäämällä vahvistetaan työntekijöiden valmiuksia toimia ympäristöystävällisesti työpaikoilla.
Toimintayksikön ”vuosikelloon” päivitetään ympäristöön liittyviä teemapäiviä ja tapahtumia.
Tulosalueet tukevat yksiköitä osallistumaan Vihreä Lippu –toimintaan ja/tai tavoittelemaan muita ympäristösertifikaatteja.

Tuloskortilla
2.1 Henkilöstön ympäristötietoisuuden
lisääminen
2.1.2 Henkilöstökoulutuksissa ympäristöteemoja.
Henkilöstökoulutusten määrä,
joissa ympäristöteemoja.
2.1.3 Tulosalueet mahdollistavat taloudellisella
tuella päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten
osallistumisen Vihreä Lippu toimintaan
tai muun sertifikaatin hakemiseen.
2.2 Ekotukitoiminnan vakiinnuttaminen
ja edelleen
kehittäminen
2.2.1 Ekotukihenkilöiden määrä / yksikkö.
2.2.2 Ekotukijatkokoulutuksiin osallistuneiden määrä
2.3 Lasten ja nuorten
luontosuhteen vahvistaminen
2.3.2 Tehdään opas viheralueista, lähimetsistä
ja muista opetuskäyttöön soveltuvista
lähialueella sijaitsevista luontokohteista.
Energiantehokkuudella tarkoitetaan sähkön, lämmön, ja lämpimän veden käyttöön liittyvää säästöä. Energiansäästö toteutuu:
energiankäyttöä tehostamalla
turhaa kulutusta karsimalla
sähkö- ja lämpöhäviötä minimoimalla
lämpimän veden säätöllä
Materiaalitehokkuudella tarkoitetaan sitä, että vähemmästä tuotetaan enemmän ympäristöä säästäen. Tavoitteena on käyttää mahdollisimman vähän materiaaleja ja raaka-aineita. Samalla pyritään myös vähentämään tuotteen tai palvelun haitallisia ympäristövaikutuksiakoko sen elinkaaren aikana.
esim. Paperin kulutuksen vähentäminen säästää luonnonvaroja ja energiaa. Tavoitteena on siirtyä entistä enemmän sähköiseen viestintään sekä lisätä kaksipuolista kopiointia. Paperinkulutuksen seurantajärjestelmä otetaan käyttöön ohjelmakaudella.

Tuloskortilla
3.1 Energiankulutuksen
vähentäminen
3.1.1 Sähkön kulutuksen vähentäminen.
Nimetään lukuvuosittain yksiköt, jotka osallistuvat
tuetusti sähkön kulutuksen vähentämiseen.

3.1.3 Veden kulutuksen vähentäminen.

3.1.4 Ekotukihenkilöt seuraavat energian
kulutusta Teho Web:n kautta ja tiedottavat
siitä yksikössään.

3.2 Materiaalitehokkuus
3.2.1 Jätteen synnyn ehkäisy, lajittelu ja kierrätys. Yksiköiden jätekatoksissa tarkoituksenmukaiset jäteastiat. Toteutetaan jätemäärien
seurantaa yhteistyössä Hsy:kanssa.
3.2.2 Biojätteen määrän vähentäminen. esim. EkoTeko –kilpailun v. 2013 -2014 teemana ruoka ja ruokailu.
3.2.3 Paperinkulutuksen vähentäminen. Seurantajärjestelmätoimivaksi, jotta voidaan mitata, leasing koneiden ominaisuuksiin kulutuslukema.
Tuloskortilla
1.1 Esimiehet vastaavat
ympäristöohjelman tavoitteiden
toteuttamisesta tulosalueellaan
/ yksiköissään.
1.1.2 Ympäristöohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä toteutetaan suunnitelmallisesti kirjaamalla ne yksikön tuloskorttiin / lukuvuosisuunnitelmaan
/ työsuunnitelmaan
1.1.3 Kunta- ja yksikkötason opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmissa on kirjattuina tulosalueen / yksikön ympäristötoiminta
1.2. Ympäristöasioita sisällytetään esimiesten
koulutuksiin vähintään kerran vuodessa
1.3 Henkilöstön kannustaminen
ympäristövastuulliseen
toimintaan
1.3.2 Uudet työntekijät perehdytetään toimialan ja yksikön ympäristötoimintaan.
1.3.3 Ympäristöasiat tulos- ja kehityskeskustelujen teemaksi.
1.3.4 Osa ympäristötoiminnasta saadusta rahallisesta säästöstä kohdennetaan henkilöstön palkitsemiseen (yksilön tai ryhmän).
1.4 Sisäisen ja ulkoisen
ympäristöviestinnän kehittäminen
1.4.2 Ympäristöviestinnässä toteutetaan
sivistystoimen viestintäsuunnitelmaa ja
kaupungin ympäristöviestintäsuunnitelmaa.
1.2 Esimiesten ympäristöjohtamisen
osaamista lisätään
Ympäristöohjelma
kokonaisuudessaan
Avaimessa ja internetissä
Full transcript