Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CHƯƠNG VI:ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

No description
by

quynh nhu

on 28 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CHƯƠNG VI:ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

I/ ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH
TRỊ THỜI KÌ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1945-1985)
Chủ trương xây dựng HTCCVS mang đặc điểm Việt Nam.
hệ thống chính trị là gì?
là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong XH (đảng chính trị, Nhà nước, các tổ chức chính trị-XH hợp pháp được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức) nhằm tác động vào các quá trình của đ/s XH, để củng cố,duy trì và phát triển chế độ đương thời phù hợp với lợi ích của chủ thể g/c cầm quyền.

CHƯƠNG VI:ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

hệ thống chính trị của XHCN?
Là hệ thống các tổ chức chính trị-xã hội mà nhờ đó nhân dân lao động thực thi quyền lực của mình trong XH.

Hệ thống chính trị ở Việt nam bao gồm?
-Đảng.
-Nhà nước.
-Mặt trận Tổ quốc.
-Năm đoàn thể chính trị-xã hội.

* Hệ thống chính trị DCND (1945-1954)

Cách mạng Tháng 8/1945 thành công. Nhà nước Việt Nam DCCH ra đời, đánh dấu sự hình thành HTCT dân chủ nhân dân ở nước ta.
Có nhiệm vụ thực hiện đường lối cách mạng “Đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc, xoá bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội”.
Dựa trên nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc hết sức rộng rãi
Có một chính quyền tự xác định là công bộc của dân, coi dân là chủ và dân làm chủ
Vai trò lãnh đạo của Đảng (từ tháng 11 năm 1945 đến tháng 2 năm 1951) được ẩn trong vai trò của Quốc hội và Chính phủ
Có một Mặt trận (Liên Việt) và nhiều tổ chức quần chúng rộng rãi
Cơ sở kinh tế chủ yếu của hệ thống chính trị dân chủ nhân dân là nền sản xuất tư nhân hàng hoá nhỏ, phân tán, tự cấp, tự túc
* Hệ thống chuyên chính vô sản (1955-1975 )
Từ tháng 4 -1975 với thắng lợi hoàn toàn và triệt để HTCT nước ta cũng chuyển sang thời kì đổi mới:Từ hệ thống chuyên chính
DCND chuyển sang hệ thống CCVS.
Chuyên chính vô sản?
Theo đ/n của Lênin:CCVS là chứcnăng của nhà nước vô sản trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH để trấn áp kiên quyết mọi sự ngóc đầu trở lại của g/c tư sản vừa bị đập tan, tiến hành đấu tranh g/c để củng cố thành quả của CM.
-Đặc trưng của CCVS là nó không bị phụ thuộc vào bất cứ quy tắc pháp luật hay giới hạn nào về đạo đức, tôn giáo.
Cơ sở hình thành HTCCVS ở nước ta.
Cơ sở hình thành HTCCVS ở nước ta.
Một là, lý luận Mác - Lênin về thời kỳ quá độ và về chuyên chính vô sản.
Hai là, đường lối chung của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1954-1975
Ba là, cơ sở chính trị của hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta được hình thành từ năm 1930
Bốn là, cơ sở kinh tế của hệ thống chuyên chính vô sản là nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp
Năm là, cơ sở xã hội của hệ thống chuyên chính vô sản là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức
-Một là: Xác định quyền làm chủ của nhân dân.
Hai là: Xác định Nhà nước trong thời kỳ quá độ là “Nhà nước CCVS thực hiện chế độ dân chủ XHCN”.
Ba là: Xác định Đảng là người lãnh đạo trong điều kiệnCCVS.
Bốn là: Đảm bảo cho nhân dân quyền tham gia và kiểm tra công
việc của Nhà nước.
Năm là: xác định mối quan hệ Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lí.
Điểm nổi bật nhất trong giai đoạn này là Đảng đã coi làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa là bản chất của hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta , đã xây dựng được mối quan hệ Đảng lãnh đạo dân làm chủ n nhà nước quản lý , thành cơ chế chung trong hoạt động của hệ thống chính trị ở tất cả các cấp , các địa phương .
-Mối quan hệ giữa Đảng , nhà nước và nhân dân ở từng đơn vị chưa được sát định thật rõ.
-Chế độ trách nhiệm không nghiêm , pháp chế xã hội chủ nghĩa còn nhiều thiếu sót.
-Bộ máy nhà nước còng kềnh và kém hiệu quả mà cơ chế quản lý tập trung quan liêu , bao cấp là nguyên nhân trực tiếp.
-Sự lãnh đạo của Đảng chưa ngang tầm những nhiệm vụ của giai đoạn mới
-Các đoàn thể chưa tích cực đối mới phương thức hoạt động đúng với tính chất tổ chức của quần chúng
hạn chế
Nguyên Nhân Chủ Quan
Duy trì quá lâu cớ chế quản lý tập trung quan liêu , bao cấp.
Hệ thống chuyên chính vô sản có biểu hiện bảo thủ , trì trệ , chậm đổi mới so với những đột phá trong cơ chế kinh tế đang diễn ra ở các địa phương , các cơ sở trong toàn quốc . Do đó đã cản trở quá trình đổi mới kinh tế .
Bệnh chủ quan duy ý chí ; tư tưởng tiểu tư sản "tả" khuynh , vừa hữu khuynh trong vai trò lãnh đạo của Đảng .
Full transcript