Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lagar och regler

No description
by

Anna Öman

on 23 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lagar och regler

Lagar och regler som rör massmedia
Stödet är förankrat i grundlag; i Regeringsformen och i Tryckfrihetsförordningen (TF), som har mer än 200-åriga traditioner, samt i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) från början av 1990-talet.

Det betyder att tidningar, radio och TV har stor frihet att framföra vilka åsikter de vill samt sända de nyheter de anser intressanta.
Grundregeln för svensk yttrandefrihet är att allt får sägas och allt får skrivas.
De undantag som finns gäller t ex upplysningar
eller påståenden som kan äventyra landets säkerhet eller utsätta enskilda människor för andras förakt.

Förhandscensur av pressen är uttryckligen förbjuden.
Offentlighetsprincipen
- bestämmelserna om att allmänna handlingar är offentliga
- ger varje medborgare insyn i alla de dokument som kommer in till eller upprättas hos myndigheterna.
Meddelarskyddet
innebär att tidningarnas källor, personer eller dokument som ger underlag för artiklar inte får avslöjas och inte heller efterforskas av myndigheterna.

Julian Assange mfl
Varför finns det pressetiska regler?
Press, teve och radio skall ha största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som granskare av samhällslivet och för att kunna publicera det som är viktigt och har betydelse för medborgarna. Det gäller dock att skydda enskilda mot publicitet som kan skada personen.
Ge korrekta nyheter

1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för
dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.

2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant
som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats.
Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning
och kommentarer.

3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.

Var generös med bemötanden

5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat.
Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall,
om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse
och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål
och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som
har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att
ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.

6. Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds
klandrande uttalanden i fall som rör den egna tidningen.
Respektera den personliga integriteten

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan
publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av
hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.

9. Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn.
Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.

10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke,
politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i
sammanhanget och är missaktande.
Var varsam med bilder

11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga
delar även om bildmaterial.

12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller
bildtext får ej utformas så att det vilseleder eller lurar
läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den
är förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller
även vid arkivering.
Hör båda sidor

13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i
faktaredovisande material tillfälle att bemöta
kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla
parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att
anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att
skada den som blivit anmäld.

14. Tänk på att en person, misstänkt för brott,
i lagens mening alltid betraktas som oskyldig
om fällande dom inte föreligger. Den slutliga
utgången av en skildrad rättssak bör redovisas.
Var försiktig med namn

15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering
som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om
inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.

16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift
om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en
identifiering möjlig.

17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering
faller på den som återger materialet.
Gör en löpsedel som bryter mot minst en av de pressetiska reglerna!
Lägg till en

Tryck- och yttrandefrihet
Det är lag på att vi ska ha tryckfrihet och yttrandefrihet i Sverige.
Här har yttrandefriheten och särskilt tryckfriheten starkare
traditioner och bättre stöd i lagstiftningen än i de flesta länder.
DET FINNS SEX PUBLICITETSREGLER SOM
PRESS, RADIO OCH TEVE MÅSTE HÅLLA
SIG TILL.
Vad händer om någon inte håller sig till reglerna?
Allmänhetens Pressombudsman

Allmänhetens Pressombudsman (PO) har till uppgift att hjälpa enskilda som känner sig utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i papperstidningar och på tidningars hemsidor.

Pressens Opinionsnämnd (PON) är PO:s överinstans. Det är PON som slutligt avgör om en tidning ska fällas eller frias för en publicering.
Tidningen måste i så fall publicera nämndens utslag.
Den klandrade tidningen får också betala en expeditionsavgift.

Den ansvariga utigivaren är den som blir personligt skyldig men det kan även få konsekvenser för den enskilda journalisten.
Marknadsföringslagen
Marknadsföringslagen skyddar dig
mot vilseledande, aggressiv och
annan otillbörlig reklam.
En säljare som bryter mot lagen kan
bli tvungen att betala skadestånd
till dig.
Den som bryter mot marknadsföringslagen kan i vissa fall
även bli skyldig att betala en särskild avgift på lägst fem
tusen kronor och högst fem miljoner kronor. Denna avgift
tillfaller staten.
Lagen finns till för
konsumenterna och det är
de som säljer produkter och
tjänster som måste hålla sig
till dem.
För att se vilka punkter som lagen innehåller;
gå in på konsumentverkets hemsida.
http://po.se/faellningar/introduktion
2003 Aftonbladet fälldes för att ha lagt ut bild på den dödeoch den misstänkta systern.


Diskutera, skriv ned, lämna in:

Hur skulle innehållet i media kunna se ut om de etiska reglerna inte fanns?

Varför finns dessa regler och hur kom de till?

Hur påverkar dessa regler medierapporteringen? Får vi en mer
rättvis bild eller inte?
Gör:

Läs två tidningsartiklar i en av
dagens tidningar.

Beskriv hur de skulle kunna skrivas annorlunda
om inte de etiska reglerna fanns och den enda
utgångspunkten var att sälja fler tidningar.
https://www.svtplay.se/klipp/14903412/yttrandefrihet--vad-far-jag-saga-egentligen


Branchen har själv satt
upp dessa regler för
att garantera en schysst
nyhetsrapportering.
Full transcript