Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Химийн холбоо

No description
by

munkhuu crystal

on 30 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Химийн холбоо

Химийн холбоо
Хичээлийн агуулга:
Молекул үүсгэж байгаа атомуудын цөмүүдийн хоорондох зайг õîëáîîíû óðò ãýíý. Ýíý íü õîëáîãäñîí àòîì òóñ á¿ðèéí ðàäóñûí íèéëáýðýýñ ÿìàãò áàãà áàéäàã . Õîëáîîíû óðò áàãà áàéõ òóñàì ýíåðãè íü èõñýõ ó÷ðààñ ìîëåêóë íü áàòæèë èõòýé áàéíà.
Ковалент холбоо нь харилцн үйлчилж байгаа атомуудын электрон үүл дээд хэмжээгээр нэвчсэн чиглэлд үүсдэг. Өөрөөр хэлбэл тодорхой чиглэлд холбоо үүснэ. Үүнийг холбооны чиглэлт чанар гэнэ. Холбооны чиглэл нь үйлчилж байгаа атомын тоо ба электронуудын төрлөөс хамаарна. Холбооны чиглэл нь шугаман чиглэл, өнцөглөсөн чиглэл гэх мэт байдаг. Æèøýý íü : s-s, p-p, s-p îðáèòàëóóäûí ¿¿ñãýñýí õîëáîî íü íýãýí øóãàì äýýð /1800/ áàéäàã áîë íýã àòîìûí ð îðáèòàëóóä íºãºº õî¸ð þìóó ãóðâàí àòîìûí îðáèòàëòàé õîëáîî ¿¿сãýâýë ºíöºã ¿¿ñãýõ áºãººä ýíý íü îðáèòàëààðàà õîëáîî ¿¿ñãýæ áàéãàà àòîìóóäûí õàðèëöàí íºëººëëèéí ¿ð ä¿íä ÿíç á¿ðèéí õýìæýýòýé áàéна. Уñíû ìîëåêóëûí âàëåíòûí ºíöºã 104,5Î ìåòàíûõ 109,50 , àììèàêûíõ 107,80 áàéíà.
Р îðáèòàëûí ¿¿ëíèé òýíõëýãèéí ÷èãëýëä ¿¿ññýí èéì õîëáîîã сèãìà õîáîî ãýíý. Ýíý õîëáîîíû ÷èãëýëèéí äàãóó , ò¿¿íä ïåðïåíäåêóëÿð ÷èãëýëýýð ¿¿ññýí õîëáîîã ïè õîëáîî ãýíý. Äàâõàð õîëáîîíû íýã íü ñèãìà , áóñàä íü ïè õîëáîî áàéäàã. Атомуудын хязгаарлагдмал тооны холбоо үүсэх чанарыг õîëáîîíû õàíàñàí ÷àíàð ãýíý.

Èîíû õîëáîî: Электрон өгөх буюу авах замаар буй болсон цахилгаан цэнэгтэй жижиг хэсгүүдийг ион гэнэ. Ýñðýã öýíýãòýé èîíóóä òàòàëöñàíû ¿ð ä¿íä ¿¿ññýí íýãäëèéã èîíû íýãäýë , èîíóóäûí õîîðîíäûí õîëáîîã èîíû õîëáîî ãýíý. Ионы холбоо нь цахилгаан сөрөг чанараараа эрс ялгаатай атомуудын хооронд ионы холбоо үүснэ. Ионы холбоонд чиглэл байхгүй мөн ханасан чанар байхгүй бөгөөд эсрэг цэнэгтэй хэд хэдэн ионтой зэрэг нэгдэж болно.
Äîíîð àêöåïòîð õîëáîî: Íýã àòîìûí õîñ ýëåêòðîí , íºãºº àòîìûí õîîñîí îðáèòàëûí õîîðîíä ¿¿ññýí õîëáîîã äîíîð àêöåïòîð õîëáîî ãýíý. Хîñ ýëåêòðîí á¿õèé îðáèòàëòàé àòîìûã íü äîíîð, хоосон орбитальдаа электроны хосыг хүлээж авч байгаа атомыг àêöåïòîð ãýæ íýðëýäýã .
Óñòºðºã÷èéí õîëáîî: Õî¸ð õ¿÷òýé öàõèëãààí ñºðºã àòîì óñòºðºã÷èéí àòîìààð äàìæèí õîëáîãäñîí õîëáîîã óñòºðºã÷èéí õîëáîî ãýíý. Жишээ нь: ус, аммиак, фторт устөрөгч, цуугийн хүчил гэх мэт .
Металлын холбоо: Металлын атомуудын үүсгэх катион (металлын ион) ба чөлөөт электроны харилцан таталцлын дүнд үүсэх химийн холбоог металлын холбоо гэнэ. Бүх металлууд металлын холбоотой.

Хичээлийн зорилго:
Энэхүү хичээлийг судалснаар оюутан, сурагчид химийн холбооны мөн чанар, химийн холбооны ангилалын талаар мэдлэгтэй болох
Хичээлийн зорилт:
Химийн холбоо гэж юу вэ?
Химийн холбооны ангилал
Харьцангуй цахилгаан сөрөг чанар
Бодисын төлөв байдал


Ìîëåêóë äàõü àòîìóóäûí õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéã õèìèéí õîëáîî ãýíý. Õèìèéí õîëáîî àòîìóóäûí ãàäààä äàâõðààíû ýëåêòðîíóóäûí õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí ä¿íä ¿¿ñäýã. Хèìèéí õîëáîî ¿¿ñýõýä ýíåðãè ÿëãàðäàã áºãººä ò¿¿íèéã çàäëàõàä ìºí òèéì õýìæýýíèé ýíåðãè çàðöóóëäàã. Èéìýýñ ìîëåêóëèéí ýíåðãè íü ò¿¿íèéã ¿¿ñãýæ áàéãàà àòîìóóäûí òóñ òóñäàà áàéãàà ¿åèéí ýíåðãèéí íèéëáýðýýñ ÿìàãò áàãà áàéíà. Ýíý ÿëãàâðûã õîëáîîíû ýíåðãè ãýíý .
Õèìèéí õîëáîîã ¿íäñýíä íü êîâàëåíòûí áà èîíû ãýæ àíãèëàõ áºãººä ¿¿íýýñ ãàäíà äîòîð àêöåïòîðûí , ìåòàëëûí , óñòºðºã÷èéí õîëáîî ãýæ áàéäàã.
Êîâàëåíò õîëáîî íü харилцан үйлчлэгч атомууд дундын хос электрон үүсгэх замаар үүссэн химийн холбоо юм. Нэг элементийн 2 атомаас тогтсон молекулын электрон үүл 2 цөмийн дунд ижил зайд орших учир нэмэх хасах цэнэгийн ямар нэгэн туйлшрал үүсэхгүй. Ийт холбоог туйлгүй ковалент холбоо гэнэ. Уг молекулыг туйлгүй молекул гэнэ. Хэрэв молекул янз бүрийн элементийн атомуудаас тогтсон байвал ерөнхий электроны үүл аль нэг тал руу хазайж тэгснээр тэгш хэмт байдал алдагдана. Ийм тохиолдолд туйлшрал үүснэ. Туйлт молекул үүсэж байгаа холбоог туйлтай ковалент холбоо гэнэ. Өөртөө электроны ерөнхий хосыг татах чадварыг түүний цахилгаан сөрөг чанар гэнэ.

Èîíû õîëáîî: Электрон өгөх буюу авах замаар буй болсон цахилгаан цэнэгтэй жижиг хэсгүүдийг ион гэнэ. Ýñðýã öýíýãòýé èîíóóä òàòàëöñàíû ¿ð ä¿íä ¿¿ññýí íýãäëèéã èîíû íýãäýë , èîíóóäûí õîîðîíäûí õîëáîîã èîíû õîëáîî ãýíý. Ионы холбоо нь цахилгаан сөрөг чанараараа эрс ялгаатай атомуудын хооронд ионы холбоо үүснэ. Ионы холбоонд чиглэл байхгүй мөн ханасан чанар байхгүй бөгөөд эсрэг цэнэгтэй хэд хэдэн ионтой зэрэг нэгдэж болно.
Äîíîð àêöåïòîð õîëáîî: Íýã àòîìûí õîñ ýëåêòðîí , íºãºº àòîìûí õîîñîí îðáèòàëûí õîîðîíä ¿¿ññýí õîëáîîã äîíîð àêöåïòîð õîëáîî ãýíý. Хîñ ýëåêòðîí á¿õèé îðáèòàëòàé àòîìûã íü äîíîð, хоосон орбитальдаа электроны хосыг хүлээж авч байгаа атомыг àêöåïòîð ãýæ íýðëýäýã .
Óñòºðºã÷èéí õîëáîî: Õî¸ð õ¿÷òýé öàõèëãààí ñºðºã àòîì óñòºðºã÷èéí àòîìààð äàìæèí õîëáîãäñîí õîëáîîã óñòºðºã÷èéí õîëáîî ãýíý. Жишээ нь: ус, аммиак, фторт устөрөгч, цуугийн хүчил гэх мэт .
Металлын холбоо: Металлын атомуудын үүсгэх катион (металлын ион) ба чөлөөт электроны харилцан таталцлын дүнд үүсэх химийн холбоог металлын холбоо гэнэ. Бүх металлууд металлын холбоотой.
Full transcript