Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L'ACTE ADMINISTRATIU

No description
by

on 11 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L'ACTE ADMINISTRATIU

L'ACTE ADMINISTRATIU
L'ACTE ADMINISTRATIU


L'Administració, en l'exercici de la seva activitat, necessita relacionar-se amb els administrats, i això ho fa utilitzant ELS ACTES ADMINISTRATIUS, mitjà pel qual l'Administració aplica les lleis i reglaments a un cas concret.

L'ACTE ADMINISTRATIU és tot acte dictat per l'Administració i sotmès al dret administratiu.
Segons els efectes: ACTES FAVORABLES
Són els que
amplien els drets de l'administrat
. Poden ser:

Admissions
: Comporta la incorporació d'un subjecte a l'ús d'un servei públic: admissió a la Universitat, matricula en un centre educatiu.

Aprovacions
: acte favorable posterior a la realització de determinats fets que necessiten dels mateixos per a la seva validesa. Per exemple, subvenció municipal a una activitat ja realitzada.

Concessions
: adjudiquen a determinat subjectes potestats sota control administratiu. Per exemple, concessió oficial d'una línia d'autobusos.

Dispensa
: acte favorable que eximeix a una persona sobre una obligació general . Per exemple, dispensar de pagar una quota per raó de la situació econòmica o personal.
Segons els efectes: actes de gravamen
Són els que
són aquells que limiten la llibertat o els drets dels administrats o bé els imposen sancions
. Poden ser:

Actes de sanció
: retribució negativa d'una conducta il·legítima. Per exemple, la multa.

Expropiacions
: transferència d'uns drets privats a l'esfera pública.

Ordres preceptives
: les que estableixen determinades conductes restrictives als administrats. Per exemple, l'ús del casc o cinturó en tràfic.

Prohibicions
: exclusió de conductes de l'administrat que prèviament eren possibles. Per exemple, limitació de la velocitat de circulació.

Segons la forma
Actes expressos
: manifestats formalment per escrit. Per exemple, la concessió d'una beca d'estudis.

Actes presumptes
: els que es manifesten com a conseqüència del silenci administratiu, que pot ser positius (s'admet la pretensió de l'administrat) o negatiu (no s'admet)LRJAP-PAC

(Ley de Régimen Judídico de las Administraciones Públicas i del Procedimiento Administrativo Común)
CLASSES D'ACTES ADMINISTRATIUS
Segons els efectes:
favorables
de gravamen o desfavorables
Segons la forma:
expressos
presumptes
Segons la fase del procediment:
definitius
de tràmit
Marc Normatiu
Requisits de l'ACTE ADMINISTRATIU
L'Acte Administratiu ha de ser dictat per un òrgan de l
'Administració Pública
.
Els Actes Administratius s'han de reflectir a un
document
.
S'han d'ajustar a un procediment establert amb aquesta finalitat, es a dir, ha de seguir les
normes aplicables, lleis o reglaments
.
Ha de ser
motivat
, amb l'explicació dels fets i els fonaments de dret.
Cal
notificar-lo a l'interessat
al seu domicili, per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció per part de l'interessat
L'acte ha de ser
possible, licito, determinat i adequat a les seves finalitats.
MOTIVACIÓ
La motivació consisteix en l'exteriorització de les raons que han portat a l'Administració a dictar un acte determinat

NOTIFICACIÓ
La notificació és un requisit imprescindible que han de complir els actes segons l'article 58.1 de la LRJAP-PAC

La notificació, a més , ha de complir uns requisits formals:
Ha de ser cursada en el termini de 10 dies a partir de la data en què l'acte hagi estat dictat.
Ha de contenir el text integro de la resolució amb indicació de si és definitiu o no en la via administrativa.
Ha d'especificar els recursos que procedeixin, l'òrgan davant el qual s'han de presentar i els terminis per a la seva interposició.
Ha de practicar-se de manera que quedi constància de la seva recepció per l'interessat (o representant), indicant-se data, identitat i contingut de l'acte.NOTIFICACIÓ
Les notificacions es practicaran per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció per l'interessat o el seu representant, així com de la data, de la identitat i del contingut de l'acte notificat (normalment carta certificada amb justificant de recepció).

No obstant això, de vegades és impossible realitzar la notificació. En aquests casos la pròpia llei permet acudir a mitjans alternatius de notificació com:
Tauló d'edictes de l'Ajuntament de l'últim domicili de l'interessat.
Butlletí Oficial de l'Estat.
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.
Butlletí Oficial de la Província.

ACTES ADMINISTRATIUS VÀLIDS I INVÀLIDS
Els actes administratius dictats de conformitat amb el procediment són vàlids, però poden tenir vicis que els farien invàlids. En aquest cas ens podem trobar davant dels supòsits següents:
Nul·litat absoluta o de ple dret
. L'acte s'ha realitzat en contra del que disposa la llei o no gaudeix dels requisits exigits legalment.
Anul·labilitat o nul·litat relativa
. L'acte administratiu té algun defecte que pot donar lloc a la nul·litat mitjançant la impugnació per part de l'interessat.
L'interessat ha de fer constar davant l'Administració, dins el termini fixat legalmente, el defecte de l'acte administratiu, perquè si no ho fa, serà vàlid en totes les seves conseqüències.
Segons la fase del procediment
Actes definitius
: posen fi a un expedient amb caràcter resolutori. Per exemple entrega d'una llicencia de caça.

Actes de tràmit
: formen part d'un expedient sense arribar al seu fi. Per exemple l'anunci en premsa d'un concurs d'obres per part d'un ajuntament.
Full transcript