Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pagsusuri ng Economic Performance ng bansa

Araling Panlipunan
by

Clarisse Ann Ulpindo

on 15 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pagsusuri ng Economic Performance ng bansa

Pagsusuri ng Economic Performance ng Bansa
Ang Economic Performance ng isang bansa ay matatamo kung ang lahat ng sektor ng ekonomiya ay lubusang ginampanan ang kani-kanilang responsibilidad at gawain.
Iba't-ibang aspeto ang binibigyang pansin ng pamahalaan tulad ng Pambansang Kita, Gross National Product, Per Capita Income, Gross Domestic Product, at iba pa upang malaman kung lumalago at sumusulong ang isang ekonomiya.
Gross National Product
Ang kabuuang pampamilihang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng isang bansa sa loob ng isang taon.
Market Value
Ito ay ang halaga ng produkto at serbisyo na umiiral sa pamilihan.
Ang Market Value ng isang produkto at serbisyo ang ginagamit sa pagsukat ng GNP.
Final Goods
Ito ay mga produktong tapos na at hindi na kailangang iproseso upang maging yaring produkto.
Ang Final Goods ay isinasama sa pagkuwenta ng GNP.
Intermediate Goods
Ito ay mga produktong kailangan iproseso upang maging yaring produkto.
Ang Intermediate Goods ay hindi isinasama sa pagkuwenta ng GNP upang maiwasan ang double counting.
Iba't Ibang Uri ng GNP
Nominal GNP
Real GNP
Actual GNP
Potential GNP
Ang Real GNP na tinatawag ding GNP at constant prices ay tumutukoy sa halaga ng kabuuang produksiyon ng bansa na ang batayan ay presyo ng base year o noong mga nagdaang taon.

Ang produksiyon ay sinusukat batay sa nakaraang halaga.
Ang Nominal GNP o GNP at current prices ay ang kabuuang produksiyon ng bansa na nababtay sa kasalukuyang presyo sa pamilihan
Ang Potential GNP ay ang kabuuang produksiyon ng bansa na tinatantiya ayon sa kakayahan at kapasidad ng mga salik (bilang ng manggagawa, oras ng pagtatrabaho ng mga manggagawa, teknolohiya, makinarya na ginagamit, at ang mga likas na yaman).
Ang Actual GNP ay kabuuang produksiyon na natamo ng bansa sa loob ng isang taon matapos gamitin ang lahat ng salik.
Gross National Product at
Gross Domestic Product
Iba't Ibang Paraan ng
Pagkukuwenta ng
Gross National Product
produksiyon ng
Gross National Product
Gross National Product
GNP
GDP
Mga economic indicators ng bansa (Nilalarawan ng mga ito ang kalagayan ng produksiyon ng bansa).
kabuuang produksiyon na nagawa ng mga mamamayan sa loob at labas ng bansa sa loob ng isang taon

instrumento ng pamahalaan upang iulat sa mamamayan ang bunga ng kanilang pamamalakad

itinuturing na panukat ng kalagayan ng isang ekonomiya
mga produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng bansa ng isang taon
Industrial Origin Approach o
Value Added Approach
Final Expenditure Approach
Factor Income Approach
Mga Salik na Isinasaalang sa Pagkuwenta ng GNP
(cc) image by anemoneprojectors on Flickr
Market Value

Final Goods

Presyo ng Produkto
Underground Economy

Intermediate Goods

Mga Panukat ng Produkto

Walang Presyo
Nangangahulugan na ang ating GNP ay maaari pang lumaki kung maisasama ang ibang produkto at serbisyo na ginagawa sa bansa na hindi nakatala sa pamahalaan
Limitasyon sa Pagkuwenta ng GNP
Aralin 18
Makikita sa paggamit ng paraang ito sa pagkukuwenta ng GNP na ang pagbuo ng isang produktoo ay dumaraan sa iba't ibang proseso. Ang bawat proseso ay nakapaloob sa tatlong sektor ng ekonomiya, tulad ng agrikultura, industriya at serbisyo
Kapag pinagsama-sama ang lahat ng presyo ng mga produkto at serbisyo na nilikha sa loob ng bansa ay makukuha ang Gross Domestic product. Matapos malaman ang GDP ay idadagdag ang Net Factor Income from Abroad o NFIA upang makuwenta ang GNP.
Sa paggamit ng Industrial Origin Approach ay makikita kung anong sektor ang may malaking ambag sa ating GDP at maging sa ating GNP
Ang lahat ng sektor ay tumatanggap ng kita na kanilang ginagastos sa pagbili ng kanilang pangangailangan. Ang mga gastusing ito ay kailangang malaman upang makuwenta ang GNP.
Hinahati ito batay sa gumagastos:
Gastusing Personal (GP)
Ito ang mga gastusin ng mga empleyado, manggagawa, at entreprenyur para sa kanilang pangangailangan tulad ng pagkain, damit, tirahan, edukasyon, kuryente, at tubig.
Gastusin ng Gobyerno/
Pamahalaan (GG)
Ito ang mga gastusin ng gobyerno sa pagpapasahod sa lahat ng empleyado at opisyal ng pamahalaan, gastusin para sa mga proyektong imprastraktura at pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan . Isinasama rin dito ang mga ginagastos ng Pangulo sa kaniyang pagpunta sa iba't ibang bansa pati ang pagbibigay ng donasyon o tulong sa ibang bansa.
Gastusin ng Kompanya/
Negosyo (GK)
Ang gastusin ng kompanya na may kinalaman sa pagbili ng ng mga fixed capital tulad ng gusali at makinarya; pagbili ng mga lupain at bahay bilang earning assets; at pagbili ng stocks. Kabilang din sa gastusin ng kompanya ang pagpapasahod sa mga empleyado at pagbabayad ng koryente, tubig at telepono.
Gastusin sa Panlabas
na Sektor (X-M)
Net Factor Income
From Abroad (NFIA)
Statistical Discrepancy (SD)
Nakpaloob sa gastusing ito ang mga binabayaran kapag umaangkat ng mga produkto sa ibang bansa o import (M) at pagluluwas ng mga produkto o export (X). Ibinabawas ang gastos sa export sa import at isinasama sa pagkuwenta ng GNP. Positibo kapag mas mataas ang export kaysa import at negatibo kapag mas malaki ang gastos sa import kaysa export.
Ito ang nagpapakita kung magkano ang kinita ng mga Pilipino na naghahanap buhay sa ibang bansa at mga dayuhan na nagtratrabaho sa loob ng bansa. Ibinabawas ang kita ng mga Pilipino sa mga dayuhan. Kapag mas malaki ang kita ng mga Pilipino, ito ay positibo ngunit kapag mas mataas ang kita ng mga dayuhan, ito ay negatibo.
Ang pagkakaroon ng labis o kulang sa pagkukuwenta sa GNP. Nangyayari ito dahil napakarami ng produkto at serbisyo na ginagawa ng isang bansa at hindi malalaman kung saan isasama o hindi dapat ito isama.
Ang mga salik ng produksiyon na ginagamit sa paglikha ng produkto at serbisyo ay tumatanggap ng kabayaran na nagsisilbing kita ng bawat salik. Ang pagsasama-sama ng lahat ng kita ng mga salik ng produksiyon ay magbibigay daan sa pagkompyut ng Pambansang Kita o National Income (NI). Ang pag-alam ng pambansang kita ay kailangan upang makuwenta ang GNP sa paraang ito. Kailangang alamin ang sumusunod:
Kita ng Pamahalaan (KPG)
Ang mga ibinabayad na buwis, mga interes sa pagpapautang, at kita ng stocks ng mga korporasyon at negosyo na pag-aari ng pamahalaan ay itinuturing na kita ng pamahalaan.
Kita ng Entreprenyur at Ari-arian (KEA)
Ito ang kita ng isang entreprenyur bilang salik ng produksiyon tulad ng tubo. Ang mga ari-arian na ginamit sa produksiyon ay tumatanggap ng kita tulad ng upa. Dito rin nabibilang ang dibidendo na tinatanggap ng mga tao naglagay ng puhunan sa pagnenegosyo.
Kita ng mga Empleyado
at Manggagawa (KEM)
Ang mga sahod at benepisyo na tinatanggap ng mga empleyado at manggagawa na nakasaad sa kanilang kontrata tulad ng clothing allowance, transportation allowance, bonuses, at non-monetary benefits ay kabilang sa kita ng mga empleyado at manggagawa.
Kita ng Korporasyon o Kompanya (KK)
Ito ang kita na tinatanggap ng korporasyon at kompanya mula sa nilikhang produkto at serbisyo maging ang kinita sa pangangapital ng kompanya.
Capital Consumption Allowance (CCA)
Itinuturing itong pondo na inilaan para sa depresasyon. Kailangan ito upang pambili ng bagong makina at pagkumpuni ng mga gusali na unti-unting nasisira at naluluma.
Indirect Business Taxes (IBT)
Ito ay di-tuwirang buwis na ipinapataw sa mga produkto at serbisyo na nilikha.
Full transcript