Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Posjed

super prezentacija
by

Domagoj Radovčić

on 27 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Posjed

POSSESSIO pojam i pravni učinci posjeda vrste posjeda u rimskom pravu stjecanje posjeda trajanje i gubitak posjeda zaštita posjeda posjed prava nastankom države i prava, javlja se pojam vlasništva ≠ posjed od Zakonika 12 ploča određeno je da se posjed zemljišta/stvari nakon dvije/jedne godine pretvara u pravo vlasništva dosjelošću (usucapio) iako je posjed res facti a ne res iuris veže uz sebe pravne učinke faktična vlast nad tjelesnom stvari spojena s voljom da se drži samo za sebe u gentilno doba, pojedina plemena i rodovi dobivaju zajedničku zemlju na obrađivanje baza za stjecanje vlasništva
uloga tuženoga u vlasničkoj parnici (reivindicatio)
zaštita posjeda interdiktima 1. Je li posjed ipak i pravo ili samo faktično stanje?

2. Zašto je posjed dobio pravnu zaštitu? possessio ad interdicta (juristički posjed) possessio naturalis ili detentio possessio civilis (ad usucapionem, ex iusta causa) Possesio iusta i iniusta bonae fidei possessor – vjeruje da je stekao vlasništvo kupljene stvari tradicijom, a ne zna da tradent nije bio vlasnik
oposjed stečen bona fide i ex iusta causa nakon određenog vremena dovodi do stjecanja vlasništva uzukapijom
otakav posjed se zove i kvalificirani – osim interdiktne zaštite, on je zaštićen i petitornom tužbom actio in rem Publiciana (takav posjednik je gotovo izjednačen s vlasnikom)

malae fidei possessor – zna ili bi morao znati za nevaljanost svoga stjecanja vrste posjeda "pravi posjed"
štićen pretorskim interdiktima
čini ga corpus i animus possidendi ne smatra se po rimskom pravu posjedom
detentor ne uživa posjedovnu zaštitu (najamnici, zakupnici, čuvari tuđe stvari pa i uzufruktuar)
ne drže stvar za sebe, nego za drugoga, on se i dalje smatra posjednikom i uživa posjedovnu zaštitu (ima animus a corpus vrši posredstvom detentora
nekim detentorima se iznimno pruža interdiktna zaštita (pripada im possesio ad interdicta, "izvedeni")
založni vjerovnik (creditor pigneraticeus)
prekarist
sekvestar pravi posjed zaštićen interdiktima a temeljen na nekom pravnom razlogu (iusta causa possidendi)
taj pravni razlog, titulus, daje i pravno opravdanje posjedu – može dovesti do stjecanja vlasništva putem:
tradicije (iusta causa traditionis)
uzukapije (iusta causa usucapionis) Possessio vitiosa i nonvitiosa viciozan (pogrešan) posjed je stečen vi, clam ili precario; neviciozan posjed stečen je nec vi, nec clam, nec precario
exceptio vitiosae possessionis klasična terminologija, isprva jednako prvoj podjeli no u justinijanovom pravu possessio iusta jednako possesio ex iusta causa Possesio bonae fidei i malae fidei stjecanje posjeda corpus animus possidendi Originarno stjecanje fizička vlast nad stvarima volja držati stvar za sebe, podvrći je materijalno svojoj vlasti isključenjem drugih
ta volja mora doći do izražaja u vanjskom ponašanju
u tom pogledu vrijedi: nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest
može se postati juristički posjednik samo ako se posjedovna volja izrazi tako da će stvar utajiti i sakriti te je ne vratiti na zahtjev
infantes i furiosi nisu mogli stjecati posjed (nemaju animus)
impuberes mogu u vrijeme Justinijana corpore et animo derivativno stjecanje neposredno stjecanje posjeda, tj. nezavisno od volje dosadašnjeg posjednika posredno stjecanje posjeda, tj. voljom dosadašnjeg posjednika
vrši se sporazumom --> traditio potrebno stupiti na zemljište
omeđiti/ograditi/obraditi nekretninu te se time uvesti u sve dijelove zgrade
--> stjecanje efektivne faktične vlasti na čitavoj nekretnini nekretnine pokretnine potrebna materijalna aprehenzija
odvođenje/pohranjivanjem takvom napravom koja omogućuje sigurnu vlast na strani sporazum trenutnog posjednika s budućim posjednikom u kojem trenutni posjednik predavanjem stvari novom posjedniku novog posjednika stavlja u isključivu mogućnost materijalnog raspolaganja sa stvari 1 nekretnine 27.g.pr.n.e. 1453.g.n.e 235.g.n.e. 754.pr.n.e. predavatelj i stjecatelj posjeda obilaze zemljište i pokazuju granice
poslije dostatna izjava o prepuštanju posjeda traditio longamanu pokazivanje posjeda od strane otuđivaoca stjecatelju s obližnjeg tornja te izjava da mu predaje posjed 1 izjava ne treba biti dana u blizini posjeda stjecanje posjeda na temelju pravnog posla pokretnine dovoljna traditio longamanu ako je stvar na obzoru
obilježavanje posjeda na pokretnini
stražari
posebni znak
dostava u kuću
simbolička tradicija
traditio ficta 2 predaja pismene isprave koja sadržava izjavu o prijenosu posjeda kojom se nadomješta efektivna predaja stvari (Justinijan) interdikti uvjetni nalozi i zabrane koje je pretor izdavao na zahtjev jedne stranke protiv druge stranke bez prethodnog ispitivanja ili provođenja dokaza interdicta retinendae possessionis interdicta recuperandae possessionis štite protiv smetanja i zadiranja služe za vraćanje oduzetog posjeda interdictum uti possidetis interdictum utrubi protiv smetanja
štiti se posljednji posjednik
exceptio vitiosae possessiones štiti posjed pokretnih stvari
posjed dobiva onaj koji je u posljednjoj godini u posjedu dulje vrijeme
također se uvrštava exceptio vitosae possessionis
mogao uračunati posjed svog prednika interdictum de vi interdictum de vi armata posjednik koji se zemljišta domogao silom mora ga vratiti
rok godinu dana izbacivanje iz posjeda po gomili ljudi ili s oružjem u ruci
nije bilo roka niti exceptio vitiosae possessiionis interdictum de precario naređuje se onom koji je dobio stvar do opoziva da je vrati Justinijanovo pravo zahtjevi za zaštitu posjeda ostvaruju se u običnom sudskom procesu
interdictum utrubi izjednačen s interdictum uti possidetis
oba interdikta zbog nasilnog izbacivanja s posjeda spojena su u jedan interdictum unde vi
interdicta adipiscendae possesionis ex causa interdicti
actio ex interdictor Dva slučaja bez promjene fizičke faktične vlasti na stvari Traditio brevi manu prijenos posjeda na taj način da posjed pripadne stjecatelju koji stvar drži kao detentor
u takvim slučajevima nije potrebna realna tradicija jer se stvar već faktično nalazi kod stjecatelja
zaključivanjem odgovarajućeg pravnog posla uz corpus, stjecatelj je stekao i animus 3 držalac neke stvari bez animusa Constitutum possessiorum juristički posjednik prenosi posjed na drugoga ugovorom da će ubuduće držati stvar samo kao detentor za toga drugoga 4 nitko si ne može sam promijeniti pravni osnov posjeda Corpus nad pokretninama Corpus nad nekretninama Posjed traje dok postoje corpus i animus! postoji ako posjednik uvijek ima mogućnost praktičnog raspolaganja s posjedom
ne mora uvijek postojati trajni fizički kontakt sa stvari
posjed traje dokle god je stvar u posjednikovu čuvanju (sustodia), makar i na udaljenom mjestu
fizička vlast prestaje a) uništenjem
b) gubljenjem
c) clam (krađom)
d) vi (otimanjem) pašnjake je dovoljno iskorištavati samo u podesno vrijeme
napuštanjem posjeda kroz izvjesno godišnje doba, posjednik posjed zadržava solo animo
posjed zemljišta se zadržava solo animo makar faktična vlast prestane
tajnim uvlačenjem na zemljište (clam) u starije doba se postajalo posjednikom, no od mlađih klasika posjed zemljišta koji nije ustupljen dragovoljno mogao se steći samo silom (vi) 5 uti eas aedes, quibus de agitur, nec vi clam nec precario alter ab altero possidetis, vim fieri veto 6 utrubi vestrum hic homo, quo de agitur, nec vi nec clam nec precario ab altero fuit, apud quem maiore parte huiusce anni fuit, quo minus is eum ducat, vim fieri veto 7 unde in hoc anno tu illum vi deiecisti aut familia tua deiecit, cum ille possideret, quod nec vi nec clamnec precario a te possideret, eo illum quaeque ille tunc ibi habuit restituas unde tu illum vi hominibus coactis armatisve deiecisti aut familia tua deiecit, eo illum quaeque ille tunc ibi habuit restituas 8 isprva posjed samo na tjelesnim stvarima, kasnije i na pravima
interdicta utilia
iuris quasi possessio ili iuris possessio RIMSKO PRAVO
Full transcript