Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่

No description
by

Arai Awon

on 17 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่


การนำเสนองบการเงิน

ดร.พัชริดา ไชยสุระ
นักวิชาการการเงินและการบัญชี
ระดับชำนาญการ สำนักงานสรรพกรพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค์

วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดเกณฑ์ การนำเสนองบการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงิน สามารถเปรียบเทียบได้ กับงบการเงินในงวดก่อนๆ ของกิจการ และงบการเงินของกิจการอื่น
ขอบเขต
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ต้องถือปฏิบัติกับการจัดทำและ การนำเสนองบการเงินที่จัดทำขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป
ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้
ครอบคลุมถึงข้อกำหนดในการ
รับรู้รายการ การวัดมูลค่า
และการเปิดเผย
สำหรับรายการที่ลักษณะเฉพาะ
และเหตุการณ์อื่นๆ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ไม่ถือปฏิบัติกับโครงสร้างและเนื้อหา
ของงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ
ที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ใช้นิยามที่เหมาะสำหรับกิจการ ซึ่งแสวงกำไรทั้งของภาครัฐ และภาคธุรกิจ

ในทำนองเดียวกันกิจการซึ่งไม่มี
ส่วนของเจ้าของ ตามคำนิยามใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
32 (ปรับปรุง 2558)
อาจจำเป็นต้องดัดแปลงการนำเสนอ
ส่วนได้เสียของสมาชิก
หรือหน่วยลงทุนในงบการเงิน


ขอบเขต (ต่อ)
ขอบเขต (ต่อ)
ขอบเขต (ต่อ)
ขอบเขต (ต่อ)
ขอบเขต (ต่อ)
คำนิยาม
คำนิยาม (ต่อ)
คำนิยาม (ต่อ)
คำนิยาม (ต่อ)
คำนิยาม (ต่อ)
คำนิยาม (ต่อ)
คำนิยาม (ต่อ)
คำนิยาม (ต่อ)
คำนิยาม (ต่อ)
คำนิยาม (ต่อ)
หมายถึง งบการเงินที่จัดทำขึ้น เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ งบการเงินซึ่งไม่ให้กิจการจัดทำรายงาน
ที่มีการดัดแปลงตามความต้อง
การข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง
หมายถึง ไม่สามารถนำไปถือปฏิบัติ แม้ว่ากิจการมีความพยายาม อย่างสมเหตุสมผลทุกทาง
ที่จะนำปฏิบัติ
งบการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป (ในที่นี้หมายถึงงบการเงิน)
ไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
หมายถึง มาตรฐานและการตีความที่ออกโดย
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งประกอบด้วย
1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2 มาตรฐานการบัญชี
3 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4 การตีความมาตรฐานการบัญชี
ความมีสาระสำคัญ
หมายถึง การละเว้นรายการที่เป็นสาระสาคัญ
หรือข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
หากรายการ โดยรวมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินโดยความมีสาระ สาคัญขึ้นอยู่กับขนาด หรือลักษณะการละเว้น ไม่แสดงข้อมูลข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง ที่ต้องพิจารณาจากสถานการณ์แวดล้อม ทั้งนี้กิจการอาจใช้ขนาดหรือลักษณะของรายการ หรือองค์ประกอบทั้งสองรายการร่วมกัน เป็นปัจจัยประกอบการพิจารณา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประกอบด้วย ข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบกำไรขาดทุนที่
แสดงแยกต่างหาก (ถ้ามี) งบแสดงการเปลี่ยน
แปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด
ซึ่งเป็นการอธิบาย หรือการแยกแสดง
ของรายการที่นำเสนอในงบการเงินดังกล่าว
และข้อมูลรายการที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอ
ที่จะรับรู้ในงบการเงินที่นำเสนอ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ประกอบด้วย รายการรายได้และค่าใช้จ่าย (รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภท
รายการใหม่) ซึ่งไม่อนุญาตให้รับรู้ใน
กำไรหรือขาดทุน โดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินอื่น

เจ้าของ
หมายถึง ผู้ถือตราสารที่จัดประเภท
เป็นส่วนของเจ้าของ
กำไรหรือขาดทุน
หมายถึง ผลรวมของรายได้ หักค่าใช้จ่าย แต่ไม่รวมองค์ประกอบ ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่
หมายถึง จำนวนที่เคยรับรู้ในกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดปัจจุบันหรือ
งวดก่อนๆ ซึ่งถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน
ในงวดปัจจุบัน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส่วน
ของเจ้าของระหว่างงวด เป็นผลมาจาก
รายการและเหตุการณ์อื่นๆ นอกจากการ เปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากรายการ
กับเจ้าของจากความสามารถ
ในฐานะที่เป็นเจ้าของ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ
นอกจากนี้ยังแสดงถึงผลการบริหารงาน ของฝ่ายบริหาร งบการเงินให้ข้อมูลทุกข้อ ดังต่อไปนี้ >> สินทรัพย์, หนี้สิน, ส่วนของเจ้าของ
รายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงผลกำไรและขาดทุน,
กระแสเงินสด, เงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของ
และการจัดสรรส่วนทุน
ให้ผู้เป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของ
งบการเงิน
งบการเงินฉบับสมบูรณ์
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
งบกระแสเงินสดสำหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งสรุปนโยบายการบัญชี ที่สำคัญ ข้อมูลให้คำอธิบายอื่น
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวด เพื่อนำมา เปรียบเทียบ (งวดก่อนหน้า) ซึ่งหากมีนำนโยบาย การบัญชีใหม่มาปฏิบัติ ได้มีการปรับงบการเงิน ย้อนหลัง หรือมีการจัดประเภทรายการใหม่

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอส่วนที่ไม่รวมในงบการเงิน เพื่อใช้อธิบายผลการดำเนินงานทางการเงิน ฐานะการเงินกิจการ
และความไม่แน่นอนที่กิจการเผชิญอยู่ ซึ่งอาจรวมถึง

ปัจจัยและอิทธิพลที่มีผลต่อผลการดำเนินงานทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายการลงทุน นโยบายการจ่ายปันผล
แหล่งเงินทุนของกิจการและอัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนของเจ้าของตาม ที่ตั้งเป้าหมายไว้
ทรัพยากรทางการเงิน ที่ไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ตามข้อกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน


NOTE
ดร.นางสาวณัฐนันทพร โสมภีร์
นักวิชาการการเงินและการบัญชี
ระดับชำนาญการ สำนักงานกรมศุลกากร
จังหวัดเชียงใหม่
ดร.อภิญญา อัตตโยธี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.ชื่นนภา บัวเทศ
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน
มหาวิยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.ดร.นิตยา นางแย้ม
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตาม
ที่ควรและเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
การดำเนินงานต่อเนื่อง
เกณฑ์คงค้าง
ความมีสาระสำคัญและ
การนำเสนอด้วยยอดรวม
การหักกลบ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความสม่ำเสมอในการนำเสนอ
ความถี่ในการรายงาน
รศ.พิชญพร โต๊ะพิกุล
Full transcript