Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, ATTRACT SEE, Koprivnica

Prezentacija Zakona o NIPP-u na ATTRACT SEE radionici
by

Tomislav Ciceli

on 14 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, ATTRACT SEE, Koprivnica

Članak 5.
1) Subjekti NIPP-a su tijela javne vlasti koja imaju u nadležnosti odnosno djelokrugu rada održavanja ili korištenja prostornih podataka iz članka 9. stavka 1) ovog Zakona i koja su u smislu ovoga Zakona obvezna sudjelovati u uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a.

2) Treća strana može postati subjekt NIPP-a ukoliko ispunjava uvjete utvrđene ovim Zakonom nakon što Vijeće NIPP-a o tome donese odgovarajuću odluku po prijedlogu Nacionalne kontaktne točke.

3)Uvjeti da treća strana postane subjekt NIPP-a su:
a) da u svom djelokrugu ima izvore prostornih podataka,
b) da su izvori iz njezina djelokruga uključeni u popis tema prostornih podataka sukladno članku 9. stavku 1. ovoga Zakona,
c) da su izvori prostornih podataka iz njezina djelokruga u skladu s tehničkim zahtjevima, odnosno provedbenim pravilima.

4) Treća strana sama snosi troškove pristupa, uspostave i održavanja veze s NIPP-om.
www.nipp.hr
VIJEĆE NIPPa
ODBOR NIPPa
RADNE SKUPINE NIPPa
obavlja upravne i stručne poslove podrške tijelima NIPP-a, Vijeću NIPP-a, Odboru NIPP-a i radnim skupinama, te obavlja poslove provedbe odluka tih tijela i pruža potrebnu logističku podršku njihovom radu,
obavlja poslove nacionalne kontaktne točke za INSPIRE direktivu,
prati implementaciju INSPIRE direktive u Europskoj uniji i koordinira aktivnosti hrvatskih institucija glede njene implementacije u Republici Hrvatskoj te podupire pripremu podzakonskih akata za njenu implementaciju u nacionalno zakonodavstvo,
prati i analizira efekte uspostave infrastrukture prostornih podataka na svim razinama i o njima izvještava tijela NIPP-a,
razvija politiku razmjene, pristupa i korištenja prostornih podataka u okviru NIPP-a te priprema i koordinira sporazume o uspostavi NIPP-a između subjekata NIPP-a,
priprema i provodi programe informiranja i edukacije o NIPP-u subjektima i korisnicima NIPP-a,
sudjeluje u radu međunarodnih institucija koje se bave infrastrukturom prostornih podataka, sudjeluje u izradi višegodišnjih programa i godišnjih planova uspostave NIPP-a te izvješća o uspostavi NIPP-a i implementaciji INSPIRE direktive.
Prenošenje INSPIRE direktive u hrvatsko zakonodavstvo (cca1/1700)
SUBJEKTI NIPPa
1 000 000 000
Skupina 1:
1. koordinatni referentni sustavi,
2. sustavi geografske mreže,
3. geografska imena,
4. upravne jedinice,
5. adrese,
6. katastarske čestice,
7. prometne mreže,
8. hidrografija,
9. zaštićena područja;
10. podaci o minski sumnjivim područjim
Skupina 2:
1.visine,
2.pokrov zemljišta,
3.ortofoto snimke,
4.geologija.
Skupina 3:
1. Prostorne jedinice za statistiku
2. Zgrade
3. Tlo
4. Korištenje zemljišta
5. Ljudsko zdravlje i sigurnost
6. Komunalne i javne usluge
7. Sustavi za nadzor okoliša
8. Proizvodna i industrijska postrojenja
9. Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu
10. Rasprostranjenost stanovništva – demografija
11. Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje
12. Područja prirodnih opasnosti
13. Atmosferski uvjeti
14. Meteorološko-geografska obilježja
15. Oceanografsko-geografska obilježja
16. Morske regije
17. Biogeografske regije
18. Staništa i biotopi
19. Rasprostranjenost vrsta
20. Izvori energije
21. Izvori minerala.
Članak 7.
1) U slučajevima gdje postoji više istovjetnih primjeraka skupova prostornih podataka, ovaj Zakon se primjenjuje samo na izvornu verziju skupa prostornih podataka nadležnog subjekta NIPP-a, iz kojeg su proizašle kopije.

2) Ovaj Zakon ne obvezuje na prikupljanje novih prostornih podataka.
zemljišno – knjižni podatci
Ministarstvo zaštite okoliša,
i prirode
referentni koordinatni sustavi
katastarske čestice
geografski nazivi
DOF
DMR
...
sustavi nadzora okoliša
atmosferski uvjeti
staništa i biotopi
korištenje zemljišta
...
mreža željezničkog prijevoza
pripadajuća infrastruktura
....
mreža cestovnog prijevoza
pripadajuća infrastruktura
....
hidrografski elementi
druga tijela i s njima povezane jedinice
...
geologija
...
demografija
obilježja stanovništva
...
hidrografski elementi morskih područja
druga tijela i s njima povezane jedinice...
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
zaštičena područja
lokalna samuprava
regionalna samouprava
...
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (Narodne novine 56/2013)
1) Subjekti koji su u smislu ovoga Zakona obvezni sudjelovati u uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a su:

a) tijela državne uprave i druga državna tijela,

b) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

c) pravne osobe koje imaju javne ovlasti.
Pregled izlaganja
Životni ciklus prostornog podatka
Korisnici prostornih podataka
Infrastukture prostornih podataka
NIPP
I. OPĆE ODREDBE

II. USPOSTAVA I ODRŽAVANJE NIPP-a

III. TIJELA NIPP-a I NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA

IV. RAZVOJ NIPP-a

V. NADZOR

VI. ODGOVORNOST I PREKRŠAJNE ODREDBE

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013)
Nacionalna kontaktna točka
Vijeće NIPP-a
Odbor NIPP-a
Radne skupine
Subjekti NIPP-a
Radna skupina za tehničke standarde
Radna skupina za zajedničko korištenje prostornih podataka
Radna skupina za povezivanja programa NIPP i e Vlade
Radna skupina za izgradnju kapaciteta
Radna skupina za poslovni model NIPP-a
Radna skupina za prostorne podatke NIPP-a
III. TIJELA NIPP-a
Članak 30.
Razvoj NIPP-a biti će usklađivan sa razvojem INSPIRE-a.
Članak 19.
1) Nacionalna kontaktna točka i subjekti NIPP-a će u koordinaciji, temeljem sporazuma, osigurati sljedeće usluge prostornih podataka (u daljnjem tekstu: mrežne usluge) dostupne putem interneta ili druge prikladne vrste komunikacijskih usluga:

a) usluge pronalaženja koje omogućavaju pronalaženje izvora prostornih podataka na osnovu sadržaja metapodataka te prikazivanje sadržaja metapodataka,

b) usluge pregleda koje omogućavaju, kao minimum, prikaz, navigaciju, povećanje/smanjenje, pomicanje ili preklapanje za pregled dostupnih izvora prostornih podataka te prikaz informacija kazala (legende) i bilo kojeg relevantnog sadržaja metapodataka,

c) usluge preuzimanja koje omogućavaju preuzimanje kopija izvora prostornih podataka ili dijelova tih skupova i gdje je prikladno, izravni pristup tim podacima,

d) usluge transformacije koje omogućavaju transformaciju izvora prostornih podataka s obzirom na postizanje interoperabilnosti,

e) usluge koje omogućavaju pozivanje usluga prostornih podataka.
Članak 9.
(2) Na prijedlog Nacionalne kontaktne točke, člana Vijeća ili člana Odbora NIPP-a Vijeće NIPP-a iz članka 27. ovoga Zakona donijeti će odluku o uvođenju nove teme prostornih podataka ili o ukidanju ili promjeni postojeće teme navedene u stavku 1. ovoga članka.

(3) Definicije i detaljan opis tema prostornih podataka iz stavka 1. ovoga članka mogu biti prilagođeni i usvojeni kroz odgovarajući postupak, vodeći računa o navodima iz članka 17. ovoga Zakona, kako bi se uzele u obzir razvojne potrebe za prostornim podacima.

(4) Definicije i detaljan opis tema prostornih podataka iz stavka 1. ovoga članka objavit će Nacionalna kontaktna točka na internetskoj stranici NIPP-a temeljem odluke Vijeća NIPP-a.


Trenutno stanje
Zakonom o NIPP-u definiran je

formalni okvir
uspostave NIPP-a
tempo uspostave NIPP-a uvjetovan
zahtjevima EU-a
pokrenut cijeli niz aktivnosti:
registri, opisi tema, izrada NIPP geoportala
kontinuirani rad sa subjektima;
radionice i konferencije

Aktivnosti pred nama
Izrada strategije NIPP-a i operativnog programa
Poslovni model
Sporazum
Povjerenstvo za izradu prijedloga Zakona o NIPP-u
2007/2/EZ
INSPIRE Direktiva
2003/98/EC
Direktiva o pristupu informacijama javnog sektora
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/2007)
2003/4/EC
Direktiva o pristupu informacijama okoliša
Service Provision for the Support to the NSDI Development
INSPIRATION -
Spatial Data
Infrastructure in
the Western Balkans
Radne skupine NIPP-a
Javna rasprava: tijela javne vlasti i zainteresirana javnost
3.
2.
Stvaranje prostornih
podataka
1.
Modeliranje prostornih podataka
Životni ciklus prostornog podatka
Sektor za geoinformacijske sustave
Služba za NIPP
Tomislav Ciceli
Zakon o Nacionalnoj inrastrukturi
prostornih podataka (56 / 2013)
Pregled izlaganja

Životni ciklus prostornog podatka
Infrastrukture prostornih podataka
Zakon o NIPP-u
Pregled aktivnosti na uspostavi NIPP-a
Državna
geodetska
uprava

www.dgu.hr
18.12.2013, Koprivnica
Dijeljenje prostornih
informacija
Korištenje prostornih
informacija
4.
UN GGIM, GMES,...
INSPIRE
Direktiva 2007/2/EZ
NIPP
Hvala na pažnji...


tomislav.ciceli@dgu.hr
infonipp@dgu.hr
Nacionalna
Infrastruktura
Prostornih
Podataka
28
Registar izvora prostornih podataka NIPP-a


85 registriranih izvora (03.12.2013)
Registar subjekata NIPP-a
-vodi ga Nacionalna kontaktna točka
-kontinuirana aktivnost
-19 prijavljenih subjekata (2.12.2013)

Nadležnost nad prostornim podacima?
Članak 11.
Geoportal NIPP-a uspostavlja, održava i razvija Nacionalna kontaktna točka u svrhu upravljanja metapodacima i davanja usluga pronalaženja, pregledavanja, preuzimanja, transformacije i pozivanja izvora prostornih podataka te drugim informacijama koje se odnose na Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka.
NIPP geoportal
IPA 2010
EuropeAid/132113/D/SER/HR

Krajnji cilj:
lako dostupni

prostorni podaci javne uprave
tranparentan uvid u
nadležnosti
nad prostornim podacima
održavanje prostornih podataka na
najprimjenijem
mjestu

Efikasna
i
geo
osposobljena javna uprava
...neque protinus uno est condita Roma die.
...ni Rim nije u jedan dan izgrađen.
Marcellus Palingenius Stellatus
Umjesto zaključka
Full transcript