Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DANTE (DURANTE) ALIGHIERI

No description
by

Gabriella Kiss

on 4 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DANTE (DURANTE) ALIGHIERI

DANTE (DURANTE) ALIGHIERI
A „valaha írt legnagyobb irodalmi mű"
szerzője

J. L. Borges
Itália a 13-14. században
1. Nem egységes állam -> eltérő államformájú városállamok
2. A levantai-tengeri kereskedelem központja ->
északi városállamok meggazdagodnak
3. Gazdasági szerkezetváltás (Verlag-típusú manufaktúrák,
kertgazdálkodás, polgári építkezés + kiszolgáló iparágak)

(Pl.: Firenze, Velence, Bologna...)
(bőripar, csipke, textilfestés, textilkereskedelem, kerámia...)
(1265-1321)
A középkori világkép átalakulása -> duális értékszerkezet és kánon kialakulása
Duális kánon
egycentrumú világkép átalakulása
- a boldogság forrása Isten
- aszkézis
-anonimitás
-ciklikusság
- hierarchizált világ -
alapja: születés-
és tekintélyelv

- a földi lét örömei
- természet/emberi
érzések, individualizmus
-lienaritás, fejlődés
- hierarchia további elve:
egyéni képesség, tudás> embereszmény: polihisztor
fil.: neoplatonizmus
4. Invesztitúra háború
Firenze polgárai
Aki megnyeri a gazdag firenzei polgárok támogatását, az nyeri a háborút => harc Firenzéért
VIII. Bonifác <=> VII. Henrik
Guelf párt
(Pápa-párt)
Ghibellinek
(Császár-párt)
Fehér guelfek <=> Fekete guelfek
1302
száműzetés
/Dante/
Dante életének 3 élményköre
Invesztitúra hb.

Előkelő arisztokrata család
Firenzében
- társadalmi elkötelezettség
* egy évben Firenze priorja
* guelf-párti
- 1302.: száműzetés ->
- Ravenna -> itt halt meg
Dante szülőháza, Firenze
Dante síremléke, Ravenna
Dante kenotáfiuma, Firenze
Beatrice-szerelem
* 1274 - májusi tavaszünnep
megpillantja a bíbor színű ruhát és
virágfüzért viselő 8 éves Beatricét
„Ettől fogva számíthatom, hogy Ámor eluralkodott lelkemen, mely tüstént
meghódolt neki, s képzeletem adta erejénél fogva oly erősen hatalmába vett,
hogy mindent kénye-kedve szerint kellett cselekednem.” (Dante: Új élet)
Isteni színjáték
Paradicsom
Dante szerelme plátói maradt. Beatrice Portinari más felesége lett. 1290-ben, 24 évesen meghalt.
-> Dante az Isteni színjátékban állított emléket szerelmének.
Guido Cavalcanti
barátsága
Dolce stil nuovo
kidolgozása
* téma:
szerelem + nagylelkűség
* nő = Istenhez vezető út
* önelemzés + finom erotika
* neoplatonizmus ->
anima + corpus teljessége
- metaforizáció
-> Petrarca
"köznyelv" használata
latin helyett:
olasz nyelven írja műveit
1293:
Megnősült: Gemma Donati

Nem tudjuk pontosan, hány gyerekük született , amit tudunk:
- 2 fiú - 1 papnak állt, egy bíró lett
- 1 lány -> apáca lett, felvette a Beatrice nevet
(Boccaccio szerint Gemma házsártos és féltékeny volt,
Boccaccio pedig nőgyűlölő volt.)
(Középkor)
(Reneszánsz)
Győzelem
Száműzetése után:

a) 1302-1307
- nem tér vissza Firenzébe
- Verona: Can Grande della Scala házában él
- Padova: asztrológiát tanul
- Párizs: filozófiai, teológiai tanulmányok

b) 1307-1321
- Ravenna
-1307-1320: Isteni színjáték
- 1312: császár-párti
- 1321: maláriában meghalt

„Költőnk tehát közepes termetű volt, java korán túl pedig valamennyire hajlottan, kimérten és csöndesen járt. Mindig a legszerényebb, korához illő ruhákat viselte. Arca hosszúkás, orra sasorr, szeme inkább nagy, mint kicsiny, állkapcsa erős, az alsó ajka a felsőnél valamivel előbbre állott; arca színe barna, haja és szakálla sűrű fekete és kondor, tekintete örökké mélabús és tűnődő” (Boccaccio: Dante élete)
Boccaccio és Petrarca
követi példáját
olasz irodalmi és
köznyelv: toszkán
myelvjárás
Művei:
La vita nuova (Az új élet)
1292-1294
- prosoverso: prózai bevezető -> szonettek (dolce stil nuovo) -> kommentárok
- "líra-regény" -> egy lélek fejlődése a szerelem által
Convivio (Vendégség) / <- Platón: Lakoma/ 1305-1308
- egy szöveg 4 szintje (<- Aquinói Sz.t Tamás- a Biblia olvasásának 4 szintje)
* betű szerinti (tudósít a történésekről)
* allegorikus (keresztény dogmák kifejtése)
* morális (keresztény értékek -> útmutatás a viselkedéshez)
* anagogikus (misztikus -> a kinyilatkoztatás legmélyebb értelméhez vezet)
- a "népnyelv"= "engedelmes nyelv" -> anyanyelvi kultúra megteremtésének vágya
De vulgari eloquentia (A köznyelvi ékesszólásról)
1305-1306
- anyanyelvűség <- nyelvi evolucionizmus <- csak az ember tud beszélni
- népnyelv (vulgarus) nemesebb, mint a köznyelv (uralkodói udvarok nyelve)
- magyarázat a "Commedia" címére: rosszul kezdődik -> jól ér véget
De monarchia (Az államról) 1310-1313
- latin nyelvű állambölcselet: a monarchia teológiai érvelésű igazolása
Commedia (Isteni színjáték) 1307-1320
Dante: Isteni színjáték
1. Eredeti cím: Commedia <- középkori poétika: rosszul kezdődik -> jól ér véget
"Divina" (Isteni) jelző: Boccacciótól származik <- Dante élete
2. Nyelve: emelkedett "népnyelv": toszkán nyelvjárás
(<- Cavalcanti)
3. Stílus: dolce stil nuovo
4. Verselése: láncrímű hendecasillabókból álló tercina
ABA BCB CDC DED... - 10-11 szótagos jambikus sorok - 3 soros versszak
5. Műfaja: " a nagyok műfajt teremtenek" -
műfaji szintézis
- eposzi konvenciókat lazán követő emberiségköltemény
- látomás
* ontológiai kérdésfelvetések
* teológiai kérdésfelvetések
Az isteni teremtés céljának megértése, az emberi boldogság keresése...
- eposz és regény között
(allegorikusan: az emberi létezés útja: bűnök -> megbocsátás
anagogikusan: az emberi lét misztikus magyarázata: eltévelyedés (sötét erdő) -> pokolra szállás -> bűnök felismerése -> megtisztulás -> isteni világ elérése -> üdvözülés = üdvtörténet II
Jézus szenvedés-története: kínok --> feltámadás)
( <- epikus műfaji kódok és konvenciók felülírása)
6. Kozmológiai háttér:
a) Ptolemaiosz geocentrikus világképe
b) Középkor
Krisztianizálja Ptolemaiosz
kozmológiáját
Botticelli: Pokol
Purgatórium


7 főbűn
Paradicsom
6. Számszimbolika és szerkezet
Isteni színjáték
3 cantica
Pokol
Purgatórium
Paradicsom
100 canto
1 + 33
33
33
9 kör 9 gyűrű 9 szféra
Felépítésük
3 kísérő Vergilius Vergilius Beatrice +
Clairvaux-i Szt. Bernát
3 szent hölgy
Mária, Lucia, Beatrice
3 vadállat =
3 főbűn
- nőstényfarkas=
kapzsiság, irigység
- párduc=
bujaság
- oroszlán= hatalom,
erőszak
3 Lucifer-arc
tehetetlenség: vörös
ostobaság: fehér
irigység: sárga
Verselés: tercina (3)
A számok misztikus jelentése
1, 10, 100...
Isten, a kezdet
3: Isten lényege
Szentháromság
9: Isteni gyök
Beatrice
Számmisztika eredete
héber nyelv: betűk = számok -> zsidó miszticizmus
Püthagotász: A világ számokból áll (püthagorászi "szent hármasokok"
10= 1+2+3+4
1 + 4 = 5 => 1, 2, 3, 4, 5: a "világ gyöke"
Szent számok = isteni tökéletesség
==> asztrológia + numerológia (Dante mindkettőt tanulmányozta)
7. Filozófiai előzmény

a) Platón
szerelem= tökéletesség útja
b) Arisztotelész
Nikomakhoszi etika

c) Hermész Triszmegisztosz:
Smaragd tábla
(Kozmosz-felfogás)

d) Szent Ágoston
De civitate Dei (erkölcstan)
e) Clairvaux-i Szt. Bernát
miszticizmusa
f) Aquinói Szt. Tamás Isten-bizonyítékai

Számok = a világ arányait, harmóniáját írják le = Isten titkos megnyilatkozásai
a világ misztikus tudását rejtik (=> Püthagoraszék titkos fogadalma)
_> Platón: Timaiosz
Arisztotelész: Nikomakhoszi etika
POKOL
Pokol-képzet < görög mitológia: Alvilág
< Biblia: Márk 9, 43-48 "Ha megbotránkoztat téged az egyik kezed, vágd le,
mert jobb, ha csonkán mégy be az
életre, mint ha két kézzel mégy a gyehennára..."
< keresztény hagyományok (<= manicheista vallások : "Sötétség")
< ősi pogány hitvilág
Gé- Hinnom

(Gyehenna)

Völgy Jeruzsálem mellett

(Hinnóm völgye)

A POKOL FELÉPÍTÉSE
kÖZÖNYÖSÖK A KAPUNÁL
I. KÖR TORNÁC, KERESZTELETLENEK
II.. KÖR SZERELEM BEN
III. KÖR ÉTEL-ITALBAN MÉRTÉKTELENEK
IV. KÖR PÉNZBEN
V. KÖR INDULATBAN
DIS VÁROSA
VI. KÖR ERETNEKEK, HITETLENEK
VII. KÖR ERŐSZAKOSOK
FELEBARÁTUKKAL
ÖNMAGUKKAL
ISTENNEL

VIII. KÖR CSALÓK ("RONDABUGYOR")
IX. KÖR ÁRULÓK
"Itt kezdődik a színjáték,
írta
DANTE ALIGHIERI,
születésére nézve firenzei,
erkölcseit tekintve nem az."
La divina commedia
Isteni színjáték
(ford.: Babits Mihály ->
San Remo-díj)
ZSARNOKOK, VÉRENGZŐK,
REBLÓK
ÖNGYILKOSOK, ÖNNÖN JAVAIKAT RONGÁLÓK
ISTENKÁROMLÓK, TERMÉSZET RENDJE ELLEN KÉJELGŐK (SZODOMITÁK), MŰVÉSZETEK ELLENZŐI, UZSORÁSOK
LUCIFER SZÁJÁBAN: JÚDÁS, BRUTUS, CASSIUS
I. ÉNEK
Az emberélet útjának felén
egy nagy sötétlő erdőbe jutottam,
mivel az igaz útat nem lelém.
NAGY ALLEGÓRIÁK
A)
UTAZÁS
TÚLVILÁGI UTAZÁS = BEAVATÁS-TÖRTÉNET
VEZETŐI: KALAUZOK
IDŐ: 1300 NAGYCSÜTÖRTÖKE
3+3+3 NAP -->
POKOLJÁRÁS - MENNYBEMENETEL
HELY: SÖTÉT ERDŐ
* ÚT -> JÓ ÚT: IGAZ KERESZTÉNY ÚTJA
--> ROSSZ ÚT: BŰNÖK ÚTJA
* A BŰNÖK ÚTJA A SÖTÉT ERDŐN VISZ ÁT
("...IGAZ ÚTAT NEM LELÉM")
SZEREPLŐ: VÁNDOR

AZ IGAZ KERESZTÉNY "HEGYGERINCET " (IGAZ UTAT) KERESŐ ALLEGÓRIÁJA
B) HÁROM ÁLLAT
B) HÁROM VADÁLLAT - 3 FŐBŰN ALLEGÓRIÁJA
* NŐSTÉNYFARKAS: KAPZSISÁG, IRIGYSÉG
* PÁRDUC: BUJASÁG
* OROSZLÁN. HATALOM, ERŐSZAK

C) HEGY: ISTENHEZ VEZETŐ ÚT (PURGATÓRIUM HEGYE, HEGYGERINC...)
1. KALAUZ: VERGILIUS
S én szóltam: "Költő, kérlek könyörögve
azon Istenre, kit te nem ismertél,
hogy ne jussak ennyi kínra se többre,
hogy ahova igérted, elvezetnél,
hogy lássam a szent Péter kapuját
s a szörnyü jajt a kárhozott seregnél."
Elindult és én követtem nyomát.
"Én rajtam jutsz a kínnal telt hazába,
én rajtam át oda, hol nincs vigasság,
rajtam a kárhozott nép városába.
Nagy Alkotóm vezette az igazság;
Isten Hatalma emelt égi kénnyel,
az ős Szeretet és a fő Okosság.
Én nem vagyok egykoru semmi lénnyel,
csupán örökkel; s én örökkön állok.
Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel"
POKOL ELŐCSARNOKA: KÖZÖNYÖSEK, ŐKET MÉG A POKOL SEM FGADJA BE
POKOL TORNÁCA: BŰNTELENEK, DE KERESZTELETLENEK, NÉMA ZOKOGÁSSAL VÁGYNAK A
KERESZTÉNY ISTEN UTÁN
És ő felelte: "E szomoru házat
azok nyerik, kik közönyösen éltek
s kiket nem ért dicséret, sem gyalázat;
s az angyalok, kik fellázadni féltek
s hivek sem voltak; csak magukra voltak,
lelkükben nincsen sem erény, se vétek.
Az ég elűzte s itten kóborolnak,
mert őket a pokol is szégyenelte:
nem kellettek sem égnek, sem pokolnak."
Mert a kereszténység előtt születtek,
és Istent nem törvény szerint imádták:
és én is tagja vagyok e seregnek!
Csak ily hiány, nem más bün vagy zsiványság
okozta vesztünk, ily hiány okozta,
hogy életünk reménytelen kivánság."
ÁTKELÉS AZ ACHERONON, CHÁRON LADIKJA
De szólt vezérem: "Cháron, mily beszéd ez?
Igy akarják ott, hol szigoru törvény,
bármit akarnak - és többet ne kérdezz!"
Szőrös orcája hunyászkodva görbén,
a sápadt víz hajósa megjuházott,
csak szeme körül forgott lángos örvény.
Hanem a lankadt s hússal nem ruházott
lelkek, szinük veszitve, felvacogtak,
mikor a rémes szó fülükbe fázott.
isteni világ + földi világ
+
görög mitológia Alvilág-képe
A POKOL KAPUJA
(RODIN)
II. KÖR: A SZERELEM BŰNÖSEI
(SCHEFFER)
Szerelem, gyenge szívnek könnyü méreg,
társamat vágyra bujtá testemért, mely
oly csúf halált halt - rágondolni félek.
Szerelem, szeretettnek szörnyű métely,
szivemet is nyilával úgy találta,
hogy látod, itt se hágy keserve még el.
Szerelem vitt kettőnket egy halálba,
ki vérünk ontá, azt Kaina várja."
(Francesca és Paolo )

III. KÖR: ÉTEL-ITAL BŰNÖSEI (TORKOSOK, TIVORNYÁZÓK)

Immár a hűs, harmadik körben állok,
hol súlyos, átkos zápor zúg örökre,
egyformán ejtvén örökös szabályok.
Vaskos jég, piszkos víz és hó pörög le
a sötét légen át és sohse fárad
s mindent rohaszt, ahol leér a rögre.
Cerberusz, egy kegyetlen, cifra állat
ugat három fejével kutyamódra
a népre, amely nyakig vízben áll ott.
IV. KÖR A PÉNZ BŰNÖSEI: FÖSVÉNYEK, TÉKOZLÓK, ZSUGORIAK
"Mint mikor víz a vízzel szembezajgott
Carybdis fölött, hab törik a habban,
a nép ott, kényszerülve, úgy kavargott
és voltak itt, mint máshol, számosabban,
üvöltve hozta kétfelől a forgó
mellükön súlyt görgetve nagy darabban.
Összeütődtek, azután gomolygó
lökéssel úgy verődtek vissza hátra
kiáltva: "Mért vagy tékoz?" "Mért kuporgó?"
/NAGY SORBAN, EGYMÁSHOZ VERŐDVE VESZEKEDNEK/
(CERBERUS FELÜGYELI ŐKET:
NYAKIG KOSZOS VÍZBEN ÁLLNAK II
TANTALOSZ)
V. KÖR A HARAG ÉS INDULAT BŰNÖSEI
( A STYX FOLYÓ SÁROS VIZÉBEN MARCANGOLJÁK EGYMÁST)
"S míg így röpített holt tükrén a rossz ár,
rám szólt a sárból egy alak kikelve:
"Ki vagy te, hogy órád előtt lejössz már?"
"Ó, nem maradni jöttem én e helyre"
- feleltem - "De hát te ki vagy, te piszkos?"
"Látod, egy síró lélek" - szólt felelve.
És én: "Könnyeddel s kínoddal, te mocskos,
maradj magadnak - engem mire nézel?
Ismerlek jól, bár minden tagod lucskos."
Ekkor a csónakot megkapta kézzel,
de költőm visszalökve rárikoltott:
"Lódulj a többi ebhez! Mégse mész el?"
HARAGOSOK DIS VÁROSA ELŐTT
VI. KÖR
ERETNEKEK
(LANGOLÓ SÍROKBÓL EMELKEDNEK KI
Egy nyílásból, mely egyik sírra szolgált,
hirtelen ily hang jött ki s én ijedten
mesteremhez simultam, aki dorgált.
Dorgált: "Fordulj meg: mit csinálsz? ne rettenj!
Nézd Farinátát: félig már fölugrott
s övétől látható, emelkedetten."
FARINATA
VII. KÖR
1. BUGYOR:
ERŐSZAKOSOK
FELEBARÁTUKKAL ERŐSZAKOSAK: GYILKOSOK , RABLÓK, ZSARNOKOK
(FORRÓ VÉRFOLYÓ)
"Anasztáziusz pápát őrzi e szük
üreg, mert Photinus tévútra vonta."
"Erre Atillát, a világ pörölyjét
bünteti még, aki büntetni tud..."
BEJÁRATÁT A MINOTAUROSZ ŐRZI
2. BUGYOR MAGUKKAL ERŐSZAKOSOK
AZ ELEVEN LIGET
AZ ÖNGYILKOSOK FÁKKÁ VÁLTOZNAK, LEVELÜKET HÁRPIÁK TÉPDESIK II PROMETHEUSZ
Akkor előrenyomultam a karommal,
s egy nagy bokorról egy ágat letörtem,
s a törzse: "Mért tépsz?" - szólt rám fájdalommal,
és vértől lett a helye barna körben
és "Mért szakítasz?" - így jajgatni nem szűnt
"nincs semmi részvét eleven kebelben?
Emberek voltunk, s fává kelle lennünk..."
3. BUGYOR AZ ISTENNEL ERŐSZAKOSOK
SZODOMITÁK, FAJTALANKODÓK, UZSORÁSOK, ISTENKÁROMLÓK
BÜNTETÉSÜK: TŰZESŐ II SZODOMA
Azután erőszakkal még az Úrat
sérthetjük megtagadva s káromolva,
s természetet megvetve, s mit az Úr ad.
Azért bélyegzi Sodoma s Caorsa
népét a legszűkebb gyürűnek alja,
s ki Istenét rossz szívvel szóba hozza.
VIII. KÖR
"RONDABUGYOR"

10 BUGYOR
CSALÓK, AKIKBEN SOHA NEM BÍZTAK
1. BUGYOR
KERÍTŐK, CSÁBÍTÓK
MEZTELENÜL JÁRNAK, AZ ÖRDÖGÖK OSTOROZZÁK ŐKET
2. BUGYOR

HÍZELKEDŐK

EMBERI ÜRÜLÉKBEN
"Felkúsztunk. S láttunk ronda népet úszni
oly rondaságban nyakig fulladozva,
mely árnyékszékekből szokott lecsúszni."
...
"Ide meritett engem a hizelgés,
mellyel szájamnak sohse telt be lyukja."
3. BUGYOR
SZIMÓNIÁKUSOK
KŐLYUKAKBAN FEJJEL LEFELÉ
Ó, Simon mágus s hitvány követői,
kik Isten dolgait, e szent csodákat,
erények aráit, ti pénz lesői,
ezüst-arannyal prostituáljátok!
Ti jöttök most, rólatok trombitálok,
mivel a harmadik bugyorban álltok
4. BUGYOR
JÓSOK, VARÁZSLÓK

KIFORDÍTOTT TESTTEL,
ARCCAL HÁTRAFELÉ PRÉDIKÁLNAK
Készen álltam csucsán a hídoromnak
lenézni már egész a nyílt fenékig,
mely könnyében fürdött a fájdalomnak.
S láttam a kerek völgyön jönni végig
néma népet, mely sírva járdogála,
mint litániák ütemét ha lépik.
5. BUGYOR
NYERÉSZKEDŐK, SIKKASZTÓK
ÜSTBEN, SZUROKBAN FŐNEK, ÖRDÖGÖK SZÚRKÁLJÁK ŐKET
S felelt: "Hol imént kijöttem a lágyból,
egy épen ott a szomszédságba hemperg -
bár én is... jaj a villák és a körmök!
Jobb volna úszni már a szuroktengert!
Most Főző: "Sokra megy már, sokra!" dörmög,
s úgy fogja meg, izmot lyukasztva, karját
a villával, hogy az sikoltva fölnyög.
VI. BUGYOR

KÉPMUTATÓK
ÓLOMCSUHÁBAN
Némán, magunk, elhagyva társaságot
előttem ő, és én mögötte mentem,
mint ahogy járnak kolduló barátok.
Aesopusnak meséje járt eszemben:
A béka és az egér; e furcsa párharc
emlékeztetett erre nagyon engem.
Mert talán több különbséget találhatsz
eb és kutya közt, mint, jól összemérve,
e két történet közt találni várhatsz.
VII. BUGYOR
TOLVAJOK
KÍGYÓK TEKEREGNEK RAJTUK
Amint a rabló végzé e beszédet,
dupla kézzel fügét emelt az égre
kiáltva: "Vedd el, Isten nesze néked!"
Azóta kedves kígyók földi népe
előttem; mert egy a nyakát befonta,
mintha mondaná: "Több egy szót se! Vége!
VIII. BUGYOR

ROSSZ TANÁCSADÓK

LÁNGNYELVKÉNT ÉGNEK

ODÜSSZEUSZ
"Ó, társak, bár veszélyek ezre víjja
sziveteket, mégis Nyugatra hágtok:
ha látástokból, bármi sok a híja,
őriztek" - szóltam - "még egy csöppnyi lángot,
ne sajnáljátok megkeresni tőle
a Nap útján a néptelen világot!
Gondoljatok az emberi erőre:
nem születtetek tengni, mint az állat,
hanem tudni és haladni előre!"
ODÜSSZEUSZ-TÖRTÉNET
DANTE NEM OLVASHATTA AZ EREDETI ODÜSSZEIÁT
<-- OVIDIUS: ÁTVÁLTOZÁSOK: XIV. ÉNEK
(KIRKÉT ELHAGYJA) -> NEM ITHAKÁBA MEGY

DANTE FOLYTATJA ODÜSSZEUSZ KALANDJAIT:
KIRKÉ -> HERKULES OSZLOPA (AZ AKKOR ISMERT VILÁG VÉGE /GIBRALTÁR/
-> HERKULES OSZLOPÁN TÚL EMBER
NEM LÉPHET => ISTEN HARAGJA
ODÜSSZEUSZ :
CSALÓ <=> VÉGTELEN TUDÁSVÁGY
AZ EMBERI TUDÁDVÁGY JELKÉPE
+ DIOMÉDÉSZ
IX. BUGYOR
VISZÁLYSZÍTÓK
ÖRDÖGÖK HASGATJÁK ŐKET,
BELSŐ SZERVEIK KILÓGNAK
MOHAMED
Lába közt lógtak belei a földig;
mája kilátszott, s a zacskó, a ronda
melyben az étel sárrá zöcskölődik.
S míg merőn néztem, elmerülve gondba:
visszanéz, s két kézzel széthúzza keblét
és: "Nézd, hogy tépem testem!" - sírva mondja -
"Nézd Mohamedet, mily csunyán repedt szét!
És nézd Alit mellettem: hajtól állig
hasított arca elrontotta kedvét.
S mind, aki csak így megszaggatva jár itt,
szakadásnak volt földön okozója,
X. BUGYOR
HAMISÍTÓK, ALKIMISTÁK


RÜHESEK, SEBEIKET VAKARJÁK
IX. KÖR GIGÁSZOK KÚTJA UTÁN
ÁRULÓK
1. BUGYOR
SZÜLŐ- ÉS
TESTVÉRGYILKOSOK
BEFAGYOTT TÓBAN
SZENVEDNEK
2. BUGYOR
HAZAÁRULÓK
De költőm így szólt: "Vigyázz a menésben,
és hogy szegény testvéreid fejére
ne lépjen lábad, tartsad mindig észben."
Csak ekkor néztem a lábam elé le,
s egy tavat láttam, mely befagyva mélyen,
nem mint víz, hanem mint üveg fehérle.
Sohasem fagy be ily vastagra télen
Ausztriában sem a Duna kérge,
sem zord honában a Don ily fehéren.
3. BUGYOR

VENDÉGLÁTÓKAT ELÁROLÓK

RETTENETES SZOMJÚSÁG <=>
NEM IHATNAK
II TANTALOSZ
A vízikor, mely formából kihozhat
minden tagot, rossz nedvet belehajtva,
hogy a fej nem felel meg már a hasnak,
a száját állandóan nyitva tartja,
mint hektikásét, kinek szomjuságtól
felvonva egyik, állán másik ajka.
IV. BUGYOR
JÓTEVŐIK ELÁRULÓI

LUCIFER SZÁJÁBAN
BRUTUS
CASSIUS
JÚDÁS
LUCIFER SZÁJÁBAN

PURGATÓRIUM
FIRENZE
RENESZÁNSZ ELEMEK AZ ISTENI SZÍNJÁTÉKBAN
1. INDIVIDUALIZMUS, KÖLTŐI ÖNTUDAT
* VÁLLALT SZERZŐSÉG
FIKCIÓBAN TEREMTETT ALAK
* DANTE FŐSZEREPLŐ
* DANTE ELBESZÉLŐ

2. A BŰNÖK ELRENDEZÉSE
MINDENKI A POKOLBA KERÜL, AKI ODAVALÓ, DE A BŰNÖSÖK ELRENDEZÉSE <- RENESZÁNSZ ÉRTÉKREND
DANTE A KÖZÉPKOR NAGY ÖSSZEGZŐJE
DE:
A RENESZÁNSZ NYITÁNYA IS
PL.: LEGKISEBB BŰN: A SZERELEM MÉRTÉKTELENJEI
LEGNAGYOBB BŰN: ÁRULÁS ÉS A KÖZÖNYÖSSÉG
3. GÖRÖG MITÉMÁK ADAPTÁLÁSA
PL.: POKOL "BERENDEZÉSE" <- GÖRÖG ALVILÁG
ELBESZÉLÓI HANGNEM
SZÁNALOM, IRGALOM
KIVÉTEL:
... a mások szégyenének, tudása érzi fullánkját szavadnak. Ne hódolj a hazugság szellemének: akinek viszket, az csak hadd vakarja!


ODÜSSZEUSZ DICSÉRETE
PURGATÓRIUM
PARADICSOM
Miként a mérnök, ki a kört szeretné
megmérni, töpreng, hogy titkába lásson,
de mérő elvét hasztalan keresné:
ollyá tett engem ez uj látomásom
töprengve tudni, hogyan egyesűle
kör a képpel, s hogy árad át egymáson,
de szárnyam ahhoz hasztalan feszűle -
mig villám fénye tárta szememet fel
és égő vágy ekként teljesűle.
Csüggedtem volna, lankadt képzelettel,
de folyton-gyors kerékként forgatott
vágyat és célt bennem a Szeretet, mely
mozgat napot és minden csillagot.
(Paradicsom)
Full transcript