Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Зах зээлийн хэсэгчлэл, зорилтот зах зээлийн сонголт, байршил

No description
by

Н. Даваажаргал

on 11 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Зах зээлийн хэсэгчлэл, зорилтот зах зээлийн сонголт, байршил

Зах зээлийн хэсэгчлэл, зорилтот зах зээлийн сонголт, байршил
Зах зээлийн сегментчилэл
Хэрэглэгчдийг ижил төстэй хэрэгцээ, шинж чанар, зан төлөвийн онцлогоор нь бүлэглэхийг зах зээлийн сегментчилэл гэнэ. Ингэж бүлэглэсэн хэрэглэгчдын сегмент бүрт тохирсон маркетингийн иж бүрдлийг боловсруулах шаардлагатай. Ижил хэрэгцээ, шинж чанар зан төлөвийн онцлогтой бүлэг хэрэглэгчдийг зах зээлийн сегмент гэж нэрлэдэг.

Сегментийн шинж чанарууд
Хүрч болохуйц байх
Хэмжигдэхүйц байх
Даацтай байх
Ялгаварахуйц байх


Агуулга
Зах зээл гэж юу вэ?
Эдийн засагчид зах зээл гэдэг ойлголтын дор хоорондоо тодорхой төрлийн арилжаа хийх худалдагч болон худалдан авагчдын нийлбэрийг хэлнэ.
Зах зээлийн сегментчилэл
Зах зээл гэж юу вэ?
Яагаад сегментчилэх шаардлагатай вэ?
Зорилтот зах зээлийн сонголт
Бүтээгдэхүүний хоногшуулалт
Яагаад зах зээлийг сегментчилэх шаардлагатай вэ?
Бүх хэрэглэгчдэд ижил бүтээгдэхүүн санал болгох боломжгүй.
Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ болон зан төлөв хоорондоо ялгаатай.
Компаниудын маркетингийн чадавх өөр өөр байдаг.
Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, шаардлага үргэлж өөрчлөгдөн хувьсаж байдаг.

Бизнесийн зах зээлийн сегментчилэл
Бизнесийн зах зээл нь хэрэглэгчдийн зах зээлтэй харьцуулахад цөөн тооны худалдан авагчдыг хамарч байдаг ч сегментчилэл зайлшгүй хэрэгтэй болдог.
Зорилтот сегментийг сонгох шалгуур
Зах зээлийн хэмжээ том байх
Зах зээл нь өсөлттэй байх
Сегментийн бүтцийн таатай байдлын шинжилгээ (Салбарын 5 хүчний шинжилгээ)
Зорилго болон нөөцтэй зохицох байдал

Хэрэглэгчийн зах зээлийн сегментчилэл
Зах зээлийг сегментчилэхэд тогтсон дүрэм гэж байдаггүй бөгөөд зах зээлийн бүтэц, түүний онцлогийг хамгийн сайн харуулах хувилбарыг боловсруулж болдог.
Газарзүйн зарчим
Хүн ам зүйн зарчим
Сэтгэлзүйн зарчим
Хэрэглээний хамжээгээр
Хайж буй үр ашигаар
Хэрэглэгчийн зах зээлийг дараах зарчмуудаар сегментчилдэг

Бизнесийн зах зээлийг дараах зарчмуудаар сегментчилдэг
Газарзүйн байршил
Хүн ам зүйн зарчим
Хувь хүний зарчим
Худалдан авах зан төлөвийн онцлог
Зорилтот зах зээл сонголт
Зорилтот зах зээлээ сонгохдоо компани дотоод нөөц бололцоогоо орчны хүчин зүйлсийн хамт харгалзаж үздэг.
Сегментчиллийн түвшин ба баримтлах стратеги
Салбарын өрсөлдөгчид
Салбаpын дотоод өpсөлдөөн нь даpаах нөхцөлд илүү хүчтэй байна.

Салбар болон зах зээлд шинээр нэвтрэгчид
Шинэ компаниудын нэвтрэлтийг албаны хүмүүс хаахгүй л юм бол ашгийн хэмжээ өрсөлдөөний төвшинд хүрч буурна(төгс өрсөлдөөн).
Орлох бүтээгдэхүүн
Ойрын орлох бүтээгдэхүүн оршин байх нь үнэ өссөний хариуд өөр сонголтууд руу шилжих хэрэглэгчийн хандлагыг ихэсгэдэг. (эрэлтийн өндөр хувирамхай байдал).
Худалдан авагчийн орлуулах чиг хандлага
Орлох бүтээгдэхүүний холбогдох үнэ
Худалдан авагчийн шилжих зардал
Бүтээгдэхүүний ялгааны таамагласан төвшин

Бэлтгэн нийлүүлэгчид
Хүчтэй томоохон бэлтгэн нийлүүлэгчид нь баpааны үнийг өсгөх, чанаpыг бууpуулах зэpэг сөpөг нөлөө үзүүлдэг бөгөөд даpаах нөхцөлд хүчтэй нөлөө үзүүлдэг.
Худалдан авагч
Хэpэглэгчдийн зүгээс даpаах нөлөөллийг үзүүлнэ. Үүнд:
Майкл Портерийн Өрсөлдөөний 5 хүч
Байгууллагын удаан хугацааны туршид амжилттайгаар оршин тогтнохын тулд дараах 5 хүчнүүдийг
сөрөх өрсөлдөөний стратегийг амжилттай хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Майкл Портерийн сонгодог загварт дараах өрсөлдөөний хүчнүүдийг тодорхойлсон байна
Бүтээгдэхүүний хоногшуулалт
Тухайн бүтээгдэхүүн өрсөлдөгч бүтээгдэхүүнүүдтэй харьцуулахад хэрэглэгчийн ухамсарт ямар байр суурь эзэлж байгааг хоногшуулалт илэрхийлнэ. Бүтээгдэхүүний хоногшуулалт нь хэрэглэгчдэд төрүүлж буй ойлголт, мэдрэмж, сэтгэгдэл юм.
Хэрэглэгчийн ухамсарт хоногшиж үлдэх 4 стратеги
Анхных байх, тэргүүлэгч байх
Зах зээлд анхдагч болоод тэргүүлэгч биш бол №1 нь болох шинэ зах зээлийг шинэ бүтээгдэхүүнээр нээ
Зах зээлд тэргүүлэгчийн эсрэг байр суурийг эзэл
Өрсөлдөгчийнхөө хоногшуулалтыг эвдэх
Сегментчилэхгүй
Нийт зах зээл
Нийтийн маркетинг
Сегментчилэх
Хэд хэдэн сегмент
Ялгаварласан маркетинг
Нэг сегмент
Төвлөрсөн маркетинг
Дэд сегмент буюу сиймхий
Хувь хүн
Ганцаарчилсан маркетинг
Төвлөрсөн маркетин
Өpсөлдөгчдийн тоо олон байх
Нэг төpлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэpлэдэг байх
Зардлыг бууpуулах боломжгүй байх
Салбаpаас гаpахад учpах саад бэpхшээл их байх
Зах зээл нь ханасан тогтвоpжсон /автомашин/ зэpэг болно.
Нэвтрэхэд тохиолдох саад тотгорууд (патент, эрх, г.м.)
Бүтээгдэхүүний ялгааны хэмнэлт
Брэндийн үнэ цэнэ
Шилжих зардал буюу унасан зардал
Хөрөнгийн шаардлага
Хуваарилалтын боломж
Тогтмол зардал ба
Албаны хүмүүсийн зүгээс ирж болох шахалт

• Бэлтгэн нийлүүлэгчид нь том компани байх
• Нийлүүлж буй бүтээгдэхүүн нь оpлуулах боломжгүй бол
• Тухайн компаний захиалгын хэмжээ нь бэлтгэн
нийлүүлэгчдийн нийт нийлүүлэлтэд бага хувийг эзэлж байгаа
• Нийлүүлж буй бүтээгдэхүүн нь худалдан авагчийн
хувьд үйлдвэpлэлийн гол түхий эд байх
• Бэлтгэн нийлүүлэгчид нь баpаа бүтээгдэхүүнийг
нь хэpэглэж буй үйлдвэpийг өөpтөө нэгтгэх
чадваpтай байх зэpэг болно.

• Үнийн төвшинг бууpуулах зоpилгоор даpамт үзүүлэх
• Бүтээгдэхүүний чанаpт хэт өндөp шааpдлага тавих
• Үйлчилгээг сайжpуулахыг шаардах
• Өpсөлдөгчдийг хооpонд нь сөpгөлдүүлэх зэpэг байдлааp илэpнэ.
Full transcript