Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

demografia

Analiza sytuacji demograficznej w Polsce: trendy, przyczyny, skutki spadającej liczby ludności.
by

Maciej Banaś

on 18 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of demografia

emigracja
koszt alternatywny - 2 mln Polaków poza krajem
wytwarzanie dochodu dla innych krajow
drenaż mózgów
nieurodzone dzieci
wpływ na stosunek do rodziny
małżeństwa
starzenie się
dzietność
Ruch naturalny ludności Polski - depresja urodzeniowa
Źródło: GUS
przyrost naturalny: 371,8 tys.
od 1984 - spadek liczby urodzeń
od 2014 r. - ubytek naturalny
2014-2035 r. - liczba ludności zmniejszy sie o
2,2 mln
osób
kobiety ur. 78-83
(wyż)
kobiety ur. 84-89
przyczyny niskiej dzietności
rynek pracy
trudności z powrotem do pracy z urlopu macierzyńskiego
niska popularność elastycznych form pracy wśród kobiet
zasoby pracy
dochód
koszt spadającej liczby ludności
konsumpcja
spożycie

prywatne napędza gospodarkę
70% PNB USA - Harry Dent
ludzie starsi wykazują niższe wydatki konsumpcyjne niż osoby w wieku 25-44
rosnące wydatki na emerytury, renty, opiekę

zdrowotną, usługi opiekuńcze
niezbilansowanie systemu zabezpieczenia społecznego
wydatki
publiczne
(sztywne)
Polska
wpływy
podatkowe
składki
wkład kapitału
inwestycje
publiczne
rozwojowe
deficyt
edukacja, badania, zdrowie, infrastruktura techniczna
liczba przekłada się na jakość
do tej pory podejście, że im więcej ludzi, tym gorsza jakość, np. edukacji (podejście od kapitału ludzkiego)
wraz ze wzrostem liczby ludzi rośnie liczba wzajemnych relacji - tym samym rośnie potencjał do tworzenia, bądź wzmacniania istniejących niesformalizowanych instytucji społecznych (podejście od kapitału społecznego)
kulturowe
ekonomiczne
społeczne
przyrost naturalny: 32,7 tys.
Prognoza 2035
zamykanie szkół z powodu spadającej liczby dzieci (np. w Niemczech), dostęp do edukacji utrudniony
kapitał ludzki
Współczynnik przyrostu naturalnego
w 1990 r. 4,1‰
Współczynnik dzietności
w 1990 r. 2,06
Struktura populacji wg wieku:
Liczba osób wg wieku w 2012 r.
zatrudnienie
pewność zatrudnienia ma większe znaczenie, niż wysokość dochodów
bezrobocie wśród osób młodych
populacja
wskaźnik obciażęnia (ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym) wyniósł 57 w 2011 r.
Rozwody
w 2000 r. 42,8 tys.
w 2011 r. 64,6 tys.
w 2011 r. 17,3 tys. ze stażem 20 lat i więcej (3x więcej niż w 1990)
Małżeństwa
w 2000 r. 211,2 tys.
w 2011 r. 206,5 tys.
przesunięcie wieku matek
styl życia - indywidualizm i konsumpcjonizm
media
postrzeganie rodziny wielodzietnej
Komisja Europejska:

kobiety mają większe trudności w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym niż mężczyźni.
Najistotniejszym czynnikiem spadku udziału PKB regionu w PKB OECD były krajowe instrumenty (tj. polityka makro), produktywność a następnie
spadek liczby ludności
. OECD, Regions at glance 2011, s. 51

Największy spadek udziału PKB w OECD tam, gdzie jednocześnie spadek liczby ludności oraz PKB per capita. s. 59
migracje, dwie strony medalu:
mogą sprzyjać rozpadom małżeństw
czemu Polki na emigracji rodzą? (nie ze względu na zasiłki, lecz inne narzędzia - ułatwienia w usługach społecznych, edukacyjnych)
Mężczyźni częściej niż kobiety korzystają z możliwości dostosowania czasu pracy (odp: 6,3%, 5,2%, 1,8%).
Osobom w wieku 20-29 trudniej niż osobom w wieku 30-39 oraz 55-64 w zakresie ustalania czasu pracy
tzn. młodzi ludzie, w najlepszym wieku do rozpoczęcia życia rodzinnego mają utrudniony start
wydajność
Udział pracowników najemnych o elastycznym czasie pracy
16,0% pracowników najemnych na stałe zatrudnionych może liczyć na elastyczność rozpoczęcia/zakończenia dnia pracy z powodów rodzinnych
Małżeństwa a rozwody w Polsce
Liczba urodzeń według wieku matki
ale: zastępowanie ludzi maszynami
administracyjne (obciążenia):
katalog dochodów, który trzeba podać -
udogodnienia istnieją, ale: niejasność przepisów co do ich stosowania!
np. instytucja opiekunki
brak wykwalifikowanych pracowników
efektywne obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi - 158 w 2030 r.
Źródło: J. Jóźwiak, I. Kotowska, 2010, s. 8
instytucjonalne
priorytet - zdobycie wykształcenia - odkładanie decyzji o dziecku
najpierw praca, mieszkanie
spadek liczby małżeństw
dobrowolna bezdzietność coraz popularniejsza
kapitał społeczny
związek małżeński
własne mieszkanie bądź z rodzicami
nie na wynajem
generalnie chodzi o

stabilność
Źródło: badanie planów rodzicielskich zespołu I. Kotowskiej
w 2011 r. 0,3‰
w 2011 r. 1,30
kiedyś dzieci gwarantowaly dobrobyt, teraz są ciężarem
wzrost kosztów
edukacji
- nieodwracalna przyczyna
rozwój technologii - potrzeba większych kwalifikacji tj. więcej edukacji
dłuższa edukacja - odkładanie decyzji o małżenstwie i dzieciach
(za: George Friedman)
wysokie koszty utrzymania dzieci
patologia, bieda
system zabezpieczenia społecznego
brak potrzeby posiadania dużej liczby dzieci w celu zabezpieczenia swojej przyszłości

724,0 tys.

urodzeń
(boom urodzeniowy)
352,2 tys. zgony

417,6 tys. urodzeń
384,9 tys. zgonów
Wykaz potrzebnych dokumentów:
wniosek
zaświadczenie z urzedu skarbowego/oświadczenie o wysokości dochodu
kwota odprowadzonego podatku
określenie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Źródło: Rozporządzenie ws trybu i sposobu ubiegania się o świadczenia rodzinne
"wszystkie potrzebne druki otrzyma w gminie"
5,0% zatrudnionych kobiet ma ustaloną
dzienną
liczbę godzin pracy przy dopuszczalnej elastyczności w zakresie rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy
3,9% ma ustaloną
miesięczną
liczbę godzin pracy przy dopuszczalnej elastyczności w dziennym i tygodniowym czasie pracy
1,4%
indywidualnie
ustala czas pracy
Badanie GUS 2010:
Podobnie jest w przypadku pracy w niepełnym wymiarze.
opieka instytucjonalna (przedszkola, żłobki)
słaba dostępność
opłaty
Negatywna korelacja wzrostu liczby osób w wieku starszym z PKB per capita.
Źródło: World Economic Outlook 2004 MFW, za: E. Mączyńska, 2010, s. 35
napływ dochodu do rodzin z kraju
kraje UE otwarte na emigrację
Polacy łatwo się asymilują
wskaźnik potencjału opiekuńczego
(stosunek liczby osób dorosłych, 15-64 lata, do liczby osób starszych, 65 lat i więcej)
2011 r. = 5,2
2035 r. = 2,1

wskaźnik potencjału pielęgnacyjnego
(stosunek liczby dorosłych kobiet do liczby osób starszych)
2011 r. = 2,6
2035 r. = 1,1
Full transcript