Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Южен централен регион

No description
by

Tanq Stoinova

on 5 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Южен централен регион

Релеф
Структура
ПИ, климат и води
Горите заемат 41% от територията на района
Природни условия
Стопанство
Района разполага със запаси на лигнитни въглища в Димитровград, медни руди и оловно-цинкови реди около Панагюрско.
Климата в региона попада в преходната климатична област, а в южните части континентално-средиземноморски. На местата с над 1500м климатът е планински.
Водите в региона се равняват на 34% от апасите на повърхностните води на страната. Територията се пресича от реките - Марица, Арда и Тунджа. Минерални извори са открити в 26 общини. Почвите преобладават смолници, алувиално-ливадни, канелени и кафяви горски.
Южния централен регион формира 14% от брутния вътрешен продукт на държавата. Най-голям дял в него е от третичният сектор 57%. Икономическия профил е обслужващо-индустриален.
$1.00
Петък, Юни - 03.06.2014г.
География, бр. 2
Положение и граници
Гежграфско положение и граници
Първичен сектор
Южният централен район включва 5 административни области - Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска, Хасковска и Кърджалийска. На запад, север и изток граничи със 7 области. Южната граница съвпада с държавната граница с Гърция и от с. Капитан Андреево да р. Тунджа с Турция. Плащта на района е 22 365 км2 или 20,1% от територията на страната.
В аграрното стопанство е специализирано растениевъдството. С национално зночение е отглеждането на зърнени култури и техничиски култури - тютн в Кърджалииско, слънчоглед в Хасковска и Пловдивска област, етерични култури, фъстъци и сусам.
Южен централен регион
На север са най-високите части на Стара планина (вр. Ботев - 2376м), на юг са Задбалканските котловини и Средна гора и част от Родопите.
Вторичен сектор
В индустрията на района специализиращ отрасъл е електропроизводството, което се развива на базата на големи хидроресурси. Има и машиностроене, цветна металургия и химическа промишленост.
Третичен сектор
Транспортът е основа за развитие и териториална организация. Развити са шосейпътният, жп и въздушния трънспорт. Прироритетен отрасъл е и туризма - познавателен, зимен ски туризъм и екологичен
Население
Броят на населението в региона е 1 479 373 д. към 2011г. - 20% от населението в България. Средната гъстота е 66 д./км2. Най-висока е в област Плодив. Раждаемостта е 9,9 %о.
Етническата структура на населението е 75% българи, 19,5% турци, 4,5% роми и 1% други. Сходна е и религиозната структура. Възрастовата структура е с тенденции намаляване дела на населението в трудоспособна възраст, а се увеличава дела на населението в надтрудоспособна възраст.
Административно деление и селища
Пловдив
Жители 338 хил.
Сопод, Калофер, Клисура и Баня
Градовете с богата история
Пазарджик
71,9 хил. жители, областен център
Хаманли, Свиленград, Симеоновград
Градове по долината на р. Марица
Аленовград
Жители 15 хил.
Карлово
на 55 км северно от пловдив
Кърджали
43,8 хил. жители
Хасково
76 хил. жители
Ани
Таня
Full transcript