Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hükümet Programları

No description
by

celil aksoy

on 22 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hükümet Programları

2002
Hükümet Programları
Cumhuriyetin ilk yıllarında hükümet programlarını o günün koşullarından dolayı güvenlik konuları, asayiş ve sükunun temini gibi konular oluşturmuştur. Planlı kalkınma dönemine geçildikten sonra ise bu programlar daha çok kamu yönetimi üzerine olmuştur.

Askeri ihtilal dönemlerinde kurulan hükümetlerin toplumu bütün kurumlarıyla yeniden düzenleme, yapılandırma gibi programlar etkili olmuştur.
60., 59 ve 58. Hükümet Programında Egitim ve Egitim Yönetimi (06.11.2002 - )
Gerek 58. gerekse 59. ve 60. hükümet programlarında kamu yönetiminin iyileştirilmesine yönelik çok köklü değişikler yapılacağı belirtilmiştir.Programlarda merkeziyetçi ve hantal yapıların aşılması bakımından, katılımcı bir yerel yönetim reformunun gerçekleştirileceği ısrarla vurgulanmaktadır. Merkezi yönetim tarafından yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin kaynaklarıyla birlikte yerel yönetimlere devredileceği, ulusal önceliklerle yerel farklılıkların barıştırılarak kamu hizmetlerinin yerinden yönetilmesinin temel ilke olarak benimseneceği ve bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılacağı da hükümetin temel hedefleri arasında belirtilmektedir.
TBMM'de okunan 57. Hükümetinin programında genel olarak kamu yönetiminin iyileştirilmesine yönelik yaklaşımlar ifade edilirken eğitim yönetimine yönelik özel bir ifade kullanılmamıştır. Ancak programda sekiz yıllık ilköğretim uygulaması , eğitimde fırsat eşitliği, üniversite eğitimi gibi konular öne çıkarılmıştır.Kamu yönetiminin yapılandırılmasında kararlı olunduktan sonra hizmetlerin "Adaletli,şeffaf,verimli ve katılımcı bir yönetim anlayışının benimseneceği ifade edilmiştir.
Yaklaşık 5 ay süren ve Mesut Yılmaz tarafından kurulan hükümetin programında eğitim sistemiyle ilgili olarak hükümetin yeni bir yapılanma, uygulama, değerlendirme ve yönlendirme görev ve sorumluluğu yüklendiğini ifade ederek, özellikle Bakanlığın, merkezi yönetime ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını taşra teşkilatına devredilmesi ve yeni "Eğitim Yönetimi Alanları" kurulması ile ilgili kanuni düzenleme gerçekleştirileceği, zorunlu eğitimin 2000 yılına kadar 8 yıl; 2000 yılından sonra 10 yıl olmasını sağlayacak kanuni düzenleme yapılacağı, ilköğretim düzeyindeki çağ nüfusunda %100 okullaşma sağlanacağı, YÖK Kanunu'nun yeniden değerlendirileceği belirtilmiştir.
Süleyman Demirel tarafından kurulan 49. hükümetin programında yine sektörel bazda geniş açıklama ve hedefler ortaya konulurken devletin yapılandırılmasına yönelik ifadelere kısaca yer verilmiştir.

Eğitim ile ilgili olarak zorunlu eğitimi en az 8 yıl olacağı, çok amaçlı lise sistemine mutlaka geçileceği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın birimlerinin yeniden yapılandırılacağı, çocuk ve gençlerin en iyi şekilde geleceğe hazırlanması için gerekli ortamın oluşturulacağı ifade edilmektedir.
Hükümet Programları, yürütmenin
eylemlerini gösteren önemli
belgelerden birisidir. Bu programlar
iktidara gelen partilerin büyük
oranda seçim öncesi vaat edilen
politikalardan oluşmaktadır.
Koalisyon hükümetlerinde ise bu programlar farklılık gösterebilir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana yaklaşık 60 hükümet görev almıştır. Kurulan bu 60 hükümetin programlarını ele almak zor olacağından 1980 ihtilal öncesi ve sonrası diye 2 gruba ayrılmıştır. 1980 sonrası genel olarak değerlendirilmiş 1980 öncesi ise bir bütün olarak ele alınmaktadır.
57. Hükümet Programında Kamu ve Egitim Yönetimi (04.06.1999 - 06.11.2002 )
56. Hükümet Programında Kamu ve Egitim Yönetimi (11.01.1999-28.05.1999)
Bülent Ecevit tarafından kurulmuş olan hükümet büyük oranda 55. hükümetle örtüşmektedir. 56.Hükümet programında, kamu yönetiminde yeni atamaların yapılamayacağı, sekiz yıllık ilköğretim uygulamasının güçlendirileceği, okul yatırımlarına ve yatılı ve pansiyonlu okullar yaptırılmasına ağırlık verilmesi gibi sayısal hedeflere yönelik politikalar bulunurken , eğitim yönetiminin yeniden yapılandırılması konusunda yeni öneriler bulunmamaktadır.
Mesut Yılmaz tarafından kurulan hükümette kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında amacın ; devleti hizmet sunan , vatandaşlarına güvenen,onlara güven veren ve bireyi ön plana çıkaran bir yapıya dönüştürmek olduğu , kamu yönetiminin hantallıktan kurtulacağı ve halkın devletle bütünleşmesinin sağlanacağı belirtilmiştir.
Sekiz yıllık zorunlu ilköğretim kesintisiz devam edeceği gibi bilgisayarlı eğitimin yaygınlaştırılacağı mesleki ve teknik eğitime ağırlık verileceği , bilgi toplumuna hazırlanacağı belirtilmiştir.
55. Hükümet Programında Kamu ve Egitim Yönetimi (30.06.1997-11.01.1999)
Necmettin Erbakan'ın başkanlığını yaptığı bir koalisyon hükümetidir. Kamu yönetimiyle ilgili politikaları ise şeffaflık katılımcılık ve halka dönük bir yönetim anlayışının benimseneceği, devletin yeniden yapılandırılacağı ve yeni bir personel rejimine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Programda eğitimle ilgili olarak da zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarılması,orta öğretimin yeniden yapılandırılması,özel teşebbüsün eğitim sektörüne girmesine kolaylık sağlanması ve YÖK'ün de yeniden yapılandırılması ve bir koordinasyon birimine dönüştürüleceği belirtilmiştir.
54. Hükümet Programında Kamu ve Egitim Yönetimi (28.06.1996-30.06.1997)
Mesut Yılmaz tarafından kurulan koalisyon hükümeti oldukça kısa sürmüştür.Ancak programında uzun bir kamu yönetimi reformu bulunmaktadır.Özetle devlet idaresinin yeniden yapılandırılmasını öngörmüştür.

Eğitimle ilgili olarak zorunlu eğitimin asgari 8 yıla çıkarılması,öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerine göre meslek alanlarında eğitim görebilmeleri ve YÖK'ün yeniden yapılandırılacağıda belirtilmiştir.
53. Hükümet Programında Kamu ve Egitim Yönetimi (06.03.1996-28.06.1996)
Bir seçim hükümeti olan 52.hükümetin programında yerel yönetimlerin demokratik yapılanmanın ve bölgesel kalkınmanın temel taşı olduğu devletin katılımcı demokrasinin gereklerine uygun olarak yeni bir yapıya kavuşturulacağı belirtilmiştir.

Eğitimle ilgili olarak programda herhangi bir ifadeye rastlanmamıştır.
52. Hükümet Programında Kamu ve Egitim Yönetimi (30.10.1995-06.03.1996)
Bir ay bile yaşatılamayan 51.hükümetin programında idari yapıya ilişkin politikalardan ziyade sektörel bazda açıklamalara ağırlık verilmiş,eğitim sektöründe de benzer şekilde yönetimle ilgili yaklaşımlara rastlanılmamıştır.

Ancak sekiz yıllık eğitimin zorunlu hale getirilmesinde çalışmalar yapılmış ve teknolojik alt yapıya önem verileceği belirtilmiştir.
51. Hükümet Programında Kamu ve Egitim Yönetimi (05.10.1995-30.10.1995)
Tansu Çiller tarafından kurulan koalisyon hükümetinde idari yapıya ilişkin reformlardan ziyade, ağırlıklı olarak bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi için hazırlanan politikalar,fırsat eşitliğini ve sosyal devlet anlayışını güçlendirecek yaklaşımlar ile teknoloji yaygınlaştırılmasından söz edilmiştir.
50. Hükümet Programında Kamu ve Egitim Yönetimi (25.06.1993-05.10.1995)
1999
1999
1997
1996
1996
1995
1995
1993
1991
Turgut Özal başbakanlığında kurulan 46. hükümet devletin tanımını yaparak, devletin millet için var olduğunu ve milleti ile bütünleşmesinin gerektiğini ifade etmiş ve milletin zenginliği sonucu devletin zengin olması gerektiğini savunmuştur. Hükümet programında mahalli idarelerin yeniden yapılandırılması ifade edilmiştir.

Programda eğitim yönetimine ilişkin herhangi bir açıklama bulunmazken, genel olarak eğitimde sayısal hedefler ağırlıklı olmak üzere nitel bazı iyileştirilmelere yer verilmiştir.
Yıldırım Akbulut tarafından kurulan 47. hühümetin programı neredeyse Turgut Özal tarafında kurulan 46. hükümetin programı ile aynıdır. Geleneksel hükümet programı anlayışı ile adeta bir protokol sırası içinde kurumlarla ilgili amaçlar sayılmaktadır.

Eğitim ile ilgili programıda aynen Özal hükümetinde olduğu gibi yönetimde iyileştirme, insan gücü planlaması ve bilgisayar kullanımı gibi konulara ağırlık verilmiştir.
49. Hükümet Programında Kamu ve Egitim Yönetimi (25.10.1991 - 25.06.1993)
48. Hükümet Programında Kamu ve Egitim Yönetimi (23.06.1991 - 25.10.1991)
12 Eylül ihtilalinden sonra kurulan askeri hükümete başbakan olarak görevlendirilen Bülend Ulusu güvenlik unsurlarını öne çıkaran ve zaman zaman önceki hükümetler zamanında kamu düzenini sarsan hususları telafi edici önlemlerden bahseden bir program ortaya koymuştur.

Eğitimde ise, öğretmen ve yöneticilere Atatürk ilkeleri doğrultusunda çok daha büyük sorumluluk ve görevlerin düştüğü açıklanmaktadır.
Turgut Özal'ın hükümet programında öncelikle devletin, devlet müesseselerinin nasıl anlaşılması gerektiği tarif edilerek; "Devletin, başta vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması olmak üzere, adeletin temini, yurdun savunması, emniyet ve asayişin sağlanması, sosyal ve iktisadi faaliyet ve hizmetlerin en verimli bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla gene millet tarafından kurulu müesseselerden meydana gelen bir yapı olduğu, devletin millet için var olması gerektiği" belirtilmiş, devletin millet ile bütünleşmesinin zaruri olduğu, devletin hiçbir zaman vatandaşın karşısında veya vatandaşın rakibi olmayacağı ifade edilmiştir.
Cumhuriyetin temelleri atılırken eğitim politakaları üzerinde önemle durulmuş, Cumhuriyetin kurulmasından sonra eğitimle ilgili çıkarılan kanunların uygulanmasına geçilmiş ve hükümet programlarında da nicel ve nitel gelişmelere yönelik değerlendirmelerle devrimlerin korunmasına dair konular yer almaya başlamıştır.
47. Hükümet Programında Kamu ve Egitim Yönetimi
(09.11.1989 - 23.06.1991)
46. Hükümet Programında Kamu ve Egitim Yönetimi
(21.12.1987 - 09.11.1989)
45. Hükümet Programında Kamu ve Egitim Yönetimi
(13.12.1983 - 21.12.1987)
44. Hükümet Programında Kamu ve Egitim Yönetimi
(20.09.1980 - 13.12.1983 )
43. Hükümet ve 43. Hükümet öncesi Hükümet Programlarında Kamu ve Egitim Yönetimi
1991
1989
1987
1983
1980
1980 öncesi
Recep
BAĞIRTKAN
Celil
AKSOY
Oktay
KAYA
Kalkınma Planları
2001 - 2005 yılları arasını kapsayan planda, yapılan durum tespitiyle kamu yönetiminde insan kaynakları, idari yapı ve işleyişi içine alan köklü ve kalıcı bir değişim ihtiyacının devam ettiği vurgulanmıştır.
Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planında Kamu ve Eğitim Yönetimi
Uluslarası gelişmeler ve temel eğilimler doğrultusunda 2007-2013 yıllarını kapsayan dokuzuncu plan dönemine ilişkin çalışmalarda, Türkiye ekonomisindeki geçmiş dönemler ile mevcut ekonomik ve sosyal gelişmeler dikkate alınmıştır. Dokuzuncu Kalkınma Planının vizyonu
"istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye"
olarak belirlenmiştir.
- 1990-1994 yılları arasını kapsamaktadır
- Bu planda gerek kamu yönetiminin genel yapı ve işleyişi gerekse eğitim yönetimine ilişkin hedefler ve politikalar bulunmaktadır
- Bu kapsamda kamu yönetiminde merkezi idari ile yerel yönetimler arasında yetki, sorumluluk ve kaynak paylaşımını belirtmektedir

Eğitim ile ilgili olarak;
- iyi vatandaş yetiştirme, eğitimde kaliteyi artırma, öğretmenlik mesleğini cazip hale getirme, insan gücü planlaması, okullaşma oranını artırma gibi çok genel çalışmalardan söz etmektedir
Cumhuriyetin kabulüyle birlikte benimsenen yeni yönetim anlayışının bir gereği olarak millet iradesinin hakim kılınması ve özellikle çok partili hayata geçilmesiyle geniş halk kitlelerinin yönetime katılımlarının sağlanması yoluna gidilmiştir. Geniş halk kitlelerinin yönetimde daha fazla etkili olmlarına yönelik gayretler, planlı döneme geçişle hızlanmış olup, günümüzde de halen devam etmektedir.

Türkiye 1960'lı yıllarda yönetimde planlı döneme geçmiştir. Beş yıllık dönemler halinde hazırlanan raporların kamu sektörü için emredici, özel sektör için yol gösterici nitelik taşıdığı dikkate alınırsa, planlı dönemin önemi büyüktür.

Şimdiye kadar 9 tane BYKP hazırlanmıştır. Bu planlardan 9. halen yürürlüktedir.
- 1996-200 yıllarıarasını kapsamaktadır
- Kamu görev ve yetkilerinin merkez ve taşra teşkilatı ile yerel yönetimler arasında dağılımı
- Temel yapısal değişimin sağlanmasında eğitim reformunun önemi
- Nüfusun eğitim düzeyinin yetersizliği, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmadığı, eğitime yeterli kaynak sağlanmadığı, eğitim sisteminin yapılanma ve işleyişinden kaynaklanan sorunların devam ettiği belirtilmiştir
- Eğitim yedinci BYKP döneminin en öncelikli sektörü olmuştur
- Eğitim kurumlarının bürokratik ve merkeziyetçi yapıdan kurtulması için kanun değişikliği yapılması gerektiği belirtilmiştir
- 1985-1989 yılları arasını kapsamaktadır
- içeriğinde kamu hizmetlerinin yeniden düzenlenmesinde, kamu hizmetlerinin kuruluşlar arasında hizmette birlik ilkesine uygun, dengeli, etkin ve kaynak israfını önleyecek bir şekilde dağıtılması, yetki devri esaslarına önem verilmesi, kuruluşların fonksiyonları ile uyumlu insan gücü planlaması yapması, merkezi ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin esaslarının belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir
- Eğitim yönetimine ilişkin herhangi bir politikaya rastlanmamıştır

- 1979-1983 yılları arasını kapsamaktadır
- içeriğindeki Türk kamu yönetimine ilişkin hedefler
incelendiğinde yapısal değişiklikle ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir

Eğitim ile ilgili hedefleri incelendiğinde;
- Eğitimin yeni bir kurumsal yapıya kavuşturulması
- Örgün ve yaygın eğitimde biri birini tamamlayacak şekilde düzenlenmesi
- Mesleki - Teknik eğitime ağırlık vermek gibi hedefler bulunmaktadır
- 1973-1977 yılları arasını kapsamaktadır
- Mesleki eğitime ağırlık verilmesi, kalkınma planının eğitimle ilgili bölümünün özünü oluşturmaktadır
- Temel eğitim süresinin 8 yıla çıkarılması gerektiği görüşü de planın eğitimle ilgili görüşleri arasında önemli yer tutmaktadır
- 1968-1972 yılları arasını kapsamaktadır
- Eğitimin gayesinin vatandaşlara çevrelerini tanıtmak, şuurlu davranmak, toplum yapısı değişmlerine uyabilmek, kazanılan bilgi ve maharetlerle kendisinin ve çevresini moral değerlerini artıracak hizmet sağlamak olduğu belirtilen planda,
- ilköğretimin bütün okul çağındaki nüfusu kapsayacak şekilde düzenleneceği ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanacağı vurgulanmaktadır
- 1963-167 yılları arasını kapsamaktadır
- Eğitim sisteminin toplumdaki çeşitli görevlerin yurttaşlar tarafından kabiliyetlerine göre dağıtılmasını sağlayacak bir şekilde düzenlenmesi ve eğitim sisteminin toplumsal ihtiyaçlara ve şartlara göre şekillenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca eğitim hizmetleriyle görevli teşkilatında eğitimle ilgili bir işlev gören bütün kurumlar arasında sıkı bir işbirliğinin sağlanacağıda belirtilmektedir
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Kamu ve Eğitim Yönetimi
- Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması
- Zorunlu temel eğitimin 12 yıla çıkarılmasına yönelik alt yapı hazırlıklarının yapılması
- Bilgisayar ve diğer teknik donanımın eğitime daha fazla kazandırılması
- Okul, eğitim alanları, öğretmen ihtiyacı, özel ektörün ve yerel yönetimlerin eğitime katkısının sağlanması
- Üniversitelerin bilimsel ve mali özelliklerini güçlendirme
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Kamu ve Eğitim Yönetimi
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında Kamu ve Eğitim Yönetimi
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Kamu ve Eğitim Yönetimi
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Kamu ve Eğitim Yönetimi
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Kamu ve Eğitim Yönetimi
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Kamu ve Eğitim Yönetimi
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Kamu ve Eğitim Yönetimi
- Bugüne kadar toplam 18 şûra toplandı.
- ilk şûra 1939 da toplandı.
- Şûraların hepsinde eğitimle ilgili pek çok tavsiye kararı mevcuttur.
- Alına bu tavsiyelerin bir kısmı uygulamaya konuldu.
- Birinci Maarif Kongresi milli eğitim şuralarının başlangıcı olması nedeniyle eğitim tarihimizde önemli bir yere sahiptir.Bu önemine binaen milli eğitim şuralarının esin kaynağı olarak görülmektedir.
- Türk eğitim sisteminin yapısını oluşturan Heyet-i ilmiye çalışmalarında önemli kararlar alınmıştır.


1923 yılındaki
Birinci Heyet-i ilmiye Toplantısı
'nda

- ilköğretimin 6 yıla çıkarılması
- Küçük köyler için için yatılı okullar açılması
- Sınıf mevcudunun 30-40'ı aşmaması
- Zorunlu eğitim yaşındaki çocukların yabancı okullara gönderilmemesi
- Sultani adının liseye dönüştürülmesi gibi kararlar alınmıştır.
Milli Eğitim Şûraları
Milli Eğitim Bakanlığı'nda, eğitimle ilgili tüm çevreleri bir araya getirerek eğitim sisteminin geliştirilmesi, niteliğin artırılması ve eğitimle ilgili sorunlara çözüm üretmesi amacıyla Milli Eğitim Şûraları yapılmaktadır.

1921 yılında Ankara'da yapılan Birinci Maarif Kongresi, 1923, 1924 ve 1925'te yapılan peş peşe toplanan Birinci, ikinci ve Üçüncü Heyet-i ilmiye çalışmalarından esinlenerek Milli Eğitim Şûrası'nın kurulmasına karar verilmiş ve 1926 yılında da Milli Eğitim Şûraları Yönetmeliği hazırlanmıştır.
22 Mart 1926 tarihinde yayınlanan 789 sayılı "Milli Eğitim Teşkilatına Dair Kanun" ile Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) kurulmuştur. Kurulmasından sonra şuraların toplanması için çalışmalar yapmış ve ilk şura 1939 yılında toplanmıştır.

1939 yılındaki
1. Milli Eğitim Şûrası'
nda
- Köy okullarının eğitim sürelerinin uzatılması
- Mesleki ve Teknik okulların açılması
- Ders programları, ders kitapları, ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim bütünlüğü gibi konular üzerinde kararlar alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı İcra Planları
icra planlarıyla eğitimle ilgili alınan tüm kararların uygulamaya aktarılması için stratejiler ve politakalar belirlenir.

1963 yılında planlı döneme geçilmesiyle birlikte Milli Eğitim bakanlığında bu amaçla 1964 yılından 1989 yılına kadar 25 defa yıllık olarak, 1989 yılından itibaren de beşer yıllık dilimler halinde şimdiye kadar dört farklı zaman için icra planları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

1924 yılındaki
İkinci Heyet-i ilmiye Toplantısı
'nda

- ilköğretimin 5 yıla indirilmesi
- Liselerin 6 yıl olması
- Öğretmen okullarının 5 yıla çıkarılması ve okul kitaplarıyla ilgili çeşitli kararlar alınmıştır.
1926 yılındaki
Üçüncü Heyet-i ilmiye Toplantısı
'nda

- Öğretmenlerin özlük hakları
- Liselerin belirli merkezlerde toplanması
- Talim ve Terbiye Kurulu'nun kurulmasına yönelik kararlar alınmıştır.
1943 yılındaki
2. Milli Eğitim Şûrası'
nda ve
1946 yılındaki
3. Milli Eğitim Şûrası
'nda
- Türk ahlakının ilkeleri
- Eğitim sisteminin yapı ve işleyiş sorunları
- Tarih şuuru gündemdeyken

1946 yılındaki
4. Milli Eğitim Şûrası
'nda
- Programların incelenmesi
- Lise sürelerinin uzatılması
- Demokrasi fikrinin geliştirilmesine ağırlık verilmiştir.

1953 yılındaki
5. Milli Eğitim Şûrası'
nda
- Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve özel eğitim konuları

1957 yılındaki
6. Milli Eğitim Şûrası'
nda
- Eğitim yapı ve işleyiş sorunları, mesleki ve teknik eğitim ile
halk eğitimi konuları

1962 yılındaki
7. Milli Eğitim Şûrası'
nda
- Eğitim sisteminin çok daha kapsamlı bir şekilde incelenmiş
- Okullar arasındaki ilişkiler ve programlar ele alınmıştır.


1970 yılındaki
8. Milli Eğitim Şûrası'
nda
- Eğitim sistemi ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim olarak kademelendirilmiştir.

1974 yılındaki
9. Milli Eğitim Şûrası'
nda
- Orta öğretimin sorunları incelenmiştir.

1981 yılındaki
10. Milli Eğitim Şûrası'
nda
- MEB merkez ve taşra teşkilatlarının yeniden yapılandırılması, kendi alt sistemleri ve ilişkili olduğu çevre sistemlerle bütünleştirilmesi kararlarlarına varılmıştır.


1982 yılındaki
11. Milli Eğitim Şûrası'
nda
- ilk defa öğretmen sorunlarına ilişkin ayrıntılı bir anket çalışması sonuçları gündeme alındı.
- Öğretmen sorunları kapsamlı bir şekilde görüşülmüş ve öğretmenlerin uzmanlık eğitimleride ele alınmıştır.
- Öğretmen evleri ve öğretmen hastanelerinin kurulmasına yönelik kararlarda alınmıştır.

1988 yılındaki
12. Milli Eğitim Şûrası'
nda
- Türk Eğitim sisteminin genel yapısı, yüksek öğretim, eğitim finansmanı, programlar ve yabancı dil konusunda önemli kararlar alınmıştır.


1990 yılındaki
13. Milli Eğitim Şûrası'
nda
- En önemli kararı Lise Mezunlarına Meslek Edindirme ( LiMME )
projesidir.

1993 yılındaki
14. Milli Eğitim Şûrası'
nda
- Eğitim yönetimi, eğitim yöneticiliği ile okul öncesi eğitim konuları gündeme alınmıştır.

1996 yılındaki
15. Milli Eğitim Şûrası'
nda
- Zorunlu eğitimin kesintisiz olarak sekiz yıla çıkarılması yönünde karar alındı.

1999 yılındaki
16. Milli Eğitim Şûrası'
nda
- Mesleki ve Teknik öğretimin Orta Öğretim Sistemi bütünlüğü içinde Ağırlıklı Olarak Yeniden Yapılandırılması
- Okul ve işletmelerde Meslek eğitimi ve yetiştirme
- Mesleki ve Teknik Eğitimde Sınavsız Yükseköğretime Geçiş
- Mesleki ve Teknik Eğitimde Finansman konuları ele alınmıştır.

2006 yılındaki
17. Milli Eğitim Şûrası'
nda
- Türk Milli Eğitim Sisteminde Kademeler Arasında Geçişler, Yönlendirme ve Sınav Sistemi ile Küreselleşme ve AB Sürecinde Türk Eğitim Sistemi üzerinde durulmuştur.

2010 yılındaki
18. Milli Eğitim Şûrası'
nda
- 2023 yılı vizyonu üzerinde duruldu
- Öğretmenin yetiştirilmesi, istihdamı ve mesleki gelişimi,
eğitim ortamları, kurum kültürü ve okul liderliği, ilköğretim ve ortaöğretimin güçlendirilmesi, ortaöğretime erişimin sağlanması, spor, sanat, beceri ve değerler eğitimi, psikolojik danışma, rehberlik ve yönlendirme konuları ele alınmıştır.


Şûralarda eğitimle ile ilgili tüm konular konuşulmuştur. Bazı çalışmalar, projeler, uygulamalar yapılmıştır. Ama hepsi uygulamaya konulamamıştır.
- MEB'ce uygulanan 1989-1992, 1993-1996, 1997-200, 2001-2005 icra planları hazırlanmış olup 2006-2010 yıllarını kapsayan icra planının hazırlıklarıda sürmektedir.

1989 - 1992 icra Planı
'nda
- Bölge düzeyindeki mevcut durum ve ihtiyaçların belirlenmesi amacı ile eğitim bölgeleri kurulması, eğitim sisteminin iyileştirilmesi gibi araştırmalar yapılması istenilmektedir.
1993 - 1996 icra Planı
'nda
- Merkez teşkilatı birimlerini birleştirme, eğitim mastır planı hazırlama, 2000'li yılların eğitim ihtiyacını araştırma, diğer ülkelerin eğitim sistemlerini değerlendirilmesi gibi çalışmalar yapılmıştır.
1997 - 2000 icra Planı
'nda
- Eğitim sistemini biraz daha kapsamlı olarak ele almaktadır.
- Bu icra planı 3 bölüme ayrılmıştır.
- I. bölüm Bakanlık icra Planı Tedbirlerine ayrılmış,
- II. bölümde 15. MEŞ'de alınan ve uygulamaya konulan kararlar görülmekte,
- III. bölümde ise MEB ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı icra Planı ile ilgili tedbirlere yer verilmiştir
Son icra Planlarında eğitim sisteminin iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar yer almaktadır

Gerek kalkınma planlarında gerekse hükümet programlarında ve gerekse
MEŞ toplantıları ile icra planlarında eğitim sisteminin yapılandırılması her zaman gündemde olmuştur. Bu araştırmaların amaçları MEB'in yeniden yapılanma sürecinde ilgilileri bilgilendirmek, yetki devri ile yetki alacak görevlileri buna hazırlayacak iş ve işlemlere ait planı hazırlamada onlara ışık tutmaktır.
Full transcript