Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ticari Belgeler 3

No description
by

Abdurrahman Gümrah

on 25 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ticari Belgeler 3

TİCARİ BELGELER - 4.DERS
BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER
Bu dersimizde, ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükelleflerin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirirken neler yapmaları gerektiğini öğreneceğiz.
BASİT USUL NE DEMEK??
Basit usulde ticari kazanç; bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır
KİMLER BASİT USULDE VERGİLENDİRİLECEK??
Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı, kazancın tespit usulü bakımından ikiye ayrılmaktadır.

Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar.

Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar.

AVANTAJLARI
Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı bir takım kolaylıklar sağlanmıştır.
Basit usulde vergilendirmenin sağladığı bazı kolaylıklar şunlardır:
Defter tutulmaz.
Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez.
Geçici vergi ödenmez.
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.
Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.
Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulmaktadır. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi meslek mensuplarına da tutturabilirler.
Basit Usule Tabi Olmanın Şartları
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları
Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak,
İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedelinin toplamının;
büyükşehir belediye sınırları içinde;
- 2014 takvim yılı için 5.500 TL
- 2015 takvim yılı için 6.000 TL
diğer yerlerde;
- 2014 takvim yılı için 3.800 TL
- 2015 takvim yılı için 4.000 TL’yi aşmaması.
Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları
Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının;
- 2014 takvim yılı için 77.000 TL
- 2015 takvim yılı için 84.000 TL
veya yıllık satışları tutarının
- 2014 takvim yılı için 110.000 TL
- 2015 takvim yılı için 120.000 TL’yi aşmaması.
(1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının;
- 2014 takvim yılı için 38.000 TL
- 2015 takvim yılı için 40.000 TL’yi aşmaması.
(1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının;
- 2014 takvim yılı için 77.000 TL
- 2015 takvim yılı için 84.000 TL’yi aşmaması
Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar
1. Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları.
2. İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar.
3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar.
4. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar.
5. Sigorta prodüktörleri.
6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler.
7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar.
8. Tavassut (aracılık) işi yapanlar. (dayıbaşılar hariç)
9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler.
10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri.
Ortaklıklarda Basit Usule Tabi Olmanın Şartları
Ortaklıkların basit usule tabi olup olmadığının tespitinde, iş hacmi ölçüleri ile yıllık kira bedelleri toplu olarak dikkate alınır.

Ortaklıklarda, ortakların birinin gerçek usule tabi olması diğer ortakları da gerçek usule tabi hale getirir.
Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş
Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir.
Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.
BASİT USULDE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ
Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır.
Kazancın bu şekilde tespiti sırasında emtia ticareti ile uğraşanlarca;
Hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hâsılata,
Hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri giderlere ilave edilecektir.
Ancak, kullanılan sabit kıymetler gider yazılmayacak ve üzerlerinden amortisman hesaplanmayacaktır. Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Örnek:

2014 yılında Kırşehir İlinde bakkallık faaliyetinde bulunan ve basit usulde vergilendirilen Bay (P)’nin işletme hesabı özeti aşağıdaki gibidir;
Dönem başı mal mevcudu 20.000 TL
Dönem içi alışlar 30.000 TL
Giderler 18.000 TL
Dönem hasılatı 75.000 TL
Dönem sonu mal mevcudu 15.000 TL
(Dönem hasılatı + Dönem sonu mal mevcudu) – (Dönem başı mal mevcudu + Dönem içi alışlar + Giderler) = Kar/ Zarar
(75.000 + 15.000) – (20.000 + 30.000 + 18.000) = 22.000 TL
Bay (P), 2014 yılında 22.000 TL kar elde etmiş olup, yıl içinde 5.000 TL Sosyal Güvenlik Primi (Bağ-Kur Primi) ödemiştir.

Mükellefin beyanı aşağıdaki gibi olacaktır.


Ticari Kazanç 22.000 TL
Sosyal Güvenlik Primi 5.000 TL
Kalan (22.000 TL - 5.000 TL) 17.000 TL
Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 17.000 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 2.850 TL
Ödenecek Gelir Vergisi 2.850 TL
2014 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi:

GELİR VERGİSİ ORANLARI
2014 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları

11.000 TL kadar %15
27.000 TL sinin 11.000 TL si için 1.650 TL, fazlası için %20
60.000 TL sinin 27.000 TL si için 4.850 TL, * fazlası için %27
60.000 TL sinden fazlasının 60.000 TL si için 13.760 TL, ** fazlası için %35
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Zamanı ve Yeri
Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde, 2014 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname 2015 yılı ŞUBAT ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar verilecektir.
Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş
Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir.
Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.
Basit Usulde Ticari Kazancın Beyanı
Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2014 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname 2015 yılı MART ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar verilecektir.
Beyanname, kayıtlı bulunulan vergi dairesine verilecektir.
Beyanname elden verilebileceği gibi posta ile de gönderilebilecektir.
Beyanname normal (adi) posta ile veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla gönderilirse, vergi dairesine ulaştığı tarih beyannamenin verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
Mükellefler beyannamelerini, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan, basit usul mükelleflerinin bağlı olduğu meslek odaları veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler aracılığı ile elektronik ortamda gönderebilirler.
Beyan Edilecek Gelir Üzerinden Yapılacak İndirimler
Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde belirtilen hususları (şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar, engellilik indirimi vb.) indirim konusu yapabileceklerdir. Söz konusu indirimlerin yapılabilmesi için, yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
Örnek: Basit usulde vergilendirilen Bay (K), çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olup, üçüncü derece engellilik indiriminden yararlanmaktadır.
2014 yılında kendi şahsı için 4.000 TL sosyal güvenlik primi ile küçük çocuğu için 3.500 TL birikimli hayat sigortası primi ödemiştir.
Üçüncü derece engelliler için yıllık indirim tutarı 2014 yılı için (190 x 12) = 2.280 TL olup, Bay (K) beyan edeceği gelirden 2.280 TL indirim yapacaktır.
Mükellefin küçük çocuğu için ödediği birikimli hayat sigorta priminin % 50’si, beyan edilen gelirin % 15’ini ve asgari ücretin bir yıllık tutarını aşmamak şartıyla, beyan edilen gelir tutarından indirim konusu yapılabilmektedir.
Bu durumda Bay (K)’nın ödediği birikimli hayat sigortası priminin % 50’si olan (3.500 x % 50) 1.750 TL, beyan ettiği gelirin %15’ini ve 2014 yılı için esas alınacak asgari ücretin bir yıllık tutarı olan 13.230 TL’yi aşmadığından, indirim konusu yapılabilecektir.
Mükellefin 2014 yılına ilişkin beyanı ise aşağıdaki gibi olacaktır:
Ticari Kazanç 50.000 TL
Sosyal Güvenlik Primi 4.000 TL
Beyan Edilen Ticari kazanç (50.000 - 4.000) 46.000 TL
İndirilecek Hayat Sigortası Primi ( 3.500 x % 50) 1.750 TL
Engellilik İndirimi (190 x 12) 2.280 TL
İndirimler Toplamı (1.750 + 2.280) 4.030 TL
Kalan (46.000 - 4.030) 41.970 TL
Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 41.970 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 8.891,9 TL
Ödenecek Gelir Vergisi 8.891,9 TL
Damga Vergisi (45,30 + 16,90) 62,2 TL
Full transcript