Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตร (Philosophy of Education)

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตร (Philosophy of Education)

ปรัชญาการศึกษา
กับหลักสูตร

ปรัชญาการศึกษา
1. ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism)

2. ปรัชญาสาขานิรันตรนิยม (Perenialism)

3. ปรัชญาพิพัฒนนิยม (Progressivism)

4. ปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)

5. ปรัชญาสาขาผสมผสาน (Eclecticism)


ปรัชญาสาขาสารัตถนิยม
สารัตถะ (Essence) หมายถึง สาระ หรือเนื้อหาที่เป็นหลักเป็นแก่นเป็น สิ่งสำคัญ
ปรัชญาสารัตถนิยมในทางการศึกษาก็คือ ปรัชญาที่ยึดเนื้อหาเป็นหลักสำคัญ ของการศึกษาและเนื้อหาที่สำคัญก็ต้องเน้นเนื้อหาที่ได้มาจากมรดก ทางวัฒนธรรม มีลักษณะหันไปหาและยึดกับอดีต ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ความเชื่อและเนื้อหาของอดีตนั้นคงอยู่
จุดมุ่งหมายของการศึกษาปรัชญาสาขาสารัตถนิยม
1. ให้การศึกษาในสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระ ( Essential subject-matter ) อันได้จากมรดกทางวัฒนธรรม
2. ให้การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในเรื่องของความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยมของสังคมในอดีต
3. ธำรงรักษาสิ่งต่างๆในอดีตเอาไว้
นอกจากนี้ปรัชญาสารัตถนิยมยังมุ่งการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยทำงานหนัก ใช้สติปัญญามากและรักษาอุดมคติอันดีงามของสังคมไว้
จุดมุ่งหมายของการศึกษาในปรัชญาแนวนี้จึงคลุมทั้งระดับใหญ่
คือ สังคมและระดับบุคคลพร้อมกัน
องค์ประกอบของการศึกษาตามปรัชญาสาขาสารัตถนิยม
หลักสูตร
ครู
ผู้เรียน
1. หลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาเป็นหลักสำคัญเนื้อหาหลักๆก็คือเนื้อหาที่เกี่ยว กับความรู้ พื้นฐาน เช่น ภาษา ประวัติศาสตร์ คำนวณ นอกจากนี้หลักสูตรก็จะต้อง เน้นเนื้อหาที่ควรเน้นเป็นพิเศษคือเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมที่ควรรักษาไว้ในขณะเดียวกันความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่บรรจุไว้ในหลักสูตรของปรัชญากลุ่มนี้
การคัดเลือกและสรรหาเนื้อหาในหลักสูตรรวมถึงการร่างหลักสูตรเป็นหน้าที่ของ ครูหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเพราะครูและผู้เชี่ยวชาญเป็นคนซึ่งได้ผ่านการศึกษาอบรมอยู่แล้ว แบบแผนของหลักสูตรจึงมักจะเป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศเพราะเป็นสิ่งที่ ควรธำรงรักษาและให้ได้มาตรฐาน อันเดียวกัน

2. ครู

ปรัชญาสาขาสารัตถนิยมนี้ ครูเป็นบุคคลสำคัญอย่างมากเพราะครูเป็นผู้ที่กำหนด ตัดสิน และดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมด
ครูจึงมีบทบาทและความสำคัญอย่างมาก ถ้าได้ครูดีการศึกษาจะดำเนินไปด้วยดี การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจึงเริ่มที่ครูก่อน


3. ผู้เรียน
ผู้เรียนจะเป็นผู้เรียนรู้เป็นผู้สืบทอดค่านิยมไว้และสืบต่อให้กับคนรุ่นหลังต่อไป โดยเหตุนี้สถาบันการศึกษาจึงควรจะให้ความสนใจแก่เด็กเป็นพิเศษ
กระบวนการของการศึกษาตามปรัชญาสาขาสารัตถนิยม
1. กระบวนการเรียนการสอน
การเรียนการสอนจึงขึ้นอยู่กับครูเป็นสำคัญ คือ ครูจะเป็นผู้อธิบาย ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจตามให้ได้ลักษณะ การเรียนการสอนจึงเป็นไปในลักษณะที่เขียนเป็นแผนภาพง่ายๆ คือ
เนื้อหา
ครู นักเรียน
อธิบาย
ผู้รู้ ผู้ไม่รู้ (รู้น้อย)
ทำความกระจ่าง
ผู้รู้ดี ผู้ไม่รู้ชัดเจน


วิธีการเรียนและสอนในปรัชญาแนวนี้จึงเน้นการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก แต่จะใช้วิธีการอื่นประกอบด้วยก็ได้ นอกจากนี้ก็ยังต้องการเน้นการฝึกฝนและสร้างผู้นำ ในกลุ่มด้วยโดยเหตุนี้การเรียนตามปรัชญาการศึกษานี้จึงเป็นงานหนักซึ่งเด็กทุกคน ถ้าทำงานหนักทุ่มเทให้กับการเรียนเต็มที่แล้วก็จะเรียนได้ดี การจัดห้องเรียนก็จะต้อง มีแบบแผนที่ชัดเจนเป็นห้องสี่เหลี่ยมที่นั่งเรียนเป็นแถว ครูอยู่หน้าห้องเรียน การจัดเวลาเรียนตารางสอนแน่นอนตามเวลาตายตัวการยืดหยุ่นมีได้บ้างแต่ครูจะต้อง เป็นผู้กำหนดเอง
2. กระบวนการบริหาร
ระบบบริหารเป็นแบบสั่งงาน (Bureaucratic Model) เป็นการบริหาร แบบรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ผู้บริหารจะเป็นผู้ตัดสินใจดำเนินการและ ให้คำวินิจฉัยตัดสินปัญหาแต่เพียงคนเดียวคนอื่นๆ จะเป็นแต่เพียงผู้คอยรับคำสั่ง การบริหารจะยึดกฎเกณฑ์ยึดระเบียบยึดตัวบทกฎหมายเป็นหลักสำคัญ

3. บทบาทของโรงเรียนต่อชุมชน
มุ่งที่จะให้รู้เข้าใจจดจำนำไปใช้ได้ภายหลังสำหรับการรักษาและถ่ายทอดไว้ให้ กับคนรุ่นหลัง โรงเรียนมีบทบาทในฐานะที่เป็นเครื่องมือของสังคมเพื่อการเรียนรู้เข้าใจ เรื่องราวของสังคม ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็พยายามที่จะให้เด็กเห็นคุณค่าของ วัฒนธรรมประเพณีเหล่านั้นเป็นหลักโดยเน้นการถ่ายถอดวัฒนธรรมและรักษาไว้เท่านั้น เพื่อความสงบสุขของสังคม
ข้อจำกัดตามปรัชญาสาขาสารัตถนิยม
1. โอกาสที่เด็กจะมีความคิดริเริ่ม เป็นตัวของตัวเองมีน้อย
2. เด็กมักจะไม่กล้าแสดงความเห็น ไม่กล้าแสดงออก คอยแต่รับฟัง
3. ไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กเท่าที่ควร
4. ถึงมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง แต่การเปลี่ยนแปลงก็มักยึดของเดิมอยู่มาก
5. ไม่คำนึงถึงหลักการของประชาธิปไตยมากเท่าที่ควร
6. มักจะได้ประโยชน์โดยตรงกับคนกลุ่มน้อย

ปรัชญาสาขานิรันตรนิยม
ปรัชญาสาขานิรันตรนิยม
นิรันตร (Perennial) นี้ โดยคำก็หมายถึง สิ่งซึ่งคงที่ ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงเป็น
นิรันดรปรัชญาแนวนี้จึงเชื่อว่ากาศึกษาควรจะได้สอนสิ่งซึ่งเป็นนิรันดรไม่เปลี่ยนแปลงมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด
จุดมุ่งหมายของการศึกษา
ปรัชญาการศึกษาสาขานี้มีจุดมุ่งหมายที่การสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์เป็นคน ที่แท้จริง สร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ได้นั้นก็จะต้องรู้จักและเข้าใจตัวเองพร้อมทั้งเห็นว่า ตัวเองนั้นมีพลังธรรมชาติอยู่ภายในแล้ว พลังธรรมชาติในที่นี้ก็คือสติปัญญาของมนุษย์ ถ้าสติปัญญาได้รับการขัดเกลาและพัฒนาอย่างดีพอ มนุษย์ก็จะทำอะไรอย่างมีเหตุผลเสมอ เป้าหมายของการศึกษาจึงควรเป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณสมบัติในเชิงของสติปัญญาและ เหตุผลในตัวมนุษย์
องค์ประกอบของการศึกษาตามปรัชญาสาขานิรันตรนิยม
1. หลักสูตร
เป้าหมายของหลักสูตรในแนวนี้ก็คือ การฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่รู้จักใช้สติปัญญา เหตุผล และความรู้อย่างอิสระมีความคิดความอ่านกว้างขวาง ไม่ถูกครอบงำด้วยอวิชชา หรืออำนาจใฝ่ต่ำ หรือความไม่มีเหตุผลอื่นๆ
หลักสูตรตามปรัชญาการศึกษาสาขานี้ ให้ศึกษาเนื้อหาเช่นเดียวกับสารัตถนิยมแต่ สารัตถนิยมเน้นเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้เข้าใจในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแต่นิรันตรนิยม ถือว่าเนื้อหาเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่ความสามารถทางปัญญาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้นำที่ล้ำเลิศ ทางปัญญา

3. นักเรียน
เด็กเป็นผู้มีสติปัญญา มีศักยภาพอยู่ในตัวเองแล้วการเรียนรู้ และสติปัญญาจะเกิดขึ้นได้ดีก็ด้วยการฝึกฝนของเด็กเองด้วย ซึ่งตาม ปรัชญาสาขานี้ถือว่าเด็กมี ความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียนอยู่แล้ว อย่างที่อริสโตเติลพูดไว้ว่า “All men by nature desire to know” ทำอย่างไรเราจึงจะทำให้ธรรมชาติของการอยากรู้อยากเห็นนี้เกิด
ประโยชน์

กระบวนการของการศึกษาตามปรัชญาสาขานิรันตรนิยม
1. กระบวนการเรียนการสอน
วิธีการเรียนการสอนเน้นการกระตุ้นและหนุนให้ศักยภาพของนักเรียนได้พัฒนาเติบโต มีความสมบูรณ์เต็มที่วิธีการที่สำคัญจึงเป็นวิธีการของ การถกเถียง อภิปรายการใช้เหตุผล สติปัญญาโต้แย้งกันการเรียนการสอนในปรัชญาสาขานี้จึงเน้นเหตุผลและสติปัญญา เป็นหลักสำคัญ

2. กระบวนการบริหาร
การบริหารตามปรัชญานิรันตรนิยมนี้ก็ยึดหลักของเหตุผล เช่นเดียวกัน กฎเกณฑ์ระเบียบมีอยู่แต่ควรจะใช้อย่างมีเหตุผลไม่ใช่ใช้ตามตัวอักษรแต่เพียง อย่างเดียวระเบียบปฏิบัติบางอย่างที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง ไม่มีเหตุผลเพียงพอ ควรได้รับการแก้ไขให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

3. บทบาทต่อสังคม
ปรัชญาการศึกษาสาขานี้ไม่มีผลโดยตรงต่อสังคม เพราะเน้นที่ตัวบุคคล เป็นใหญ่แต่มีผลโดยทางอ้อมกับการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ทางสังคม มองอีกด้านหนึ่งปรัชญาในแนวนี้ก็เช่นเดียวกัน กับสารัตถนิยม คือ ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้

ข้อจำกัดตามปรัชญาสาขานิรันตรนิยม
1. คนเรานั้นไม่ได้อยู่กับเหตุผลอย่างเดียวเราอยู่ด้วยความรู้สึกและการกระทำ ต่างๆ ประกอบกัน
2. ลักษณะการเรียนการสอนที่เน้นสติปัญญามากนั้นจะมีลักษณะเป็นทฤษฎี มากเกินไป
3. การจัดการศึกษาตามแนวของปรัชญานี้ต้องการเวลามาก และจะต้องมี ตำรับตำราเพียงพอ อีกทั้งครูจะต้องทำงานหนักเป็นนักคิดนักใช้เหตุผลด้วยซึ่ง ทำได้ไม่ง่ายนัก

ปรัชญาสาขาพิพัฒนนิยม
แนวคิดหลักของการศึกษาแบบพิพัฒนานิยม ก็คือการศึกษาจะต้องพัฒนา เด็กทุกด้านไม่เฉพาะสติปัญญาเท่านั้น โรงเรียนมีความสัมพันธ์มากขึ้นเด็กจะต้อง พร้อมที่จะไปอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ปรับตัวได้อย่างดี กระบวนการเรียนการสอน จึงมีความสำคัญพอๆกับเนื้อหา เรื่องของปัจจุบันมีความสำคัญกว่าอดีตหรืออนาคต
จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามปรัชญาพิพัฒนนิยม
การศึกษาตามปรัชญาพิพัฒนนิยมมองว่าการศึกษาจะต้องให้การศึกษาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม อาชีพ และสติปัญญาควบคู่กันไปกับความสนใจ ความถนัด และลักษณะพิเศษของผู้เรียนควรได้รับความสนใจและได้รับการส่งเสริม ให้มากที่สุด สิ่งที่เรียนที่สอนควรเป็นประโยชน์สัมพันธ์สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน และสังคมของผู้เรียนให้มากที่สุด
องค์ประกอบของการศึกษาตามปรัชญาพิพัฒนนิยม
1. หลักสูตร
หลักสูตรในปรัชญาสาขานี้ เน้นที่ประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นหลักสำคัญ
ประสบการณ์นั้นควรเป็นประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับสังคมเนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือ สังคมศึกษา และวิชาการสื่อความหมายเพื่อประโยชน์ในชีวิต ประจำวัน (ภาษา) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ก็ถือว่าสำคัญแต่เป็น ความสำคัญในแง่ของวิธีการคือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific medthod)

2. ครู
ในปรัชญาสาขานี้ทำหน้าที่ คือการเตรียมการแนะนำและการให้คำปรึกษาเป็น หลักสำคัญ
บทบาทที่สำคัญของครู คือ ครูจะต้องเป็นผู้กระตุ้น หนุน และหนี ในระยะแรกครู จะต้องกระตุ้นให้เด็กได้สนใจด้วยตนเอง เมื่อเด็กทำเองได้แล้ว ฃครูจึงควรจะหนีออกให้ เด็กทำเอง เรียนรู้เอง คอยดูแลอยู่ห่างๆลักษณะของครูตามปรัชญาสาขานี้จะต้องมี บุคลิกที่ดี เห็นอกเห็นใจและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก

3. นักเรียน
ผู้เรียนมีอิสระที่จะเลือกตัดสินใจด้วยตนเองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนและมีส่วนที่จะเลือกเนื้อหาและกิจกรรมที่ตนเองสนใจได้มากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่า นักเรียนจะร่างหลักสูตรหรือกำหนดกิจกรรมเสียเอง แต่เป็นการทำงาน ร่วมกัน เพื่อให้การเรียนการสอนตรงตามความต้องการของผู้เรียนเหมาะสมแก่ความถนัด และความสามารถของนักเรียนมากขึ้น
กระบวนการของการศึกษาตามปรัชญาพิพัฒนนิยม
1. กระบวนการเรียนการสอน
(1) การเรียนการสอนเน้นที่ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
(2) การเรียนการสอนควรให้เด็กมีส่วนร่วมในการวางแผน
(3) ครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง
(4) เด็กควรได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องที่ศึกษา
(5) เด็กควรได้รับประสบการณ์ที่น่าสนใจ ชักจูงใจ เช่น การใช้ภาพยนตร์ สไลด์ เชิญวิทยากร ฯลฯ
(6) ผู้เรียนควรได้รับความช่วยเหลือให้รู้จักวิเคราะห์ปัญหาหาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
(7) ผู้เรียนควรได้รูจักการวางโครงการ ดำเนินโครงการ วิเคราะห์ และประเมินโครงการต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม
(8) ส่งเสริมประชาธิปไตยและความร่วมมือกันในการเรียนการสอน
(9) การเรียนควรเป็นกระบวนการต่อเนื่องเกี่ยวพันกันตลอดเวลา

2. กระบวนการบริหาร
การบริหารตามปรัชญาสาขานี้ ถือหลักเดียวกับการเรียนการสอน คือ การร่วมมือกัน โรงเรียนจะมีคณะกรรมการโรงเรียนซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลหลายฝ่ายมารวมกันปรึกษา วางนโยบายและตัดสินปัญหาต่างๆ ของโรงเรียน ผู้บริหารจะเป็นผู้ดำเนินงานไปตามข้อตกลง หรือตามมติของคณะกรรมการ

3. บทบาทของโรงเรียนต่อชุมชน
การศึกษาเป็นวิธีการหลักในการปฏิรูปหรือปรับปรุงสังคม ก่อนอื่นโรงเรียน จะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสังคมเสียก่อน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โรงเรียนก็จะมีโอกาสสร้างนักเรียนในลักษณะใหม่ ที่มีสติปัญญา มีความพร้อม มีความรู้จักและเข้าใจสังคมอย่างดีพอ ออกไปปรับปรุงและพัฒนาสังคมได้

ข้อจำกัดตามปรัชญาพิพัฒนนิยม
ในสังคมที่ยึดระเบียบแบบแผนประเพณีอย่างมากนั้นปรัชญาพิพัฒนนิยม อาจจะก่อให้เกิดปัญหากับสังคมและตัวเด็กเองได้ เพราะถ้าในโรงเรียนส่งเสริม อิสรเสรี แต่นอกโรงเรียนยึดแต่ประเพณีเด็กก็จะเกิดความขัดแย้งในใจและก่อให้เกิด ความสับสน

ปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม
ปรัชญาการศึกษาสาขาพิพัฒนนิยมที่มีจุดมุ่งหมายในส่วนที่เกี่ยวกับสังคมข้อหนึ่ง คือ การศึกษามีความสัมพันธ์กับสังคม แต่ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) นี้ไปไกลกว่านั้น คือ เห็นว่าการศึกษาควรจะช่วยปรับปรุงพัฒนา หรือกล่าวรวมๆ ว่าปฏิรูปสังคมนั้นเอง
จุดมุ่งหมายของการศึกษาของปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม
1. การศึกษาจะต้องช่วยแก้ปัญหาของสังคม
2. การศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริม พัฒนาสังคมโดยตรง
3. การศึกษาจะต้องมุงสร้างระเบียบใหม่ของสังคมจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่
4. ระเบียบใหม่ที่สร้างขึ้นรวมทั้งวิธีสร้างต้องอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย
5. การศึกษาจะต้องให้เด็กเห็นความสำคัญของสังคมควบคู่ไปกับตนเอง

องค์ประกอบของการศึกษาของปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม
1.หลักสูตร
ผู้เรียนจะต้องเข้าใจหลักและเข้าใจสภาพของสังคมอย่างดี โดยทั่วไป หลักสูตรในสาขานี้จะประกอบไปด้วยกลุ่มต่างๆ คือ กลุ่มปฐมนิเทศ สร้างแรงจูงใจ กลุ่มเศรษฐกิจและการเมือง กลุ่มทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มศิลปะ กลุ่มการศึกษา กลุ่มมนุษยสัมพันธ์ กลุ่มเทคนิคและ วิธีการต่างๆ

องค์ประกอบของการศึกษาของปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม
ในแต่ละกลุ่มการศึกษาในสภาพปัจจุบันและความเป็นมาพร้อมกันไปซึ่งทำ ให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหาและมองเห็นสาเหตุของปัญหาได้ชัดเจนและศึกษาจาก สภาพที่ใกล้ตัวขยายอออกไปถึงสังคมวงนอก นอกจากนั้นในแต่ละระดับก็จะ จัดเนื้อหาให้มีความซับซ้อนแตกต่างกันออกไป ในระดับมหาวิทยาลัยควรจะ เน้นวิจัยเป็นพิเศษ
2.ครู
ครูจะต้องเป็นนักบุกเบิก เป็นนักแก้ปัญหา สนใจและใฝ่รู้ในทุกเรื่องครูจะต้องมี ทักษะในการรวบรวม สรุป และวิเคราะห์ปัญหา (วิจัย) ให้ผู้เรียนเห็นได้
ลักษณะสำคัญของครูในปรัชญานี้อีกประการหนึ่งก็คือมีความเป็นประชาธิปไตย

3.นักเรียน
เด็กจะเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตังเองน้อยลง แต่เห็นประโยชน์ ของสังคมมากขึ้น เด็กจะได้รับการปลูกฝังให้เรียนรู้วีธีการทำงานร่วมกัน
นักเรียนควรที่จะได้เรียนรู้และรับทราบถึงข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด และเปิดเผยตรงไปตรงมา และควรจะได้หาข้อสรุปอันเป็นทางเลือกที่ เหมาะสมและยุติธรรม

กระบวนการของการศึกษาของปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม
1. กระบวนการเรียนการสอน
ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเอง ลงมือทำเอง มองเห็นปัญหา และเข้าใจเรื่องราว ต่างๆ ด้วยตนเอง
สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งทฤษฏีและปฎิบัติจะควบคู่กันไปในกรณีที่ การปฏิบัติจริงกระทำไม่ได้ก็จะใช้บทบาทสมมุติ (Role Play) แทนแต่เป้าหมาย ปลายทางจะต้องคำนึงถึงการนำความรู้ไปใช้ได้ด้วย

2.กระบวนการบริหาร
ยึดหลักของการบริหารแบบประชาธิปไตยจะต้องจ่ายอำนาจไปอย่าง แท้จริงในโรงเรียน
ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนจะต้องมีบทบาทในการวางนโยบายและ การดำเนินการให้มากที่สุด

3.บทบาทของโรงเรียนต่อชุมชน
ร่วมแก้ปัญหาของสังคมและส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งสร้างสังคมใหม่ที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตย

ข้อจำกัด
ถ้าระบบและบรรยากาศทางการเมืองไม่เอื้ออำนวยต่อการเปลี่ยนแปลงแล้ว ปรัชญาการศึกษาสาขานี้ก็สำเร็จได้ยาก การที่โรงเรียนจะไปเปลี่ยนระบบค่านิยม ของสังคมก็มีโอกาสเป็นไปได้น้อย เว้นแต่สังคมนั้นจะมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลง อยู่แล้ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได้ ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นเหมาะสมกับ สภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
ปรัชญาการศึกษาผสมผสาน
เนื่องจากปรัชญาการศึกษาแต่ละปรัชญาล้วนมีแง่มุมและมีจุดเด่นกันไปคนละ แบบจึงมีการเอาประเด็นต่างๆของปรัชญามากกว่า 1 ปรัชญามาผสมผสานขึ้นเพื่อ นำไปใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ของปรัชญาการศึกษาผสมผสาน
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ ผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น และทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ในทุกวิชา

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถ ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
6. จัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม ศักยภาพ

2. ครู
ครูในปรัชญาสาขานี้เป็นผู้รู้ แต่ก็ไม่ใช่ผู้รู้ชนิดที่จะป้อนความรู้ให้กับนักเรียน แต่ฝ่ายเดียวแต่ถือว่าผู้เรียนมีความสามารถอยู่บ้างแล้ว ครูในบทบาทนี้จึงควรจะเป็น ผู้นำทางสติปัญญา มีความคิดความอ่านสูง มีความรู้กว้างขวางและมีความสามารถ ในการถกเถียง อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นแต่ครูก็ยังมีผู้มีบทบาทและมีอำนาจ สำคัญอยู่

คำถาม .. ?

ขอบคุณค่ะ
1. ปรัชญาสาขาใดต่อไปนี้ เป็นหลักสูตรที่เน้น เนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน เช่น ภาษา ประวัติศาสตร์ และคำนวณ
1. ปรัชญาสาขาสารัตถนิยม
2. ปรัชญาสาขานิรันตรนิยม
3. ปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม
4. ปรัชญาสาขาพิพัฒนนิยม
ข้อที่ถูกต้อง
1. ปรัชญาสาขาสารัตถนิยม
2. ปรัชญาสาขาใดต่อไปนี้ เป็นหลักสูตรที่เรียกกันว่าหลักสูตรศิลปศาสตร์ คือ ฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้จักใช้สติปัญญา เหตุผล และความรู้อย่างอิสระ
1. ปรัชญาสาขาสารัตถนิยม
2. ปรัชญาสาขานิรันตรนิยม
3. ปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม
4. ปรัชญาสาขาพิพัฒนนิยม

3. ปรัชญาสาขาใดต่อไปนี้เป็นหลักสูตรที่ไม่เน้นมรดกทางวัฒนธรรมและสังคมแต่เน้น สภาพปัจจุบัน โดยเฉพาะการเป็นอยู่
1. ปรัชญาสาขาสารัตถนิยม
2. ปรัชญาสาขานิรันตรนิยม
3. ปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม
4. ปรัชญาสาขาพิพัฒนนิยม
ข้อที่ถูกต้อง
2. ปรัชญาสาขานิรันตรนิยม
ข้อที่ถูกต้อง
ข้อที่ถูกต้อง
ข้อที่ถูกต้อง
4. ปรัชญาสาขาพิพัฒนนิยม
4. ปรัชญาสาขาใดต่อไปนี้ เป็นหลักสูตรที่เน้นสังคมเป็นหลัก ผู้เรียนจะต้องรู้จักและ เข้าใจสภาพของสังคม
1. ปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม
2. ปรัชญาสาขานิรันตรนิยม
3. ปรัชญาสาขาสารัตถนิยม
4. ปรัชญาสาขาผสมผสาน

1. ปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม
5. ปรัชญาสาขาใดต่อไปนี้ เป็นหลักสูตรที่นำเอาข้อดีของปรัชญาอื่นๆมาประยุกต์ใช้
1. ปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม
2. ปรัชญาสาขานิรันตรนิยม
3. ปรัชญาสาขาสารัตถนิยม
4. ปรัชญาสาขาผสมผสาน

ข้อที่ถูกต้อง
ข้อที่ถูกต้อง
ข้อที่ถูกต้อง
4. ปรัชญาสาขาผสมผสาน
6. จุดมุ่งหมายหลักของปรัชญาสาขาสารัตถนิยมคืออะไร
1. มุ่งจัดกิจกรรมเพื่อเสริมประสบการณ์ให้แก่นักเรียน
2. การถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เด็กไม่หลงเชื่อความเชื่องมงาย
3. มุ่งจัดกิจกรรมควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ
4. การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและค่านิยมไว้

4. การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและค่านิยมไว้
7. ความแตกต่างของหลักสูตรของปรัชญาสารัตถนิยมและหลักสูตรของปรัชญานิรันตรนิยม คืออะไร
1. มีความแตกต่างกันในด้านของเนื้อหาของหลักสูตร
2. สารัตถนิยมเรียนเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้เข้าใจในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแต่ นิรันตรนิยมถือว่าเนื้อหาเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่ความสามารถทางปัญญา
3. สารัตถนิยมเรียนเนื้อหาเพื่อเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่ความสามารถทางปัญญาแต่ นิรันตรนิยมเรียนรู้เข้าใจในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม
4. สารัตถนิยมเน้นหลักสูตรไปที่การพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์แต่นิรันตรนิยมเน้น ให้เข้าใจเนื้อหาของมรดกทางวัฒนธรรม

2. สารัตถนิยมเรียนเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้เข้าใจในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแต่
นิรันตรนิยมถือว่าเนื้อหาเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่ความสามารถทางปัญญา
8. ปรัชญาสาขาใดที่มีระบบการบริหาร แบบสั่งการและรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง
1. สารัตถนิยม
2. นิรันตรนิยม
3. พิพัฒนนิยม
4. ปฎิรูปนิยม

ข้อที่ถูกต้อง
1. สารัตถนิยม
9. หลักสูตรของปรัชญาสาขาพิพัฒนนิยม ประกอบไปด้วยกลุ่มต่าง ๆ ทั้งหมดกี่กลุ่ม
1. 5 กลุ่ม
2. 6 กลุ่ม
3. 7 กลุ่ม
4. 8 กลุ่ม

ข้อที่ถูกต้อง
3. 7 กลุ่ม
ข้อที่ถูกต้อง
10. ปรัชญาสาขาใดที่ครูเป็นผู้กำหนด ตัดสิน และดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมด
1. ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม
2. ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม
3. ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนนิยม
4. ปรัชญาการศึกษาผสมผสาน

1. ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม
ปรัชญาสาขานี้จะแบ่งแนวการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นลักษณะ ของปรัชญาทั่วไปที่เน้นหนักในเรื่องของเหตุผล สติปัญญา ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาโดยตรง แต่อีกลักษณะหนึ่งเกี่ยวพันกับศาสนาโดยตรง ในที่นี้จะกล่าวถึงแนวปรัชญาที่ไม่บ่งถึง อิทธิพลทางศาสนาเป็นหลักเป็นหลักซึ่งที่จริงแล้วก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพียงแต่ในทาง กลุ่มศาสนานั้นเน้นบทบาทของศาสนามากขึ้น
Full transcript