Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Transaksionet Kryesore Te Bankave Komerciale

No description
by

Vlora Berisha

on 25 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Transaksionet Kryesore Te Bankave Komerciale

Shembull
: Supozojme se banka Banka Pro Credit ka disbursuar nje kredi ne vlere
3.000
€ ne llogarine rrjedhese te Kompnaise Doni. Periudha e kthimit eshte nje vite e gjyse (
18 muaj
) dhe norma vjetore e interesit eshte
7.99%
. tarifa administrative eshte
2 %
. Kredia eshte disbursuar me 31 janar 2014.
Cilat jane veprimet kontabel me 31. 01.2014 nga ana e Pro Creditit - ( nese nuk i marrim parasysh rrezervat e detyruara). Rexhstro njohjen e te hyrave nga tarifa me 28.02.2014. Rexhisto veprimet kontabel nga ana e komitentit te bankes.
Pagesa e kesteve te kredis
Shembull - provizioni dhe rezervat nga humbjet
Shembull
: Supozojme se banka Banka Pro Credit ka disbursuar nje kredi ne vlere
3.000
€ ne llogarine rrjedhese te Kompnaise Doni. Periudha e kthimit eshte nje vite e gjyse (
18 muaj
) dhe norma vjetore e interesit eshte
7.99%
. tarifa administrative eshte
2 %
. Kredia eshte disbursuar me 31 janar 2014.
Provizionet dhe rezervat per humbjet nga kredit
Thank you!
Cilat jane cilket E Transaksioneve Ne Bankat Komerciale?
Transaksionet Kryesore Te Bankave Komerciale
PhD(c). Vlora Berisha
Vonesat ne kthimin e kredive
Cikli i te hyrave
Disbursimi i kredise
Cikli i shpenzimeve
Cikli i pagesave
Cikli i investimeve
Cikli i te hyrave = leshimi i kredis
Shembull
: Supozojme se banka Banka Pro Credit ka disbursuar nje kredi ne vlere
3.000
€ ne llogarine rrjedhese te Kompnaise Doni. Periudha e kthimit eshte nje vite e gjyse (
18 muaj
) dhe norma vjetore e interesit eshte
7.99%
. Kredia eshte disbursuar me 31 janar 2014.
Kerkohet te behet plani i amortiziit per kredin e leshuar.
Interesi i perllogaritur nga kredia
Interesi i perllogaritur per tu arketuar (pasuri),
Te hyrat nga interesi i kredive (e hyre).

Shembull: Supozojme se banka Banka Pro Credit ka disbursuar nje kredi ne vlere 3.000 € ne llogarine rrjedhese te Kompnaise Doni. Periudha e kthimit eshte nje vite e gjyse (18 muaj) dhe norma vjetore e interesit eshte 7.99%. tarifa administrative eshte 2 %. Kredia eshte disbursuar me 31 janar 2014.
Cilat jane veprimet kontabel me 28 shkurt 2014 nga perspektiva e bankes? (nuk marrim parasysh pagesen e kestit) dhe jekohesisht nga prespektiva e klientit? Supuzojme qe kredia eshte leshu me 15 janar 2014 cili eshte veprimi kontabel me 30 janar nga prespektiva e bankes ?

Llogarite kontabel te cilat perdoren me rastin e pageses se kestit te kredise jane:
Llogaria rrjedhese (detyrim),
Kredia (pasuri),
Interesi i perllogaritur per tu arketuar (pasuri)

Shembull: Supozojme se banka Banka Pro Credit ka disbursuar nje kredi ne vlere 3.000 € ne llogarine rrjedhese te Kompnaise Doni. Periudha e kthimit eshte nje vite e gjyse (18 muaj) dhe norma vjetore e interesit eshte 7.99%. tarifa disbursimit eshte 2 %. Kredia eshte disbursuar me 31 janar 2014.
Cili eshte veprimi kontabel nga ana e bankes me rastin e pageses se kestit te pare? dhe rregjistro primet e klientit.
Ne pajtueshmeri me Rregulloren per Menaxhimin e Rrezikut te Bankave, te nxjerre nga Banka Qendrore e Kosoves, klasifikimet e kredive dhe normat e provizioneve jane si ne vijim:

1. Cilat jane veprimet kontabel me 31 janar 2014 nga perspektiva e bankes? (marrim parasysh konceptin e rezervave per humbjet nga kredite)
2. Cilat jane veprimet kontabel nga perspektiva ebankes me rastin e pageses se kestit te pare? (marrim parasysh konceptin e rezervave per humbjet nga kredite)


Supozojme se banka Banka Pro Credit ka disbursuar nje kredi ne vlere 3000€ ne llogarine rrjedhese te Kompnaise Doni. Periudha e kthimit eshte nje vite e gjyse (
18 muaj
) dhe norma vjetore e interesit eshte 7.99
%
. Kredia eshte disbursuar me 31 janar 2014.
Cilat jane veprimet kontabel nese klienti deshton ne pagesen e kesteve llogarit kur eshte 0 dite vones, 30, 61, 91, 180, mbi 180... 2) Cilat jane veprimet kontabel nese klienti i shlyn detyrimet ndaj bankes pas 200 diteve . 3) Beje shlyrjen e kredis.
Sherbimet tjera bankare
Mirembajtja e llogarise- Supozojme qe nje klient ka deponuar 100 euro ne llogarin rrjedhese, beje rregjistrimet kontabel nga ana e bankes nese tarifa e mirembajtjes se llogaris per 12 muaj eshte 7 euro.
Teheqja nga bankomati- nje klient terheq 50 euro nga ATM dhe 40 euro nag banka. Beje rexhistrimet kontabel te tarifes nese eshte 10 centi per terheqeje nga ATM dhe 30 centi nga banka.
Transferi i parave - nje klient transferon mjetet monetare nga nje bank ne banken tjeter. regjistro tarifen e transferit nese eshte 1 euro.
Banka ka ofruar sherbime te mbushjes elektronike per 500 klient. tarifat nga klientet jane terhequr ne fund te muajit . regjistro te hyrat nga tarifa e cila eshte 20 centi.
Kembimet valutore- Nje klient ka kerkuar nga banka qe te transferoj 500 euro, nga llogaria e tij rrjedhese ne euro ne llogarin e tij rrjedhese ne dollar . kursi i ofruar eshte 1 euro= 1.30 dollar. per me realizu kete transakcion banka ka blere dollar nga banka korrespodente me kurs 1 euro= 1.31 dollar. Paraqit rregjistrimet kontabel nga ana e bankes.
Detyre Shtepie
Te ushtroni per kolokviumin e pare me shkrim
Full transcript